Εγκύκλιος πρόσληψης εκπαιδευτικών ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης 2014 - 2015

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.167762/Γ7/16-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Λιβανού Σοφία
Τηλέφωνο: 210-3442219

Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Α.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015”.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) με θέμα «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 85/2012 με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013)
5. Το Π.Δ. 119/2013, (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10-6-2014) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ. αριθμ. 107922/Γ7/3-10-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1497/Β΄/10-10-2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ. αριθμ. 45871/Γ7/8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786/Β΄/26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ. αριθμ. 88739/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-09-2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ. αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1618/Β΄/19-6-2014) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
10. Την υπ. αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 Ρυθμιστικής Απόφασης (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ. αριθμ. 118102/Δ1/25-7-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19-5-2010)»
12. Την υπ. αριθμ. 148202/Δ2/17-9-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση ενιαίου πινάκα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32 , ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ 01 και ΔΕ 01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία, σχολικού έτους 2014– 2015».
13. Την υπ. Α.Π.: 22368/01-11-2013 Απόφαση με θέμα « Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΠ1" με κωδικό MIS 457003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"».
14. Την υπ. Α.Π. : 22369/01-11-2013 Απόφαση με θέμα «Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΠ2" με κωδικό MIS 457004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
15. Τα Τεχνικά Δελτία των Ανωτέρω Πράξεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. 155482/Γ7/29-09-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΠΚΤ9-Ο8Λ) με θέμα «Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Γέρακα Αττικής και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.»
17. Την ανάγκη πλήρωσης τεσσάρων (4) υφισταμένων κενών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, ήτοι: μία (1) θέση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με (Λ.Τ.) Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης και τρείς (3) θέσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με (Λ.Τ.) Ηρακλείου Κρήτης.

Καλούνται

όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 118102/Δ1/25-7-2014 Πρόσκληση, και περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 148202/Δ2/17-9-2014 Υπουργική Απόφαση, πλην όμως δεν δήλωσαν προτίμηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, Γρ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 148202/Δ2/17-9-2014 Υπουργική Απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 118102/Δ1/25-7-2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Pin It

Εκτύπωση