edu.klimaka.gr

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Αμοιβαίες Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - 2016

Πρόσκληση και οδηγίες για υποβολή αίτησης αμοιβαίων μετεγγραφών Φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Αιτήσεις Εισαγωγής Σπουδαστών με Σοβαρές Παθήσεις στην ΑΣΚΤ Αθήνας

Περιγράφονται οι δυνατότητες που έχουν άτομα με αναπηρίες για εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Προκήρυξη Βραβείων Ακαδημίας Αθηνών 2015


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ.106 79 Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700,
Τηλ. Γραμματείας Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών
& Γραμματείας Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών 210-3664783,
Τηλ. Γραμματείας Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών 210-3664804,
Fax 210-3634806
www.academyofathens.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Αθήνα 2015

ΓENIKOI OPOI
ΑΠONΟΜHΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

1. Κάθε αίτηση ή πρόταση πρέπει να υποβάλλεται στα Γραφεία της Ακαδημίας εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη. Αιτήσεις και προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ακριβώς το διεκδικούμενο βραβείο, η Τάξη της Ακαδημίας στην οποία υπάγεται τούτο και ο αύξων αριθμός της προκηρύξεως.

3. Δεν γίνονται δεκτές προτάσεις τρίτων (ιδιωτών ή φορέων) για την απονομή οιασδήποτε τιμητικής διακρίσεως. Εξαιρούνται προτάσεις για πράξεις αυτοθυσίας και υψηλής ανθρωπιστικής αξίας.

4. Όσα έργα υποβάλλονται ανώνυμα, σύμφωνα με ρητό όρο της προκήρυξης του βραβείου π.χ. υπ' αριθ. 16. Λυκούργειο βραβείο ( Β ' Τάξεως), πρέπει απαραίτητα να φέρουν μόνο μία φανερή επιγραφή (π.χ. κάποιο ρητό), ενώ τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα αναγράφονται, μαζί με την επιγραφή, σε σημείωμα που κλείνεται σε φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο. Η ίδια ενδεικτική επιγραφή συμπληρώνεται απαραιτήτως στην αίτηση στη θέση των προσωπικών στοιχείων και της υπογραφής του αιτούντος. Τα έργα που υποβάλλονται χωρίς να τηρούνται οι όροι αυτοί δεν γίνονται δεκτά. Ο φάκελος ανοίγεται μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως.

5. Το βραβείο ή απονέμεται σύμφωνα με την προκήρυξη ή δεν απονέμεται. Δεν τροποποιείται και δεν μερίζεται, εκτός αν υπάρχει αντίθετη βούληση του αθλοθέτη.

6. Τα υποβαλλόμενα επιστημονικά έργα πρέπει απαραιτήτως να περιέχουν βιβλιογραφία και πίνακα περιεχομένων.

7. Δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα, ανάλογα με τους όρους της προκήρύξης, υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα.

8. Κάθε υποψήφιος κατά το ίδιο έτος μπορεί να διεκδικήσει με ένα έργο του ένα μόνο βραβείο.

9. Έντυπο έργο που απέτυχε στη διεκδίκηση βραβείου μπορεί να υποβληθεί και πάλι σε επόμενο έτος, εφόσον επανεκδοθεί με ουσιαστικές βελτιώσεις.

10. Μόνον έργα ολοκλη ρωμένα είναι δυνατόν να βραβεύονται και όχι έργα των οποίων μέρος μόνο έχει εκδοθεί, ενώ πρόκειται να επακολουθήσει και η έκδοση άλλων τόμων.

11. Ο βραβευθείς δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα άλλο βραβείο προ της παρελεύσεως τουλάχιστον πενταετίας. Επίσης, δεν μπορεί σε καμία επόμενη βραβευτική περίοδο να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο με αυτό που τιμήθηκε.

12. Δεν βραβεύονται πανεπιστημιακές ή άλλες ανώτατες σχολές, ή κρατικά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, εργαστήρια, κέντρα ερευνητικά. Δεν βραβεύονται πανεπιστημιακά διδακτικά συγγράμματα καθηγητών και διδασκόντων οιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ως εκ τούτου η υποβολή οποιουδήποτε επιστημονικού έργου προς βράβευση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το υποβαλλόμενο έργο δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία.

13. Δεν βραβεύονται διδακτορικές διατριβές ή εργασίες που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί για τη λήψη πτυχίου ή για οποιοδήποτε δίπλωμα, ή ακόμη για πανεπιστημιακή εξέλιξη . Ως εκ τούτου η υποβολή οποιουδήποτε επιστημονικού έργου προς βράβευση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το υποβαλλόμενο έργο δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

14. Εν ενεργεία πολιτικά ή κυβερνητικά πρόσωπα δεν δύνανται να τιμηθούν από την Ακαδημία Αθηνών.

15. Οι έχοντες οιασδήποτε φύσεως υπαλληλική, επιστημονική ή συμβατική σχέση με την Ακαδημία αποκλείονται από την διεκδίκηση ή την απονομή οιασδήποτε τιμητικής διακρίσεως. Επίσης, δεν βραβεύονται έργα εκ των Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας.

16. Σε περίπτωση βράβευσης συλλογικής εργασίας, το βραβείο απονέμεται στην εργασία. Στις συλλογικές αυτές εργασίες πρέπει να αναφέρονται ρητά οι κύριοι ερευνητές - όχι περισσότεροι από τρεις. Οι λοιποί συνεργάτες καθώς και αλλοδαποί ερευνητές πρέπει να υποβάλουν δήλωση παραίτησης.

17. Τα έργα που υποβάλλονται στην Ακαδημία για κρίση προς βράβευση είναι δυνατόν να αποσύρονται, εφόσον δεν έχουν ακόμη κριθεί.

18. Τα έργα που υποβάλλονται προς κρίση δεν επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

1. Bραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμόμενο στον πρώτο αριστεύσαντα πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από σχετική υπόδειξη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

2. Bραβείο Kωνσταντίνου Kτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Eυθυμίας Mερτσάρη, για τη βράβευση πρωτότυπης εργασίας, ορυκτολογικού περιεχομένου. H υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 30.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

3. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη , αθλοθετούμενο από την σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας αναφερομένης σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης. Η υποβαλλόμενη εργασία πρέπει να έχει εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2012 σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή καμία από τις υποβληθείσες εργασίες δεν κριθεί άξια για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλη εργασία, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

4. Bραβείο Eπαμεινώνδα Παπαστράτου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε τομείς της Γεωμετρίας και θα έχει εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Eλλάδα ή το εξωτερικό. H υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

5. Bραβείο Eπαμεινώνδα Παπαστράτου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε τομείς της Αλγεβραας και θα έχει εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Eλλάδα ή το εξωτερικό. H υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

6. Bραβεία Δημ. Λαμπαδαρίου με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το καθένα, απονεμόμενα στους ικανοτέρους στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους των Tμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Tα βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από σχετική υπόδειξη των αρμοδίων Tμημάτων.

7. Βραβείο Δημ. N. Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη ερευνητική εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, δημοσιευμένης στην Eλλάδα ή το εξωτερικό από ΄Eλληνες εγκατεστημένους στην Eλλάδα ή το εξωτερικό. H υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

8. Βραβείο Ακαδημαϊκού Π.Σ.Θεοχάρη, αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για την βράβευση της καλύτερης επιστημονικής εργασίας στον τομέα της Μηχανικής (Θραύση, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Πολυμερή). Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται
η 30ή Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

9. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στον κλάδο της Μεταλλειολογίας– Ορυκτών Πόρων, που έχει εκπονηθεί από Έλληνες επιστήμονες εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

10. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στον κλάδο της Χειρουργικής του καρκίνου με θέμα «Μοριακή και γενετική συμμετοχή στην καρκινογένεση». Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

11. Βραβείο Δημητρίου Παπαδημητρίου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, με θέμα από την χειρουργική της ουρολογίας. Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014 σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή καμία από τις υποβληθείσες εργασίες δεν κριθεί άξια βράβευσης η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλη έργο, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

12. Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, εις μνήμην Γεωργίου Ι. Δεμερτζή, για τη βράβευση της πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί της θεραπείας του καρκίνου ή επί της θεραπείας των παθήσεων της καρδιάς, που θα κριθεί εκ των καλυτέρων και έχει δημοσιευθεί από 1.1.2012 έως 31.12.2015, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30ή Απριλίου 2015. Σύμφωνα με σχετικό όρο της διαθήκης της Βασιλικής Νοταρά, οι εργασίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν γίνει στην Ελλάδα από Έλληνες υπηκόους. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015

13. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί θεμάτων Πειραματικής ή Θεωρητικής Φυσικής. Οι εργασίες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένες από 1.1.2012 έως 31.12.2014 ή να έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2015 . Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

14. Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για τη βράβευση εκδεδομένης ή ανέκδοτης μελέτης που να αφορά στο Ναυτικό μας ή γενικότερα στη θάλασσά μας. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2015. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 20 15.

15. Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή απολύτως πρωτοτύπου θεωρητικής ή εργαστηριακής εργασίας άνω των 100 σελίδων, η οποία να έχει εκπονηθεί -κατά τρόπο αποδεδειγμένο- κατά το μεγαλύτερο μέρος της από Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό στους τομείς της Υδραυλικής Επιστήμης ή της Υδρολογίας και να έχει δημοσιευθεί, έστω και σε περίληψη, εντός της τελευταίας τριετίας, σε διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό της αλλοδαπής (όπως είναι λχ. τα Transactions of the Amerίca Socίety of Cίvίl Engίneers ή journal of International Assocίatίon of Hydraulίc Research) με επαινετικές κριτικές ξένων γνωστού κύρους επιστημόνων. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα
απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

16. Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην Οργανική Χημεία. Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2012 έως 31.12.2014, ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση, σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

17. Δύο βραβεία Δημητρίου Φωκά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ το καθένα, για τη συγγραφή πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναφερομένων στην Ιστορία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Τα βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015.

18. Bραβείο του καθηγητού Aριστείδου Φωτίου Πάλλα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο ανά τριετία στην καλύτερη εργασία, η οποία αναφέρεται σε τομείς της Mαθηματικής Aναλύσεως και θα έχει εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Eλλάδα ή το εξωτερικό. H υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2013 έως 31.12.2015 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2016. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

19. Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, εις μνήμην των γονέων της Ιωάννου και Ανδρομάχης Ι. Δεμερτζή, για τη βράβευση της καλύτερης εργασίας επί των Μαθηματικών των Αρχαίων Ελλήνων ή συναφούς εκδόσεως τούτων, που έχει εκδοθεί από 1.1.2013 έως 31.12.2015. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30ή Απριλίου 2016. Σύμφωνα με σχετικό όρο της διαθήκης της Βασιλικής Νοταρά, οι εργασίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν γίνει στην Ελλάδα από Έλληνες υπηκόους. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

20. Bραβείο Kωνσταντίνου Kτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Eυθυμίας Mερτσάρη, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας, ορυκτολογικού περιεχομένου. H υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2013 έως 30.12.2015 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2016. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

21. Βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη εργασία, η οποία θα αναφέρεται σε τομείς της Τοπολογίας (Μαθηματικά) και θα έχει εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2013 έως 31.12.2015 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

22. Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου. Οι εργασίες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η υποβαλλόμενη εργασία να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένη από 1.1.2013 έως 31.12.2015 ή να έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

Τα παρακάτω βραβεία είχαν προκηρυχθεί το 2014 και απουσιάζουν το 2015. Τα διατηρούμε μόνο για λόγους πληροφόρησης.

14. Βραβείο Θεοδώρου Αρεταίου με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας στον κλάδο των Φυσικών Επιστημών. Οι εργασίες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένες ή να έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές, εντός της τελευταίας τριετίας. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30ή Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή καμία από τις υποβληθείσες εργασίες δεν κριθεί άξια βραβεύσεως, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα της οίκοθεν απονομής του βραβείου.

15. Βραβείο Θεοδώρου Αρεταίου με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας στον κλάδο των Ιατροβιολογικών Επιστημών. Οι εργασίες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένες ή να έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές εντός της τελευταίας τριετίας. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30ή Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014 Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή καμία από τις υποβληθείσες εργασίες δεν κριθεί άξια βραβεύσεως, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα της οίκοθεν απονομής του βραβείου.

16. Βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης ή μονογραφίας, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα από την Συστηματική Ζωολογία. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα έως τις 30η Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή καμία από τις εργασίες δεν κριθεί άξια βραβεύσεως η Ακαδημία έχει το δικαίωμα της οίκοθεν απονομής του βραβείου.

17. Bραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί θεμάτων Πειραματικής ή Θεωρητικής Φυσικής . Oι εργασίες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες ερευνητές εγκατεστημένους στην Eλλάδα ή το εξωτερικό, και να είναι εξ ολοκλήρου δημοσιευμένες από 1.1.2011 έως 31.12.2013 ή να έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου με κριτές. Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, χωρίς κριτές, περιλήψεως ή και ολοκλήρου της εργασίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων, σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30ή Aπριλίου 2014. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

18. Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για τη βράβευση εκδεδομένης ή ανέκδοτης μελέτης που να αφορά στο Ναυτικό μας ή γενικότερα στη θάλασσά μας. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2014. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2014.

19. Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή απολύτως πρωτοτύπου θεωρητικής ή εργαστηριακής εργασίας άνω των 100 σελίδων, η οποία να έχει εκπονηθεί-κατά τρόπο αποδεδειγμένο-κατά το μεγαλύτερο μέρος της από Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό στους τομείς της Υδραυλικής Επιστήμης ή της Υδρολογίας και να έχει δημοσιευθεί, έστω και σε περίληψη, εντός της τελευταίας τριετίας, σε διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό της αλλοδαπής (όπως είναι λ.χ. τα Transactions of the America Society of Civil Engineers ή Journal of International Association of Hydraulic Research) με επαινετικές κριτικές ξένων γνωστού κύρους επιστημόνων. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

1. Bραβείο Γ. Aθάνα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίμηση, ποιητού. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. H Aκαδημία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

2. Bραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. H Aκαδημία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

3. Βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα εις μνήμην Αλεξάνδρας και Σωτηρίου Ματράγκα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε έκδοση λυρικών ποιημάτων που θα κριθεί από τις καλύτερες. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε (5) αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

4. Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση μιας εκ των καλυτέρων ποιητικών συλλογών, που έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία δύναται να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλη ποιητική συλλογή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

5. Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας Τ. Μυκονίου και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος θα εξετασθεί από Επιτροπή. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της Ακαδημίας έως τις 30 Απριλίου 2015, αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, καταλόγους δημοσίων καλλιτεχνικών εμφανίσεών τους, κρίσεις καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό στοιχείο που να αφορά στις σπουδές και την εν γένει δράση τους. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015 . Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένας από τους υποψηφίους δεν κριθεί άξιος για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε αίτηση.

6. Βραβείο Ελένης & Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση εκδεδομένου έργου, που θα αναφέρεται στην Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Aν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο εκδεδομένο έργο με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

7. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο στη καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασσικής φιλολογίας (ελληνικής ή λατινικής), που δημοσιεύθηκε την τελευταία πενταετία. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, έως 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

8. Βραβείο Ανδρέα Πετροπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, με σκοπό την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης αναφερομένης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή την προετοιμασία αυτής. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2015 . Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Η Ακαδημία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, δύναται να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

9. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων –Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση συλλογής γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού της νεοελληνικής γλώσσας προερχομένης από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή και εκτός Ελλάδας. Οι μελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να έχουν έκταση τουλάχιστον 200 δακτυλογραφημένων σελίδων και να υποβληθούν σε πέντε αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

10. Δύο έπαθλα Χρήστου και Ελένης Ξανθοπούλου-Παλαμά, χρηματικού ποσού 3.000 ευρώ το καθένα, για την βράβευση των καλυτέρων επιστημονικών πραγματειών επί θέματος αναφερομένου στο (ποιητικό, πεζογραφικό, κριτικό) έργο του Κωστή Παλαμά. Οι υποβαλλόμενες εργασίες, δημοσιευμένες εντός της τελευταίας πενταετίας ή αδημοσίευτες, εκτάσεως τουλάχιστον 250 σελίδων, πρέπει να είναι πρωτότυπες, αυστηρώς ερευνητικού χαρακτήρος και να προάγουν ουσιαστικά την έρευνα της Παλαμικής Φιλολογίας. Μελέτες γενικής φύσεως για τον ποιητή, συναγωγές σε τόμο μικροτέρων σχετικών μελετών και άρθρων ή εργασίες δοκιμιογραφικού χαρακτήρος χωρίς επιστημονική και βιβλιογραφική τεκμηρίωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Προθεσμία υποβολής έργων ή μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, ορίζεται η 30η Aπριλίου του 2015. Tα βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015. Aν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Aκαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει τα βραβεία σε άλλα έργα, δημοσιευμένα, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

11. Άθλον Αδαμαντίου Κοραή από τα έσοδα της δωρεάς του “Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων” με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα «Η λογία και δημώδης παράδοση με το βλέμμα του Αδαμαντίου Κοραή». Προθεσμία υποβολής έργων και μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

12. Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση του καλύτερου εκδεδομένου έργου ή ανέκδοτου μελέτης με θέμα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή και τον εν γένει πολιτισμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, που αποτελούν σήμερα τμήματα της Τουρκικής και της Βουλγαρικής επικρατείας. Τα έργα μπορεί να αφορούν οποιανδήποτε εποχή, από των αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερα. Τα έργα πρέπει να είναι συντεταγμένα σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, θα περιέχουν συστηματική βιβλιογραφία κριτικώς ελεγμένη και μέρος αυτών θα αποτελεί σύνθεση των περιεχομένων στοιχείων εκ της οποίας να προκύπτουν αβιάστως τα συμπεράσματα του συγγραφέως. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε εκδεδομένο έργο με θεματική συγγένεια.

13. Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Π. Κοντού, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στην μνήμη των αδελφών της Ερατώς – Αικατερίνης Μέλλου, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, επί αρχαιολογικών ή ιστορικών θεμάτων της Πελοποννήσου που να άπτονται της μυθολογίας ή της λαογραφίας της περιοχής. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

14. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, επί αρχαιολογικού θέματος από την περιοχή της Μακεδονίας. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου του 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

15. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά – Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγου. Οι υποψήφιοι πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, καταλόγους δημοσίων καλλιτεχνικών εμφανίσεών τους, κρίσεις καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό στοιχείο που να αφορά στην καλλιτεχνική τους δραστηριότητα. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Η Ακαδημία, αν κρίνει ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν είναι άξιος για βράβευση, δύναται να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλον, έστω και αν δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση.

16. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση της καλύτερης επιστημονικής εργασίας Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που θα αναφέρεται σε θέμα από την Ιστορία της Ελληνικής Φιλολογίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως του Βυζαντίου. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

17. Βραβείο της Κοινότητος Λίνδου-Ρόδου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κατόπιν ευγενούς χορηγίας των Λινδίων αδελφών Γεωργίου και Βασιλείου Νικ. Παπαγαπητού, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα την ιστορία της Λίνδου, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα η μελέτη πρέπει να αναφέρεται εκτός από την ιστορία της Λίνδου, στην συμβολή της στην διαμόρφωση του πολιτισμού της Ρόδου και γενικότερα του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου καθώς και στην οικονομική της διαδρομή ανά τους αιώνες, αναφερομένων εκτενώς και των πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία. Προθεσμία υποβολής των μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

18. Βραβείο Δήμου Μεσσήνης, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα «Ιστορία της Μεσσήνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», εκτάσεως 300 τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων. Η μελέτη θα πρέπει να είναι στηριγμένη στις πηγές και στη βιβλιογραφία. Προθεσμία υποβολής των μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

19. Βραβείο του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997», με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, τριακοσίων τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων, επί θέματος που θα αναφέρεται στην ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

20. Bραβείο Γεωργίου Δεκαβάλλα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την συγγραφή μελέτης αναφερομένης στην ιστορία της νήσου Σίφνου, από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη θα συνταχθεί κατά τμήματα και θα περιλαμβάνει και τις θυσίες των τέκνων της Σίφνου στους απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδος από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Aν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Aκαδημία διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, αναφερόμενο σε θέματα από την ιστορία της Σίφνου. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2015. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

21. Βραβείο εις μνήμην Ελένης Δημητριάτου – Ζαφείρα, αθλοθετούμενο από τον σύζυγό της δικηγόρο κ. Θωμά Ζαφείρα, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα «Η παρουσία και η συμβολή της ελληνίδας στο φεμινιστικό κίνημα από το 1821 μέχρι την σύγχρονη εποχή». Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Η τυχόν απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλο έργο δημοσιευμένο με θεματική συγγένεια.

22. Βραβείο εις μνήμην Μαρίας Τσάκου, θυγατέρας Παναγιώτη και Ειρήνης Τσάκου, αθλοθετούμενο από τον δικηγόρο κ. Θωμά Ζαφείρα, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα «Η παρουσία και η συμβολή της γυναίκας στην Εμπορική Ναυτιλία από το 1821 μέχρι την σύγχρονη εποχή ». Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα ορίζεται η 30η Απριλίου 2015. Η τυχόν απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλο έργο δημοσιευμένο με θεματική συγγένεια.

23. Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Π. Κοντού στη μνήμη των αδελφών της Γεράσιμου, Χαράλαμπου και Ερατώς, λογοτεχνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αξιόλογο ποιητή, για ποιητική του συλλογή που έχει δημοσιευθεί εντός της τελευταίας τριετίας. Προθεσμία υποβολής των έργων σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία δύναται να απονείμει το βραβείο, οίκοθεν, σε άλλη ποιητική συλλογή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

24. Βραβείο Γεωργίου Πουκαμισά, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής πραγματείας που θα περιλαμβάνει τα ονόματα των Ελλήνων εκείνων που υπηρέτησαν στις Τάξεις του Ιερού Λόχου που συνέστη σε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ως Γενικός Επίτροπος της Αρχής της Φιλικής Εταιρείας, και πολέμησαν, πεσόντες ή όχι, στην Μάχη του Δραγατσανίου στις 7/6/1821 . Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

25. Bραβείο Xαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης μελέτης, αναφερομένης στη ζωή και το έργο του Αχιλλέως Παράσχου. Οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν βιογραφικό και κριτικό χαρακτήρα, δηλ. να περιλαμβάνουν πλήρεις βιογραφικές και βιβλιογραφικές πληροφορίες, παράθεση, ανάλυση και σύνθεση των κρίσεων και απόψεων για το έργο του λογοτέχνη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2016. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

26. Άθλον Αδαμαντίου Κοραή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την συγγραφή μελέτης με θέμα «Ο Αδαμάντιος Κοραής και το πνευματικό περιβάλλον της εποχής του». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2016. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

27. Βραβείο Αριστοκλή Ανδρεάδη εις μνήμην Αριστόδημου Κ. Κωνσταντόπουλου και Παπακυριάκου Κ. Κωνσταντόπουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την συγγραφή ανέκδοτης πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης αναφερομένης σε θέματα της Ανατολικής Θράκης. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

28. Βραβείο Αυρηλίας Κομνηνού, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, εις μνήμην της κόρης της Μαίρης Κομνηνού-Αναγνωστοπούλου, απονεμόμενο σε Έλληνα αρχαιολόγο, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, αναφερόμενη επί αρχαιολογικών θεμάτων. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη, ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

29. Έπαθλο Κωνσταντίνου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην του αδελφού του, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα την ιστορία της Τσαμουριάς, δηλ. της επαρχίας Θυάμιδος (Φιλιατών) κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι και τους νεώτερους χρόνους. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

 

Τα παρακάτω βραβεία είχαν προκηρυχθεί το 2014 και απουσιάζουν το 2015. Τα διατηρούμε μόνο για λόγους πληροφόρησης.

5. Bραβείο Eλένης Tιμ. Mυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Aνδρομέδας T. Mυκονίου και Tιμ. Mυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος θα εξετασθεί από Eπιτροπή. Oι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της Aκαδημίας έως τις 30 Aπριλίου 2014, αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, καταλόγους δημοσίων καλλιτεχνικών εμφανίσεών τους, κρίσεις καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό στοιχείο που να αφορά στις σπουδές και την εν γένει δράση τους. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Aν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένας από τους υποψηφίους δεν κριθεί άξιος για βράβευση, η Aκαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε αίτηση.

8. Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα – Δεσποτοπούλου αθλοθετούμενο από τον σύζυγό της ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την ανά διετία βράβευση βιβλίου αναφερομένου επί θέματος αρχαιολογίας ή ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο θα κριθεί ως συμβολή στη επιστήμη του. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί κατά την τελευταία τριετία, να είναι αυστηρώς επιστημονικά και να προάγουν την ιστορική ή αρχαιολογική έρευνα. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30η Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν, σε άλλο δημοσιευμένο έργο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

9. Βραβείο Μαρίας Σ. Θεοχάρη αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα «Περικλής Σ. Θεοχάρης» με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα από τη βυζαντινή ή την μεταβυζαντινή περίοδο. Ειδικότερα η μελέτη θα αναφέρεται σε θέματα βυζαντινής ή μεταβυζαντινής αρχαιολογίας, τέχνης, αισθητικής, αρχιτεκτονικής καθώς και στις επιδράσεις του βυζαντινού πολιτισμού στις γύρω χώρες. Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν, σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια.

25. Βραβείο του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997», με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για την συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, τριακοσίων τουλάχιστον δακτυλογραφημένων σελίδων, με θέμα την προβληματική της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στην Θεσσαλονίκη. Προθεσμία υποβολής εργασιών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

28. Bραβείο Xαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης φιλολογικής μελέτης, περί Έλληνος ποιητού ή πεζογράφου που έζησε τον 19ο ή τον 20ο αιώνα. Οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν βιογραφικό και κριτικό χαρακτήρα, δηλ. να περιλαμβάνουν πλήρεις βιογραφικές και βιβλιογραφικές πληροφορίες, παράθεση, ανάλυση και σύνθεση των κρίσεων και απόψεων για το έργο του λογοτέχνη. Προθεσμία υποβολής εργασιών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Aπριλίου 2014. Tο βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

Τέσσερα βραβεία του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ το καθένα, που απονέμονται οίκοθεν χωρίς την υποβολή αιτήσεων ή έργων υποψηφίων, κατόπιν προτάσεως των μελών και αποφάσεως του Δ.Σ του Ιδρύματος. Τα βραβεία αφορούν σε έργο ποιητικό, σε έργο αφηγηματικού πεζού λόγου, σε κριτική ή δοκίμιο και σε έργο παιδικής λογοτεχνίας και θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015. Στην περίπτωση που η βράβευση αναφέρεται στο σύνολο του έργου του συγγραφέα, το χρηματικό έπαθλο ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Πέντε (5) βραβεία του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ το καθένα, τα οποία απονέμονται οίκοθεν χωρίς την υποβολή αιτήσεων ή έργων υποψηφίων, κατόπιν προτάσεως των μελών και αποφάσεως  του Δ.Σ του Ιδρύματος. Τα βραβεία αφορούν στους τομείς του διηγήματος, της νουβέλας, του μυθιστορήματος, της ποιήσεως και του δοκιμίου ή μελέτης και θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015. Στην περίπτωση που η βράβευση αναφέρεται στο σύνολο του έργου του συγγραφέα, το χρηματικό έπαθλο ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

ΤΑΞΗ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


1. Βραβείο Αργυρίου και Πολυξένης Αγγελετοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Tα Συντάγματα που ψηφίστηκαν κατά τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

2. Βραβείο Τράπεζας Alpha Bank, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστη μονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Ο πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος των ελληνικών τραπεζών. Ιστορία και προοπτικές». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2016.

3. Βραβείο Ενιαίου Κλη ροδοτήματος - Κληροδοτήματος Δημητρίου Δρόσου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, επί θέματος αναφερομένου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ.4), έως τις 30 Απριλίου 2015. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2015. Δημοσιευμένα έργα ή μεταφράσεις αποκλείονται.

4. Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστη μονικής μελέτης, με θέμα: « Πνευματική ιδιοκτησία κατά το Ενωσιακό Δίκαιο». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

5. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για άριστο αυτοτελές σύγγραμμα το αναφερόμενο σε πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία με θέμα: «Η οικονομία της Μακεδονίας: εξελίξεις κατά την περίοδο 1980-2010 και προοπτικές». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

6. Βραβείο Νικολάου Καρόλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή σε συντεταγμένη ομάδα για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποίfας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στη Μακεδονία. Το βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, τον Δεκέμβριο του 2015.

7. Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη, στην μνήμη της αδελφής του Έρσης, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα: «Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση: κριτική αξιολόγηση και συγκριτική εξέταση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

8. Άθλον Αδαμαντίου Κοραή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα «Ο Αδαμάντιος Κοραής και η παιδεία των Ελλήνων». Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, σύμφωνα με τους γενικούς όρους, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

9. Βραβείο εις μνήμην Φωτεινής Κουνάδη-Κατσαρέλη, αθλοθετούμενο από τον αδελφό της ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την ανά διετία βράβευση ορθόδοξων ελληνικών ιεραποστολών του εξωτερικού για το θρησκευτικό, πολιτισμικό και εν γένει ανθρωπιστικό έργο τους. Η προκήρυξη του έτους 2015 αφορά σε ιεραποστολές που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετά σχετικών δικαιολογητικών ορίζεται η 30ή Απριλίου 2015. Τα δικαιολογητικά θα αφορούν: α) στο χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας της ιεραποστολής, β) στη συμβολή της στη διάδοση του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, γ) στην προσφορά φιλανθρωπικού και εν γένει κοινωνικού έργου (παροχή φαρμάκων, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σίτιση, ίδρυση ορφανοτροφείων, σχολείων κ.λ.π), δ) στην αντιμετώπιση αντίξοων και επικίνδυνων συνθηκών κατά την πραγματοποίηση του ιεραποστολικού έργου. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

10. Δύο βραβεία Kωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ το καθένα, για τη βράβευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακριτικών περιοχών της χώρας για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τη μόρφωση και την διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ή προτάσεις τρίτων πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή, σχετικά με τον προτεινόμενο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου 2015. Τα βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015.

11. Λυκούργειο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για την βράβευση της πρωτοτύπου επιστημονικής εργασίας Έλληνος επιστήμονος του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που θα αναφέρεται σε τομέα της Γενικής Πολιτειολογίας. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

12. Λυκούργειο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για την καλύτερη ανέκδοτη επιστημονική εργασία Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε τομέα της Φιλοσοφίας. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη του βραβείου αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

13. Βραβείο Ευθυμίας-Μιμίκας Μιχαηλίδου-Νουάρου, εις μνήμην του συζύγου της ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα από τον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

14. Bραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση - σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιΐας και φιλανθρωπίας. Το βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, τον Δεκέμβριο του 2015.

15. Βραβείο Παναγιώτου Γ. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η ιδέα της ελληνικότητας στο έργο του Ιωάννου Θεοδωρακόπουλου». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

16. Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Οι Νόμοι του Πλάτωνος». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

17. Βραβείο Αριστείδη Πάλλα, για πράξη αυτοθυσίας, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, που θα απονεμηθεί κατά την πανηγυρική συνεδρία της 25ης Μαρτίου 2015.

18. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα : «Η ελληνική ρύθμιση για το Κτηματολόγιο σε συγκριτική εξέταση με άλλα δίκαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

19. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Βιολογική αλήθεια - νομική συγγένεια - προσωπικά δεδομένα».. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

20. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η αδικοπρακτική ευθύνη του νομικού προσώπου». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

21. Βραβείο της Τραπέζης της Ελλάδος, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Προσδιοριστικοί παράγοντες της εθνικής αποταμίευσης κατά την περίοδο 1990-2013 και μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

22. Βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Το δίκαιο της νόμιμης μοίρας σε συγκριτική εξέταση». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

23. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η ιστορία της Ακαδημίας Πλάτωνος από της ιδρύσεώς της το 387 π.Χ. μέχρι της καταργήσεώς της από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529 μ.Χ.». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

24. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η κατανομή του φορολογικού βάρους, η φοροδιαφυγή και η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2015. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

25. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας από το 1990 έως σήμερα». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

26. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η διεθνής ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

27. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για τη συγγραφή πρωτότυπης μελέτης με θέμα: «Η ιστορία του Λυκείου (335 π.Χ. – 529 μ.Χ.)». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2016. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2016.