Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2019 2020

Προσλήψεις αναπληρωτών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.144702/Θ2/18-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ79.01, ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, και,
δ) του άρθρου 66 παρ.1β του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
2. Τις αριθ. αποφάσεις μας:
α) 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β’, ΑΔΑ:6ΦΞΞ4653ΠΣΚ1Τ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...]»,
β) 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β', ΑΔΑ:ΨΗΒ24653ΠΣΖΜ1) «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, [...], β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 [...]», και,
γ) 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621/Β) «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') [...], 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β') [...]», και,
3. Την αριθ. 131407/Ε1/24.08.2019 (Β΄3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) Υ.Α. με θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. 131407/Ε1/24.08.2019 (Β΄ 3283, ΑΔΑ:ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2019-2020,
5. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168/οικ.29406/23-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ.2, παρ.1) (Α΄280) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου,
6. Την αριθ. 133171/Ε1/29.08.2019 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2019-2020, του τακτικού προϋπολογισμού»,
7. Το αριθ. 2/67050/04.09.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων»,
8. Τη με αριθ. 144677/Θ2/18-9-2019(ΑΔΑ:6ΔΡΓ4653ΠΣ-61Τ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων το διδακτικό έτος 2019-2020»,
9. Το αριθ. Φ.5/4/1928/12-9-2019 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
10. Το αριθ. 856/347/11-9-2019 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
11. Την Πράξη 1Δ/12-9-2019 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής,
12. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
13. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
15. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
16. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ79.01, ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΜΟΪΑΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΚΟΡΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΛΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΖΕΤΖΗ

ΤΖΟΫ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΣΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΩΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΤΡΙΒΑΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΠΕΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΙΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΦΑΝΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ

ΑΝΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΒΛΕΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΤΑΡΑΜΠΕΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ86 προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το μισθολογικό κόστος του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 18/09/2019 έως και 23/09/2019. .
Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2019.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019


Αρ.Πρωτ.163223/Θ2/02-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ80 και, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2018-2019 (Β΄Φάση)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Τις αριθ. αποφάσεις μας:
α) 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β’, ΑΔΑ:6ΦΞΞ4653ΠΣΚ1Τ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...]»,
β) 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β', ΑΔΑ:ΨΗΒ24653ΠΣΖΜ1) «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, [...], β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 [...]»,
γ) 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621/Β) «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') [...], 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β') [...]», και,
δ) 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: 34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019»,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-7-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄),
4. Την αριθ. 138820/Ε1/24-8-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού», όπως αυτές ανακατανεμήθηκαν με την αριθ. 155784/Ε1/19-9-2018 Υ.Α.,
5. Την αριθ. 138839/Ε1/24-8-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019»,
6. Τη με αριθ. 163207/Θ2/02-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ8Π4653ΠΣ-ΡΔ5) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2018-2019 (Β’ Φάση)»,
7. Το αριθ. Φ.5/4/2312/10-9-2018 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, 8. Το αριθ. 920/379/20-09-2018 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
9. Την Πράξη 5Δ/27-9-2018 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής, 10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», και,
15. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ80 και, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΕ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΠΑΤΡΩΝ

ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΗΛΙΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΜΥΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΟΝΤΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΟΛΚΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΝΕΖΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ04.04 προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το μισθολογικό κόστος του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στο ανωτέρω αναγραφόμενο έναντι εκάστου/ης Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 02/10/2018 έως και 08/10/2018.

Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2018.

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Κ.Α.Ε. 0344-0354 του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.153202/Θ2/20-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ79.01, και, ΤΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Τις αριθ. αποφάσεις μας:
α) 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β’, ΑΔΑ:6ΦΞΞ4653ΠΣΚ1Τ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...]»,
β) 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β', ΑΔΑ:ΨΗΒ24653ΠΣΖΜ1) «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, [...], β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 [...]»,
γ) 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621/Β) «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') [...], 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β') [...]», και,
δ) 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: 34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019»,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-7-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄),
4. Την αριθ. 138820/Ε1/24-8-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού»,
5. Την αριθ. 138839/Ε1/24-8-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019»,
6. Την αριθ. 138843/Ε1/24-08-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας για την «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σχολικού έτους 2018-2019»,
7. Τη με αριθ. 156181/Θ2/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΚΒ4653ΠΣ-Ω7Φ ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης το διδακτικό έτος 2018-2019»,
8. Τα αριθ. Φ.5/4/2312/10-9-2018 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, 9. Την Πράξη 4Δ/12-9-2018 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής, 10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
12. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», και,
15. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ79.01, και, ΤΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΑΛΛΑ

ΕΛΕΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΟΛΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΝΑΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΛΕΜΟΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ

ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΜΠΕΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΙΜΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΓΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΕΣ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΟΧΙ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 20/09/2018 έως και 24/09/2018.

Αριθμός βεβαίωσης ΓΔΟΥ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. / - -2018.

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Κ.Α.Ε. 0344-0354 του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση