edu.klimaka.gr

Συμπληρωματική Πρόσκληση Απόσπασης σε Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης 2020 2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2020-2021

Αρ. Πρωτ.:108375/Η2/21-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄-ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.
Πληροφορίες : Κ. Χαλκιαδάκη, Κ. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344.2294

ΘΕΜΑ: «Νέα Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, και ΠΕ79 Μουσικών, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2020-2021 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αριθ. εισερχ. 99514/Η2/24-7-2020 έγγραφο της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 (Β΄1173)ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «Τυχόν θέσεις που δεν καλύπτονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πληρούνται με νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν λιγότερα των πέντε ετών διδακτικής προϋπηρεσίας», εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που προβλέπονται από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση σχετικά με την προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και το διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ.

Οι θέσεις, οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την αριθ. 75313/Η2/17-6-2020 (ΑΔΑ 6ΓΛΠ46ΜΤΛΗ-Ε0Κ) αρχική προκήρυξη και προκηρύσσονται εκ νέου έχουν ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1. Δύο (02) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
  2. Πέντε (05) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για το ελληνόφωνο τμήμα.
  3. Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
  4. Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ79 Μουσικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1. Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, για το ελληνόφωνο τμήμα (σε περίπτωση πλεονάσματος ωρών, αυτές θα καλυφθούν σε άλλο σχολείο του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου).
  2. Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα και τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως L3 EL και της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της κατηγορίας Ι (σε περίπτωση πλεονάσματος ωρών, αυτές θα καλυφθούν σε άλλο σχολείο της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου).
  3. Δύο (02) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο τμήμα (σε περίπτωση πλεονάσματος ωρών, αυτές θα καλυφθούν σε άλλο σχολείο της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου).
  4. Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ08 Εικαστικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 21-8-2020 έως και 27-8-2020 και ώρα 14:00.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:

α) να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα.

Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

β) Προσθήκη στοιχείων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν είναι εφικτή. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης της αίτησης απόσπασης.

γ) Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε υπηρεσίες δεν προβλέπονται.

ε) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

στ) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 150 ή 300 dpi ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Δ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω θα μνημονεύονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της διαδικτυακής πύλης ΟΠΣΥΔ, οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τη συνημμένη αίτηση και, αφού την υπογράψουν, την αποστέλλουν ψηφιοποιημένη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω, στο αρμόδιο Τμήμα Δ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου δεν θα ληφθούν υπόψη.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να αναρτήσουν την Πρόσκληση με τη λήψη της στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 31-8-2020 και ώρα 15:00 θα πρέπει:

  1. Nα προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ’ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr/). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.
  2. Να συμπληρώσουν το πεδίο «Χρόνος Διδακτικής Υπηρεσίας».

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4327/2015 (Α΄50), η απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών στο ελληνόφωνο τμήμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας διαρκεί επτά (7) σχολικά έτη, μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της Καταστατικής Σύμβασης των Ευρωπαϊκών Σχολείων (ν. 3025/2002, Α΄ 148) και τον

Κανονισμό για το αποσπασμένο προσωπικό στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και από τις ανάγκες για διδακτικό προσωπικό στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχουν διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ίδιας βαθμίδας ή έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Υποψήφιοι όλων των κλάδων στα ελληνόφωνα τμήματα με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου.
Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί βάσει της μοριοδότησης προσόντων, που περιγράφεται αναλυτικά στις αριθ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Β’ 1074), ΑΣ 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β’ 559), ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (Β’ 1853) και 116763/Η2/21-7-2015 (Β’ 1673) Υπουργικές Αποφάσεις.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων στο τηλέφωνο 210 344 2294, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στο τηλέφωνο 2810 301780 ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-302440 και 2810-302442.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Μετάβαση στην αρχικη πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης

Σχετικά Άρθρα