Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2021 2022

Προσλήψεις αναπληρωτών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.116812/Θ2/17-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) της περ. β του άρθρου 243 και της παρ. 6 του άρθρου 245 του Ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
γ) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63.
2. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
3. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1588/Γ/14-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το 1752/Γ/30-07-2021, 1653/Γ/23-07-2021, όπως τροποποιήθηκε με το 1755/Γ/31-07-2021 και 1694/Γ/28-07-2021.
4. Το έργο με Κωδικό έργου 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 176 του Ν. 4823/2021 (Α΄136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την αριθ. 93223/24-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΖΕ46ΜΤΛΡ-ΘΦΛ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την αριθμ. 104312/Ε1/27-8-2021 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 4.700 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2021-2022 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
6. Την αριθ. 116807/Θ2/17-9-2021 Εγκριτική Πράξη της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. περί του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργικής απόφασης για την Α΄ φάση προλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2021-2022.
7. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκλησης.
8. Την αριθ. 71346/Θ2/10-06-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466 Β’) με θέμα: «Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία».
9. Το αριθ. Φ.5/4/1926/06-09-2021 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
10. Την Πράξη 6Δ/07-09-2021 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής.
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
12. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
13. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
15. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2021-2022, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

569

55,48

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

588

54,83

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1822

29,85

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- ΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2811

71,38

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

ΛΥΝΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- ΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3190

66,43

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4003

60,18

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΛΑΖΑΡΟΣ

4034

60,03

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΤΣΙΟΠΑΣ

ΖΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4082

59,80

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΣΟΥΛΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4116

59,60

ΠΛΗΡΕΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

4175

59,30

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΤΑΪΚΟΥ

ΖΩΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

4217

59,08

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4234

59,00

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

3485

63,55

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

8272

48,35

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25467

24,23

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΗΡΙΔΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1382

65,03

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ. ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΙΑΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2470

49,98

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2505

49,63

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΔΡΑΜΠΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2523

49,48

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

2572

49,20

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2591

49,08

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

5975

25,53

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

306

106,75

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

522

91,28

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

916

67,80

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΛΑΜΩ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

550

64,88

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΑΒΒΑΣ

671

56,93

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

754

54,05

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΚΕΒΕΖΕ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

1238

47,63

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΙΜΟΣ

1293

46,50

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΔΗΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1330

45,80

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΑΓΚΑΛΗ

ΣΟΦΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

420

57,50

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΒΑΡΔΗΣ

1956

44,40

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΙΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2094

42,58

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

524

90,18

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1099

59,28

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2588

39,15

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΑΝ

ΑΛΜΠΕΡ

998

54,58

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΚΑΡΡΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1474

32,85

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1548

29,10

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΑΙΑΝΟΣ

320

87,45

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΑΓΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

411

74,08

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ. ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ

2146

20,20

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2302

16,55

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4051

24,00

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
(για το μάθημα της εικονογραφίας)

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΤΙΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

386

ΠΛΗΡΕΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ

ΖΩΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5

3097

ΜΕΙΩΜΕ ΝΟ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 20/09/2021 έως και 22 /09 /2021, και να προσφέρουν υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση