edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε "Επικοινωνία & ΜΜΕ" ΕΚΠΑ (Δόθηκε παράταση)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ" ΕΚΠΑ 2017 - 2018

Νέα ανακοίνωση που λάβαμε στις 04-09-2017 αναφέρει:

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι έχει δοθεί παράταση έως τις 15/9/2017 για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερις (4) Κατευθύνσεις:

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα

3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/08 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 20-2-2014) όπως τροποποιήθηκε με την από 11-4-2017 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

1) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

2) Επίσης

α) μόνο για την κατεύθυνση «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές», γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και των Τμημάτων Κινηματογραφικών και Θεατρικών Σπουδών,

β) μόνο για την κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών.

3) Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτή/ός υποψήφια/ος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) της/του υποψηφίας/ου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ).

Η ΓΣΕΣ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίες/οι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6) εφόσον διαθέτουν σωρευτικά (α) δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή, σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ, αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, και (β) σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης της/του υποψηφίας/ου.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2017. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Για την εξέταση του φακέλου κάθε υποψηφίας/ου απαιτείται η καταβολή του ποσού των 100 Ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στα στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός Λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC: CRBAGRAA

Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Π.Μ.Σ. στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά σαράντα (40) φοιτήτριες/φοιτητές, δέκα (10) για κάθε κατεύθυνση.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτή/ός μία/ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) μετά από σχετική προκήρυξη και εξατομικευμένη αξιολόγηση από το Ι.Κ.Υ. και μία/ένας (1) αλλοδαπή/ός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία & ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως έχει εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, για τις

οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να λαμβάνουν γνώση και να τηρούν πιστά (Ο ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι προσβάσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διαδικτυακή διεύθυνση.

http://www.media.uoa.gr/grads/graduateprograms/comunication_media.html).

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 21η Ιουλίου 2017 (Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ105 59 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής [Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-13:00] από την Δευτέρα 22/5/2017 έως και τηνΠαρασκευή 21/7/2017 (σ.σ. δόθηκε παράταση έως 15-09-2017 )τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση, η οποίαπεριλαμβάνει την δήλωση της κατεύθυνσης, για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα η/ο υποψήφια/ος.(Το σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή μέσω internetστην ιστοσελίδα www.media.uoa.gr).

2) Αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντός της/του για το ΠΜΣκαι τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Αντίγραφο πτυχίου.

5) Αντίγραφο τυχόν άλλου τίτλου σπουδών.

6) Αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που τυχόν έχει εκπονηθεί για την απόκτηση του υποβαλλομένου τίτλου σπουδών.

7) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές, για τις οποίες υποβάλλεται τίτλος σπουδών.

8) Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί από την/τον υποψήφια/ο, με σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την αποδοχή της εργασίας.

9) Πτυχία των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου τουλάχιστον C1(επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο).
Mόνο για την κατεύθυνση «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» γίνονται δεκτά και πτυχία Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. (επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο)

10) Πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου για αλλοδαπές/ούς.

11) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το τυχόν συγγραφικό ή καλλιτεχνικό έργο ή την επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η/ο υποψήφια/ος.

12) Δύο συστατικές επιστολές (πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο), κατά προτίμηση από πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.

13) Γραμμάτιο κατάθεσης του τέλους εξέτασης φακέλου.(πρωτότυπο)

Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά για κάθε κατεύθυνση.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30% στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης.

VΙ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα για την φοίτησή τους στο ΠΜΣ. Το ποσό των διδάκτρων για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σε 550 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

Αθήνα, 19/05/2017

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Καθηγητής Δημήτριος Χαραλάμπης

Σχετικά Άρθρα