Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλες)

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2017 -2018

Αρ.Πρωτ.Φ.821/103760/Η2/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 3442294

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Π.Ε. στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.1690/1987 (Α΄31) «Κύρωση της προσχώρησης της Ελλάδας στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείου».
3. To άρθρο 18 του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (1742 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 29 του «Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Διδακτικού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
11. Τη με αριθμ πρωτ. Φ.821/82Α/4998/Ζ1/15-1-2014 Υπουργική απόφαση με την οποία αποσπάσθηκε η κ. Κουγιά Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.8/7/116608/Ε3/21-7-2015 Υπουργική απόφαση με την οποία ανανεώθηκε η απόσπαση της κ. Κουγιά Βασιλικής, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.
13. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.9/18/18-1-2018 έγγραφο της Εθνικής Επιθεωρήτριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων με το οποίο κοινοποιήθηκε η έκθεση αξιολόγησης της εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε την απόσπαση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70, κ. Κουγιά Βασιλικής, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, για τέσσερα (04) συνεχή σχολικά έτη (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), με τις τακτικές αποδοχές της στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού και χωρίς το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα της ιδίας και των μελών της οικογενείας της και τη θέτουμε στην διάθεση της αρμόδιας Επιθεωρήτριας των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.Φ.821/149984/Η2/11-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Χαλκιαδάκη-K. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442294 - 2296
FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τ. Ά αρ. 148/25-6-2002).
3. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
4. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/ τ.Α΄/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
7. Τη με αρ. πρωτ. 113013/Η2/05-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»
8. Την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.
9. Την με αρ. πρωτ. 148881/8-9-2017 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώνεται ο σχετικός πίνακας.
10. Το αρ. πρωτ. 37/21-3-2017 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.»
11. Την υπ.αρ. 145723/Δ6/5-9-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΑΧΑ4653ΠΣ-Τ4Γ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχής παραίτησης εκπαιδευτικών από την επί θητεία θέση τους σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε την κάτωθι εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ04.02, για τα δύο (02) πρώτα σχολικά έτη της διετούς δοκιμαστικής θητείας της (2017-2018, 2018-2019) με τις τακτικές αποδοχές της στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και χωρίς το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα της ιδίας και των μελών της οικογενείας της και την θέτουμε στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεωρήτριας των Ευρωπαϊκών Σχολείων , ως εξής :

• Μανώλη Γεωργία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄Αθήνας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.821/149975/Η2/11-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Χαλκιαδάκη-K. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442294 - 2296
FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τ. Ά αρ. 148/25-6-2002).
3. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
4. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/ τ.Α΄/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
7. Τη με αρ. πρωτ. 113013/Η2/05-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»
8. Την αρ. 6/6-9-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.
9. Την με αρ. πρωτ. 148880/Η2/8-9-2017 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώνεται ο σχετικός πίνακας.
10. Το αρ. πρωτ. 37/21-3-2017 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.»
11. Την υπ.αρ. 145723/Δ6/5-9-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΑΧΑ4653ΠΣ-Τ4Γ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχής παραίτησης εκπαιδευτικών από την επί θητεία θέση τους σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε τις κάτωθι εκπαιδευτικούς, κλ. ΠΕ02, για τα δύο (02) πρώτα σχολικά έτη της διετούς δοκιμαστικής θητείας τους (2017-2018, 2018-2019) με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα,χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και χωρίς το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους και τις θέτουμε στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεωρήτριας των Ευρωπαϊκών Σχολείων , ως εξής :

• Μανδρώνη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄Αθήνας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

• Καλλιμάνη Μαρία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορίνθου, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


(Μετάβαση στο άρθρο με την εγκύκλιο απόσπασης σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)

 


Εκτύπωση