edu.klimaka.gr

Ενότητα με συγκεντρωμένη την εκπαιδευτική νομοθεσία

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ


Εγκύκλιος Γ2/21756/1-3-2006 ΥΠΕΠΘ

Πολυήμερες εκδρομές μαθητών Γ` Λυκείου

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια των πολυήμερων εκδρομών των μαθητών της Γ Λυκείου (Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-2006, Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β713-2-2006), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Στις διανυκτερεύσεις των μαθητών ( 4 για τις πενθήμερες , 5 για τις εξαήμερες, 6 για τις επταήμερες στο εξωτερικό ) δε συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.


Εγκύκλιος Γ2/23956/7-3-2005 ΥΠΕΠΘ

Πολυήμερες εκδρομές

 Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το ΥΠΕΠΘ για την ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των πολυήμερων εκδρομών Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ στο εσωτερικό της χώρας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης), οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες του τόπου προορισμού των εκδρομών, για να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών καθώς επίσης και για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας στους χώρους διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας, κάθε σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή θα συμπληρώσει τον τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής του σχολείου έως τις 11-03-2005 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://survey.sch.gr

2. Πριν από την αναχώρηση ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές θα τονίσει στους μαθητές τόσο την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του προγράμματος της εκδρομής όσο και για την υποδειγματική συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν η ασφαλής μετακίνηση, διαμονή και ψυχαγωγία σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

3. Ο αρχηγός της εκδρομής θα φροντίσει να αναρτηθεί ευανάγνωστη πινακίδα με την ένδειξη “Σχολική Εκδρομή - (όνομα σχολείου)” σε εμφανή σημεία στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχήματος, η οποία θα διατηρηθεί έως το τέλος της εκδρομής. Επίσης θα ελέγξει τα έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, για να διαπιστώσει αν το πιστοποιητικό ελέγχου από το ΚΤΕΟ βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και αν υπάρχει η απαραίτητη επαγγελματική άδεια του οδηγού.

4. Ο αρχηγός και οι συνοδοί καθηγητές οφείλουν να παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται επικίνδυνη ή παραβιάζεται το όριο ταχύτητας, ειδοποιώντας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής. 

5. Εφιστάται η προσοχή στους συνοδούς καθηγητές να επιλέγονται για την ψυχαγωγία των μαθητών χώροι οι οποίοι διαθέτουν άδεια κανονικής λειτουργίας και πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, που ορίζει ο νόμος. 

6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο αρχηγός μπορεί να απευθύνεται και να ζητά τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

7. Μετά το τέλος της εκδρομής ο αρχηγός σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της και την τήρηση του προγράμματος ? επίσης αναφέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο, καθώς και τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των εκδρομών. Η έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των καθηγητών και κοινοποιείται στο οικείο Γραφείο ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ


ΦΕΚ 1477/2003 - Αριθ.107632/Γ7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1477
9 Οκτωβρίου 2003

Αριθ.107632/Γ7
Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002.
3. Τη Γ2/4832/28.11.90 (ΦΕΚ 762 τ..Β`/03.12.90) ΥΑ με θέμα: Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών και Ιδιωτικών"
4. Τη Γ2/72942/11.07.2002 ΥΑ, περί ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
5. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών εκτός νομού με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, αποφασίζουμε

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ανωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας).

Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων, με τη χρήση δύο (2) εργάσιμων ημερών και μιας (1) ή δύο (2) αργιών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητικές ομάδες που υλοποιούν προγράμματα των παραπάνω δραστηριοτήτων με συνοδεία εκπαιδευτικών που θα έχουν και τις προβλεπόμενες ευθύνες συνοδών εκδρομών.

Όσον αφορά στη συμμετοχή μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της Ε` και Στ` τάξης των Δημοτικών Σχολείων.

Κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και σε δύο τέτοιες μετακινήσεις.

Συνοδοί των μαθητικών ομάδων πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος με δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού με άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών προβλέπονται:

  •  για ομάδα 8 έως 20 μαθητών, δύο (2) συνοδοί-εκπαιδευτικοί,
  • για ομάδες 21 έως 40 μαθητών, τρεις (3) συνοδοί-εκπαιδευτικοί,
  • για ομάδες 41 έως 60 μαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί- εκπαιδευτικοί.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τους Δ/ντές των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ 6 του Ν.2986/2000, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών. Ειδικότερα οι μετακινήσεις των μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον Δ/ντή ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Μετά την επιστροφή από τις μετακινήσεις αυτές οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν στο Σύλλογο Διδασκόντων υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση.

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών, στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών και στην έγκριση των μετακινήσεων δεν ισχύουν για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις οι παρ. Β.1.β, Β.2. και Β.4. της Υ.Α. Γ2/4832/28-11 -90 αντίστοιχα

Μετά την υπογραφή της παρούσης καταργείται η Υ.Α. Γ2/5959/6-11-2001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 


Εγκύκλιος Γ7/126807/14-11-2003 ΥΠΕΠΘ

Μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων

 Σε συνέχεια της Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-2003 που αφορά στις " Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων" σας ενημερώνουμε ότι και οι μετακινήσεις οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων που αφορούν Σχολικές Δραστηριότητες ( όχι κατ΄ ανάγκη Προγράμματα) εντάσσονται στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης .

Προϋπόθεση είναι οι Σχολικές αυτές Δραστηριότητες , καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που συνδέονται με αυτές , να έχουν εξασφαλίσει αρχικά την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και στη συνέχεια την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών


 Εγκύκλιος Γ7/4115/16-1-2004 ΥΠΕΠΘ

Διευκρινίσεις που αφορούν στην εγκύκλιο 126807/Γ7/14-11-2003 "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Σχολικών Δραστηριοτήτων"

Διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος 126807/Γ7/14-11-2003 αφορά μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης Σχολικών Δραστηριοτήτων (όχι Προγραμμάτων).

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω Εγκύκλιο η άδεια έγκρισης μετακίνησης εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προηγουμένως έχει εγκρίνει το θέμα, τους στόχους και τις προγραμματισμένες δράσεις της Σχολικής Δραστηριότητας καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Βασική προϋπόθεση είναι, πριν από την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να έχει εξασφαλισθεί η έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι μετακινήσεις χωρίς διανυκτερεύσεις για τον ίδιο σκοπό.

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών και στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών ισχύουν οι παρ. Β.1. α. και Β.1.β της Υ.Α. Γ2/4832/28-11-1990


Εγκύκλιος Γ7/17485/17-2-2004 ΥΠΕΠΘ

"Συμπληρωματική της Υ.Α. 107632/Γ7/2-Ί0-03 & της εγκυκλίου 126807/Γ7/14-11-03"

 Σε συνέχεια της Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-03, με θέμα "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων" και της εγκυκλίου 126807/Γ7/14-11-03 με θέμα "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων", σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολεία των νησιωτικών περιοχών, τα οποία μετακινούνται ακτοπλοϊκώς, οι ημέρες μετακίνησης αυξάνονται κατά μία επιπλέον από τις προβλεπόμενες.