ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Εκτύπωση  

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2008

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1T/2007 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 522/31.12.2007 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στη διεξαγωγή Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (test) επί των γενικότερων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει) για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ.

Για τη συμμετοχή στον εν λόγω γραπτό διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΤΔ. 1) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και λήγει την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

 
α) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, (ο ειδικός ταχυδρομικός φάκελος «ΑΣΕΠ POST» διατίθεται στα κατά τόπους καταστήματα και πρακτορεία των ΕΛ.ΤΑ.) στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Τ/2007
Ταχυδρομική Θυρίδα: 14308
Τ.Κ. 115 10 Αθήνα

β) ηλεκτρονικά (μόνο για όσους υποψηφίους έχουν ταυτοποιηθεί από το ΑΣΕΠ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Online Υπηρεσίες > Είσοδος μέλους (εισαγωγή ονόματος και κωδικού που έχουν χορηγηθεί στον υποψήφιο από το ΑΣΕΠ κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης του) > Διαχείριση Αιτήσεων > Νέα Αίτηση.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα) και από τους υπολόγους του Εθνικού Τυπογραφείου σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας.

Το έντυπο ΑΣΕΠ ΤΔ. 1 «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ» οι υποψήφιοι μπορούν να το αναζητήσουν στα εξής σημεία:

α) στα γραφεία του ΑΣΕΠ στην Αθήνα: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11523

β) στα γραφεία του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο ZEDA), Θέρμη, Τ.Κ. 57001

γ) στα Καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας

δ) στα κατά τόπους ΚΕΠ

ε) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), μέσω της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεων > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδική Γραπτή Δοκιμασία

Συνοδευτικό αρχείο : ΦΕΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Εκτύπωση