Διευκρινίσεις για Άδειες σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ


Αρ.Πρωτ.36080/Ε1/02-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πληροφορίες (Π.Ε.): Χ. Μυλωνά
Τηλ.: 210-344 3131
email: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Δ.Ε.): Ι. Κασκαρίκα
Τηλ.: 210-344 2417
e-mail : t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Με αφορμή πολλά ερωτήματα, που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Με το αρ. 9 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2002-2003 ορίζεται ότι:

«Στους εργαζόμενους (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών» (σχετική η Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 με ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ εγκύκλιος της υπηρεσίας μας).

Με το αρ. 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010-2011-2012 προστίθεται ερμηνευτική διάταξη ως εξής:

«Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό». Στις επόμενες και μέχρι σήμερα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ορίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η ίδια διάταξη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Αρ.Πρωτ.32473/Ε1/27-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑTA Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πληροφορίες (Π.Ε.): Χ. Μυλωνά
Τηλ.: 210-344 3131
email: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Δ.Ε.): Ι. Κασκαρίκα
Τηλ.: 210-344 2417
e-mail : t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 744/25.01.2018 ερώτημά σας, με αριθ. 13073/Ε1/25.01.2018 εισερχομένου εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 5 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254 Α’), ορίζεται ότι:

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.
Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.
Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας».

2. Με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ 164 Α’), ορίζεται ότι :

«5. Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 11 της αριθ. 35557/Δ2/03 (ΦΕΚ 465 Β’) Υ.Α. ορίζεται ότι:

«Για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνάπτεται αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την εμφάνισή τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του διδακτικού έτους».

Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος.

Αντίστοιχα, στο τέλος της δεύτερης γραμμής, στη δεύτερη σελίδα της αριθ. 208572/Ε2/18-12-2015 εγκυκλίου μας, αντικαθίσταται ο όρος «για κάθε ημερολογιακό έτος» με τον «κατά τη διάρκεια της σύμβασης».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΑΔΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ


Αρ.Πρωτ.163365/Ε3/02-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
Πληροφορίες (Π.Ε.): Αν. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο: 210- 344 2364
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Δ.Ε.): Ι. Κασκαρίκα
Τηλ.: 210-344 2417
e-mail : t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις-συμπλήρωση της αριθμ. 12059/Ε1/24-01-2018 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας»
ΣΧΕΤ: Το αριθ. 54/20-09-2018 έγγραφό σας, με αριθ. 157344/ΓΔ5/21-09-2018 εισερχομένου εγγράφου
στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας διευκρινίζουμε ότι η αριθμ. 12059/Ε1/24-01-2018 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας κατά το μέρος που αφορά στην ειδική γονική άδεια 10 ημερών λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, βάσει του άρθρου 45 του Ν.4488/2017(Α΄137), συμπληρώνεται ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και συγκεκριμένα εκτός από τη σχετική γνωμάτευση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου γίνεται δεκτή και η γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. η οποία εκδίδεται μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.12059/Ε1/24-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Αναστάσιος (για Π.Ε.)
Τηλ.: 210-344 2364
Fax: 210-344 2909
e-mail : t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κασκαρίκα Ισιδώρα (για Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-344 2417
Fax: 210-344 2365
e-mail : t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘEMA: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 - Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ».

Σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/τ. Α’/13-9-2017), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παρένθετη μητρότητα, ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας, σύμφωνα με το αριθ. 50913/899/1.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύουν και εφαρμόζονται στους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου θεσμοθετείται το δικαίωμα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν τμήμα της άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με την αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιό μας, η εξάμηνη (6μηνη) άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 142 του ν.3655/2008 (Α’ 58), αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

2. ΄Οσον αφορά στην ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, με το άρθρο 45 του Ν.4488/2017, στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των δέκα (10) ημερών χορηγείται κατόπιν προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου.

Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είτε πρόκειται για ένα πάσχον τέκνο ή για περισσότερα του ενός και ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό. Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερών, όπως καθορίζεται παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο Σχολείο που υπηρετεί σχετική αίτηση, δηλώνοντας υπεύθυνα, πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η άδεια χορηγείται στο γονέα αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, με κοινοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει για τους αναπληρωτές η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 410/88 κανονική άδεια για μετάγγιση αίματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ


Αρ.Πρωτ.147806/Ε2/07-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β΄
Πληροφορίες : Αναστ. Γιαννόπουλος (Π.Ε.) 4) Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τηλ.: 210-3443131 Τεχνών και Επαγγελμάτων
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες : Ευαγγελίδου Ελένη(Δ.Ε.)
Ισιδώρα Κασκαρίκα
Τηλ.: 210-344.3417, 344.2417
e-mail: t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα ».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114 τ.Α΄/04-08-2017) χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ.1386 τ. Β΄).

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


 ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.200003/Ε1/08-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
e-mail : t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο: 210-344 2364
FAX : 210-344 2909

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».
ΣΧΕΤ. : To με αριθ.πρωτ.Φ. 12/8723/02-12-2015 έγγραφο της Δ/νσής σας με αρ.πρωτ.195963/Ε1/02-12-2015 εισερχομένου εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματός σας για τη χορήγηση αδειών δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε ότι αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα κατά τα οποία η άδεια δίνεται στον εργαζόμενο για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και αφαιρείται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που αυτός δικαιούται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ


ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


Αρ.Πρωτ.208572/Ε2/18-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Αιμ. Λυμπεράκη (Π . Ε.)
Τηλ.: 210-3443131
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες: Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3442417
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 37 και των παρ.5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/.2 015(Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015)»

(...)

2) Χορήγηση άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Στις διατάξεις της παρ .5 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4- 12-2015) αναφέρεται ότι: «Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α'254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

• Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν μέρος σε εξετάσεις . Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Σχετική η αριθμ.Φ.351.5/43/67822/Δl/5-5-2014 εγκύκλιος, παράγραφος Η (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9:4ΘΑ).

β) Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015) ορίζεται ότι: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού».

Οι προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω (β) άδειες χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Εκτύπωση