Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Εκτύπωση  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1981/2011)

Αρ.Πρωτ.83691/Γ7/22-07-2011/ΥΘΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΦ9-ΚΜΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β - ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες:Tασία Ξυλόκοτα, Ιωάννα Γκούλη
Τηλέφωνο: 210-3442205
Fax : 210-3443013
e-mail: t05sde1(ΑΤ)ypepth.gr

Θέμα: «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 1892/1990(ΦΕΚ 101 τ. Α), άρθρο 111 παρ. 13 περί ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

2. Το νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002) άρθρο 8 παρ. 2 περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

3. Την υπ’ αριθ. Υ274 Απόφαση (ΦΕΚ. 1595/τΒ΄/1-10-2010) με θέμα « Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

4. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 130521/Γ7/18.10.2010 Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1
Αριθμός Υπηρετούντων Εκπαιδευτικών.

1. α) Σε κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αποσπώνται για τη στελέχωσή του συνολικά πέντε (5) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ένας τελεί χρέη υπευθύνου λειτουργίας του ΚΠΕ και οι υπόλοιποι δε τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί αποτελούν την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ. Ένας εκπαιδευτικός της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ δύναται να ορίζεται ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος.

β) Σε κάθε συντονιστικό ΚΠΕ, αποσπώνται για τη στελέχωσή του συνολικά 6 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ένας τελεί χρέη υπευθύνου λειτουργίας του συντονιστικού ΚΠΕ και οι υπόλοιποι δε πέντε (5) εκπαιδευτικοί αποτελούν την Παιδαγωγική Ομάδα του συντονιστικού ΚΠΕ. Ένας εκπαιδευτικός της Παιδαγωγικής Ομάδας του δύναται να ορίζεται ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος.

2. Προκειμένου να διασφαλισθεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της σύνθεσης της Παιδαγωγικής Ομάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τα ΚΠΕ στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς διάφορων ειδικοτήτων από την Πρωτοβάθμια και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όσον αφορά στις ειδικότητες προηγούνται επί υποψηφίων που ισοψηφούν οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 04 στη δευτεροβάθμια, και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 70 και ΠΕ 60 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 2
Προσόντα Υποψηφίων

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία οκτώ (8) ετών από την οποία επί έξι (6) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ο περιορισμός δεν ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία σε θέση υπευθύνου ΚΠΕ.

2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των ΚΠΕ μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, με συνολική διδακτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ο περιορισμός δεν ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία σε ΚΠΕ.

3. Τα έτη υπηρεσίας σε ΚΠΕ λογίζονται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση και η υπηρεσία προσμετρείται ως διδακτική σε τύπο σχολικής μονάδας αντίστοιχης με την οργανική θέση του επιλεγόμενου εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς το ΚΠΕ στο οποίο αποσπώνται.

4. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται να έχουν ως προσόν διορισμού τους στην εκπαίδευση πανεπιστημιακό πτυχίο.

Άρθρο 3
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

1. Τα γενικά κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων:

Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης (που προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία).

ΙΙ. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου-άσκησης διοικητικών καθηκόντων (που προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία).

ΙΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης (που προκύπτουν από το συνυποβαλλόμενο βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά στοιχεία και από συνέντευξη).

2. Εξειδίκευση των γενικών κριτηρίων για την επιλογή Υπευθύνων ΚΠΕ, και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ και αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες.

I. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

I. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

1.Διδακτορικό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογία ή τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

6

2. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα

4

3. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογία ή τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

4

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλα αντικείμενα

2

5. Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι.

2

6. Μετεκπαίδευση 2 ετών ΜΔΔΕ

2

7. Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ)

1,5

8. Επιμόρφωση σε ΠΕΚ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΚΠΕ

1 και μέχρι 3

9. Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών

2

10. Καλή γνώση ξένων γλωσσών

1

11. Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και Η/Υ

1,5

12. Ησυγγραφή βιβλίων (με αναγνωρισμένο ISBN) σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογία και τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή βιβλίων τα οποία χρησιμοποιούνται στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, ατομικά ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα

μέχρι 3,5

0,5/βιβλίο

13. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε Συνέδρια για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών (ΠΕΕΚΠΕ,  ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, κλπ)

μέχρι 2

0,5/εισήγηση

- Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

- Από τα κριτήρια 1. & 3. μοριοδοτείται το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του.

- Για τη μοριοδότηση των κριτήριων 2. & 4. ισχύουν τα ίδια που ισχύουν για τα 1.& 3..

- Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου 7. θα πρέπει η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση να μην αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

- Από τα κριτήρια 9. & 10. μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των δύο για κάθε ξένη γλώσσα. Οι τρόποι απόδειξης των γνώσεων ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2/1Γ/2004, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03). Ανώτατο όριο μορίων για τη γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τέσσερα μόρια.

- Για το κριτήριο 11. απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος.

Μέγιστος αριθμός αξιολογικών μονάδων της κατηγορίας αυτής (Ι) ορίζονται οι 30.

ΙΙ. Υπηρεσιακή Κατάσταση και Επιμορφωτικό έργο-άσκηση διοικητικών καθηκόντων

1. Εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΠΕ

1 για κάθε έτος και μέχρι 6

2. Υπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοπικής Διεύθυνσης

0,5/έτος και μέχρι 2

3. Υλοποίηση εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 2

4. Άσκηση καθηκόντων σε διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης σε ΚΠΕ (Υπεύθυνου ΚΠΕ, Αναπληρωτή Υπεύθυνου ΚΠΕ)

0,5/έτος και μέχρι 3

5. Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νση Εκπ/σης, Προϊσταμένου Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ, Προϊσταμένου Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ

1 για κάθε χρόνο και μέχρι 4

6. Διδασκαλία σε ΑΕΙ, ΤΕΙ

0,50 για κάθε έτος και μέχρι 3,50

7. Διδασκαλία σε ΙΕΚ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

0.50 για κάθε έτος και μέχρι 1,50

8. Επιμορφωτικό έργο σε σεμινάρια ΑΕΙ, ΠΕΚ

0,2 για κάθε ώρα και μέχρι 2

9. Οργάνωση και συντονισμός επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

0,2 για κάθε μέρα και μέχρι 5

10. Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών Δικτύων

0,5 και μέχρι 2

11. Επιμορφωτής σε ΚΠΕ

0,5/σεμινάριο και μέχρι 3

12. Οργανική Θέση στην Περιφέρεια όπου ανήκει το ΚΠΕ

5

Μέγιστος αριθμός αξιολογικών μονάδων της κατηγορίας αυτής (ΙΙ) ορίζονται οι σαράντα (40).

ΙΙΙ. Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.

β) προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο χώρο του ΚΠΕ και στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές του σε: σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, προγράμματα, ΠΕ κλπ., εξωσχολικά προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του ΥΠΠΔΒΜΘ για την ανάπτυξη του θεσμού των ΚΠΕ, επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων ΠΕ κλπ.

Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον, να προάγει την ομαλή λειτουργία της μονάδας σε συνεργασία με τους συναδέλφους και να μετασχηματίζει το διδακτικό αντικείμενο με βάση τα επίπεδα των
μαθητών.

Μέγιστος αριθμός αξιολογικών μονάδων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται οι δεκαπέντε (15)

Συνολικός μέγιστος αξιολογικών μονάδων όλων των κατηγοριών που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος ορίζονται οι ογδόντα πέντε (85).

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής.

1. Για τη στελέχωση των ΚΠΕ εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π. Ο. των ΚΠΕ να υποβάλουν αίτηση στην αντίστοιχη Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης.

2. Η προκήρυξη του ΥΠΔΒΜΘ ορίζει τις σχετικές προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και κατάρτισης των τελικών αξιολογικών πινάκων. Αιτήσεις για στελέχωση των ΚΠΕ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, με τα προβλεπόμενα από την παρούσα προσόντα.

3. Εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τη σχετική προκήρυξη , οι Δ/ντες των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης όλης της χώρας ενημερώνουν τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους. Η προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στις Δ/νσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αντίγραφό της κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

4. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθεί, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, στη Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός και να απευθύνεται προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει/ανήκουν το/τα ΚΠΕ όπου επιθυμεί να αποσπαστεί. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η σειρά προτίμησης των ΚΠΕ, καθώς και το είδος της θέσης (Υπευθύνου ή μέλους της Π.Ο. του ΚΠΕ) την οποία επιθυμεί. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις (με τα δικαιολογητικά) διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης στις οποίες απευθύνονται.

5. Το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) και το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκει το ΚΠΕ, βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων, καταρτίζουν τους πίνακες των μετρήσιμων μορίων, που γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.

Επίσης ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων, τις οποίες το συμβούλιο εξετάζει και επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες, όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Τελικές αξιολογικές μονάδες είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων το συμβούλιο καταρτίζει τον αξιολογικό πίνακα, βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν υποψήφιοι για τις θέσεις του Υπευθύνου ΚΠΕ, οι οποίοι προέρχονται και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, τότε η επιλογή του/τους γίνεται από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τους πίνακες επιλογής των ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ, αλλά και τα προσόντα των υποψηφίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η αντικειμενικότητα της συγκριτικής αξιολόγησής τους, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των ΚΠΕ. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, μετά την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Δ/ντή, αναρτώνται στα Γραφεία των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και ισχύουν για το χρονικό διάστημα της θητείας (4 χρόνια ).

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία απόσπασης

1. Τοποθετήσεις.

Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης τοποθετούνται στις κενές θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π. Ο. των ΚΠΕ με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης και δεν έχει ορισθεί Αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής και οι τοποθετήσεις γίνονται με απόφαση των οικείων Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι περιλαμβάνονται σε περισσότερους από έναν αξιολογικούς πίνακες επιλογής πρέπει, εντός πέντε (5) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης σε ποιο ΚΠΕ επιθυμούν να αποσπαστούν, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι Παιδαγωγικές Ομάδες όλων των ΚΠΕ.

3. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων των Υπευθύνων ΚΠΕ και Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ, τότε ορίζονται ως Υπεύθυνοι ή Αναπληρωτές Υπεύθυνοι, μετά από Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί για τη στελέχωση του ΚΠΕ.

5. Εάν μετά από τις παραπάνω διαδικασίες παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ, τότε τοποθετούνται, με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εκπαιδευτικοί που έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες στελέχωσης των ΚΠΕ των άλλων Περιφερειών και επιθυμούν να τοποθετηθούν στο εν λόγω ΚΠΕ. Στην περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, τοποθετεί
εκπαιδευτικούς στο ΚΠΕ, χωρίς αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης, είτε της οργανικής τους θέσης, είτε της πλησιέστερης προς το ΚΠΕ σχολικής μονάδας κατ’ επιλογή των ιδίων.

6. Εάν προκύψουν στο μέλλον κενές θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ, τότε καλύπτονται από τους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, με βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα. Εάν ο αντίστοιχος αξιολογικός πίνακας έχει εξαντληθεί, τότε τοποθετούνται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

7. Η ανάληψη υπηρεσίας των νεοτοποθετούμενων εκπαιδευτικών είναι άμεση και δεν προϋποθέτει την αναπλήρωση της προηγούμενης θέσης τους.

8. Οι αποσπώμενοι σε θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ, και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ μπορούν, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να υποβάλλουν αιτήσεις για μετάθεση ή βελτίωση, αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα θέση, η οποία προέκυψε μετά τη μετάθεση ή βελτίωση, με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους στα ΚΠΕ. Ο χρόνος θητείας στις ανωτέρω θέσεις λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση και η υπηρεσία προσμετρείται ως διδακτική.
Επίσης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς το ΚΠΕ στο οποίο αποσπώνται.

9. Οι υπηρετούντες με θητεία Υπεύθυνοι ΚΠΕ και οι εκπαιδευτικοί ΚΠΕ μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται στις οργανικές τους και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της επιλογής τους.

Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της απόσπασης

1. Ανακαλούνται οι αποσπάσεις των κατεχόντων θέσεις Υπεύθυνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του οικείου
Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης.

α. Με αίτησή τους, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ ή εφόσον επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης ή εφόσον επιλεγούν σε άλλη θέση του ίδιου ΚΠΕ.

β. Για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην περίπτωση αυτή το οικείο ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ γνωμοδοτεί για την απαλλαγή, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και αφού τηρηθεί
η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.

2. Έναρξη εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Λειτουργία των ΚΠΕ - Καθήκοντα των απασχολουμένων σε αυτά

1. Τα ΚΠΕ είναι αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υπάγονται διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε ΚΠΕ συγκροτείται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τα μέλη.

3. Τα ΚΠΕ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, των εθνικών εορτών και των σχολικών αργιών. Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ωράριο 8.00 - 15.00 καθημερινά κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το ΚΠΕ. Κάθε

εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο 16 ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ο υπολογισμός των διδακτικών ωρών γίνεται βάσει της προϋπόθεσης για ταυτόχρονη απασχόληση δύο εκπαιδευτικών, ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες με χρησιμοποίηση του αναγκαίου και διαθέσιμου οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, εργαστηριακού και λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η απασχόληση τρίτου εκπαιδευτικού ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαία μόνο στην περίπτωση εργασίας πεδίου, η οποία είναι και αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου δώδεκα (12) ώρες. Οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι και με το διοικητικό έργο του ΚΠΕ, την οργάνωση λειτουργίας του Κέντρου, τη φροντίδα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, τη διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως θεμάτων, την επικοινωνία και τις συνεργασίες με υπηρεσιακούς και άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς. Τις υπόλοιπες ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των άλλων δράσεων που προαναφέρθηκαν.

Επειδή πολλές από τις παραπάνω δράσεις και προγράμματα υλοποιούνται σε απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσφέρουν επιπρόσθετο έργο. Για το λόγο αυτό μπορούν εκ περιτροπής να λαμβάνουν ημερήσια απαλλαγή από τα καθήκοντα τους χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του ΚΠΕ .

4. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο γίνεται η προετοιμασία και ο προγραμματισμός των δράσεων του ΚΠΕ. Κατά το μήνα Ιούνιο (μετά τη 10η Ιουνίου) γίνεται ο απολογισμός των δράσεων και η ολοκλήρωση των τοπικών και διεθνών συνεργασιών, ενώ κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου πραγματοποιείται η ετήσια συνάντηση απολογισμού, συντονισμού και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των ΚΠΕ, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Η συνάντηση αυτή μπορεί να μετατεθεί και για τους επόμενους έξι (6) μήνες, εάν συντρέχουν λόγοι. Δύναται επίσης να πραγματοποιείται και με τηλεδιάσκεψη. Ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων κάθε ΚΠΕ, καθώς και ο ετήσιος απολογισμός των δράσεών του, συνυπογράφονται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και τον Αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην ΣΕΠΕΔ αρμόδια Δ/νση του ΥΠΔΒΜΘ και στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης. Η υποβολή του προγραμματισμού γίνεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και η υποβολή του απολογισμού μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους.

5. Σε κάθε ΚΠΕ τηρούνται φάκελοι, ανά κατηγορία δραστηριοτήτων, στους οποίους συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό, την προετοιμασία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα, καθώς και σε αυτούς που εργάσθηκαν, στους χρήστες των υπηρεσιών, στις συνεργασίες, στην αξιολόγηση κλπ. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την ΣΕΠΕΔ αρμόδια Δ/νση του ΥΠΔΒΜΘ και τον εκάστοτε Διευθυντή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης. Η υλοποίηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών κάθε ΚΠΕ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, βεβαιώνεται και συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και τον Αναπληρωτή του, στο πλαίσιο του απολογισμού της παραγράφου 4. Αυτά τα απολογιστικά στοιχεία διασταυρώνονται και με τους δείκτες πορείας του φυσικού αντικειμένου των ετήσιων δελτίων, τα οποία υποβάλει το ΚΠΕ στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον χρηματοδοτείται από αυτό. Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση διαμορφώνει εικόνα για τη λειτουργία του ΚΠΕ καθώς και για το έργο που έχει παραχθεί.

6. Κάθε ΚΠΕ είναι υποχρεωμένο να προσφέρει, κατ’ ελάχιστο όριο τα 2/3 του χρόνου λειτουργίας του: α)σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχής εμβέλειάς του, με προτεραιότητα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία για την προστασία του περιβάλλοντος, και β)σε δράσεις για τη Δια Βίου Μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Το υπόλοιπο δε 1/3 του χρόνου λειτουργίας του οφείλει να το διαθέτει στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, των θεματικών του δικτύων και της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, στην επιμόρφωση, και στις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Ως προς την επιμόρφωση, κάθε ΚΠΕ ασχολείται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων της εμβέλειάς του, οι οποίοι καθορίζονται με εγκυκλίους της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της ΣΕΚΠΕ της περιφέρειας του κάθε ΚΠΕ διευρυμένη με όλους τους Υπεύθυνους ΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Οι Διεθνείς Συνεργασίες των ΚΠΕ με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού μπορούν να αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων, θεματικών δικτύων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εργαστηρίων ΠΕ. Οι συνεργασίες αυτές θα πρέπει να έχουν βάθος χρόνου τουλάχιστον δύο ετών.

7. Σε κάθε περίπτωση προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων που αφορούν στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τις εκδηλώσεις σχολείων, των προγραμμάτων ΠΕ των σχολείων στα ΚΠΕ, καθώς και της λειτουργίας σχολικών δικτύων και παροχής υπηρεσιών σε σχολεία από τα ΚΠΕ, θα πρέπει να συνεργάζονται οι Υπεύθυνοι των ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι ΠΕ των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των δράσεων, στα πλαίσια της συμπληρωματικότητας Υπευθύνων ΠΕ και ΚΠΕ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευσή της καταργείται η υπ’ αριθμόν 60991/Γ7/19.6.2006 Υπουργική Απόφαση.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα