edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πληροφορικής

Πρόσκληση Απόσπασης στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (ΕΟΕ) 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΕ) 2023

Αρ.Πρωτ.196/ΕΟΕ/26-05-2023

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι: 30/06/2022
NATIONAL EXAMS ORGANIZATION Αρ. πρωτ. : 212/ΕΟΕ
Ε. Ο. Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλέφωνο : 210-3443841
Email : eoe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 4186/2013 (Α΄ 193), άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), το άρθρο 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), το άρθρο 33, παρ. 4. του ν. 4521/2018 (Α΄38), το άρθρο 57 του ν. 4692/ 2020 (Α΄ 111) και το άρθρο 52 του ν. 5029/2023 (Α΄ 55),
2. τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει,
3. την περίπτωση κβ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α΄ 224),
4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν.4727/20 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
5. τις διατάξεις του ν. 4624/19 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις),
6. το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
8. τη Φ.253/18800/Β6/10.02.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 67) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων», την 44/ΕΟΕ/26.03.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 205) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων» και την 161/ΕΟΕ/22.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 620) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων»,
9. την με αρ. 3/26.03.2015 (Β΄ 1263) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Ο.Ε., καθώς και των κλάδων των Προϊσταμένων τους»,
10. την Πράξη με αρ. 3/10.04.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.,
11. την ανάγκη για άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε. και του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της Αρχής,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στον Ε.Ο.Ε., από την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024, ήτοι από την 01.09.2023 έως την 31.08.2026. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2) σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται από την αποστολή, το έργο και τον προγραμματισμό της. Η έδρα του Ε.Ο.Ε. και συνεπώς και ο τόπος εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού είναι το Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122). Η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Α1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης προς απόσπαση έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Τα προαπαιτούμενα αποδοχής της αίτησης έχουν ως εξής:

α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

β. Πενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία,

γ. Πιστοποιημένη γνώση γλωσσομάθειας, για την απόδειξη του επιπέδου της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.,

δ. Γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

α. Διδακτορικός τίτλος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

β. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

γ. Δεύτερο πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής,

δ. Ερευνητικό ή/και συγγραφικό έργο κατά προτίμηση με περιεχόμενο συναφές με την αποστολή και το έργο της Αρχής,

ε. Προϋπηρεσία εκπαιδευτική/ διοικητική σε δομές που σχετίζονται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

στ. Εμπειρία σε ομάδα έργου ή επιστημονική ομάδα έργου συγχρηματοδούμενων προγραμμάτων,

ζ. Άλλα προσόντα, σχετικά με το έργο και την αποστολή της Αρχής.

Α2. ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τους οποίους συντρέχουν οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08- 2023,

β) έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.ά. και η θητεία αυτή λήγει μετά τις 31-08- 2023,

γ) είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α’ 177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους,

δ) είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α’ 177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους,

ε) έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέσω ΕΣΚ, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 [παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (Α’ 96) όπως αντικατέστησε την παρ. 4. του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί για απόσπαση στον Ε.Ο.Ε.:

α) εκπαιδευτικός στον/στην οποίο/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26)και

β) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Β1. Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

i. Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση θα υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, από την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ., συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα (έως τρεις σελίδες), αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή προς τον Ε.Ο.Ε.

ii. Υπόδειγμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης και είναι διαθέσιμο σε μορφή αρχείου word (.doc) στην ιστοσελίδα της Αρχής http://eoe.minedu.gov.gr/.

iii. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών πιστοποιητικών δε θα αποσταλούν με την αίτηση.

Β2. Φάκελος Δικαιολογητικών

Αφορά μόνο όσους/ες από τους υποψηφίους/ες θα προσκληθούν στη συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη οφείλουν να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην τριμελή επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, την ημέρα της διεξαγωγής της συνέντευξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή: α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών β. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών γ. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά των δικαιολογητικών που επικαλούνται στο βιογραφικό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Της τελικής επιλογής των υποψηφίων θα προηγηθεί συνέντευξη, για τους/τις προτεινόμενους/ες ως επικρατέστερους/ες προς απόσπαση, από την τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή θα υποβάλει αιτιολογημένη πρόταση στο Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο και θα πάρει την τελική απόφαση. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής, υποβάλλει πρόταση προς την/τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους/τις προς απόσπαση εκπαιδευτικούς. Η Υπουργική Απόφαση για την πλήρωση των θέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε. θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε. http://eoe.minedu.gov.gr/.

2. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε. http://eoe.minedu.gov.gr/.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα