edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός για Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου «Πιάσε τη Σημαία» (Capture the Flag) 2024

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ» (Capture the Flag) 2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/45140/Δ2/16-01-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-24.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 147816/ΓΔ4/22-12-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ.εισ. ΙΕΠ 39769/17-07-2023 αίτημα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ που αφορά στην έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας με τίτλο: «Πιάσε τη σημαία (Capture the Flag)» - Διαγωνισμός για την Κυβερνοασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 79/21-12-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.
 2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 10. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 12. Τυχόν σχετικό συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 13. Να τεθεί υπόψη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που ακολουθείται.
 14. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
 15. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος υλοποίησης.
 16. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..
 17. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Δ4. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Πιάσε τη σημαία (Capture the Flag) – Διαγωνισμός για την Κυβερνοασφάλεια».

Μαθητές/τριες από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων) ατομικά ή ομαδικά καλούνται να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό «Πιάσε την σημαία» (Capture the Flag -CTF ). Ο διαγωνισμός αυτός θα λάβει χώρα στην ειδική Πλατφόρμα για διαγωνισμούς CTF, και συγκεκριμένα στην Πλατφόρμα CTFd (https://ctfd.io/) .

Η πλατφόρμα CTFd είναι ακρώνυμο για το "Capture The Flag framework". Είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία και διαχείριση διοργανώσεων Capture The Flag (CTF). Οι διοργανώσεις CTF είναι προκλήσεις κυβερνοασφάλειας όπου οι συμμετέχοντες λύνουν διάφορες ασκήσεις ή γρίφους για να βρουν κρυφές "σημαίες" που αντιπροσωπεύουν ευαίσθητες πληροφορίες ή ευπάθειες συστημάτων.

Το CTFd παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την οργάνωση διοργανώσεων CTF, επιτρέποντας στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, δηλαδή στους διαχειριστές, να δημιουργούν προκλήσεις, να διαχειρίζονται ομάδες και παίκτες, να καταγράφουν τα σκορ και να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα προκλήσεων. Το CTFd χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προγράμματα κατάρτισης κυβερνοασφάλειας και επαγγελματικούς διαγωνισμούς CTF. Η ευελιξία και η δυνατότητα επέκτασής του το καθιστούν μια δημοφιλή επιλογή τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους ενδιαφερόμενους.

Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα μπορεί να σχηματίσει ομάδα με τον εκπαιδευτικό του/της. Μια ομάδα θα αποτελείτε από ένα εκπαιδευτικό και ένα ή δύο μαθητές από το ίδιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μια ομάδες, αλλά οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια ομάδα.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Γονέων/ Κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του SaferInternet4Kids.gr από εδώ δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των μαθητών τους, επισυνάπτοντας επίσης την υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης από τον κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας τους.

Μετά την εγγραφή τους στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να παίξουν μαζί με τους μαθητές τους τις προκλήσεις του διαγωνισμού στο e-mail που μας έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.
Οι προκλήσεις που θα κληθούν οι μαθητές να τρέξουν θα αντλήσουν την έμπνευση τους από τους τομείς της κρυπτογραφίας (Kρυπτογραφία Kαίσαρα, Τετράγωνο του Πολύβιου, Aσύμμετρη κρυπτογραφία δημοσίου-ιδιωτικού κλειδιού, Kρυπτογραφία substitution and trasposition, Shamir's Secret Sharing Algorithm), Forensics (επεξεργασία εικόνων, επεξεργασία zip αρχείων, Στεγανογραφία, Reverse engineering), Ανάλυση δεδομένων επιθέσεων (pcap αρχεία) και Κοινωνική Μηχανική - Social Engineering ( phishing mails / spear-phishing mails).

Ο στόχος για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:

 • Να ενημερωθούν για την ασφάλεια των δικτύων και του «Ηθικού Hacking».
 • Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 • Να ενημερωθούν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην ασφάλεια δικτύων.
 • Να αναπτύξουν στο διαδίκτυο αξιακό σύστημα αντίστοιχο με του πραγματικού κόσμου.
 • Να αποκτήσουν ενεργή στάση σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.
 • Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα στο διαδίκτυο.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Να μάθουν τι σημαίνουν κενά ασφάλειας σε ένα σύστημα παίζοντας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Ο διαγωνισμός στοχεύει στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου μέσα από οργανωμένες δράσεις.

• Προβάλλει ουσιαστικές, σύγχρονες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις.

• Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Συνάδει με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και επιπροσθέτως συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών τους στόχων/προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

• Είναι παιδαγωγικά κατάλληλος για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Παρέχει διευκολύνσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλοι/όλες οι μαθητές/τριες ανεξαρτήτως μαθησιακού, κοινωνικού-πολιτισμικού υποβάθρου (π.χ. ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηρία, Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο).

• Σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που απευθύνεται, καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης των μαθητών/τριών στη γνώση.

• Προάγει την ατομική, συνεργατική, βιωματική, διερευνητική και εργαστηριακή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων.

• Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.

• Αποτελεί δίαυλο διασύνδεσης κι επικοινωνίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.

• Δεν έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την προώθηση εμπορικών συμφερόντων.

• Πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας για όλο το μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

• Προβλέπει τη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

• Προβλέπει διαδικασία αποτίμησης και να συνοδεύεται από εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία συμπληρώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προκλήσεις είναι κοινές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και την άδεια ανάρτησης των έργων τους στο διαδίκτυο. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του SaferInternet4Kids.gr από εδώ δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των μαθητών τους, επισυνάπτοντας επίσης την υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης από τον κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας τους.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»)

Σε καμία περίπτωση δε θα προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό Kέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ή για άλλον από τον διαγωνισμό.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών Ελληνικών σχολικών μονάδων. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ένας ή δύο μαθητές μαζί με έναν εκπαιδευτικό από το ίδιο σχολείο, σχηματίζοντας μια ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μια ομάδες, αλλά οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια ομάδα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθαρά συμβουλευτικός, ώστε να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα από τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται εδώ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής (15/9/2023-22/12/2023).

- Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου Εκπαιδευτικού
- Email Επικοινωνίας
- Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού)
- Διεύθυνση Φορέα
- Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Λύκειο)
- Ειδικότητα
- Υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα ( πρότυπο φόρμας εδώ).
- Όνομα και επώνυμο μαθητών που συμμετέχουν.
- Τάξη

Μετά την εγγραφή τους στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν τον αναγνωριστικό κωδικό της ομάδας τους και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να παίξουν μαζί με τους μαθητές τους τις προκλήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού και υλικό αξιολόγησης το οποίο θα συμπληρώνεται προαιρετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς. Τη φόρμα αξιολόγησης μπορείτε να τη δείτε εδώ (https://forms.gle/3SBZAzxwHpUjGLYv8).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

Ως ημερομηνία έναρξης εγγραφών των ομάδων στο διαγωνισμό ορίζεται η 15/9/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η 22/12/2023. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγγραφές, και οι ομάδες λάβουν οδηγίες σχετικά με το πως θα μπουν στην πλατφόρμα και θα διαγωνιστούν, οι ομάδες θα μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα για να παίξουν τα challenges κατά τις ημερομηνίες 15/11/2023 έως 22/12/2023.

Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος, προτείνεται η ώρα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κρίνεται ότι δεν επιβαρύνεται αλλά εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό καθώς οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία και με βιωματικό τρόπο θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις στην ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα αφυπνισθούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους και θα μάθουν τρόπους αυτοπροστασίας.

Καταληκτική Ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού: 22/12/2023.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Στοιχεία μελών επιστημονικής επιτροπής:

 • Παρασκευή Φραγκοπούλου

Στοιχεία μελών οργανωτικής επιτροπής:

 • Ευαγγελία Δασκαλάκη

Στοιχεία μελών αξιολογικής επιτροπής:

 • Κατερίνα Ψαρουδάκη
 • Νικος Χαμαλάκης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΡΑΒΕΙΟ/ΕΠΑΙΝΟΙ

Μια ομάδα, εκείνη που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς από την επίλυση των προκλήσεων θα είναι η νικητήρια ομάδα. Αν δυο ή και περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν τότε θα προσμετρήσει ως κριτήριο ο χρόνος επίλυσης των προκλήσεων και θα κερδίσει η πιο γρήγορη ομάδα από τις ομάδες που ισοβαθμήσανε. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα δημοσιοποιήσει την κατάταξη των ομάδων και τον χρόνο που έκανε κάθε ομάδα.

Δεν προβλέπεται χρηματικό βραβείο. Η βράβευση των μαθητών και του εκπαιδευτικού τους θα γίνει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιείται την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID), η οποία για το 2024 είναι η 6η Φεβρουαρίου. Η νικητήρια ομάδα θα αναδειχθούν και μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και θα προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα λάβουν έπαινο συμμετοχής.

Η απονομή του βραβείου θα διενεργηθεί από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από το Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE/INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Expert Group on Safer Internet for Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας για το διαγωνισμό: Ευαγγελία Δασκαλάκη- Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 2811391366

Ο διαγωνισμός «Πιάσε τη Σημαία» υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως δράση που θα συνεισφέρει στις προσπάθειες για προσέλκυση νέων ατόμων στον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας.

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2024

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί στις 06/02/2024 σε περισσότερες από 200 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.
Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για την κυβερνοασφάλεια διοργανώνεται από το 2022 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2022: Φ15/105988/Δ2

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα