Προκήρυξη για Πλήρωση Θέσεων Προϊσταμένων στο ΙΕΠ 2020 2024

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2020-2024

Α.Π.5830/18-06-2020/ΙΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αν. Τσόχα 36, 115 Αθήνα
Email: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
ί. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ Α' 102),
ίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 208017 /Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
ίίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
ίν. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ν. τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ' του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α' 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α' 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
νί. τις διατάξεις της περ. β' §6 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α' 186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
νίί. τις διατάξεις του ν.4624/19 (ΦΕΚ 137 Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις),
νίίί. την υπ' αριθμ. 31/18-06-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί προκήρυξης θέσεων ευθύνης σε οργανικές μονάδες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έγκρισης των κριτηρίων επιλογής, καθώς και περί έγκρισης της παρούσας, προτίθεται να καλύψει:

 1. τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων
 2. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Τεχνικής Υποστήριξης
 3. τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Έργων και Δράσεων

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μέλη του προσωπικού ΙΔΑΧ που ανήκουν στο ΙΕΠ, έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η θητεία για αυτόν/ή που θα επιλεγεί και θα καταλάβει μία από τις εν λόγω θέσεις ευθύνης είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και καταβάλλεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Α. Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής

Οι Προϊστάμενοι/ες των ως άνω οργανικών μονάδων έχουν την ευθύνη καλής λειτουργίας της οργανικής μονάδας, της οποίας προΤστανται με βασικό αντικείμενο τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3966/2011, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ.

Εν γένει ο/η Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας του ΙΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εποπτεύει, ελέγχει και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσιακής μονάδας της οποίας προΤσταται.
 • Δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του προσωπικού που υπάγεται στην υπηρεσιακή του μονάδα.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης στο χώρο εργασίας και για την κανονική εκτέλεση της υπηρεσίας. Χρεώνει το αντικείμενο της εργασίας, και παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας της.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσιακής του μονάδας.

Α.1 Προϊστάμενος/η Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων

Α.1.1. Περιγραφή αρμοδιοτήτων Τμήματος Προμηθειών και ΣυμΒάσεων (ΤΠΣ)

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων, ενδεικτικά έχει αρμοδιότητες ως προς τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων.

Α.1.2. Προσόντα και κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένου/ης του ΤΠΣ

Α) Τυπικά - Προαπαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Επταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα
 • Άσκηση καθηκόντων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης συναφούς αντικειμένου
 • Γνώση χρήσης Η/Υ

Β) συνεκτιμώμενα/μοριοδοτούμενα

Β.1 Σπουδές - Κατάρτιση Βαθμολογία
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 6
2. Διδακτορικό Δίπλωμα 12
3. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 2
4. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 3
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 5
Σύνολο Β.1 23
Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία Υπολογισμός Μέγιστη βαθμολογία
6. Διοικητική Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα πέραν της προαπαιτούμενης (χωρίς θέση ευθύνης) 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40 12
7. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, πέραν της προαπαιτούμενης 1 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40 12
8. Εμπειρία/Προϋπηρεσία σε Χρηματοδοτούμενα και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 60 18
Σύνολο Β.2 42
Β.3 Συνέντευξη 35
Μέγιστο Σύνολο Βαθμολογίας 100

Α.2 Προϊστάμενος/η Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Τεχνικής Υποστήριξης

Α.2.1. Περιγραφή αρμοδιοτήτων Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΜ & ΤΥ}

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, ενδεικτικά:

 1. έχει αρμοδιότητες που αφορούν ενδεικτικά σε θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής πάσης φύσεως εξοπλισμού του ΙΕΠ.
 2. είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του Ι.Ε.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσεως εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Α.2.2. Προσόντα και κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένου/ης Τμήματος ΔΜ & ΤΥ

Α) Τυπικά - Προαπαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
 • Επταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα
 • Άσκηση καθηκόντων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης συναφούς αντικειμένου
 • Γνώση χρήσης Η/Υ

Β) συνεκτιμώμενα/μοριοδοτούμενα

Β.1 Σπουδές - Κατάρτιση Βαθμολογία
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 6
2. Διδακτορικό Δίπλωμα 12
3. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 2
4. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 3
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 5
Σύνολο Β.1 23
Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία Υπολογισμός Μέγιστη βαθμολογία
6. Διοικητική Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα πέραν της προαπαιτούμενης (χωρίς θέση ευθύνης) 1 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40 12
7.  Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, πέραν της προαπαιτούμενης 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40 12
8. Εμπειρία/Προϋπηρεσία σε Χρηματοδοτούμενα και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 20 6
9. Επαγγελματική  εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση ανοικτού κώδικα (ενδεικτικά: σε ΡΗΡ, Mysql) 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 20 12
Σύνολο Β.2 42
Β.3 Συνέντευξη 35
Μέγιστο Σύνολο Βαθμολογίας 100

Α.3 Προϊστάμενος/η Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων

Α.3.1. Περιγραφή αρμοδιοτήτων Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων (ΑΤΕΔ)

Το Τμήμα Έργων και Δράσεων έχει αρμοδιότητες, ενδεικτικά:

 1. να σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα,
 2. να παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.

Α.3.2. Προσόντα και κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένου/ης του ΑΤΕΔ

Α) Τυπικά - Προαπαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
 • Επταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα
 • Άσκηση καθηκόντων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης συναφούς αντικειμένου
 • Γνώση χρήσης Η/Υ

Β) συνεκτιμώμενα/μοριοδοτούμενα

Β.1 Σπουδές - Κατάρτιση Βαθμολογία
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 6
2. Διδακτορικό Δίπλωμα 12
3. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 2
4. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 3
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 5
Σύνολο Β.1 23
Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία Υπολογισμός Μέγιστη βαθμολογία
6. Διοικητική Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα πέραν της προαπαιτούμενης (χωρίς θέση ευθύνης) 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40 12
7. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, πέραν της προαπαιτούμενης 1 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40 12
8. Εμπειρία/Προϋπηρεσία  σε Χρηματοδοτούμενα και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 60 18
Σύνολο Β.2 42
Β.3 Συνέντευξη 35
Μέγιστο Σύνολο Βαθμολογίας 100

(*1) Η θητεία σε θέση ευθύνης μπορεί να ταυτίζεται χρονικά με την προαπαιτούμενη δημόσια προϋπηρεσία ή/και τη διοικητική προϋπηρεσία χωρίς θέση ευθύνης

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης_και τα μέλη του προσωπικού του ΙΕΠ, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση ευθύνης με θητεία:

 1. εκπαιδευτικός/υπάλληλος στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26),
 2. εκπαιδευτικός/υπάλληλος του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και
 3. εκπαιδευτικός/υπάλληλος που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547 /2018.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικοί/υπάλληλοι που αποχωρούν αυτοδικαίως/υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 19/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/6/2020 και ώρα 13:00.

Δ. Επιλογή - Διαδικασία αποσπάσεων/τοποθετήσεων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, περιλαμβάνει:

 1. Μοριοδότηση των επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά περιεγράφηκαν παραπάνω, όσων υποψηφίων διαθέτουν τα τυπικά προσόντα.
 2. Μοριοδοτούμενη συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από την ως άνω ειδική επιτροπή. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθεί το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ (επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά) με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας (αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα) και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Καθώς η υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, δύναται η Επιτροπή να ζητά από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη σε έντυπη μορφή στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η επιτροπή θα συντάξει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων βάσει αξιολόγησης όπως περιγράφεται παραπάνω και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ προς απόφασή του.

Στην περίπτωση που επιλεγεί για την εκάστοτε θέση εκπαιδευτικός, θα γίνει πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ προς το εποπτεύον υπουργείο για απόσπαση που πραγματοποιείται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τέσσερα έτη. Στην περίπτωση που επιλεγεί για την εκάστοτε θέση μέλος του προσωπικού του ΙΕΠ, θα τοποθετηθεί με θητεία τεσσάρων ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί σε θέση Προϊσταμένου/ης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων, έως και ένα έτος μετά. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της εν λόγω θέσης και να την επαναπροκηρύξει.

Ε. Ενστάσεις

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17 /2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων - προσωρινών και οριστικών - θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Τελευταία Νέα.

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ' αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε' Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι υποψήφιοι, αιτούντες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.
 • κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης του υποψηφίου/ας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ως εξής:
  α) οι υποψήφιοι/ες θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,
  β) οι απορριφθείσες αιτήσεις θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και
  γ) ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας κατάταξης θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπωνύμου μόνο του/της οριστικώς επιλεγέντα/είσας για κάθε θέση Προϊσταμένου/ης.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ιωάννης Αντωνίου

Pin It

Εκτύπωση