edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πληροφορικής

Πρόσκληση Απόσπασης στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (ΕΟΕ) 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΕ) 2022

Αρ.Πρωτ.212/ΕΟΕ/30-06-2022

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι: 30/06/2022
NATIONAL EXAMS ORGANIZATION Αρ. πρωτ. : 212/ΕΟΕ
Ε. Ο. Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφείο : 3089
Τηλέφωνο : 210-3443841, 3871
Email : eoe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν.3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), το άρθρο 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164) και το άρθρο 57 του ν.4692/ 2020 (Α΄ 111),
4. την περίπτωση κβ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α΄ 224),
5. το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και το Π.Δ. 84/ 2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
6. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
7. την Φ.253/18800/Β6/10.02.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 67) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων» και την 44/ΕΟΕ/26.03.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 205) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων»,
8. την 161/ΕΟΕ/22.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 620) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων»,
9. την με αρ. 3/26.03.2015 (Β’ 1263) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Ο.Ε. καθώς και των κλάδων των Προϊσταμένων τους»,
10. την Πράξη με αρ. 3/23.06.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.,
11. την ανάγκη για άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε. και του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του Ε.Ο.Ε.,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στον Ε.Ο.Ε., από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, ήτοι από την 01.09.2022 έως την 31.08.2025. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2) σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται από την αποστολή, το έργο και τον προγραμματισμό της. Η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 01-7-2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 08 -07-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Τα προαπαιτούμενα αποδοχής της αίτησης έχουν ως εξής:

α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

β. Πενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία,

γ. Πιστοποιημένη γνώση γλωσσομάθειας, για την απόδειξη του επιπέδου της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.,

δ. Γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

α. Διδακτορικός τίτλος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

β. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

γ. Δεύτερο πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

δ. Ερευνητικό ή/και συγγραφικό έργο κατά προτίμηση με περιεχόμενο συναφές με την αποστολή και το έργο της Αρχής,

ε. Προϋπηρεσία εκπαιδευτική/ διοικητική σε δομές που σχετίζονται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Γ. Συνέντευξη

Της τελικής επιλογής των υποψηφίων θα προηγηθεί συνέντευξη, για τους προτεινόμενους ως επικρατέστερους προς απόσπαση, από την τριμελή εισηγητική επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

1. Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση θα υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα (έως τρεις σελίδες), αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eoe@minedu.gov.gr. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή προς τον Ε.Ο.Ε..

2. Υπόδειγμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης και είναι διαθέσιμο σε μορφή αρχείου word (.doc) στην ιστοσελίδα της Αρχής http://eoe.minedu.gov.gr/.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών πιστοποιητικών δεν θα αποσταλούν με την αίτηση.

Β. Φάκελος Δικαιολογητικών

Αφορά μόνο όσους από τους υποψηφίους/ες θα προσκληθούν στη συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη οφείλουν να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην τριμελή επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, την ημέρα της διεξαγωγής της συνέντευξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή: Α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Β. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Γ. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά των δικαιολογητικών που επικαλούνται στο βιογραφικό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την τριμελή επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Η επιτροπή θα υποβάλει αιτιολογημένη πρόταση στο Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο και θα πάρει την τελική απόφαση. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής, υποβάλλει πρόταση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους προς απόσπαση δύο (2) εκπαιδευτικούς. Η Υπουργική Απόφαση για την πλήρωση των θέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε. θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε. http://eoe.minedu.gov.gr/.

2. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε. http://eoe.minedu.gov.gr/.

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα