edu.klimaka.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2008 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενόψει της διεξαγωγής της Ειδικής Γραπτής Δοκιµασίας (τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων) την Κυριακή 30 Νοεµβρίου 2008, η Κεντρική Επιτροπή θα ήθελε να απευθύνει σε όσους πρόκειται να συµµετάσχουν στο τεστ ορισµένες χρήσιµες οδηγίες και κατευθύνσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν το όλο πνεύµα αυτής της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδοµένα διαδικασίας:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Λόγω του µεγάλου πλήθους των συµµετεχόντων αλλά και της µεγάλης κλίµακας της διαδικασίας (πάνω από 1.000 εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια), είναι απαραίτητο να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραµµα που αφορά την προσέλευση των εξεταζοµένων. Εποµένως, συνιστάται σε όσους πρόκειται να λάβουν µέρος στο τεστ να προσέλθουν έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο που τους έχει οριστεί, καθώς όσοι παρουσιαστούν µε καθυστέρηση σε σχέση µε την προκαθορισµένη ώρα προσέλευσης (09:00 έως 09:30 π.µ.) ΔΕΝ θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις.
Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να φροντίσουν οι εξεταζόµενοι να πληροφορηθούν έγκαιρα (από τις Νοµαρχίες και τα Επαρχεία της χώρας, από τον Τύπο αλλά και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr) σε ποιο εξεταστικό κέντρο πρέπει να παρουσιαστούν και να το έχουν επισκεφθεί εκ των προτέρων, ώστε αφενός να γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία του και αφετέρου να επιβεβαιώσουν ότι περιλαµβάνεται το όνοµά τους στην αναρτηµένη αλφαβητική κατάσταση των εξεταζοµένων που θα γίνουν δεκτοί στο εν λόγω εξεταστικό κέντρο.

ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Το τεστ θα αποτελείται από εκατό (100) βαθµολογικά ισοδύναµες ερωτήσεις, µε 4 εναλλακτικές απαντήσεις η καθεµία, οι οποίες θα απαντηθούν µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο. Πρόκειται για µέθοδο εξέτασης που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενους γραπτούς διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, οπότε θεωρείται ήδη γνωστή και οικεία σε µεγάλη µερίδα υποψηφίων.
Επειδή στην εξέταση θα εφαρµοστεί και αρνητική βαθµολόγηση (για κάθε εσφαλµένη απάντηση αφαιρείται το ¼ του βαθµού της ερώτησης), οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να χειριστούν προσεκτικά τις ερωτήσεις στις οποίες δε γνωρίζουν την ορθή απάντηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση θα διαρκέσει 3 ώρες και 30 λεπτά από τη στιγµή διανοµής των θεµάτων, χρόνο που θα πρέπει οι εξεταζόµενοι να διαχειριστούν σωστά προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Καλή πρακτική συνιστά µια γρήγορη πρώτη ανάγνωση του συνόλου των ερωτήσεων, που θα επιτρέψει στους εξεταζόµενους να σταθµίσουν πόσες και ποιες ερωτήσεις παρουσιάζουν γι' αυτούς τη µεγαλύτερη ευκολία, ώστε να ξεκινήσουν από αυτές, κατανέµοντας ανάλογα και τον υπόλοιπο διαθέσιµο χρόνο. Αντίστοιχα, ερωτήσεις που κατά την πρώτη απόπειρα προσέγγισής τους φαίνεται να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που τους αναλογεί καλό είναι να αφήνονται για το τέλος. Βέβαια, ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση κειµένου ή απαιτούν µια σειρά συλλογισµών για να απαντηθούν είναι λογικό ότι χρειάζονται συγκριτικά περισσότερο χρόνο απ' ό,τι πιο απλής µορφής ερωτήσεις ή ερωτήσεις που ελέγχουν µια προϋπάρχουσα γνώση. Σε περίπτωση που οι εξεταζόµενοι (µετά από προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση των δεδοµένων της ερώτησης) εντοπίσουν κατευθείαν την ορθή απάντηση µεταξύ των εναλλακτικών επιλογών, καλό είναι να απαντούν αµέσως και να προχωρούν χωρίς χρονοτριβή στην επόµενη ερώτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, µπορούν να δοκιµάσουν να οδηγηθούν στην ορθή απάντηση και διά της εις άτοπον απαγωγής (δηλ., αφού δεν µπορεί να είναι σωστό ούτε το α. ούτε το β. ούτε το γ., τότε είναι σωστό το δ.).
Τέλος, συνιστάται στους εξεταζόµενους να κατανείµουν έτσι το χρόνο τους, ώστε να έχουν αρκετή ώρα στη διάθεσή τους για προσεκτική µεταφορά των απαντήσεών τους από το πρόχειρο στο Απαντητικό Φύλλο. Προκειµένου να εξοικειωθούν οι συµµετέχοντες µε το υλικό εξέτασης του τεστ, καθότι πρόκειται για την πρώτη εφαρµογή µιας τέτοιου είδους διαδικασίας, στο διάστηµα που µεσολαβεί από την είσοδό τους στις αίθουσες και µέχρι τη διανοµή των θεµάτων εξέτασης θα τους µοιραστεί µαζί µε το φύλλο οδηγιών και ένα επιπλέον πακέτο 1015 ερωτήσεων, οι οποίες θα τους χρησιµεύσουν ως υλικό εξάσκησης.
Οι ενδεικτικές ερωτήσεις εξάσκησης, στις οποίες θα έχουν κατάλληλα σηµειωθεί και οι ορθές απαντήσεις, ΔΕΝ αποτελούν υλικό εξέτασης ΟΥΤΕ θα υπολογιστούν στη βαθµολογία της γραπτής δοκιµασίας. Για το λόγο αυτό θα τις συλλέξουν και πάλι οι επιτηρητές κατά τη διανοµή των θεµάτων εξέτασης.
Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι εξεταζόµενοι για να ασχοληθούν µε τις ενδεικτικές ερωτήσεις εξάσκησης είναι ανεξάρτητος από το χρόνο εξέτασης των τρεισήµισι ωρών, ο οποίος αρχίζει να µετρά από τη διανοµή των θεµάτων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Υπενθυµίζεται στους εξεταζόµενους ότι το τεστ δεν αποσκοπεί στον έλεγχο εξειδικευµένων και λεπτοµερών γνώσεων αλλά εξετάζει το βαθµό επάρκειας των συµµετεχόντων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθµό καλλιέργειας βασικών νοητικών τους δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει στην αξιολόγηση της συνολικής τους κατάρτισης και του υπόβαθρου γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτουν προκειµένου να ανταποκριθούν ως σκεπτόµενοι και συνειδητοί πολίτες, ενταγµένοι στην κοινωνία του σήµερα, στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα παρακάτω είκοσι (20) ενδεικτικά παραδείγµατα ερωτήσεων, που δίνονται στη δηµοσιότητα µαζί µε τις ορθές απαντήσεις τους προκειµένου να προϊδεάσουν όσους θα συµµετάσχουν στην εξέταση για το πνεύµα στο οποίο θα κινούνται οι ερωτήσεις του τεστ και τη µορφή που θα έχουν:

1. Μεγαλύτερη τυπική ισχύ έχει:
α) το προεδρικό διάταγµα. β) η υπουργική απόφαση. γ) ο νόµος που ψηφίζεται από τη Βουλή. δ) η εγκύκλιος.

2. Ποιος είναι σήµερα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
α) Χοσέ Μανουέλ Μπαρρόζο β) Ροµάνο Πρόντι γ) Χαβιέ Σολάνα δ) Ζακ Ντελόρ

3.     Τα περίφηµα αρχαία ελληνικά αγάλµατα Νίκη της Σαµοθράκης, Ηνίοχος των Δελφών και Αφροδίτη της Μήλου βρίσκονται σήµερα σε µουσεία:
α) στη Σαµοθράκη, στους Δελφούς και στη Μήλο αντίστοιχα. β) στο Παρίσι, στην Αθήνα και στο Λονδίνο αντίστοιχα. γ) στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στην Αθήνα αντίστοιχα. δ) στο Παρίσι, στους Δελφούς και στο Παρίσι αντίστοιχα.

4.     Συµπληρώστε µε την κατάλληλη λέξη το κενό της πρότασης: «Ο δράστης συνελήφθη ..............».
α) επ’ αυτοφώρω β) επ’ αυτοφόρω γ) επ’ αυτωφόρω δ) επ’ αυτώ φόρω

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις (5 έως 6) αναφέρονται στο παρακάτω κείµενο. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κείµενο και τα λογικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από όσα αναφέρει, χωρίς να λάβετε υπόψη σας προσωπικές γνώµες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό.
ΚΕΙΜΕΝΟ: «Το ποσοστό των γυναικών που θεωρεί τη δουλειά στο Δηµόσιο ως την καλύτερη επιλογή εργασίας είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (19,4% έναντι 3,3%), ενώ ένα λίγο µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έναντι των ανδρών προτιµά µια δουλειά µε καλές συνθήκες εργασίας (17% έναντι 13,3%). Μικρότερα είναι τα ποσοστά των γυναικών έναντι αυτών των ανδρών που θα προτιµούσαν µια καλά αµειβόµενη εργασία, µια εργασία µε ενδιαφέρον αντικείµενο ή µια εργασία µε προοπτικές εξέλιξης».

5.     Σύµφωνα µε το κείµενο:
α) οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται αν η εργασία τους έχει καλές προοπτικές εξέλιξης.
β) οι άνδρες ιεραρχούν υψηλότερα το ενδιαφέρον αντικείµενο απ' ό,τι τις καλές συνθήκες εργασίας.
γ) οι άνδρες θεωρούν την αµοιβή ισχυρότερο κριτήριο επιλογής εργασίας σε σχέση µε τις γυναίκες.
δ) οι άνδρες αµείβονται κατά κανόνα υψηλότερα σε σχέση µε τις γυναίκες.

6.     Αξιολογήστε το περιεχόµενο των προτάσεων (ΑΒ) σε σχέση µε όσα αναφέρει το κείµενο:
Α. Το ποσοστό των γυναικών που δε θα προτιµούσαν µια δουλειά επειδή δεν έχει ενδιαφέρον αντικείµενο εργασίας είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών.
Β. Οι γυναίκες που εργάζονται στο Δηµόσιο είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες.
α) Α: λάθος & Β: λάθος
β) Α: δεν προκύπτει από το κείµενο & Β: δεν προκύπτει από το κείµενο
γ) Α: σωστό & Β: λάθος
δ) Α: λάθος & Β: δεν προκύπτει από το κείµενο

7.     Κατατάξτε µε χρονολογική σειρά τις εφευρέσεις (ΑΔ) ξεκινώντας από την παλαιότερη:
Α. τηλέγραφος Β. τηλεόραση Γ. τηλεσκόπιο Δ. ηλεκτρονικός υπολογιστής
α) Γ–Β–Α–Δ
β) Γ–Α–Β–Δ    
γ) Β–Α–Γ–Δ
δ) Δ–Β–Γ–Α

8.     Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις τα µόρια ενός υλικού έχουν τη µεγαλύτερη κινητικότητα;
α) Στη στερεά. β) Στην αέρια. γ) Στην υγρή. δ) Έχουν την ίδια κινητικότητα σε όλες.

9.     Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χρόνος εργασίας και η αντίστοιχη αµοιβή τριών συµβούλων επιχειρήσεων Α, Β, Γ. Με βάση εργασία 8ώρου την ηµέρα και 25 ηµερών το µήνα, ποιος έλαβε την υψηλότερη και ποιος τη χαµηλότερη αµοιβή σε σχέση µε το χρόνο εργασίας του;

10.     Αν η έκπτωση 20% στην τιµή ενός προϊόντος είναι ίση µε 10€, ποια είναι η αρχική τιµή του;
α) 30€. β) 40€. γ) 50€. δ) 60€.

11.     Η µεταβολή της αριθµητικής τιµής ενός µεγέθους από 25 σε 100 εκφράζεται ως αύξηση κατά:
α) 75%. β) 200%. γ) 300%. δ) 400%.

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις (12 έως 13) αναφέρονται στο παρακάτω ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ:
πωλήσεις(σε χιλιάδες τεµάχια)

12.     Σύµφωνα µε το ιστόγραµµα, ποιο µήνα σηµείωσαν µείωση οι πωλήσεις πολιτικών εφηµερίδωνκαι αύξηση οι πωλήσεις των αθλητικών, σε σχέση µε τον αµέσως προηγούµενο µήνα;
α) Το Φεβρουάριο β) Το Μάρτιο γ) Τον Απρίλιο δ) Το Μάιο

13.     Σύµφωνα µε το ιστόγραµµα (...), ποιο από τα παρακάτω ισχύει;
α) Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις πολιτικών εφηµερίδων ξεπέρασαν τα 14 εκατοµµύρια τεµάχια.
β) Το Φεβρουάριο οι πωλήσεις αθλητικών εφηµερίδων σηµείωσαν πτώση 2 εκατοµµυρίων τεµαχίων σε σχέση µε τις πωλήσεις του Ιανουαρίου.
γ) Το Μάρτιο σε σύγκριση µε το Φεβρουάριο, οι πωλήσεις αθλητικών εφηµερίδων σηµείωσαν µεγαλύτερη άνοδο από εκείνη των πολιτικών εφηµερίδων.
δ) Τον Απρίλιο και το Φεβρουάριο πουλήθηκε ακριβώς ο ίδιος αριθµός πολιτικών εφηµερίδων.

14.     Ποιος είναι ο επόµενος αριθµός στη σειρά: 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….
α) 20. β) 22. γ) 25. δ) 26.

15.     Σε 500 νοικοκυριά, 350 διαθέτουν αυτοκίνητο, 200 διαθέτουν δίκυκλο και 50 δε διαθέτουν ούτε αυτοκίνητο ούτε δίκυκλο. Εποµένως, διαθέτουν ταυτόχρονα και αυτοκίνητο και δίκυκλο:
α) λιγότερα από 50. β) 50. γ) 100. δ) περισσότερα από 100.

16.     Πέντε άτοµα (Α, Β, Γ, Δ και Ε) περιµένουν σε µια ουρά. Ο Α είναι 1ος στην ουρά, ο Δ βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον Ε, ενώ ο Β και ο Γ δε στέκονται ο ένας ακριβώς πίσω από τον άλλο. Στην ουρά ο Ε είναι:
α) δεύτερος.  β) τρίτος.  γ) τέταρτος.  δ) πέµπτος.

17.     «Ορκίζοµαι να φυλάσσω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους Νόµους και να εκπληρώνω τιµίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου». Στην πρόταση εντός εισαγωγικών το γράµµα όµικρον εµφανίζεται:
α) 7 φορές.  β) 8 φορές.   γ) 9 φορές.  δ) 10 φορές.

18.     Στο  τρίγωνο του διπλανού σχήµατος η γωνία x ισούται µε: .....

19.     Πόσα κυβάκια του ενός εκατοστού (cm) χωράνε στο παραλληλεπίπεδο κουτί του διπλανού σχήµατος; ...

20. Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο διπλανό σχήµα;  ...
α) 13.   β) 14.   γ) 15.  δ) 16.

Κλείνοντας, η Κεντρική Επιτροπή θα ήθελε να επισηµάνει ότι η εξέταση του τεστ είναι εξ ορισµού προς όφελος των συµµετεχόντων καθώς θα τους προσφέρει, ακόµη και στην περίπτωση που η επίδοσή τους είναι σχετικά χαµηλή, πρόσθετο αριθµό µορίων που µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν κατά την επόµενη τριετία ως υποψήφιοι σε διαγωνισµούς πρόσληψης µε σειρά προτεραιότητας. Εποµένως, όσο δικαιολογηµένο και αν είναι το αίσθηµα άγχους ενόψει µιας γραπτής εξέτασης (και µάλιστα πρωτοεφαρµοζόµενης), στη συγκεκριµένη εξέταση είναι µάλλον αβάσιµο. Η Κεντρική Επιτροπή προτρέπει λοιπόν όλους τους εξεταζόµενους να προσέλθουν ήρεµοι και συγκεντρωµένοι στη γραπτή δοκιµασία και τους εύχεται καλή επιτυχία.

Στα παραπάνω παραδείγματα πιθανό να μην προβάλλονται ορισμένα σχήματα και εικόνες. Τα σχήματα υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΑΣΕΠ.

Σχετικά Άρθρα