Πρόσκληση για Διδακτικό Προσωπικό στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 2018 - 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΕΣΥΠ) ΑΣΠΑΙΤΕ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.ΕΛ/7915/13-07-2018

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2
Τηλέφωνο: 210 2896970, Fax: 210 2835647
e-mail: eidlog2(ΣΤΟ)aspete.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2018-19 και, σύμφωνα με την αριθ. 25/9-7-2018 (Θ. 5.6) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ. πρωτ. 7899/2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46Ψ8ΧΙ-5Ω6], καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, στο Άργος, στο Βόλο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στη Λιβαδειά, στην Πάτρα και στις Σάπες.

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου:
A1 - Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εφαρμογές.
A2 - Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Λήψης Απόφασης & Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
A3 - Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες.
A4 - Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα.
A5 - Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι.
A6 - Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας.

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου:
B1 - Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία.
B2 - Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ.
B3 - Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη.
B4 - Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
B5 - Συμβουλευτική και Οικογένεια.


Προϋπόθεση για την ανάθεση διδακτικού έργου είναι:

- Για τα θεωρητικά μαθήματα (Α1, Α2, Α4, Α6, Β1, Β3, Β4 και Β5):

Α) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, που δηλώνεται. Στην περίπτωση, που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και οι προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Β) Η διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων

- Για τα εργαστηριακά μαθήματα (Α3, Α5 και Β2):

H κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος, που δηλώνεται. Στην περίπτωση, που υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε προηγούνται στην ανάθεση του μαθήματος.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων σε κάθε μάθημα θα γίνει με άριστα το εκατό (100) βάσει των ποσοστιαίων βαρών ανά κατηγορία κριτηρίων (βλ. παρακάτω Α, Β, Γ και Δ) και με το ανώτατο ποσοστό ανά κριτήριο να δίνεται στον/ην υποψήφιο/α με την καλύτερη βαθμολογία (κανονικοποίηση ως προς τις μέγιστες τιμές).

Α. Σπουδές (30%)

Ο βαθμός συνάφειας (πλήρως ή μερικώς) του βασικού πτυχίου, του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή/και της Διδακτορικής Διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος.

Β. Διδακτικό Έργο (20%)

Υπολογίζεται η συνολική διδακτική εμπειρία σε μη επικαλυπτόμενα εξάμηνα.

Γ. Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων (30%)

Συναφείς δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (από 1/1/2013 έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης)
- Αριθμός άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά x5
- Αριθμός εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων x2
- Αριθμός κεφαλαίων σε διεθνή συλλογικούς τόμους x2
- Αριθμός άρθρων σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά x2
- Αριθμός κεφαλαίων σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους x1
- Αριθμός εργασιών δημοσιευμένων σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων x1

Δ. Συγγραφή και επιμέλεια βιβλίων (20%)

Συναφές συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας (από 1/1/2013 έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης)
- Συγγραφή βιβλίου σε διεθνή εκδοτικό οίκο x5
- Συγγραφή βιβλίου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο x4
- Επιμέλεια βιβλίου / συλλογικού τόμου σε διεθνή εκδοτικό οίκο x1
- Επιμέλεια βιβλίου / συλλογικού τόμου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο x1
- Επιμέλεια πρακτικών συνεδρίου x1

Αμοιβή συνεργατών:

Η αμοιβή των συνεργατών/τιδών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην συνεργάτη/τιδα.

Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να εποπτεύουν τις πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών/τριών και να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων, που δίδαξαν το εξάμηνο, που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές/τριες στις εξετάσεις αυτές και στις επαναληπτικές εξετάσεις του εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης:

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για έως δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο σε μία και μόνο πόλη.

Η υποβολή της πρότασης - αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ότι παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα δηλώνονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2018-19, στο οποίο συμμετέχουν ως υποψήφιοι διδάσκοντες και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω έργου και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για τον σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι:
Σύμφωνα με την αριθμ. 8/9.3.2017 (θέμα:2.2) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ: «Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και παραιτήθηκαν είτε πριν την ανάθεση του έργου σε αυτούς είτε πριν ολοκληρώσουν το ανατεθέν σε αυτούς έργο. Ο αποκλεισμός ισχύει για όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οποιοδήποτε έργο και αν αφορούν είτε της ΑΣΠΑΙΤΕ είτε του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ και για τα επόμενα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο παραιτήθηκαν.

Κατ΄ εξαίρεση μετά από αίτηση του φυσικού προσώπου που παραιτήθηκε, δύναται με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ να κρίνεται δικαιολογημένη η παραίτηση του από το ανατεθέν σε αυτόν έργο, όταν στην παραίτηση οδηγήθηκε από λόγους οι οποίοι ανέκυψαν σε μεταγενέστερο, της υποβολής της πρότασης, χρόνο και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τον ενδιαφερόμενο κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασής του».

Υποβολή προτάσεων:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aspete.gr, έως τις 30/7/2018 και ώρα 23:59.

Αιτήσεις, που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα απορρίπτονται. Δικαιολογητικά, που δεν θα αναφέρονται και δεν θα επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Ο/Η υποψήφιος/α θα μπορεί να κάνει λήψη της υποβληθείσας αίτησης του/της και στη συνέχεια να την εκτυπώσει.

Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής

· Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται Πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

· Όλα τα έγγραφα της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

· Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

· Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

· Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

· Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Πιστοποίηση της διδακτικής εμπειρίας:

Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, συμβάσεις ή ΑΠΥ του υποψηφίου από τα οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή αξιολογική επιτροπή, η οποία θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι/ες δύναται να υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης - ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ένσταση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε μέσω fax (210 - 2835647). Μετά την πάροδο των πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και ευθύνη από την Ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr).

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμον αναγκαία χρήση τους, για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Επαφίεται στη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης


Εκτύπωση