Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης 2017 - 2018

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.148871/Η2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Τσιτσιανοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3154
FAX : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5, του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191, τ. Α’) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130, τ. Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.70/2015, άρθρο 1 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015), «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936/τ.Β΄/7-12-2016) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Ζουράρι».
6. Την αρ. ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853, τ. Β’) Κ.Υ.Α.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) ομοίων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της αρ. ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) Υ.Α. και της αρ. 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β΄) Υ.Α.
9. Τα αρ. 175/22-3-2017 και 213/25-4-2017 έγγραφα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.
10. Την αρ. 84246/Η2/19-5-2017 «Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019».
11. Την αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
12. Την αριθ. 13/30-06-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο ως ακολούθως:

Α/Α Α/Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 225716 ΚΑΤΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΕ03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2 209276 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ19 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, στις οποίες ανήκουν τα σχολεία από τα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.148863/Η2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Τσιτσιανοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3154
FAX : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5, του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191, τ. Α’) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130, τ. Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.70/2015, άρθρο 1 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015), «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936/τ.Β΄/7-12-2016) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Ζουράρι».
6. Την αρ. ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853, τ. Β’) Κ.Υ.Α.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) ομοίων.
8. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της με αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της αρ. ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) Υ.Α. και της αρ. 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β΄) Υ.Α.
9. Το αριθ. 17Εμπ./08-7-2017 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.
10. Την αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
11. Την αριθ. 18/24-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Ανανεώνουμε την απόσπαση των εκπαιδευτικών Κακουλάκη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ02 (Α.Μ. 702273) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου και Παπαδάκη Ισίδωρου, κλάδου ΠΕ16.01 (Α.Μ. 226168) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη (2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020) στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν τα σχολεία από τα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στους ενδιαφερόμενους.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.148858/Η2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Τσιτσιανοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3154
FAX : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5, του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191, τ. Α’) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130, τ. Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.70/2015, άρθρο 1 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015), «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936/τ.Β΄/7-12-2016) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Ζουράρι».
6. Την αρ. ΑΣ 81651/Ζ2/2005 (ΦΕΚ 1158, τ. Β) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 1853, τ. Β΄) Κ.Υ.Α.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) ομοίων.
8. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της με αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της αρ. ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) Υ.Α. και της αρ. 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β΄) Υ.Α.
9. Το αριθ. 17Εμπ./08-7-2017 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.
10. Την αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
11. Την αριθ. 16/24-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αποφασίζουμε

Ανανεώνουμε την απόσπαση των εκπαιδευτικών Tζώρτζογλου Κωνσταντίας, κλάδου ΠΕ 70 (Α.Μ. 617332) της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, Σχίζα Γεωργίας, κλάδου ΠΕ70 (Α.Μ. 592780) της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη (2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020) στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν τα σχολεία από τα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.148853/Η2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
e-mail: dfms1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 344
FAX : 210 344 2299

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόσπασης της εκπαιδευτικού κ. Γκλιόγκου Χριστίνα, ,κλάδου ΠΕ 60 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχ. έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191, Α’) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
2. Τις διατάξεις της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) ομοίων.
3. Τις διατάξεις της αρ. 81651/Ζ2/18-8-2005 (ΦΕΚ 1158, Β’) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 2559, τ. Β΄) Κ.Υ.Α.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.70/2015, άρθρο 1 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015), «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936/τ.Β΄/7-12-2016) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Ζουράρι».
8. Την αρ. 84246/Η2/19-5-2017 «Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019».
9. Την αρ. 126129/Η2/24-7-2017 Υ.Α. με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχ. έτη 2017-2018 και 2018-2019»
10. Την από 9-8-2017 αίτηση για ανάκληση απόσπασης της κ. Γκλιόγκου Χριστίνας,
11. Την αρ. 16/24-8-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την απόσπαση της εκπαιδευτικού κ. Γκλιόγκου Χριστίνα, ,κλάδου ΠΕ 60 της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου η οποία αποσπάσθηκε με την αρ. 126129/Η2/24-7-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΡ1Μ4653ΠΣ-ΩΔΒ) στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.126129/Η2/24-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Τσιτσιανοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3154
FAX : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχ. έτη 2017-2018 και 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191, τ. Α’) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130, τ. Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181, τ. Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ. Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) ομοίων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της αρ. ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) Υ.Α. και της αρ. 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β΄) Υ.Α.
6. Την αρ. ΑΣ 81651/Ζ2/2005 (ΦΕΚ 1158, τ. Β) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 1853, τ. Β΄) Κ.Υ.Α.
7. Τα αριθ. 175/22-3-2017 και 213/25-4-2017 έγγραφα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.
8. Την αρ. 84246/Η2/19-5-2017 «Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση
εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019».
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
10. Την αριθ. 12/05-07-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τις παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Α/Α Α/Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 608653 ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2 613467 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, στις οποίες ανήκουν τα σχολεία από τα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στις ενδιαφερόμενες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.140287/Η2/01-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 2340
FAX : 210 344 2299

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5, του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191, τ. Α’) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130, τ. Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181, τ. Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ. Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αρ. ΑΣ 81651/Ζ2/2005 (ΦΕΚ 1158, τ. Β) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 1853, τ. Β΄) Κ.Υ.Α.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) ομοίων.
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της με αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173, τ. Β’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της αρ. ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β’) Υ.Α. και της αρ. 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β΄) Υ.Α.
7. Το αριθ. 6/31-5-2016 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.
8. Την αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
9. Την αριθ. 10/21-07-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αποφασίζουμε

Ανανεώνουμε την απόσπαση των εκπαιδευτικών Ιατράκη Μαρίας, κλάδου ΠΕ70 (Α.Μ. 613660) της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας και Τσιανίκα Βασιλικής, κλάδου ΠΕ70 (Α.Μ. 605105) της Δ/νσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019) στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν τα σχολεία από τα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση