Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ, ΧΟΡΟΣ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2844/2016)

Αρ.Πρωτ.140127/Ε2/01-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ A΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
Πληροφ.: Παπαπαναγιώτου Δημήτρης
Φραγκή Μαρία (για την Καλλιτεχνική Επιτροπή)
Email: t09pde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ.: 210-3443426, 210-3442218
Fax: 210-3442867

ΘΕΜΑ: «Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 5 παρ. 9, του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄),
(β) τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
(γ) του άρθρου 8 παρ. 16 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) με θέμα «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις»,
(δ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) με θέμα «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις παρ. 4 και 8 της αριθμ. 3345/Γ2/2-9-88 (ΦΕΚ 469 Β΄) υ.α. με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄).
6. Την αρ. 88739/Γ7/6-9-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1417 Β΄) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
7. Την αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1342 Β΄) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων», όπως ισχύει.
8. Την αρ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2107 Β΄) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».
9. Την αρ. 118601/Δ2/19-07-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2461 Β΄) με θέμα «Αναθέσεις διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».
10. Την αρ. 180168/Δ2/19-07-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 850 Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
11. Το αρ. 287 Πρακτικό της συνεδρίασης της 26ης-7-2016 της «Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
12. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων προσωπικού εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού ως εξής:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»
• Για το μάθημα «Κινηματογράφου»

β) Κατεύθυνση Χορού
• Για το μάθημα Κλασικού Χορού
• Για το μάθημα Σύγχρονου Χορού
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»

Για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά αντικείμενο και ανά Καλλιτεχνικό σχολείο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Α΄ και Γ΄ της παρούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

1. Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης

ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού , αναγνωρισμένης από το Κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου.

2

«Κινηματογράφος»

Πτυχίο Τμήματος Κινηματογράφου ή Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή Δίπλωμα Σκηνοθεσίας Σχολής Κινηματογράφου – Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης αναγνωρισμένης από το κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίο

2. Κατεύθυνση Χορού

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προ­σόντα

1

«Κλασικός Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Δίπλωμα Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου.

2

«Σύγχρονος Χορός»

3

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού , αναγνωρισμένης από το Κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δε λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.

3. Ελληνομάθεια.

Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διαδικασία Υποβολής

1. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://iep.edu.gr/services/mitroo/), εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (μόνο σε μορφή PDF) τα παρακάτω:

α. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών όλων των επιπέδων και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό.

γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τους εργοδότες.

δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.
Καλλιτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. από προγράμματα παραστάσεων με υπογραμμισμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Μοριοδότηση Προσόντων των υποψηφίων - Κατάταξη Υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα ανά μάθημα, ο οποίος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr).

2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, λαμβάνουν ανά κατηγορία , τα συνολικά μόρια που συγκέντρωσαν και τα οποία αναφέρονται ειδικά σε κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ακολουθεί:

 

2.1 Για το μάθημα «Κίνηση-Χορός»

 

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

Α

1

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ή των αντικειμένων: Αυτοσχεδιασμός, Ρυθμική , Χορογραφία, σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και/ή σε Ανώτερη σχολή χορού αναγνωρισμένες από το κράτος

Εξάμηνα

Μόρια

1
Μοριοδοτούνται έως και 6

1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6

2

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» ή/και των αντικειμένων: Αυτοσχεδιασμός, Ρυθμική, Χορογραφία, Μουσικοκινητική αγωγή σε σχολεία.

Εξάμηνα

Μόρια

1
Μοριοδοτούνται έως και 6

0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο

3

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» ή/και των αντικειμένων: Αυτοσχεδιασμός, Ρυθμική, Χορογραφία σε ΙΕΚ και εργαστήρια Δήμων ή προγράμματα, σεμινάρια , κύκλους σπουδών και/ή κατάρτισης ενηλίκων .

Εξάμηνα

Μόρια

1
Μοριοδοτούνται έως και 12

0,25 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 1

Β

1

Χορογραφία-Επιμέλεια Κίνησης Επαγγελματικών Θεατρικών-Μουσικών Παραστάσεων και/ή Καλλιτεχνική Διεύθυνση επαγγελματικών ομάδων χορού.

Από 1 έως και 6 μόρια

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια σε παραστάσεις επαγγελματικών ομάδων χορού ή θεάτρου στην Ελλάδα η στο Εξωτερικό

Από 1 έως και 4 μόρια

3

Διακρίσεις Διεθνών, Κρατικών ή Πανεπιστημιακών Οργανισμών ή Διακρίσεις σε Φεστιβάλ. Υποτροφίες .
Ενεργός συμμετοχή στην τοπική και διεθνή κοινωνική και πολιτιστική ζωή(περιβαλλοντική/φιλοζωϊκή ευαισθητοποίηση, αντιρατσιστικές δράσεις κ.ο.κ.)

Από 1 έως και 2 μόρια

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 20

Γ

1

Διδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντι­κείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή πάνω σε άλλο καλλιτεχνικό αντι­κείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

1 μόριο

6

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ

1 μόριο

7

Παρακολούθηση σεμιναρίων (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

8

Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ( πάνω στο αντικείμενο )

Από 0,25 έως και 1 μόριο

2.2 Για το μάθημα «Κινηματογράφος»

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 26

Α

1

Διδασκαλία για το μάθημα «Κινηματογράφος» σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή σε άλλη Ανώτερη Καλλιτεχνική Σχολή Κινηματογράφου της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης, αναγνωρισμένη από το κράτος (Ανώτατο όριο εξαμήνων που μοριοδοτούνται: 8)

Εξάμηνο

Μόρια

1

1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο 8

2

Διδασκαλία στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε Πανεπιστημιακή Σχολή Κινηματογράφου του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από το κράτος. (Ανώτατο όριο εξαμήνων που μοριοδοτούνται 8)

Εξάμηνο

Μόρια

1

2 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο 16

3

Διδασκαλία μαθημάτων Κινηματογράφου σε σχολεία, ΙΕΚ, εγκεκριμένα εργαστήρια Δήμων ή άλλων φορέων ή προγράμματα, σεμινάρια , κύκλους σπουδών και/ή κατάρτισης ενηλίκων κ.ο.κ.
(Ανώτατο όριο εξαμήνων που μοριοδοτούνται 4 )

1

0,50 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο 2

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 38

Β

1

Σκηνοθεσία ταινίας μικρού μήκους * (έως 59'), με συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ**.
* Ταινίες: Μυθοπλασίας ή Ντοκιμαντέρ
**Διεθνές Φεστιβάλ: Πρέπει να περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα του IMDb (Internet Movie Database) : http://www.imdb.com/event/all

Από 2 μόρια/ταινία έως και
6 μόρια (ανώτατο)

2

Σκηνοθεσία ή σενάριο ή μοντάζ ή Διεύθυνση φωτογραφίας δραματοποιημένης σειράς ή ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.

Από 2 μόρια/σειρά έως και
6 μόρια(ανώτατο)

3

Σκηνοθεσία ταινίας μεγάλου μήκους (μεγαλύτερη από 60'), με συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ ή διανομή.

Από 6 μόρια/ταινία έως και
12 μόρια (ανώτατο)

4

Βραβείο Σκηνοθεσίας, Σεναρίου ή Καλύτερης Ταινίας μεγάλου μήκους σε διεθνές φεστιβάλ.

Από 2 έως και 8 μόρια

5

Συμμετοχή σε ταινία μεγάλου μήκους άλλου σκηνοθέτη ως Σεναριογράφος, Μοντέρ, Διευθυντής Φωτογραφίας

Από 2 μόρια/ταινία έως και 6 μόρια

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 20

Γ

1

Διδακτορική διατριβή σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

1 μόρια

6

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ

1 μόριο

7

Παρακολούθηση σεμιναρίων (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

8

Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ( πάνω στο αντικείμενο )

Από 0,25 έως και 1 μόριο

2.3 Για τα μαθήματα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

Α

 

1

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού στην ΚΣΟΤ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος Ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού ή θεάτρου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Εξάμηνα

Μόρια

1
Μοριοδοτούνται έως και 6

1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6

2

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε ερασιτεχνικές σχολές χορού και σε σχολεία (Καλλιτεχνικά,Ιδιωτικά, Δημόσια).

Εξάμηνα

Μόρια

1
Μοριοδοτούνται έως και 6

0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

3

Διδασκαλία κλασικού /σύγχρονου χορού σε ΙΕΚ ή σε εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και άλλα εργαστήρια ή προγράμματα/σεμινάρια , κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων .

Εξάμηνα

Μόρια

1
Μοριοδοτούνται έως και 12

0,25 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριο­τήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

Β

1

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή χορογράφος σε παραστάσεις κρατικών ή/και άλλων επαγγελματικών ομάδων χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Από 1 έως και 6 μόρια

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή χορογράφος ή συντονιστής στην οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων (περφόρμανς, εικαστικών ή μουσικών εγκαταστάσεων, ταινιών, βίντεο κ.ά

Από 1 έως και 4 μόρια

3

Διακρίσεις Διεθνών, Κρατικών ή Πανεπιστημιακών Οργανισμών ή Διακρίσεις σε Φεστιβάλ . Υποτροφίες .
Ενεργός συμμετοχή στην τοπική και διεθνή κοινωνική και πολιτιστική ζωή(περιβαλλοντική / φιλοζωϊκή ευαισθητοποίηση, αντιρατσιστικές δράσεις κ.ο.κ.)

Από 1 έως 2 μόρια

Γ

 

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 20

1

Διδακτορική διατριβή σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο .

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

1 μόριο

6

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ

1 μόριο

7

Παρακολούθηση σεμιναρίων (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

8

Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ( πάνω στο αντικείμενο )

Από 0,25 έως και 1 μόριο

3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον 1 μόριο στην πρώτη επιλογή τους.

Οι απόφοιτοι Καλλιτεχνικών Σχολείων μοριοδοτούνται με 0,5 μόριο επιπλέον.

4. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα:

(α) O βαθμός του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης Σχολής που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικότητάς του. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

(β) Σε εκ νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσημες, θεωρημένες από το ΥΠ.ΠΟ., βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.
Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές Χορού, Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες και κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα.

6. Η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων μπορεί να ζητήσει κατά περίπτωση περαιτέρω αποδεικτικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ενστάσεις - Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες-Προσλήψεις

1. Ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr του «Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα». Οι ενστάσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

2. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των μορίων των υποψηφίων, συντάσσεται, ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι.
Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων (ανά μάθημα και σχολείο) συντάσσεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την συνολική μοριοδότηση πού έλαβε κάθε υποψήφιος, κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr.

3. Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο. Για την πρόσληψη των ωρομισθίων συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως:
(α) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή
(β) με τη λήξη διδασκαλίας των μαθημάτων ή
(γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

Εφόσον δε συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η παρούσα εφαρμόζεται για την πρόσληψη ωρομισθίων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, από το σχολ. έτος 2016-2017 και εφεξής.

Με την δημοσίευση της παρούσης καταργείται η αρ. 144526/Ε2/16-09-2015 (ΦΕΚ 2071 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση