Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλες) - Αξιολογικοί Πίνακες 2018-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2017 -2018
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.821/103760/Η2/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 3442294

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Π.Ε. στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.1690/1987 (Α΄31) «Κύρωση της προσχώρησης της Ελλάδας στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείου».
3. To άρθρο 18 του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (1742 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 29 του «Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Διδακτικού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
11. Τη με αριθμ πρωτ. Φ.821/82Α/4998/Ζ1/15-1-2014 Υπουργική απόφαση με την οποία αποσπάσθηκε η κ. Κουγιά Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.8/7/116608/Ε3/21-7-2015 Υπουργική απόφαση με την οποία ανανεώθηκε η απόσπαση της κ. Κουγιά Βασιλικής, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.
13. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.9/18/18-1-2018 έγγραφο της Εθνικής Επιθεωρήτριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων με το οποίο κοινοποιήθηκε η έκθεση αξιολόγησης της εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε την απόσπαση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70, κ. Κουγιά Βασιλικής, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, για τέσσερα (04) συνεχή σχολικά έτη (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), με τις τακτικές αποδοχές της στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού και χωρίς το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα της ιδίας και των μελών της οικογενείας της και τη θέτουμε στην διάθεση της αρμόδιας Επιθεωρήτριας των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.Φ.821/149984/Η2/11-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Χαλκιαδάκη-K. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442294 - 2296
FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τ. Ά αρ. 148/25-6-2002).
3. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
4. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/ τ.Α΄/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
7. Τη με αρ. πρωτ. 113013/Η2/05-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»
8. Την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.
9. Την με αρ. πρωτ. 148881/8-9-2017 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώνεται ο σχετικός πίνακας.
10. Το αρ. πρωτ. 37/21-3-2017 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.»
11. Την υπ.αρ. 145723/Δ6/5-9-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΑΧΑ4653ΠΣ-Τ4Γ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχής παραίτησης εκπαιδευτικών από την επί θητεία θέση τους σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε την κάτωθι εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ04.02, για τα δύο (02) πρώτα σχολικά έτη της διετούς δοκιμαστικής θητείας της (2017-2018, 2018-2019) με τις τακτικές αποδοχές της στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και χωρίς το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα της ιδίας και των μελών της οικογενείας της και την θέτουμε στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεωρήτριας των Ευρωπαϊκών Σχολείων , ως εξής :

• Μανώλη Γεωργία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄Αθήνας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.821/149975/Η2/11-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Χαλκιαδάκη-K. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442294 - 2296
FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τ. Ά αρ. 148/25-6-2002).
3. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
4. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/ τ.Α΄/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
7. Τη με αρ. πρωτ. 113013/Η2/05-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»
8. Την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.
9. Την με αρ. πρωτ. 148880/Η2/8-9-2017 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώνεται ο σχετικός πίνακας.
10. Το αρ. πρωτ. 37/21-3-2017 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.»
11. Την υπ.αρ. 145723/Δ6/5-9-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΑΧΑ4653ΠΣ-Τ4Γ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχής παραίτησης εκπαιδευτικών από την επί θητεία θέση τους σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε τις κάτωθι εκπαιδευτικούς, κλ. ΠΕ02, για τα δύο (02) πρώτα σχολικά έτη της διετούς δοκιμαστικής θητείας τους (2017-2018, 2018-2019) με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα,χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και χωρίς το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους και τις θέτουμε στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεωρήτριας των Ευρωπαϊκών Σχολείων , ως εξής :

• Μανδρώνη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄Αθήνας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

• Καλλιμάνη Μαρία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορίνθου, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


(Μετάβαση στο άρθρο με την εγκύκλιο απόσπασης σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.148881/Η2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaιl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294
FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ: «Κύρωση πίνακα τελικής επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη, με απόσπαση, της θέσης εκπ/ κού κλ.ΠΕΟ4.02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 113013/Η2/05-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α'159).
3. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α' αρ.148 /25-6-2002).
4. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β'/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
5. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α' αρ.71/19-5-2010).
6. Τις διατάξεις του Ν.3687 /2008 (ΦΕΚ τεύχος Α' αρ.159/1-8-2008).
7. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
8. Την με αρ. πρωτ. 121962/Η2/18-7-2017 Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ /365/24-7-2017).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α',5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ.αρ. 207880/Yl/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β'/7-12-2016) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
11. Την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή πίνακα που καταρτίσθηκε με την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους υποψηφίους για την πλήρωση, με απόσπαση, της θέσης εκπ/ κού κλ.ΠΕΟ4.02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ04.02-Χημικών για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλες ΙΙΙ)


Αρ.Πρωτ.148880/Η2/08-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294
FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ: «Κύρωση πίνακα τελικής επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη, με απόσπαση, των θέσεων εκπ/ κών κλ.ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 113013/Η2/05-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002).
4. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
5. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.71/19-5-2010).
6. Τις διατάξεις του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεύχος A’ αρ.159/1-8-2008).
7. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
8. Την με αρ. πρωτ. 121962/Η2/18-7-2017 Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ /365/24-7-2017).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄,5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
11. Την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή πίνακα που καταρτίσθηκε με την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους υποψηφίους για την πλήρωση, με απόσπαση, των θέσεων εκπ/ κών κλ.ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλες ΙΙΙ)


Αρ.Πρωτ.142957/Η2/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Ανάρτηση διορθωμένου πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπ/ κών κλ.ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ»

Κατόπιν α) της Πράξης 3/29-8-2017 της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Διδακτικού Προσωπικού, και β) της Πράξης 5/30-8-2017 της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Διδακτικού Προσωπικού, δυνάμει των οποίων διορθώθηκαν σφάλματα του υπ’αρ. 139568/Η2/23-8-2017 «Πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπ/ κών κλ.ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων», ως προς τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών Αναγνώστου Ελεονώρας, Μανδρώνη Αικατερίνης και Φωτεινάκη Σπυρίδωνος, ο ανωτέρω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Συνημμένα : Δύο (02) πίνακες

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΝΗ

Λήψη του ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλες ΙΙΙ)


Αρ.Πρωτ.139568/Η2/23-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Ανάρτηση πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπ/ κών κλ.ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων.»

Σε συνέχεια του με αρ. 131981/Η2/2-8-2017 εγγράφου, και μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων, αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες, όπως διαμορφώθηκαν βάσει των πορισμάτων της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 1742/τ.Β΄/19-5-2017):

α) αλφαβητικός πίνακας Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων. Ο πίνακας αυτός έχει τροποποιηθεί ως προς όλους τους υποψηφίους, κατά το μέρος που μοριοδοτήθηκε έκαστος, επιπλέον, για τη γλώσσα, η άριστη γνώση της οποίας αποτέλεσε το αναγκαίο για τη συμμετοχή του στη διαδικασία της επιλογής προσόν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της άνω υπουργικής απόφασης, ήτοι για μία από τις επίσημες γλώσσες του Βελγίου ή, εφόσον δεν πιστοποιήθηκε η άριστη γνώση καμίας εξ αυτών, για την αγγλική γλώσσα. Επίσης, μοριοδοτήθηκε η γνώση κάθε άλλης (πλέον της επίσημης, της πρώτης, δεύτερης και τρίτης) γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΄Οπως έκρινε η Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, η ανωτέρω μοριοδότηση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 υπουργικής απόφασης, ειδικότερα δε με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε.1 και ζ, αντιστοίχως, της παραγράφου Α του εν λόγω άρθρου.

β) αλφαβητικός πίνακας Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Προσοχή: Έχουν τη δυνατότητα ένστασης μόνο όσοι εκ των υποψηφίων έγιναν το πρώτον δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι μέχρι και 28-8-2017 . Η ένσταση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΝΗ

Λήψη του πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλες ΙΙΙ)

 


Εκτύπωση