Πρόσκληση Απόσπασης στην ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση) 2017 - 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) 2017 - 2019

Αρ.Πρωτ.116/15-06-2017

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Γραφείο : 3020
Τηλέφωνο : 210-344 2875
Email: grammateia(ΑΤ)adippde.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α' 83), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. ζ' και ια' του άρθρου 1, του νόμου 4142/2013 (Α' 83).
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α' 224) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4473/2017 (Α' 78).
4. Την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 9/2013 (ΥΟΔΔ 250), «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
5. Την Πράξη 6/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
6. Τις άμεσες και ποικίλες λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από τις νομοθετημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Αρχής, καθώς και από τον προγραμματισμό της.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριετούς διάρκειας στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι έξι (6) και η πρόσκληση απευθύνεται σε μονίμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γενικής ή επαγγελματικής).

Προαπαιτούμενα αποδοχής της αίτησης

Πτυχίο ΑΕΙ (βάσει του οποίου έγινε ο διορισμός).

Πενταετής, τουλάχιστον, διδακτική εμπειρία στην Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

α) Κατοχή διδακτορικού ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, εκπαιδευτικής αξιολόγησης ή εκπαιδευτικής πολιτικής.

β) Επιστημονικό έργο σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, εκπαιδευτικής αξιολόγησης ή εκπαιδευτικής πολιτικής.

γ) Διδακτικό έργο σε φορείς επιμόρφωσης ή/και ΑΕΙ, σχετικό με τα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω.

δ) Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης σε κεντρικούς φορείς εκπαίδευσης.

ε) Ά.λλα σχετικά προσόντα.

Της τελικής επιλογής θα προηγηθεί συνέντευξη, για τους προτεινόμενους ως επικρατέστερους από την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το πλήρες βιογραφικό πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την 20η Ιουνίου 2017 μέχρι και την 2α Ιουλίου 2017 στη διεύθυνση: grammateia(ΑΤ)adippde.gr

Προσοχή: Το έντυπο της αίτησης σε μορφή .doc είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής www.adippde.gr

Επίσης, το αρχείο με το πλήρες βιογραφικό που θα αποσταλεί με email δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Mb.

Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν συνοδευτεί με αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των πιστοποιητικών και των λοιπών προσόντων. Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 3/7 /2017) στη διεύθυνση:

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
(Θυρίδα Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. - Κεντρικό πρωτόκολλο),
Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ

Pin It

Εκτύπωση