Αναθέσεις Μαθημάτων σε Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Εκτύπωση  

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ)


Αριθμ. 94541/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7, παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄) και, αντιστοίχως, του Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78/τ.Α΄).
2. Το άρθρο 42, παρ. 2, παρ. ζ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45, παρ. 8 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄).
3. Το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/02.09.88 Υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων» και κυρίως την παρ. 4 αυτής, η οποία προσδιορίζει τις αρμοδιότητες της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
4. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ., το άρθρο 20 και το άρθρο 21, παρ. 5, περ. 1α του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Τα άρθρα 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
6. Το άρθρο 25, παρ. 5 και 6 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄), περί χορήγησης πτυχίων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Λυκείων.
8. Το υπ’ αριθμ. 24/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και Τροποποίηση Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας κοινωνικών Ασφαλίσεων».
9. Το υπ’ αριθμ. 25/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. Υ100/20.02.2015 απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/27.02.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
11. Το «Άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
12. Το άρθρο 8 παρ. Β3 του Π.δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/ τ.Α΄) «Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄), Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», το οποίο ορίζει τα ειδικότερα τυπικά προσόντα ανά μουσική ειδίκευση για τα Μουσικά Σχολεία, καθώς και το άρθρο 12 του ίδιου Π.δ., με το οποίο ρυθμίζονται θέματα λειτουργικών υπεραριθμιών.
13. Την υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.06.1998 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/01.07.1998) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις υπ’ αριθμ.60235/Γ7/26.05.2011 (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄), 118786/Γ7/14.11.2011 (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄) και 43878/Γ7/01.04.2013 (ΦΕΚ 752/τ.Β΄) Υπουργικές αποφάσεις.
14. Την υπ’ αριθμ. 165325/Γ7/04.11.2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 574/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21.11.2013) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 69238/Δ2/4.5.2015 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 330/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12.5.2015).
15. Την υπ’ αριθμ. 59/03.03.2015/Θ8 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων
16. Την υπ’ αριθμ. 137506/Γ7/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 84924/Γ7/24.07.2012 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24.07.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/ τ.Β΄/06.08.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.06.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ τ.Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό ΩρολόγιοΠρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».
17. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 (ΦΕΚ 1984/τ.Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19.07.2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1811/τ.Β΄) «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρθμ. 21410/Δ2/29.02.2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 549/τ.Β΄) και την υπ’ αριθμ. 178562/Δ1/22.11.2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3063/τ.Β΄) και ισχύει.
19. Το άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α) και λοιπές ρυθμίσεις».
20. Την υπ’ αριθμ. 135367/Γ7/20.10.2008 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2279/τ.Β΄) «Καθορισμός μουσικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 68096/Γ7/12.06.2009 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1211/τ.Β΄).
21. Την υπ’ αριθμ. Γ2/7323/08.12.1997 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1233/τ.Β΄) «Χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους των Μουσικών Σχολείων».
22. Την υπ’ αριθμ. Γ2/7324/08.12.1997 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1233/τ.Β΄) «Ορισμός Εξεταστικής Επιτροπής για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους των Μουσικών Σχολείων κ.ά.», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Γ2/3373/30.06.1999 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1505/τ.Β΄).
23. Tην υπ’ αριθμ. Γ2/3375/30.06.1999 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1505/τ.Β΄) «Ορισμός μαθημάτων και εξεταστέας ύλης, Διαδικασία εξετάσεων για τη χορήγηση τίτλου μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων».
24. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.08.2007 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1913/τ.Β΄) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας».
25. Την υπ’ αριθμ. 5843/Δ2/2008 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 61/τ.Β΄/21.01.2008) συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.92981/Γ7/15.09.2005 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 262/τ.Β΄/01.03.2006) «Καθορισμός ως προσόντος διορισμού ισότιμου πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του να διδάξει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του».
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

για τη ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και σε εκπαιδευτικούς Μουσικής των Μουσικών Σχολείων ως εξής:

1. Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής  Παιδείας του Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου, στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας των Μουσικών Σχολείων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Γενικής Παιδείας

Ιστορία της Τέχνης
(Α' Γυμνασίου)

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ02, ΠΕ32

Φυσική Αγωγή
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

ΠΕ11 με προτεραιότητα στους έχοντες ειδικότητα ελληνικών χορών

 

Θέατρο
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

ΠΕ32, ΠΕ18.41

ΠΕ02

2. Τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς Μουσικής και Γενικής Παιδείας των Μουσικών Γυμνασίων και Γενικών Μουσικών Λυκείων προσδιορίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, ως εξής:

Β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Μουσικής Παιδείας Μουσικού Γυμνασίου, του κλάδου μουσικών ειδικεύσεων εκπαιδευτικών, σε κύρια και πρόσθετες ειδικεύσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α'  ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16

με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση των Μουσικών Σχολείων
(Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο με διαφορετική μουσική ειδίκευση, εφόσον κατέχουν ένα ή περισσότερα των παρακάτω:

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ με ειδίκευση στη Διεύθυνσης Χορωδιακών ή Ορχηστρικών Συνόλων (για το μάθημα «Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής» των Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής (για το μάθημα «Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής» των Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

Πτυχίο Φυγής αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Πτυχίο Αντίστιξης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία
(Γ΄ Γυμνασίου)

Ιστορία της Μουσικής
(Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

Κρητική Μουσική Ακρόαση
(Α΄ Γυμνασίου)

Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη
(Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16,

με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση των Μουσικών Σχολείων (Θεωρητικών Βυζαντινής Μουσικής)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο με διαφορετική μουσική ειδίκευση, εφόσον κατέχουν ένα ή περισσότερα των παρακάτω:

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της ημεδαπής αντίστοιχης ειδίκευσης (Βυζαντινής Μουσικής, Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής) ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής) του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ109/τ.Α')

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Χορωδία Βυζαντινής - Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
(Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο - Πιάνο
(Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16,

με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση Μουσικού Οργάνου των Μουσικών Σχολείων

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο με διαφορετική μουσική ειδίκευση, εφόσον κατέχουν ένα ή περισσότερα των παρακάτω:

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της ημεδαπής με ειδίκευση στο αντίστοιχο μουσικό όργανο* (ή οικογένεια μουσικών οργάνων - κατά περίπτωση) ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Πτυχίο ειδίκευσης ΤΕΙ (στο αντίστοιχο παραδοσιακό μουσικό όργανο* (ή οικογένεια παραδοσιακών μουσικών οργάνων - κατά περίπτωση]) του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Δίπλωμα Οργάνου αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων* του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ109/τ.Α')

Πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Βεβαίωση σπουδών Παραδοσιακού Οργάνου* αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

* Όσον αφορά τους τίτλους-βεβαιώσεις ειδίκευσης παραδοσιακού οργάνου, και εφόσον δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλων-βεβαιώσεων με ειδίκευση στο αντίστοιχο προς διδασκαλία παραδοσιακό όργανο, εξετάζονται και εκείνοι που αφορούν σε παραδοσιακό όργανο της ίδιας οικογένειας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται βεβαίωση πενταετούς ενασχόλησης

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο-Ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό όργανο αναφοράς
(Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

Ατομικό όργανο επολογής
(Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

Μουσικά Σύνολα: Οργανοχρησίας ή άλλο
(Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο
ανεξαρτήτως μουσικών ειδικεύσεων.

 

Γ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Μουσικής Παιδείας Λυκείου, του κλάδου μουσικών ειδικεύσεων εκπαιδευτικών, σε κύρια και πρόσθετες ειδικεύσεις.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Αρμονία - μουσικής
παιδείας
(Α', Β', Γ'
Λυκείου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16,

με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση των Μουσικών Σχολείων (Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο με διαφορετική μουσική ειδίκευση, εφόσον κατέχουν ένα ή περισσότερα των παρακάτω:

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Πτυχίο Φυγής αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Πτυχίο Αντίστιξης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών
Ικανοτήτων
- επιλογής (Γ' Λυκείου)
Στοιχεία Αντίστιξης
- επιλογής (Α', Γ' Λυκείου)
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων -
μουσικής παιδείας
(Α', Β', Γ'
Λυκείου)
Ιστορία της Μουσικής
(Α' Λυκείου)
Μορφολογία
(Β' Λυκείου)
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική
- επιλογής (Α' Λυκείου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16,

με τοποθέτηση στη μουσική ειδίκευση Θεωρητικών Ευρωπ. Μουσικής των Μουσικών Σχολείων και με ανάλογη εξειδίκευση που πιστοποιείται από σχετικό τίτλο σπουδών ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται*

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικής ειδίκευσης τοποθέτησης, με ανάλογη εξειδίκευση που πιστοποιείται από σχετικό τίτλο σπουδών ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

*Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας στο προς διδασκαλία αντικείμενο)

Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ
- επιλογής (Α' Λυκείου)
Στοιχειώδεις Αρχές ηχοληψίας
- επιλογής (Α' Λυκείου)
Εφαρμογές Μουσικού Λογισμικού
 - επιλογής (Γ' Λυκείου)
Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων
- επιλογής (Α', Γ' Λυκείου)
Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικής ειδίκευσης τοποθέτησης
Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας
- επιλογής (Α', Γ' Λυκείου)
Αρμονία - μουσικής παιδείας
(Α', Β', Γ' Λυκείου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16,

με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο με διαφορετική μουσική ειδίκευση, εφόσον κατέχουν ένα ή περισσότερα των παρακάτω:

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Πτυχίο Φυγής αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Πτυχίο Αντίστιξης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής

Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
- επιλογής (Γ' Λυκείου)
Στοιχεία Αντίστιξης
- επιλογής (Α', Γ' Λυκείου)
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
- μουσικής παιδείας
(Α', Β', Γ' Λυκείου)
Ιστορία της Μουσικής
(Α' Λυκείου)
Μορφολογία
(Β'
Λυκείου)
Εφαρμογές
Πληροφορικής στη
Μουσική -
επιλογής (Α'
Λυκείου)

ΠΕ16.01, ΤΕ16,

με τοποθέτηση στη μουσική ειδίκευση Θεωρητικών Ευρωπ. Μουσικής των Μουσικών Σχολείων και με ανάλογη εξειδίκευση που πιστοποιείται από σχετικό τίτλο σπουδών ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται*

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικής ειδίκευσης τοποθέτησης, με ανάλογη εξειδίκευση που πιστοποιείται από σχετικό τίτλο σπουδών ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

*Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας στο προς διδασκαλία αντικείμενο)

Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ
 - επιλογής (Α' Λυκείου)
Στοιχειώδεις Αρχές ηχοληψίας
- επιλογής (Α' Λυκείου)
Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων
- επιλογής (Α', Γ'
Λυκείου}
Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικής ειδίκευσης τοποθέτησης ΠΕ16.01,
Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας
- επιλογής (Α', Γ'
Λυκείου)
Υττοχρεωτικό ατομικό
μουσικό όργανο - Πιάνο
(Α' Λυκείου)
ΠΕ16.01, ΤΕ16, με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση Μουσικού Οργάνου των Μουσικών Σχολείων

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο με διαφορετική μουσική ειδίκευση, εφόσον κατέχουν ένα ή περισσότερα των παρακάτω:

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σττουδών ή Μουσικής Εττιστήμης και Τέχνης της ημεδαττής με ειδίκευση στο αντίστοιχο μουσικό όργανο* ή της αλλοδαττής ισότιμο και αντίστοιχο με τα αττονεμόμενα τττυχία αττό τα Πανεττιστήμια της ημεδαττής, αναγνωρισμένο αττό τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Πτυχίο ειδίκευσης ΤΕΙ (στο αντίστοιχο τταραδοσιακό μουσικό όργανο* του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή της αλλοδαττής ισότιμο και αντίστοιχο με τα αττονεμόμενα τττυχία αττό τα Πανεττιστήμια της ημεδαττής, αναγνωρισμένο αττό τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙ

Δίττλωμα Οργάνου αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκτταιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαττής Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων* του άρθρου 8, τταρ. 5 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ109/τ.Α')

Πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Μουσικού Εκτταιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαττής

Βεβαίωση σττουδών Παραδοσιακού Οργάνου* αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκτταιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαττής

*Όσον αφορά τους τίτλους-βεβαιώσεις ειδίκευσης τταραδοσιακού οργάνου, και εφόσον δεν υττάρχουν εκτταιδευτικοί κάτοχοι τίτλων-βεβαιώσεων με ειδίκευση στο αντίστοιχο ττρος διδασκαλία τταραδοσιακό όργανο, εξετάζονται και εκείνοι που αφορούν σε τταραδοσιακό όργανο της ίδιας οικογένειας. Σε αυτήν την ττερίτττωση ατταιτείται βεβαίωση ενασχόλησης

Ατομικό όργανο
επιλογής - μουσικής
παιδείας (Α', Β', Γ'
Λυκείου)
Ατομικό όργανο
επιλογής - επιλογής (Γ'
Λυκείου)

Μουσικά Σύνολα:

·Οργανοχρησίας ή άλλο
·Μουσικής Έκφρασης
και Δημιουργίας
(Α',
Β', Γ' Λυκείου)

·Ερευνητική Εργασία
(Project)
(Α', Β'
Λυκείου)
με αναφορά σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας

: Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ16.01, ΤΕ16, τοποθετημένοι σε Μουσικό Σχολείο ανεξαρτήτως μουσικών ειδικεύσεων καθώς και εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας στους οποίους έχει αποδοθεί ως 2η ειδικότητα κλάδου ΠΕ16 ή ΤΕ16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται αποκλειστικά από μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16.01 και ΤΕ16, σύμφωνα με τη μουσική ειδίκευση με την οποία αυτοί έχουν τοποθετηθεί στο κάθε Μουσικό Σχολείο και η οποία συνιστά την κύρια ειδίκευσή τους.

2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της μουσικής ειδίκευσης, με τους οποίους είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, μουσική ειδίκευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τίτλος αυτός αποτελεί προσόν διορισμού για τη συγκεκριμένη ειδίκευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Η απόδοση μουσικής ειδίκευσης γίνεται με Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.

4. Με την κύρια ειδίκευσή τους οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων της παρ. 1 καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τις πρόσθετες ειδικεύσεις τους συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της κύριας ειδίκευσης, με την οποία έχουν τοποθετηθεί.

5. Οι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων, στους οποίους έχουν αποδοθεί πρόσθετες μουσικές ειδικεύσεις, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν μαθήματα αυτών των μουσικών ειδικεύσεων. Μπορούν, επίσης, να διδάξουν το μάθημα της Μουσικής σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.

6. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη μουσικών μαθημάτων από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας του σχολείου, είτε μέσω της κύριας ειδίκευσης είτε μέσω των πρόσθετων ειδικεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στις παρ. 1, 4, και 5, τα μαθήματα αυτά δύνανται να διδάξουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας του σχολείου στους οποίους έχει αποδοθεί, ως 2η ειδικότητα, ειδικότητα μουσικής ΠΕ16 ή ΤΕ16.

7. Σημειώνεται ότι η σειρά με την οποία αναφέρονται οι ειδικότητες-μουσικές ειδικεύσεις στους πίνακες της πρόσθετης ειδίκευσης δεν υποδηλώνει προτεραιότητα.

8. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας που υπηρετούν στα υπόλοιπα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στους οποίους έχουν αποδοθεί μουσικές ειδικεύσεις, μπορούν να διδάξουν σε Μουσικό Σχολείο μαθήματα μουσικής παιδείας αυτών των ειδικεύσεων.

9. Κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α'), καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α'), σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρξουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ16.01 και ΤΕ16, οι οποίοι είτε πλεονάζουν στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης είτε δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, και εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις (τίτλοι σπουδών μουσικής ειδίκευσης αντίστοιχης με το προς διδασκαλία αντικείμενο, τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία, βεβαίωση επιμόρφωσης, καλλιτεχνική εμπειρία κ.τ.λ.), δύνανται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης ή διάθεσης σε σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 11 του παρόντος.

10. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τις ειδικεύσεις παραδοσιακών μουσικών οργάνων τα οποία διδάσκονται είτε ως μουσικά όργανα αναφοράς είτε ως ατομικά όργανα επιλογής, οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών δύνανται να αναλάβουν τη διδασκαλία τους μέσω Β' ειδίκευσης εφόσον διαθέτουν τεκμηριωμένη διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικά Σχολεία ή άλλα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Πνευματικά Κέντρα Δήμων κ.τ.λ.) ή αποδεδειγμένη καλλιτεχνική ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο.

11. Για την απόδοση πρόσθετων ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς των παραπάνω περιπτώσεων υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους άπαξ σχετική αίτηση-δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος, απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων μουσικών σπουδών, βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας, τεκμήρια καλλιτεχνικής ενασχόλησης κ.τ.λ.), μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε., προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ .. Από τον φάκελο της αίτησης πρέπει να πιστοποιούνται τα ακόλουθα:

- Η μουσική ειδίκευση-ειδικότητα του αιτούντος, η οποία αντιστοιχεί με το προς διδασκαλία αντικείμενο του Μουσικού Σχολείου όπου αυτός υπηρετεί.
Σε ό,τι αφορά τους τίτλους από αναγνωρισμένα μη Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματος της ημεδαπής, σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την ειδίκευση, κατατίθεται μόνον ο ανώτερος σχετικός τίτλος σπουδών (π.χ., μόνο Δίπλωμα μουσικού οργάνου ή Πτυχίο Φυγής και όχι Πτυχίο μουσικού οργάνου ή Πτυχίο Αντίστιξης κ.τ.λ.).

- Η τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία του αιτούντος στο προς διδασκαλία αντικείμενο ή η αποδεδειγμένη σχέση και ενασχόληση με αυτό.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών: 1η Απριλίου έως και 31η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου έως και 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

12. Η διδασκαλία του μαθήματος των Μουσικών Συνόλων (Μουσικά Σύνολα Οργανοχρησίας ή Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) ανατίθεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΠΕ16.02. ΤΕ16, καθώς και εκπαιδευτικούς ΕΜ16.

13. Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μουσικών Συνόλων από εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ11 (ειδικότητας Ελληνικών Χορών) και ΠΕ 32, οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται ως υποχρεωτικά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων, καθώς και από εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων ειδικοτήτων γενικής παιδείας, σύμφωνα με την παρ. 6 της παρούσας, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 11, εφόσον τους έχει αποδοθεί 2η ειδικότητα κλάδου ΠΕ16 ή ΤΕ16.

14. Κατ' εξαίρεση, και εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη μουσικών μαθημάτων από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου, είτε μέσω της κύριας ειδίκευσης είτε μέσω των πρόσθετων ειδικεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στις παρ. 1, 4, 5 και 6, τα μαθήματα αυτά δύνανται να διδάξουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικεύσεων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στο Μουσικό Σχολείο με τη διαδικασία της παραγρ. 11.

15. Για όσα μαθήματα Γενικής Παιδείας δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Υπουργική Απόφαση, εφαρμόζεται η 118842/Γ2/17.09.2008 (ΦΕΚ 1984/τ.Β') «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ,,, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση