Εγγραφή Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ σε πίνακες ΑΣΕΠ

Εκτύπωση  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ

 


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02


 

Αρ.Πρωτ.83296/Ε1/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες: (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 4ΕA/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 21-5-2019) και 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού».

Σχετ.: Το αριθμ. 78885/Ε1/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΔΜ4653ΠΣ-5ΗΧ) έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), στο πλαίσιο των αριθμ. 4ΕA/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) και 5ΕA/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των οικείων Προκηρύξεων.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν κατατίθενται δικαιολογητικά από εκπ/κούς οι οποίοι ανήκουν μόνο σε κλάδο Γενικής Εκπ/σης.

1. Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών:

(α) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες υποψήφιοι/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.
 Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι ο εκπ/κός έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εγγραφής του υποψηφίου, δεν παραλαμβάνει την ειδική έντυπη αίτηση της παρούσας πρόσκλησης και του επισημαίνει την ως άνω υποχρέωση.

(β) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να εισέλθουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής του Ο.Π.ΣΥ.Δ. στο νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019).

2. Κατάθεση δικαιολογητικών

Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης, οι υποψήφιοι οφείλουν:

(α) Να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ των οικείων Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ] στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α Στοιχείο/Πεδίο στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα
1 Μ.Π.Σ. στην Ε.Α.Ε. ή στην σχολική ψυχολογία της αλλοδαπής (χώρα προέλευσης Μ. Βρετανία)
(ήδη καταχωρισμένο για εξειδίκευση στην ΕΑΕ)
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
2 Πτυχίο κλάδου ΤΕ16 μη ανώτατου ιδρύματος, θεωρημένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. από το οποίο προκύπτει μουσική ειδίκευση (ήδη καταχωρισμένο) Δεύτερο πτυχίο για απόδειξη μουσικής ειδίκευσης
3  -  

(β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ των οικείων Προκηρύξεων ΑΣΕΠ] που επικαλούνται στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του Εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α Δικαιολογητικό Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα
1 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αριθμός τέκνων
2 Πιστ. ΚΕΠΑ και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αναπηρία τέκνου 50% και άνω
3 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποίηση (για τους κλαδους ΤΕ01 και ΤΕ02) Δεύτερο πτυχίο
4 Επιμόρφωση από (φορέας υλοποίησης) Επιμόρφωση 300 ωρών
(με τις προϋποθέσεις προσκόμισης των επιπλέον στοιχείων της παρ. 3 α) της παρούσης)
5 Σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από (φορέας υλοποίησης Ένταξη στον Επικουρικό αξιολογικό πίνακα
&
Επιμόρφωση (με τις προϋποθέσεις προσκόμισης των επιπλέον στοιχείων της παρ. 3 α) της παρούσης)
6 Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα έως και 5 χρόνια (για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02) Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα

 (γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α Δικαιολογητικό Αιτούμενη τροποποίηση στο ΟΠΣΥΔ
1 Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή από (Δ/νση Εκπαίδευσης) Διόρθωση προϋπηρεσίας
σχολ. έτους 2015-2016
2 Αριθμ. (Αριθμ. πρωτ.) Βεβαίωση Ωδείου (για τον κλάδο ΤΕ16) Διόρθωση βαθμού πτυχίου
3 Πτυχίο κλάδου ΤΕ01 Διόρθωση βαθμού πτυχίου

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α., από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων (1500 ένσημα). (60 μήνες * 25 ένσημα ανά μήνα=1500 ένσημα)
2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ-16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, προηγούμενων ετών, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που υποβάλλονται για καταχώριση για πρώτη φορά ή για διόρθωση (ανωτέρω Υποενότητες ΙΙ και ΙΙΙ), κατατίθενται, επίσης, σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών

Επιπλέον των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

(α) Για τη μοριοδότηση επιμόρφωσης ή σεμιναρίου επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν προσκομιστεί και καταχωριστεί κατά το παρελθόν, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, από τα οποία, να προκύπτει η διάρκεια αυτών (τουλάχιστον 300 ή 400 ώρες, αντίστοιχα), καθώς και ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης τους, προκειμένου να διαπιστώνεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησης [τουλάχιστον επτά (7) μήνες] [παρ. α περ. ιι του άρθρου 57 και παρ. 4 περ. β στοιχ. αα του άρθρου 58 του ν. 4589/2019].

(β) Η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου, είναι υποχρεωτική για όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμα και για αυτούς που είχαν λάβει στο παρελθόν σχετικό ευεργέτημα, προκειμένου να καταχωρίζεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας [παρ. 1 γ του άρθρου 58 σε συνδυασμό με την παρ. γ περ. ββ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019].

(γ) Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, που έχουν προσφερθεί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 ή/και κατά τα προηγούμενα, που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ, προσκομίζονται, υποχρεωτικά, με ευθύνη των υποψηφίων.

Δεν απαιτείται η (εκ νέου) υποβολή δικαιολογητικών / βεβαιώσεων:

(α) Για στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με τις οικείες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

(β) Για προϋπηρεσίες παρελθόντων ετών που είναι ήδη καταχωρισμένες στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και για δημόσιες προϋπηρεσίες της ημεδαπής (αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού) του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019.

4. Γενικά

Το σύνολο των ανωτέρω μαζί με την έντυπη αίτηση κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου), στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση βεβαιώνει ότι ο εκπ/κός προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ακολούθως, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης καταχωρίζουν εντός της ορισθείσας προθεσμίας τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων, εφόσον αυτά συνάδουν απολύτως με τα ρητώς αναφερόμενα στην κατά περίπτωση Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα και με τις διευκρινίσεις που έχουν αποσταλεί με το ανωτέρω σχετικό αριθμ. 78885/Ε1/20-05-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Δ΄ των οικείων Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ομοίως, προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η παρούσα κοινοποιείται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Αρ.Πρωτ.78885/Ε1/20-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
------------
Email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφ.: (βλ. Παράρτημα)

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).

Σχετ.:
1. Η αριθμ. 37693/Ε1/8-3-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄) κ.υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)»,
2. Η αριθμ. 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12 τ.προκ. ΑΣΕΠ) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ»,
3. Η αριθμ. 66907/Ε1/25-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΠΡ4653ΠΣ 0ΟΣ) πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στην αριθμ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄, ΑΔΑ: 6ΩΤΔ4653ΠΣ-ΣΗ4) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. 1), για την έκδοση της οποίας έχετε ενημερωθεί με το αριθμ. 39991/Ε1/14-03-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

(i) «Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.» και

(ii) «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.»

Στο ανωτέρω πλαίσιο, είναι προφανές ότι οι Υπηρεσίες σας επωμίζονται τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι υπάλληλοί σας, αφού παραλαμβάνουν, ως υποχρεούνται, τα δικαιολογητικά, και οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ.2 που ακολουθεί, οφείλουν να αξιολογούν αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο αυτών συνάδουν απολύτως με τα ρητώς αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ανωτέρω σχετ. 2), και μόνο τότε να καταχωρίζουν τη σχετική πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία που έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ (1).

(1). Προς διευκόλυνση στην περιήγηση σας στην επικαιροποιημένο πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, με σκοπό την καταχώριση των κατά περίπτωση ιδιοτήτων/ μοριοδοτούμενων κριτηρίων, σας παραπέμπουμε στο σχετικό εγχειρίδιο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

2. Υπενθυμίζεται ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Δ/νσεις Εκπ/σης (σχετ. 2 και 3, αντιστοίχως) έχουν οριστεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Προκήρυξη Κλάδοι Προθεσμία
Υποβολής Αιτήσεων (στο www.asep.gr)
Προθεσμία
Κατάθεσης δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης)
3ΕΑ/2019 ΠΕ61 - ΠΕ71 08-05-2019
έως
24-05-2019
(ώρα 14:00)
02-05-2019
έως
30-05-2019
ΠΕ01 - ΠΕ02 - ΠΕ03 - ΠΕ04 - ΠΕ05 - ΠΕ06 - ΠΕ07 - ΠΕ08 - ΠΕ11 -ΠΕ33 - ΠΕ34 - ΠΕ40 - ΠΕ41 - ΠΕ60 - ΠΕ70 - ΠΕ78 - ΠΕ79.01 - ΠΕ80 - ΠΕ81 - ΠΕ82 - ΠΕ83 - ΠΕ84 - ΠΕ85 - ΠΕ86 - ΠΕ87 -ΠΕ88 - ΠΕ89 - ΠΕ90 - ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Προκειμένου, δε, να ολοκληρωθεί ομαλά, από πλευράς σας, η καταχώριση των σχετικών ιδιοτήτων/μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους φάκελους των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, σας ενημερώνουμε ότι η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι και την Τρίτη 04-06-2019.

3. Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι ο εκπ/κός έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εγγραφής του υποψηφίου, δεν παραλαμβάνει την ειδική έντυπη αίτηση της ανωτέρω σχετικής 3 πρόσκλησης και του επισημαίνει την ως άνω υποχρέωση.
Κατά τα λοιπά, συνιστάται η ενημέρωση των υποψηφίων περί υποχρέωσης υποβολής και της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

4. Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την καταχώριση των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ:

(i) Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ (24-5-2019) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζεται η σχετική ιδιότητα στο ΟΠΣΥΔ.

(ii) Καταχώριση στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μόνο για υποψηφίους των οποίων η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή προκύπτει από τα καταχωρισμένα πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου τους (ή/και από τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κατά την παρούσα διαδικασία).

(iii) Σύμφωνα με το ν.4589/2019 τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας (και αντιστοιχίας για τους βασικούς τίτλους σπουδών) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, διατάξεις). Ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. (με την παρούσα ή τις προϋφιστάμενες μορφές/ονομασίες του).

Σημείωση 1: Στην παρ. 4 της αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υ.α. (ΦΕΚ 972 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» ορίζεται ότι: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα».
Στην ανωτέρω περίπτωση, στην οποία εμπίπτουν περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ενδεικτικά αναφέρεται το ΜΠΣ Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών / Τμήμα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Παιδαγωγικών Σπουδών / Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση) δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η σχετική καταχώριση του πτυχίου στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μέσω της επιλογής «Προέλευση Πτυχίου: Πτυχίου Εσωτερικού». Σε περίπτωση αμφιβολιών μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας.

Σημείωση 2: Ειδικά για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), κατόπιν σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν απαιτείται να προβαίνετε σε περαιτέρω ενέργειες, ως προς την καταχώριση αυτών και ως μεταπτυχιακών τίτλων. Τυχόν επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι των υποψηφίων, κατόχων των ως άνω ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών, καταχωρίζονται κανονικά από τις Υπηρεσίες σας.

(iv) Στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι, επικαλούμενα στην Υποενότητα Ι της ειδικής έντυπης αίτησης στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού [για κατά περίπτωση απόδειξη (επιπρόσθετων) προσόντων/μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων], δεν είναι καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό φάκελό του στο ΟΠΣΥΔ, η Δ/νση δεν οφείλει να προβεί σε αναζήτηση σχετικών δικαιολογητικών ή/και να αξιολογήσει, περαιτέρω, το υπό κρίση αίτημα.

(v) Για περιπτώσεις τροποποίησης καταχωρισμένων στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (Υποενότητα III της ειδικής έντυπης αίτησης) – και εφόσον δεν καθίσταται εφικτή από πλευράς σας η απευθείας διενέργεια της αλλαγής – θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας προκειμένου να σας ενεργοποιούν τη σχετική δυνατότητα.

(vi) Η καταχώριση (νέων εγγραφών) προϋπηρεσιών (πλην αυτών σε κράτη μέλη της ΕΕ) διενεργείται στην καρτέλα «Πρόσληψη/Ανάληψη» και ειδικότερα στην υποενότητα «Ανάληψη εκτός Πρόσληψης» με την επιλογή του πεδίου «+Ανάληψη».

Κατόπιν ολοκλήρωσης καταχώρισης της προϋπηρεσίας, καθίσταται υποχρεωτική από πλευράς σας και η μεταφόρτωση των προσκομισθέντων σχετικών δικαιολογητικών, μέσω της επιλογής «Μεταβολές Στοιχείων» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία». Ειδικότερα, αρχικώς επιλέγετε το πεδίο «Αίτημα Μεταβολής», όπου και καταχωρίζονται τα γενικά στοιχεία της καταχωρισμένης εγγραφής και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «Ιστορικό/Κατάσταση Αιτημάτων» και - στην εικόνα που αναδύεται κατόπιν επιλογής του εικονιδίου «Προβολή» - μεταφορτώνετε τα σχετικά δικαιολογητικά επιλέγοντας το πεδίο «Μεταφόρτωση Πιστοποιητικού (*.pdf)».

Ειδικά, για τις προϋπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και για τις προϋπηρεσίες εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) δεν θα διενεργείται καταχώριση της προϋπηρεσίας από πλευράς σας, αλλά θα ακολουθούνται απλώς τα βήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω περί μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, προκειμένου η σχετική διαδικασία να αξιολογηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία ή/και από το ΑΣΕΠ σε μεταγενέστερο στάδιο. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση καταχώρισης «Αιτήματος Μεταβολής» στοιχείων προϋπηρεσίας εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) στο πεδίο «Περιγραφή» θα πρέπει να καταγράφεται, πλην ενδεχομένως άλλων στοιχείων, (και) το λεκτικό «Προϋπηρεσία εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ)», προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναζήτηση/εξαγωγή των συγκεκριμένων περιπτώσεων από το ΟΠΣΥΔ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων σας, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ


3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91


Αρ.Πρωτ.66907/Ε1/25-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες: (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.».
2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τo π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την αριθμ. 37693/Ε1/8-3-2019 (ΦΕΚ 864 Β’) κ.υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13).».
5. Την αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ».

ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ της οικείας Προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ61-ΠΕ71 και ΠΕ70-ΠΕ60 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων με εξειδίκευση στην ΕΑΕ). Υποψήφιοι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευση (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε περισσότερους του ενός κλάδους ΕΑΕ, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, υποβάλλουν δικαιολογητικά σε μία μόνο Διεύθυνση (Α/θμιας ή Β/θμιας) Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ή/και αποδεικτικά ένταξης σε νέο εκπ/κό κλάδο, τότε η κατάθεση αυτών γίνεται υποχρεωτικά σε Δ/νση της αντίστοιχης βαθμίδας Εκπ/σης με την βαθμίδα στην οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(α) Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν κατατίθενται δικαιολογητικά από εκπ/κούς οι οποίοι ανήκουν μόνο σε κλάδο Γενικής Εκπ/σης.
(β) Εκπαιδευτικοί που κατέχουν, ως δεύτερο πτυχίο, τίτλο που τους εντάσσει σε κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή έχουν προσφέρει προϋπηρεσία ως μέλη Ε.Ε.Π. σε προηγούμενο σχολικό έτος, τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., εφόσον επιθυμούν τη μοριοδότησή τους, υποχρεούνται, εντός της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται με την παρούσα πρόσκληση, να τα καταθέσουν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

1. Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών:

(α) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες υποψήφιοι/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.

(β) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να εισέλθουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής του Ο.Π.ΣΥ.Δ. στο νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019).

2. Κατάθεση δικαιολογητικών

Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης, οι υποψήφιοι οφείλουν:

(α) Να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α

Στοιχείο/Πεδίο στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

1

Μ.Π.Σ. στην Ε.Α.Ε. ή στην σχολική ψυχολογία της αλλοδαπής (χώρα προέλευσης Μ. Βρετανία)
(ήδη καταχωρισμένο για εξειδίκευση στην ΕΑΕ)

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(εκτός του κλάδου ΠΕ06)

2

Μ.Π.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής της ημεδαπής
(ήδη καταχωρισμένο ως Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας)

Μεταπτυχιακό

3

Πτυχίο κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής
(ήδη καταχωρισμένο ως τυπικό προσον ένταξης στον κλάδο ΠΕ07)

Δεύτερο πτυχίο & Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας
(για ενδεχόμενη υποψηφιότητα σε άλλο κλάδο)

(β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] που επικαλούνται στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του Εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α

Δικαιολογητικό

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

1

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αριθμός τέκνων

2

Αριθμ. (αριθμός πράξης) πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου της αλλοδαπής (χώρα προέλευσης Γαλλία) και Βεβαίωση Ελληνομάθειας

Ένταξη σε εκπαιδευτικό κλάδο & Άριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας (εκτός του κλάδου ΠΕ05)

3

Αριθμ. (αριθμός πράξης) πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου της αλλοδαπής (χώρα προέλευσης Γαλλία)

Δεύτερο πτυχίο & Άριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας
(εκτός του κλάδου ΠΕ05)

4

Πιστ. ΚΕΠΑ και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αναπηρία τέκνου 50% και άνω

5

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας αναπληρωτή σε χώρα μέλους της Ε.Ε.

Προϋπηρεσία

6

Επιμόρφωση από (φορέας υλοποίησης)

Επιμόρφωση 300 ωρών (με τις προϋποθέσεις προσκόμισης των επιπλέον στοιχείων της παρ. 3 α) της παρούσης)

7

Σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από (φορέας υλοποίησης)

Ένταξη στον Επικουρικό αξιολογικό πίνακα & Επιμόρφωση
(με τις προϋποθέσεις προσκόμισης των επιπλέον στοιχείων της παρ. 3 α) της παρούσης)

Α/Α

Δικαιολογητικό

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

8

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, έγγραφο απόλυσης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

Ιδιωτική προϋπηρεσία

(γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α

Δικαιολογητικό

Αιτούμενη τροποποίηση στο ΟΠΣΥΔ

1

Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή από (Δ/νση Εκπαίδευσης)

Διόρθωση προϋπηρεσίας σχολ. έτους 2015-2016

2

Αριθμ. (Αριθμ. πρωτ.) Βεβαίωση Σπουδών

Διόρθωση βαθμού πτυχίου

3. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών

Επιπλέον των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

(α) Για τη μοριοδότηση επιμόρφωσης ή σεμιναρίου επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν προσκομιστεί και καταχωριστεί κατά το παρελθόν, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, από τα οποία, να προκύπτει η διάρκεια αυτών (τουλάχιστον 300 ή 400 ώρες, αντίστοιχα), καθώς και ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης τους, προκειμένου να διαπιστώνεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησης [τουλάχιστον επτά (7) μήνες] [παρ. α περ. ιι του άρθρου 57 και παρ. 4 περ. β στοιχ. αα του άρθρου 58 του ν. 4589/2019].

(β) Η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου, είναι υποχρεωτική για όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμα και για αυτούς που είχαν λάβει στο παρελθόν σχετικό ευεργέτημα, προκειμένου να καταχωρίζεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας [παρ. 1 γ του άρθρου 58 σε συνδυασμό με την παρ. γ περ. ββ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019].

(γ) Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), (του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ή/και προηγουμένων, που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ), προσκομίζονται, υποχρεωτικά, με ευθύνη των υποψηφίων.

Δεν απαιτείται η (εκ νέου) υποβολή δικαιολογητικών / βεβαιώσεων:

(α) Για στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π..

(β) Για προϋπηρεσίες παρελθόντων ετών που είναι ήδη καταχωρισμένες στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και για δημόσιες προϋπηρεσίες της ημεδαπής (αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού) του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019.

4. Γενικά

Το σύνολο των ανωτέρω μαζί με την έντυπη αίτηση κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου), στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση βεβαιώνει ότι ο εκπ/κός προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Η Δ/νση διατηρεί τα δικαιολογητικά στο αρχείο της και αναμένει σχετικές διευκρινίσεις από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την περαιτέρω διαχείριση της όλης διαδικασίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Δ΄ της οικείας Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ομοίως, προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η παρούσα κοινοποιείται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση