Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2020 2021

Προσλήψεις αναπληρωτών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.144702/Θ2/18-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ79.01, ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, και,
δ) του άρθρου 66 παρ.1β του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
2. Τις αριθ. αποφάσεις μας:
α) 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β’, ΑΔΑ:6ΦΞΞ4653ΠΣΚ1Τ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...]»,
β) 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β', ΑΔΑ:ΨΗΒ24653ΠΣΖΜ1) «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, [...], β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 [...]», και,
γ) 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621/Β) «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') [...], 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β') [...]», και,
3. Την αριθ. 131407/Ε1/24.08.2019 (Β΄3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) Υ.Α. με θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. 131407/Ε1/24.08.2019 (Β΄ 3283, ΑΔΑ:ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2019-2020,
5. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168/οικ.29406/23-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ.2, παρ.1) (Α΄280) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου,
6. Την αριθ. 133171/Ε1/29.08.2019 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2019-2020, του τακτικού προϋπολογισμού»,
7. Το αριθ. 2/67050/04.09.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων»,
8. Τη με αριθ. 144677/Θ2/18-9-2019(ΑΔΑ:6ΔΡΓ4653ΠΣ-61Τ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων το διδακτικό έτος 2019-2020»,
9. Το αριθ. Φ.5/4/1928/12-9-2019 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
10. Το αριθ. 856/347/11-9-2019 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
11. Την Πράξη 1Δ/12-9-2019 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής,
12. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
13. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
15. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
16. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ79.01, ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΜΟΪΑΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΚΟΡΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΛΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΖΕΤΖΗ

ΤΖΟΫ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΣΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΩΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΤΡΙΒΑΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΠΕΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΙΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΦΑΝΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ

ΑΝΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΒΛΕΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΤΑΡΑΜΠΕΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ86 προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το μισθολογικό κόστος του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 18/09/2019 έως και 23/09/2019. .
Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2019.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση