edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Θέσεων Διευθυντών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια - Λύκεια

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 2015

Αρ.Πρωτ.98179/Θ2/22-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Βάια Παπαβασιλείου
Τηλ.: 210 344 24 12
Fax : 210 344 21 73
e-mail: vpapavassiliou(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων διευθυντών των υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Καθορισμός προθεσμιών»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 (ΑΔΑ: 7Κ0Ψ465ΦΘ3-73Σ) απόφασής μας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4327/2015 στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών» (Φ.Ε.Κ. 1158/Β’/2015),
2. Την αριθ. Φ.7626/6/ΑΣ/1785/1987 (Φ.Ε.Κ. 765/Β/1987) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας’’ του Αγίου Όρους»,
3. Τον οργανισμό διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που κυρώθηκε με το από 17 Μαΐου 1958 ΒΔ (Φ.Ε.Κ. 81/Α/1958) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

A. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Την πλήρωση με επιλογή δέκα θέσεων διευθυντών για:
α) τα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα επτά (7) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και,
β) τα τρία (3) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια,
της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

2. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους των νομίμων προσόντων, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχόμενης την 22η Ιουνίου 2015, προκειμένου να καταταγούν στους, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του παραρτήματος της παρούσας, πίνακες υποψηφίων διευθυντών.

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η προσκόμιση-αποστολή των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης έως και δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-συνοδευτικά των αιτήσεων είναι τα εξής:

Α) Βιογραφικό σημείωμα,

Β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης,

Γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,

Δ) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.),

Ε) Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων,

Στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, την καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία πρέπει να αναφέρονται χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση,

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι:
 α) ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους ν. 4057/2012 και 4325/2015), και,
 β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015,

Η) Δήλωση σειράς προτίμησης έως και τριών (3) εκκλησιαστικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για τα οποία θέτει υποψηφιότητα ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.

Πιο συγκεκριμένα:

1) ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας:

α) είτε στο εκκλησιαστικό σχολείο, στο οποίο κατέχει οργανική θέση, είτε σε ένα από τα εκκλησιαστικά σχολεία στα οποία υπηρέτησε την τελευταία πενταετία για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, και,

β) σε δύο άλλα Εκκλησιαστικά Σχολεία, των οποίων η επιλογή δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό,

2) Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας σε έως και τρία Εκκλησιαστικά Σχολεία, χωρίς κανέναν περιορισμό επιλογής,

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.

Θ) Συστατική επιστολή του επιχώριου με το Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης μητροπολίτη ή από εξέχουσα προσωπικότητα της Ορθοδοξίας.

Ι) ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών οφείλουν να επισυνάψουν πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναγράφεται:

α) η συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους,

β) η συνολική διδακτική υπηρεσία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 απόφασής μας,

γ) η συνολική διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και,

δ) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και ότι δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.

4. Η αίτηση, τύπος της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σαρωμένα και σε μορφή PDF, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ)
ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Παράλληλα με την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες, για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 απόφασής μας, τα οποία και οφείλει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία αποτίμησης του κριτηρίου της κατηγορίας Γ΄ «συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητα – γενική συγκρότηση».

5. Για την επιλογή σε θέση διευθυντή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους, γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο αρρένων εκπαιδευτικών.

6. Για την τοποθέτηση διευθυντή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, καθώς και στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, απαιτείται επιπροσθέτως προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα.

B. ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ

τις προθεσμίες των σχετικών διοικητικών πράξεων-ενεργειών ως εξής:

i. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά από Δευτέρα 22-6-2015 έως και Τετάρτη 24-6-2015, και ώρα 15.00,

ii. Λήξη πρόσθετου διήμερου προσκόμισης-υποβολής συνοδευτικών δικαιολογητικών, Παρασκευή 26-6-2015, και ώρα 15.00

iii. Ανακοίνωση πινάκων υποψηφίων ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, Τετάρτη 24-6-2015

iv. Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων από Τετάρτη 24-6-2015 έως και Παρασκευή 26-6-2015, και ώρα 15.00

v. Εξέταση ενστάσεων από το Συμβούλιο Επιλογής, Παρασκευή 26-6-2015

vi. Κατάρτιση τελικών πινάκων υποψηφίων και αποστολή πινάκων εκλογέων ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, έως και Παρασκευή 26-6-2015 και ώρα 18.00

vii. Συγκρότηση εφορευτικών, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, επιτροπών, έως και Δευτέρα 29-6-2015 και ώρα 11.00

viii. Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, Παρασκευή 26-6-2015

ix. Ειδική συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο & Μυστική Ψηφοφορία: Δευτέρα 29-6-2015, και ώρες 13.00-15.00

x. Σύνταξη Πρακτικού της ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο Εφορευτικής Επιτροπής & Αποστολή αποτελεσμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Δευτέρα 29-6-2015, έως και ώρα 18.00

xi. Κατάρτιση τελικού πίνακα υποψηφίων ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο με το αντίστοιχο άθροισμα μορίων και των τριών κατηγοριών αποτίμησης, Τρίτη 30/6/2015

xii. Υποβολή ενστάσεων κατά του τελικού πίνακα από Τετάρτη 1-7-2015 έως και Παρασκευή, 03-7-2015, και ώρα 15.00

Οι Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το υπό αυτούς εκπαιδευτικό προσωπικό με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας τους ή στον ιστότοπο της διεύθυνσής τους, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ)

Περίληψη της παρούσας μαζί με το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης να καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Λήψη της Αίτησης υποψηφίου Διευθυντή για Εκκλησιατικό Σχολείο


Εκτύπωση