edu.klimaka.gr

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών 2015 (British Council - Microsoft)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2015
(BRITISH COUNCIL - MICROSOFT HELLAS)

Αρ.Πρωτ.37005/Δ2/05-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Αγγελόπουλος, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442248, 210-3443422

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

Σας γνωστοποιούμε ότι το British Council με την υποστήριξη της Microsoft Hellas διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών με σκοπό την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για δεξιότητες ζωής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 10η Μαρτίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, τους όρους και τις δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.britishcouncil.gr/life-skills/get-involved/competition.


Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών:
Δεξιότητες Ζωής με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Το British Council στo πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος Life Skills διοργανώνει για πρώτη φορά τον πανελλήνιο διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής των μαθητών τους με την χρήση νέων τεχνολογιών. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση της Microsoft Ελλάς.

Γιατί εξιότητες Ζωής;

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ιδιότητα του πολίτη, η σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, η προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία στον 21ο αιώνα, χρήσιμα τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς, και με απήχηση στην αγορά εργασίας, ανθρώπους.

Η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης στην εκπαίδευση για τις δεξιότητες ζωής είναι ενεργός, κριτική, διαδραστική, σχετική με τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους και την κοινωνία, συνεργατική και συμμετοχική. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, στα project ή και διαθεματικά.

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση νέων τεχνολογιών;

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αναγνωριστεί ως βασικός καταλύτης και εργαλείο για οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη σε τομείς όπως η υγεία, εκπαίδευση και η βιομηχανία.

Δείτε:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20640076~m
enuPK:617592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html

Δύο είναι οι κυριότεροι λόγοι. Η σημασία που έχουν πια οι ψηφιακές δεξιότητες στην αγορά εργασίας, αλλά και η διευκόλυνση της μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Πώς μπορώ να συμμετέχω;

Η Microsoft Ελλάς υποστηρίζει το διαγωνισμό προσφέροντας την παγκόσμια πλατφόρμα www.pilnetwork.com για να φιλοξενήσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού και να προσφέρει ένα χώρο για την ανταλλαγή σωστών πρακτικών και την απόλυτη διαφάνεια του διαγωνισμού.

Εάν έχετε δημιουργήσει ή σκοπεύετε να δημιουργήσετε και να υλοποιήσετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη Wεξιοτήτων Ζωής χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού όπως τα Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker, Producer και άλλα εργαλεία Microsoft τότε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

• Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα www.pil-network.com (κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού).

• Στην ιστοσελίδα www.pil-network.com από την επιλογή Εκπαιδευτικό Υλικό (Resources) – επιλέξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Add learning activity).

• Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα ΚΑΙ κάνε τικ στην επιλογή I have been invited to present this Learning Activity at a «Microsoft in Education» Forum in 2015 Επιλογή ΕΛΛΑΔΑ.

• Αναρτήστε την παρουσίαση συμμετοχής (Κατεβάστε το αρχείο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να γράψετε την παρουσίαση συμμετοχής από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού).

• Μπορείτε επίσης να αναρτήσετε ό,τι επιπλέον συμπληρωματικό υλικό θέλετε για να υποστηρίξετε τη συμμετοχή σας (βίντεο, φωτογραφίες κλπ).

• Πατήστε ΥΠΟΒΟΛΗ!

• Σε 24 ώρες θα αναρτηθεί η παρουσίαση σας και θα μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα κάτω από την επιλογή Learning Activities.

• Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό λήγει την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015.

• Οι πέντε διακριθέντες θα ανακοινωθούν στις 13 Μαρτίου 2015 και θα τους προσκαλέσουμε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην τελική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν σε σχολείο (δημόσιο, ιδιωτικό, τεχνικό κλπ) και θα έχουν πραγματοποιήσει την δραστηριότητα τους στην τάξη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Η δραστηριότητα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί και σε προηγούμενα έτη.

Μπορούν να στείλουν δραστηριότητα ομάδες εκπαιδευτικών;

Ναι μπορούν να στείλουν δραστηριότητα ομάδες εκπαιδευτικών – θα αναγνωριστούν έως μέγιστο δύο εκπαιδευτικοί ανά ομάδα ως εκπρόσωποι της δραστηριότητας.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Οι παρουσιάσεις αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• προτεινόμενη μεθοδολογία για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής

• χρήση τεχνολογίας

• εμπλοκή μαθητών με στόχο την ανάπτυξη Wεξιοτήτων Ζωής

• διαθεματικότητα

• αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία.

Τι κερδίζουν οι διακριθέντες του διαγωνισμού;

Στον διαγωνισμό θα διακριθούν οι πέντε καλύτερες δραστηριότητες των οποίων τους εκπροσώπους θα καλέσουμε να παρουσιάσουν το έργο τους σε επιτροπή αξιολόγησης στις 21 Μαρτίου 2015. Εκεί θα διακριθούν οι τρεις πληρέστερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα δοθούν βραβεία τεχνολογίας καθώς και αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές τους.

• 1ο Βραβείο: τάμπλετ Asus T100 με Windows 8 και Office 2013

• 2ο βραβείο: κινητό τηλέφωνο Nokia Lumia 365, πράσινο

• 3ο βραβείο: Office 2013 Home and Business

• Βραβείο Educators Choice: κινητό τηλέφωνο Nokia Lumia 365, πράσινο

Βραβείο Educators Choice
Στο www.pil-network.com οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να κάνουν «Like» στην δραστηριότητα που τους αρέσει.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που συμμετέχει στον διαγωνισμό και θα έχει τα περισσότερα «Likes» μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015 θα κερδίσει αυτόματα το βραβείο Educators Choice και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την δουλειά τους στην εκδήλωση στις 21 Μαρτίου 2015.

Στείλτε λοιπόν την δραστηριότητα σας και πείτε στους φίλους σας να κάνουν «Like»! Μπορεί να είστε εσείς οι αγαπημένοι των εκπαιδευτικών!

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στο διαγωνισμό;

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν ολοκληρωμένες μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015.

Έχω κάποια ερώτηση για τον διαγωνισμό.

• Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση για τον διαγωνισμό, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

• Εάν υπάρχει ερώτηση για την υποβολή της εργασίας σας, επισκεφθείτε την πλατφόρμα www.pilnetwork.com.

• Για ερωτήματα σχετικά με την χρήση τεχνολογιών μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σχετικά Άρθρα