edu.klimaka.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2008 

Η εξέταση θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεµβρίου 2008 και θα διαρκέσει 3 ώρες και 30 λεπτά, όπως γνωστοποιήθηκε µε ανακοίνωση που έχει ήδη καταχωριστεί στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και έχει αναρτηθεί σε όλες τις Νοµαρχίες και τα Επαρχεία της επικράτειας, µαζί µε το συγκεντρωτικό πίνακα των εξεταστικών κέντρων στα οποία λάβει χώρα η γραπτή δοκιµασία.

-  Η προσέλευση στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να γίνει µεταξύ 09:00 και 09:30 το πρωί, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να βρίσκονται µέσα στις αίθουσες εξετάσεων και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι το αργότερο στις 10:00. Το χρονοδιάγραµµα προσέλευσης θα τηρηθεί αυστηρά, εποµένως όσοι παρουσιαστούν µετά το κλείσιµο των θυρών (09:30) δεν θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις.

-  Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσηµο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας (υπό τον όρο ότι θα φέρει επικυρωµένη φωτογραφία, π.χ. άδεια οδήγησης). Εάν δε διαπιστωθεί η ταυτότητα του εξεταζόµενου, δε θα επιτραπεί η είσοδός του στο εξεταστικό κέντρο.

-  Η κατανοµή των εξεταζοµένων στις αίθουσες θα γίνει αλφαβητικά µε βάση το επώνυµό τους, σύµφωνα µε τους καταλόγους που έχουν αποσταλεί στα εξεταστικά κέντρα.

-  Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους (2) στιλό διαρκείας (µπλε ή µαύρου χρώµατος). Απαγορεύεται η χρήση γοµολάστιχας ή διορθωτικού (µπλάνκο). Επίσης, ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ βιβλία, γραπτές σηµειώσεις ή άλλου είδους βοηθήµατα και οποιαδήποτε υπολογιστική µηχανή. Οι εξεταζόµενοι µπορούν όµως να έχουν µαζί τους ένα θερµός µε νερό ή αναψυκτικό.

Τα    κινητά    τηλέφωνα    θα    πρέπει    να    είναι    απενεργοποιηµένα και τοποθετηµένα στο πάτωµα δίπλα στο κάθισµά τους.

-  Κατά τη διάρκεια παραµονής στις αίθουσες εξετάσεων ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το κάπνισµα.

-  Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις θα δοθούν ειδικά Απαντητικά Φύλλα, στο οικείο πλαίσιο των οποίων οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα µε το γραµµικό κωδικό (barcode). Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει  να  ελέγξουν την ορθότητα  των στοιχείων  που  αναγράφονται  στο επάνω τµήµα της (ονοµατεπώνυµο κτλ.). Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογράψουν στον προβλεπόµενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η υπογραφή να µη βγαίνει έξω από το πλαίσιο και να µην αλλοιώνει το γραµµικό κωδικό (barcode).

-  Προκειµένου οι συµµετέχοντες να ενηµερωθούν µελλοντικά γύρω από θέµατα που αφορούν τη συµµετοχή τους στο τεστ (όπως η βαθµολογία τους κτλ) είναι απαραίτητο να κρατήσουν -σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τους επιτηρητές- το 10ψήφιο κωδικό που αναγράφεται στο κάτω αριστερά τµήµα της ετικέτας.

-  Τα θέµατα εξέτασης µαζί µε τυχόν επεξηγήσεις θα διανεµηθούν στους συµµετέχοντες από τους επιτηρητές µε την έναρξη της εξέτασης. Ο υπολογισµός του χρόνου εξέτασης (3 ώρες και 30 λεπτά) θα ξεκινήσει µε τη διανοµή των θεµάτων.

Πριν από την έναρξη της εξέτασης και προκειµένου οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν µε το είδος της εξέτασης αυτής θα τους διανεµηθούν ορισµένες (10 - 15) “Ενδεικτικές Ερωτήσεις Εξάσκησης”.

Η έξοδος από την αίθουσα ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους εξεταζόµενους πριν περάσει µία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

-  Οι εξεταζόµενοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν στους επιτηρητές το Απαντητικό τους Φύλλο µαζί µε όλο το άλλο έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεµηθεί (θέµατα, οδηγίες κτλ.) και να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων - Απόντων».

-  Με την παράδοση των Απαντητικών Φύλλων οι επιτηρητές αφού ελέγξουν τα ατοµικά στοιχεία του εξεταζόµενου, θα τα καλύψουν παρουσία του µε µαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυµµα και θα υπογράψουν στις αντίστοιχες θέσεις του Απαντητικού Φύλλου. Επίσης θα καταστρέψουν το βοηθητικό µέρος του Απαντητικού Φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο υλικό που θα τους παραδοθεί (θέµατα, οδηγίες, πρόχειρο).

-  Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι εξεταζόµενοι που βρίσκονται ακόµα στην αίθουσα θα πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, ενόσω οι επιτηρητές θα µαζεύουν τα Απαντητικά Φύλλα και όλο το άλλο υλικό που θα έχει διανεµηθεί. Μετά την παράδοση των Απαντητικών Φύλλων οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

-  Εξεταζόµενοι που δεν παραδίδουν το Απαντητικό Φύλλο ή χρησιµοποιούν βοηθήµατα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο Απαντητικό Φύλλο σηµεία αναγνώρισης ή δε συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιµοποιούν µέσα επικοινωνίας µε το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή, γενικά, δολιεύονται την εξέταση αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, αφού προηγουµένως κληθούν σε άµεση ακρόαση.

- Υπενθυµίζεται    ότι    η    χρήση    κινητών    τηλεφώνων,    άλλων    συσκευών τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών µηχανών συνεπάγεται αποβολή από την εξέταση.

Σχετικά Άρθρα