Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.163223/Θ2/02-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ80 και, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2018-2019 (Β΄Φάση)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Τις αριθ. αποφάσεις μας:
α) 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β’, ΑΔΑ:6ΦΞΞ4653ΠΣΚ1Τ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...]»,
β) 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β', ΑΔΑ:ΨΗΒ24653ΠΣΖΜ1) «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, [...], β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 [...]»,
γ) 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621/Β) «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') [...], 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β') [...]», και,
δ) 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: 34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019»,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-7-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄),
4. Την αριθ. 138820/Ε1/24-8-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού», όπως αυτές ανακατανεμήθηκαν με την αριθ. 155784/Ε1/19-9-2018 Υ.Α.,
5. Την αριθ. 138839/Ε1/24-8-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019»,
6. Τη με αριθ. 163207/Θ2/02-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ8Π4653ΠΣ-ΡΔ5) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2018-2019 (Β’ Φάση)»,
7. Το αριθ. Φ.5/4/2312/10-9-2018 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, 8. Το αριθ. 920/379/20-09-2018 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
9. Την Πράξη 5Δ/27-9-2018 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής, 10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», και,
15. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ80 και, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΕ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΠΑΤΡΩΝ

ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΗΛΙΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΜΥΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΟΝΤΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΟΛΚΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΝΕΖΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ04.04 προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το μισθολογικό κόστος του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στο ανωτέρω αναγραφόμενο έναντι εκάστου/ης Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 02/10/2018 έως και 08/10/2018.

Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2018.

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Κ.Α.Ε. 0344-0354 του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.153202/Θ2/20-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ79.01, και, ΤΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Τις αριθ. αποφάσεις μας:
α) 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β’, ΑΔΑ:6ΦΞΞ4653ΠΣΚ1Τ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...]»,
β) 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β', ΑΔΑ:ΨΗΒ24653ΠΣΖΜ1) «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, [...], β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 [...]»,
γ) 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621/Β) «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') [...], 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β') [...]», και,
δ) 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: 34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019»,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-7-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄),
4. Την αριθ. 138820/Ε1/24-8-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού»,
5. Την αριθ. 138839/Ε1/24-8-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019»,
6. Την αριθ. 138843/Ε1/24-08-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σχολικού έτους 2018-2019»,
7. Τη με αριθ. 156181/Θ2/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΚΒ4653ΠΣ-Ω7Φ ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 2018-2019»,
8. Τα αριθ. Φ.5/4/2312/10-9-2018 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, 9. Την Πράξη 4Δ/12-9-2018 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής, 10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», και,
15. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ79.01, και, ΤΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΑΛΛΑ

ΕΛΕΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΟΛΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΛΕΜΟΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ

ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΜΠΕΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΙΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΓΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 20/09/2018 έως και 24/09/2018.

Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2018.

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Κ.Α.Ε. 0344-0354 του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.17074/Θ2/01-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ*minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2017-2018»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α),
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Τις αριθ. αποφάσεις Υπουργού Παιδείας:
α) 63486/E2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1315/Β/13-4-2017) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»,
β) 139940/Ε2/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2920/Β/24-8-2017) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων….»,
γ) 140878/Ε2/25-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2920/Β/24-8-2017) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και….», και,
δ) 141556/Ε2/29-8-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 139940/Ε2/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2920 Β΄)…..»
3. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./132/27180/14-9-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., (Φ.Ε.Κ. 280 Α΄) όπως ισχύει,
4. Την αριθ. 167182/Ε2/06-10-2017 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.250 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»,
5. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 62 του ν.4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄136)» με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: 7ΙΜΚ465ΧΙ8-8ΙΩ) στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
6. Την αριθ. 140880 /Ε2/25-8-2017 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 σχολ. έτους 2017-2018»,
7. Την αριθ. 17029/Θ2/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ7Η4653ΠΣ-ΙΞΛ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
8. Την αριθ. 17055/Θ2/1-2-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΥ4653ΠΣ-Χ7Γ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κατανομή μίας (1) πίστωσης για την πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2017-2018»,
9. Την Πράξη 1Δ/19-01-2018 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής,
10. Την αίτηση της στην παρούσα αναγραφόμενης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού,
11. Το αίτημα της Διευθύντριας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικού κενού του Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2017-2018, προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδού ΠΕ02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ ΓΕ.Ε.Λ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στο ανωτέρω αναγραφόμενο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, από 1/2/2018 έως και 7/2/2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.179496/Θ2/24-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ09, και ΠΕ16.01, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α) και με το άρθρο 43 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Το από 17-5-1958 ΒΔ (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί Οργανισμού διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής»,
3. Τις αριθ. αποφάσεις Υπουργού Παιδείας:
α) 63486/E2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1315/Β/13-4-2017) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»,
β) 63489/Ε2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1314/Β/13-4-2017) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16…»,
γ) 139940/Ε2/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2920/Β/24-8-2017) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων….»,
δ) 140878/Ε2/25-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2920/Β/24-8-2017) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και….», και,
ε) 141556/Ε2/29-8-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 139940/Ε2/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2920 Β΄)…..»
4. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./132/27180/14-9-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., (Φ.Ε.Κ. 280 Α΄) όπως ισχύει,
5. Την αριθ. 167182/Ε2/06-10-2017 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.250 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»,
6. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 62 του ν.4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄136)» με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: 7ΙΜΚ465ΧΙ8-8ΙΩ) στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
7. Την αριθ. 140880 /Ε2/25-8-2017 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 σχολ. έτους 2017-2018»,
8. Την αριθ. 142810/Ε2/30-8-2017 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16, σχολ. έτους 2017-2018»,
9. Την αριθ. 179488/Θ2/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΓ64653ΠΣ-1ΜΑ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 2017-2018»,
10. Την Πράξη 6Δ/12-10-2017 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής,
11. Τα αριθ. Φ.5/4/2097/19-9-2017 και Φ.5/4/2310 έγγραφα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
12. Το αριθ. 922/361/29-9-2017 έγγραφο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
13. Τις αιτήσεις των στην παρούσα αναγραφόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
14. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
15. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
16. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
17. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2017-2018, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ09, και ΠΕ16.01 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΑΜΑΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΘΩΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΙΓΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

ΒΑΪΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΟΛΕΒΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ0 3ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΠΑΚΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΛΑΛΟΥ

ΗΛΙΑΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ

ΜΑΡΚΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΤΣΟΛΚΑΣ


ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

Όσον αφορά στον κλάδου ΠΕ04.04 προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το μισθολογικό κόστος του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στο ανωτέρω αναγραφόμενο έναντι εκάστου/ης Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 24/10/2017 έως και 31/10/2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.167750/Θ2/06-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01, και ΠΕ19, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α),
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Τις αριθ. αποφάσεις Υπουργού Παιδείας:
α) 63486/E2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1315/Β/13-4-2017) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...»,
β) 63489/Ε2/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1314/Β/13-4-2017) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16…»,
γ) 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920/Β/24-8-2017) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων….»,
δ) 140878/Ε2/25-8-2017 (ΦΕΚ 2920/Β/24-8-2017) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και….», και,
ε) 141556/Ε2/29-8-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β΄)…..»
3. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120 /26183 /30-08-2017 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Φ.Ε.Κ. 280/Α) για την Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης δύο χιλιάδων (2.000) Εκπαιδευτικών…,
4. Την αριθ. 146128/Ε2/05-9-2017 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή 2.000 πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018 του τακτικού προϋπολογισμού»,
5. Την αριθ. 140880/Ε2/25-8-2017 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 σχολ. έτους 2017-2018»,
6. Την αριθ. 142810/Ε2/30-8-2017 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16, σχολ. έτους 2017-2018»,
7. Τη με αριθ. 167730/Θ2/6-10-2017 (ΑΔΑ: …………………….) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 2017-2018»,
8. Τα αριθ. Φ.5/4/2038/14-9-2017 και Φ.5/4/2097/19-9-2017 έγγραφα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
9. Τις Πράξεις 4Δ/08-9-2017 και 5Δ/21-9-2017 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής,
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2017-2018, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01 και ΠΕ19, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. - Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΛΑΦΑΖΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. - Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΓΓΙΝΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. - Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.- Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΜΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ. - Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΒΛΕΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΝΤΑΛΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 6/ 10 /2017 έως και 13/10 /2017.

Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2017.

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Κ.Α.Ε. 0344-0354 του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα