Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση ΑΔΙΠΠΔΕ 2017 - 2018

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.210/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Γραφείο : 3020
Τηλέφωνο : 210-344 2875

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α' 83), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. ζ' και ια' του άρθρου 1, του νόμου 4142/2013 (Α' 83).
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α' 224) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4473/2017 (Α' 78).
4. Την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 9/2014 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/06-05-14), «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) (ΑΔΑ: ΩΛΕ19-ΠΙΝ)».
5. Την Πράξη 6/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 116/15-06-2017 πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»
7. Την ανάγκη στελέχωσης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
9. Την Πράξη 7/19-07-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με την οποία επικυρώθηκε ο τελικός πίνακας υποψηφίων για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για τρία έτη, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης, των κάτωθι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Α.Μ.

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1

ΜΟΥΖΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ70

610032

Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

2

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70/ΠΕΟ2

567696

Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

ΛΙΟΝΤΟΥ

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

ΠΕΟ6

20333

Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4

ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕ19

181960

Δ/ΝΣΗ ΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

5

ΚΑΣΟΥΤΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΕ70

617616

Δ/ΝΣΗ ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

6

ΠΑΥΛΙΝΕΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ18.07

158123

Δ/ΝΣΗ ΔΕ Δ ΆΘΗΝΑΣ

Η ανάληψη υπηρεσίας των ανωτέρω θα γίνει την lη Σεπτεμβρίου 2017. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους και όλες τις πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση