edu.klimaka.gr

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

31 Δεκεμβρίου 2007

ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522

Προκήρυξη (Αριθμός 1Τ/2007)
Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/3.3.1994) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ. Α΄).
γ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/Α΄/20.9.2002), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
δ) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).
ε) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23.11.2007).
2. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/11.12.2003).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 989/Β΄/25.7.2006).
4. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/Β΄/18.7.2003).
5. Ότι η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της απόφασης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει το φορέα 07.620(ΑΣΕΠ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ειδική γραπτή δοκιμασία (test) επί των γενικότερων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει) για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία έχουν όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης της εξέτασης κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) βάσει του οποίου δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

Η συμμετοχή στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) είναι προαιρετική και ΔΕΝ προαπαιτείται για τη συμμετοχή υποψηφίων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ειδική γραπτή δοκιμασία καλούνται να ανατρέξουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας προκήρυξης, όπου περιέχονται οι σχετικοί με την ειδική εξέταση όροι που τους αφορούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η ειδική γραπτή δοκιμασία δε συνιστά εξέταση επίσυγκεκριμένης ύλης και για το λόγο αυτό δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη. Αντικείμενο εξέτασης δεν αποτελούν συγκεκριμένα «μαθήματα», αλλά ένα γενικό πλαίσιο θεματολογίας που καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε
αυτό το γενικό πλαίσιο εντάσσονται:

  • βασικές γνώσεις σχετικές με την ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη - τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν - τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - την oργάνωση και τη διοίκηση του κράτους - τον πολιτισμό όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα - τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα - τα σημαντικότερα ζητήματα που προβληματίζουν το σύγχρονο άνθρωπο ως σκεπτόμενο ον και πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου κ.λπ.
  • δεξιότητες όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου - η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα - ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης η παρατηρητικότητα η αντίληψη του χώρου κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι η ειδική γραπτή δοκιμασία δεν αποσκοπεί στον έλεγχο εξειδικευμένων και λεπτομερών γνώσεων επί των γνωστικών πεδίων που ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά, εξετάζοντας το βαθμό επάρκειας των υποψηφίων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθμό καλλιέργειας βασικών νοητικών τους δεξιοτήτων, στοχεύει στην αξιολόγηση της συνολικής τους κατάρτισης και των ικανοτήτων που διαθέτουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση θα διεξαχθεί με τη μορφή σύντομων ερωτήσεων, οι οποίες θα είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) και θα απαντηθούν σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι συμμετέχοντες στην ειδική γραπτή δοκιμασία θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα όπου θα λάβει χώρα η διαγωνιστική διαδικασία με το σύστημα Vertical Blanking Interval (VBI) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επίδοση στην ειδική γραπτή δοκιμασία βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100) με βάση τις ορθές απαντήσεις σε καθεμία από τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Στην εξέταση εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, βάσει της οποίας αφαιρείται για κάθε εσφαλμένη απάντηση το ποσοστό του βαθμού που της αναλογεί.
Στην περίπτωση ερωτήσεων με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις αφαιρείται για τη λανθασμένη απάντηση το 1/4 του βαθμού της ερώτησης, ενώ σε περίπτωση ερωτήσεων με τρεις (3) εναλλακτικές απαντήσεις αφαιρείται το 1/3 κ.ο.κ.

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των Απαντητικών Φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (Scanner.OMR) με βάση τις προκαθορισμένες από την αρμόδια Κεντρική Επιτροπή ορθές απαντήσεις. Ο βαθμός που προκύπτει αποτελεί τη βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας. Αν από τη βαθμολόγηση προκύψει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης το ΑΣΕΠ καταρτίζει προσωρινό πίνακα βαθμολογίας, στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ αλφαβητική σειρά όλοι όσοι συμμετείχαν στην ειδική γραπτή δοκιμασία. Δίπλα στα στοχεία κάθε συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ κτλ.) αναφέρεται η κατηγορία εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο τίτλος σπουδών βάσει του οποίου συμμετείχε στην ειδική γραπτή δοκιμασία (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ), η βαθμολογία που συγκέντρωσε στην ειδική γραπτή δοκιμασία (. 100) και ο αντίστοιχος αριθμός μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τον αριθμό τρία (3), που αποτελεί τον ισχύοντα συντελεστή βαρύτητας.

Ο πίνακας αυτός καταχωρίζεται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ενώ για τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας καταχώρισης εκδίδεται και σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιοποιείται διά του τύπου και αναρτάται σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας.

Για να πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους, οι συμμετέχοντες μπορούν είτε να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ είτε να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΥΡΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Όσοι έλαβαν μέρος στην ειδική γραπτή δοκιμασία μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας. Η υποβολή και η εξέταση των ενστάσεων διεξάγονται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  • Η ένσταση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ είτε με απευθείας κατάθεση είτε με αποστολή συστημένης επιστολής στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση που ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
  • Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, διαφορετικά δεν εξετάζεται. Για τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας καταχώρισης εκδίδεται και σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιοποιείται διά του τύπου και αναρτάται σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας.
  • Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου αξίας σαράντα ευρώ (40 E), το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), διαφορετικά η ένσταση δεν εξετάζεται.
  • Η ένσταση ασκείται κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από τη βαθμολογία. Επανεξέταση του γραπτού δοκιμίου (Απαντητικού Φύλλου) ή νέα βαθμολόγηση δεν επιτρέπονται.
  • Η ένσταση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.

Το ΑΣΕΠ προβαίνει στην εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί, ενώ παράλληλα διεξάγει και έλεγχο νομιμότητας του πίνακα βαθμολογίας. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώσει οποιαδήποτε πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση, μπορεί να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή την ανασύνταξη του πίνακα.

2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ΑΣΕΠ καταρτίζει και κυρώνει τον οριστικό πίνακα βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο δικτυακό του τόπο (www.asep.gr) και τον αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄), εκδίδοντας και σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται στον τύπο προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Δ. ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας τηρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΑΣΕΠ και ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για να συνυπολογιστεί η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμμετοχής του υποψηφίου σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, για να λειτουργήσει δηλαδή η επίδοσή του στην ειδική γραπτή δοκιμασία ως επιπλέον βαθμολογούμενο κριτήριο, θα πρέπει:

  • η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει ο υποψήφιος να έχει εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας στην οποία έλαβε μέρος και πριν τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευσή του και
  • ο υποψήφιος να το έχει δηλώσει στην αίτηση που υποβάλλει για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, αναφέροντας την ημερομηνία κατά την οποία εξετάστηκε στην ειδική γραπτή δοκιμασία και το βαθμό που πήρε.

Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η βαθμολογία που πέτυχε ο υποψήφιος στην ειδική γραπτή δοκιμασία πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και μετατρέπεται σε αριθμό μορίων, τα οποία συνυπολογίζονται μαζί με τα μόρια που συγκεντρώνει βάσει των λοιπών βαθμολογούμενων κριτηρίων που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας (βαθμός τίτλου σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, μήνες εμπειρίας κτλ.), προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική του βαθμολογία, η οποία θα καθορίσει και τη σειρά κατάταξής του στο διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων στον οποίο έχει συμμετάσχει.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται (είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά) ως εξής:

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για τη συμμετοχή τους στην ειδική γραπτή δοκιμασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει στις 30 Ιανουαρίου 2008 (ημέρα Τετάρτη) και λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2008
(ημέρα Δευτέρα) τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων)». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΤΔ.1, το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στα εξής σημεία:

• στα γραφεία του ΑΣΕΠ στην Αθήνα: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23·
• στα γραφεία του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο ZEDA), Θέρμη, Τ.Κ. 570 01·
• στα καταστήματα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας·
• στα κατά τόπους ΚΕΠ·
• στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεων > Δι.
αγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδική Γραπτή Δοκιμασία.

2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Για την ταχυδρομική υποβολή η αίτηση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση (ο ειδικός ταχυδρομικός φάκελος ΑΣΕΠ POST διατίθεται στα κατά τόπους καταστήματα και πρακτορεία των ΕΛΤΑ):

ΑΣΕΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός 1Τ/2007
Ταχυδρομική θυρίδα: 14308
Τ.Κ. 11510 Αθήνα

Το εμπρόθεσμο της υποβολής κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Αντικατάσταση ή διόρθωση των στοιχείων της αίτησης μετά την υποβολή της επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (μόνο για όσους υποψηφίους έχουν ταυτοποιηθεί από το ΑΣΕΠ)

Η αίτηση συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Online Υπηρεσίες > Είσοδος μέλους (ο υποψήφιος, για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω, πρέπει να συμπληρώσει το όνομα και τον κωδικό μέλους που του έχουν χορηγηθεί από το ΑΣΕΠ κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης) > Διαχείριση αιτήσεων > Νέα αίτηση. Ειδικότερες οδηγίες αναφορικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται στις σχετικές σελίδες του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ταυτοποιηθεί από το ΑΣΕΠ και έχουν παραλάβει (με συστημένη επιστολή) τον ειδικό προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης στο σύστημα. Όσοι ενδιαφέρονται να ταυτοποιηθούν προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας τη διαδρομή: Online Υπηρεσίες > Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι η Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίου ΔΕΝ ισοδυναμεί με αίτηση συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, που επιτρέπει τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει παραλάβει τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης, ο οποίος του αποστέλλεται από το ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή.

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στην «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων)» ο υποψήφιος συμπληρώνει οπωσδήποτε τα προσωπικά του στοιχεία όπως αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα ή (ελλείψει ταυτότητας) στο διαβατήριό του: αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης κτλ.

Επίσης, στην αίτησή του ο υποψήφιος αναγράφει τους τίτλους σπουδών που κατέχει καθώς και τη νομαρχία στην περιφέρεια της οποίας επιθυμεί να εξεταστεί, σημειώνοντας και τους αντίστοιχους κωδικούς (για τους κωδικούς των βασικών τίτλων σπουδών βλ. Παράρτημα Β’, ενώ για τους κωδικούς νομαρχιών βλ. Παράρτημα Γ΄).

Σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού υποψηφίων, η εξέταση ενδέχεται να διεξαχθεί σε ορισμένες μόνο νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Εάν δε συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ενδείξεις σχετικά με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος, τότε ως τόπος εξέτασης θα θεωρηθεί η Αθήνα.

Περαιτέρω οδηγίες αναφορικά με τη συμπλήρωση των επιμέρους ενοτήτων της αίτησης παρέχονται (για όσους επιθυμούν να την υποβάλουν ταχυδρομικά) στην πίσω όψη του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΤΔ.1 και (για όσους προτιμούν την ηλεκτρονική υποβολή) στις σχετικές σελίδες του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ & ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μετά την παραλαβή και την καταγραφή των αιτήσεων, το ΑΣΕΠ καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία επειδή η αίτηση συμμετοχής τους είναι εκπρόθεσμη ή ανυπόγραφη.

Ο πίνακας αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται για κάθε υποψήφιο και ο λόγος αποκλεισμού του από την περαιτέρω διαδικασία, δημοσιοποιείται με καταχώρισή του στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και με ανάρτησή του τόσο στο κτίριο του ΑΣΕΠ (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) όσο και στα καταστήματα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Κατά του πίνακα αποκλειομένων οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, με σχετική αναφορά που καταθέτουν ή αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ (στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση που ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής) εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της καταχώρισης του πίνακα αποκλειομένων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Ζ. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής δοκιμασίας καθώς και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα λάβει χώρα η διαγωνιστική διαδικασία θα γνωστοποιηθούν, με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, μετά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Το τεύχος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί: σε όλες τις Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των νομών της χώρας και τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδρας των περιφερειών της χώρας, οι οποίες και να αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους.

Να σταλεί επίσης και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή της.

Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες των Αθηνών «KAΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΕΑ» και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας όλων των νομών της χώρας.

Επίσης, ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Η προκήρυξη ή περίληψή της να καταχωριστεί στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Βέης

Σχετικά Άρθρα