edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό "Αρχιτεκτονική - Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (ΑΔΟΑΠ)" (Τρίκαλα Θεσσαλίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (ΑΔΟΑΠ)
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 (Αιγάλεω),
Γραμματεία Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
& Επιστημονική Γραμματεία ΠΜΣ
(γραφ. Δδ5, ισόγειο Β` Κτιρίου),
τηλ. 210-5381364, 210-5381412,
6932-714215, 6984-991363,
info.adoap(ΑΤ)puas.gr

Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.), διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» με δύο κατευθύνσεις (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική) και τόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα Τρίκαλα Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2364/Β/12-7-17). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. κ.ά.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορικά – Αρχαιολογικά Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση δύνανται να κριθούν ως συναφή.

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου ενώ τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και πραγματοποιούνται στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τρεις (3) δόσεις, η κάθε μία πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις 14 Αυγούστου 2017, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουinfo.adoap(ΑΤpuas.gr στη διεύθυνση πλήρως συμπληρωμένα, την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Πίνακα Στοιχείων Υποψηφίου, τα οποία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. [www.adoap.gr – βλ. το πεδίο Υποψηφιότητα – Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων] καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματα, Πτυχία, Μεταπτυχιακά) και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα τίτλοι σπουδών, στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των σπουδών του υποψηφίου έως το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. (30 Σεπτεμβρίου 2017). Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).

4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας(εφόσον υπάρχουν).

5. Αποδεικτικά Επαγγελματικής ή/και Εκπαιδευτικής Εμπειρίας ή/και Επιστημονικής – Ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή εργασία (εάν αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (εάν έχουν ολοκληρώσει και άλλο Π.Μ.Σ.), η ερευνητική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, η καλή γνώση ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση των πλέον ομιλούμενων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους και η συνέντευξη των υποψηφίων. Η εκπαιδευτική, επαγγελματική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα συνεκτιμώνται. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε εύθετο χρόνο και αφού ειδοποιηθούν εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210-5381364 (Γραμματεία Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.), 6932-714215, 6984-991363 ή στο e-mail info.adoap(ΑΤ)puas.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoap.gr.

Αθήνα, 14/7/2017

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.
Γεώργιος Κ. Βαρελίδης
Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ

Σχετικά Άρθρα