ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2011-2012

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2011-2012

Αρ.Πρωτ.91327/Δ2/09-08-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης και καθορισμού των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση των σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως ΠΠΣ

Η Υπουργός
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 37 (παρ. 2, εδάφιο γ) του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εξειδικεύουμε τα στοιχεία που αφορούν την υποψηφιότητα και τα κριτήρια της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που μπορούν να οριστούν  ως Π.Π.Σ. και επιπλέον καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την σχετική αίτησή τους.

Ι. Στοιχεία που αφορούν την υποψηφιότητα σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως Π.Π.Σ.

1. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας καθώς και των δικαιολογητικών των υποψήφιων Π.Π.Σ. είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2011.  Η ΔΕΠΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τα σχολεία διευκρινίσεις ή / και συμπληρωματικά στοιχεία.

2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στο Σχολικό Συμβούλιο αφορά τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν το 2010-2011 και είχαν οργανική θέση σε αυτή.

3. Στο πρακτικό της απόφασης του Σχολικού Συμβουλίου για υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να καταγράφεται και η μειοψηφούσα άποψη καθώς και το αριθμητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

4. Η σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου θα γίνει από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής συγκροτεί Επιτροπή Προετοιμασίας Φακέλου Υποψηφιότητας.

5. Όσα από τα υφιστάμενα πειραματικά σχολεία, συνδεδεμένα ή  μη, δεν υποβάλλουν αίτηση αυτοδικαίως δεν ορίζονται ως Π.Π.Σ.

6. Στα στοιχεία υποψηφιότητας κατατίθεται, εφόσον υπάρχει, και η θεσμική σύνδεση/συνεργασία με τα ΑΕΙ, με ερευνητικά φορείς ή κοινωφελή ιδρύματα.

II. Κριτήρια αξιολόγησης

1

Τυπικά προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό)

15 μονάδες

2

Παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες

15 μονάδες

3

Δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία

30 μονάδες

4

Εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων

20 μονάδες

5

Εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

10 μονάδες

6

Υλικοτεχνική υποδομή

10 μονάδες

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά υποβολής

1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού διπλώματος του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

2. Τίτλοι των δύο καλύτερων κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών επιστημονικών δημοσιεύσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού συνοδευόμενη από το εξώφυλλο της δημοσίευσης, τα περιεχόμενα, καθώς και την πρώτη σελίδα της εργασίας.

3. Πρακτικό απόφασης Σχολικού Συμβουλίου.

4. Πρακτικό ορισμού της Επιτροπής Προετοιμασίας Φακέλου Υποψηφιότητας.

5. Αποδεικτικά που αφορούν i) τις δημιουργικές καινοτόμες δραστηριότητες και την κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία (κριτήριο 3) και ii) την εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, σεμινάρια και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση