Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2016-2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2016-2018

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.113013/Η2/05-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο:210 344 2296, 210-3442294 fax: 210-3442299

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002)
3. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/7-12-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι» (Β΄ 3936).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
5. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α’) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
7. Την υπ’ αρ. 115567/Η2/13-7-2016 (Ω6ΠΩ4653ΠΣ-Μ4Π) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18»
8. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».
9.Τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6).
10. Το αρ. πρωτ. 37/21-3-2017 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018. Τελικός αναλυτικός πίνακας.»

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ04.02 που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ως εξής:

Ι. Εκπαιδευτικοί για το σχ. έτος 2017-2018

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων
- Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018)

κλ. ΠΕ04.02 Χημικών
-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018)

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους και αυξημένα τυπικά προσόντα.

2. Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», και το εκάστοτε παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

β) Έχουν πενταετή (05) τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, χωρίς παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

γ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.

δ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών σχολείων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

3. Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και των Κανονισμών για το διορισμό και την Αξιολόγηση των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών, ως ισχύουν.

Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6):
- μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
- μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,
- τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

4. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών λειτουργών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και η συνολική διάρκεια απόσπασής τους ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 4 της υπ’ αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών».

5. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση του εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 1 στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτορικό δίπλωμα

8

  

 

β)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

Η κατοχή δεύτερου διδακτορικού μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

γ)

Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ)

Κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης (μόνο για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70)

2

ε)Γνώση ξένης γλώσσας 
ε1)

Επίσημη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

ε2)

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)

i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Γ1

2.50

iii) επίπεδο Β2

2

στ)

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)

i) επίπεδο Γ2

2

i) επίπεδο Γ1

1,5

ii) επίπεδο Β2

1

ζ)

Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i) επίπεδο Γ2

1,50

i) επίπεδο Γ1

1

ii) επίπεδο Β2

0,5

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.

Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

η)

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

i) Β΄ Επίπεδο

2

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

1. Εκπαιδευτικοί -Βιβλιοθηκονόμοι

α)

Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β)

Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ)

Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,25 μονάδες ανά δράση και έως 0,50 ανά σχολικό έτος.
Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 3

δ)

Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία

μέχρι 1

Γ. Συνέντευξη

Τίτλος

Μοναδες

α)

Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο

μέχρι 10

β)

Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)
(Προϋπόθεση συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα
(μέγιστο σύνολο 10 μονάδες)

γ)

γ) Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη συγκρότηση, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:

i) στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και επαρκή γνώση του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία,(*1)

ii) στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα,

iii) στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση,

iv) συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και

v) αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση).


(*1)
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/studies-organisation
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/syllabuses
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/European-Baccalaureate
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies-certificates/educational-support

μέχρι 15

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν στις ανωτέρω κενές θέσεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων από το σχολικό έτος 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την 19η Ιουλίου 2017. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση: ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ,Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ. 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4 τα κάτωθι ομαδοποιημένα σε υποενότητες με την ακόλουθη σειρά:

1) Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός.

2) Βιογραφικό σημείωμα « Europass ».

(Για τη διευκόλυνσή σας , μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp)

3) Αντίγραφα μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή άλλων σχετικών πτυχίων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

4) Φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της νομότυπης επικυρωμένης μετάφρασής τους από τον αρμόδιο φορέα

5) Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος)

6) Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

7) Όποιο άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για αντικειμενική και αξιοκρατική κρίση.

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης του τίτλου και φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-03-2014).

Β. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ανυπόγραφη αίτηση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία ( 19 Ιουλίου 2017).

Επισημαίνεται ότι η θέση κλάδου ΠΕ11 Γυμναστών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει προκύψει για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, θα καλυφθεί, κατά αξιολογική σειρά, από εκπαιδευτικό περιληφθέντα στον υπ’αρ. 5402/Η2/12-1-2017 ισχύοντα πίνακα, βάσει της υπ’ αρ. 115567/Η2/13-7-2016 (Ω6ΠΩ4653ΠΣ-Μ4Π) «Πρόσκλησης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2018


Αρ.Πρωτ.115567/Η2/13-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Ασβεστοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο: 210 344 2340, 210-3442294 fax: 210-3442299

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ. Α’)
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002)
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-3-2014), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α’ 11-5-2015).
4. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α’) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ. Α’) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την με αρ. Φ. 821/703Κ/54179/Z1 14/05/2012 (ΦΕΚ 1714,τ. Β’/16-5-2012) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών και διάρκεια αυτής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
6. Το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref: 2014-03-D-14-en-4) Orig: fr).
8. Το άρθρο 36 (5) του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2011-04-D-14-en-6).
9. Το αρ. πρωτ. 11/29-2-2016 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πίνακας κενών θέσεων εκπαιδευτικών για κάλυψη με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017»
10. Την αρ. 90267/Η2/2-6-2010 (ΑΔΑ:7ΑΖ04653ΠΣ-ΚΦ4) Υ.Α. που αφορά στη διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 από το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων

Α) εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11,

Β) εκπαιδευτικών συμβούλων και

Γ) βιβλιοθηκονόμων που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 ως εξής:

Ι. Α) Εκπαιδευτικοί για το σχ. έτος 2016-17

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

κλ. ΠΕ70 Δασκάλων

 • Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)
 • Τέσσερις (4) θέσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών

 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)
 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού MATH-PHYS στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)
  Η θέση αυτή αφορά εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, ο οποίος θα διδάξει και Φυσική με βάση τις ανάγκες του σχολείου.

κλ. ΠΕ04.04 Βιολόγων

 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)
  Ο εκπαιδευτικός θα διδάξει και Χημεία.

κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)
  Ειδικότερα για τη θέση αυτή ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά.

κλ. ΠΕ11 Γυμναστών

 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)

Β) Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Βλ. αρμοδιότητες: http//www.eursc.eu

 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)

Γ) Βιβλιοθηκονόμοι

 • Μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2016-2017)

Η ύπαρξη των ανωτέρω θέσεων δεν αποτελεί δέσμευση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε αυτές καθότι θέσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μπορεί να καταργηθούν ή να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Όποιες θέσεις των παραπάνω ειδικοτήτων κενωθούν το σχ. έτος 2017-18 σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Σχολείο θα καλυφθούν από τον πίνακα που θα καταρτισθεί το 2016.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στις ανωτέρω θέσεις είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή και μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους και αυξημένα τυπικά προσόντα.

2. Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής θα γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

A) Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, που αποδεικνύεται από την κτήση:
1) πτυχίου ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, ή 2) πτυχίου προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή 3) κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 κατά το αρ. 13, παρ. 19α του Ν.3149/2003, ή 4) απολυτηρίου τίτλου αντίστοιχου των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Βάσει των ανωτέρω για τη διαπίστωση της επάρκειας της γνώσης ξένης γλώσσας καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

i) ΑΓΓΛΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE BULATS English Language Test, Βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia ,IELTS Australia, με βαθμολογία από 8,5 και άνω. ECPE – EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5. PROFICIENT COMMUNICATION. του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) .MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken).MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL. MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). EDI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL JETSET LEVEL 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: READING, WRITING, LISTENING, SPEAKING με βαθμό «Distinction» ή «Credit»). OCNW CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL AT LEVEL 3 (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK EQUIVALENT LEVEL C2) (μέχρι 31-8-2009). ASCENTIS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). ESB LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ALL MODES (COUNCIL OF EUROPE LEVEL C2) MICHIGAN STATE UNIVERSITY –CERTIFICATE OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY (MSU-CELP): CEF C2. TEST OF INTERACTIVE ENGLISH, C2 LEVEL. NOCN LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (C2). AIM AWARDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). LRN LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF 2)

ii) ΓΑΛΛΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2): Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)}. DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
CERTIFICAT V.B.L.T., NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. CERTIFICAT DE COMPETENCES LINGUISTIQUES ΤΟΥ INSTITUT SUPERIEUR DES LANGUES VIVANTES (ISLV), DEPARTEMENT DE FRANCAIS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ –ΕΠΙΠΕΔΟ C2
 Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

iii) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2): GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROBES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: LESEN, HÖREN, SCHREIBEN, SPRECHEN) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE. Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM (GDS), ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LUDWIG-MAXIMILIAN ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE (ΜΕΧΡΙ 31-12-2011). KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE (ΜΕΧΡΙ 31-12-2011). ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE (ΜΕΧΡΙ 31-12-2011). ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: LESEN, HÖREN, SCHREIBEN, SPRECHEN)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ,PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Β) Έχουν επταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία ως διδακτικό προσωπικό της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2016.

Γ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Δ) Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τη θέση βιβλιοθηκονόμου πρέπει να έχουν γνώσεις μεθόδου οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιοθηκών, καθώς και πολύ καλή γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης που θα αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά (πτυχίο Α.Ε.Ι.– πτυχίο Τ.Ε.Ι. βιβλιοθηκονομίας ή μεταπτυχιακό βιβλιοθηκονομίας ή ειδικά σεμινάρια για οργάνωση βιβλιοθήκης καθώς και ηλεκτρονική διαχείριση πληροφόρησης).

2. Η διάρκεια της απόσπασης των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών συμβούλων και βιβλιοθηκονόμων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διαρκεί μέχρι 9 έτη.

Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους : μία πρώτη περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση, μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη αξιολόγηση, μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών.

Ως εκ τούτου, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας του υποψηφίου θα πρέπει να του επιτρέπουν την εκπλήρωση μιας πλήρους πενταετίας.

Ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού, σε κάθε περίπτωση, λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού(άρθρο 29 ,2011-04-D-14-fr-2, Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων).

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2014-03-D-14-en-4 Orig.: FR) οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι υποχρεούνται να βοηθούν τον Διευθυντή του Σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό α) σε διοικητικά και β) σε εκπαιδευτικά θέματα.

Συγκεκριμένα, στους Εκπαιδευτικούς Συμβούλους δίδεται η δυνατότητα, πέραν των διοικητικών καθηκόντων, να παρέχουν και εκπαιδευτικό έργο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 36 (5) του κανονισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Regulation for Members of the seconded staff -2011-04-D-14-en-5), με τον όρο ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται από τον Διευθυντή του Σχολείου κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Η θέση του Εκπαιδευτικού Συμβούλου αφορά επί το πλείστον σε αρμοδιότητες γραμματειακής υποστήριξης και δεν έχει σχέση με καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου.

ΙV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών συμβούλων και βιβλιοθηκονόμων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά μέχρι 100 αξιολογικές μονάδες ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής

8

Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα

3

β)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο ή στις επιστήμες της αγωγής

5

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο μη συναφές προς την ειδικότητα

2

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master συναφή στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πέραν του ενός διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται μόνο το ένα

γ)

Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού πτυχίου ειδικότητας

3

δ)

Δημοσιευμένη αξιόλογη συγγραφική εργασία

3

ε)

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

6

ii) επίπεδο Β2

4

στ)

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας
Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά ή τη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

i) επίπεδο Γ2

5

ii) επίπεδο Β2

3

ζ)

Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Β2

2

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.

Η γλωσσομάθεια και για τις τρεις γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται με την κατοχή των προαναφερθέντων τίτλων (παράγραφος ΙΙΙ.2. του παρόντος).

η)

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες: μοριοδοτείται το ανώτερο επίπεδο.

i) Α΄ Επίπεδο

1

ii) Β΄ Επίπεδο

2

Α. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Με την παρατήρηση ότι για τα σημεία ε, στ, η, λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο δηλαδή 6, 5, 2 μονάδες αντίστοιχα για το Α Μερικό Σύνολο των 35 μονάδων

35

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

1. Εκπαιδευτικοί -Βιβλιοθηκονόμοι

α)

Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 11

β)

Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ γνωστικών αντικειμένων συναφών της ειδικότητάς τους ή αυτών των Επιστημών της Αγωγής ή στη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 3

γ)

Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τακτικές μορφές εκδηλώσεων του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριοτήτων εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων

μέχρι 3

 

Β. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

μέχρι 18

2. Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

α)

Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό) πέρα από την απαιτούμενη επταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 10

β)

i)Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ γνωστικών αντικειμένων συναφών της ειδικότητάς τους ή αυτών των Επιστημών της Αγωγής ή στη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών
0,5 μονάδες για κάθε έτος

ii) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε δομές συμβουλευτικής και συγκεκριμένα:
1. υπηρεσία σε θέση Σχολικού Συμβούλου
2. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ).
3. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας
4. υπηρεσία σε θέση υπευθύνου Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
5. υπηρεσία σε θέση υπευθύνου ΣΕΠ-ΚΕ.ΣΥ.Π (Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού),
0,5 μονάδες για κάθε έτος (μέχρι 2,5 μονάδες)

μέχρι 5

γ)

Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τακτικές μορφές εκδηλώσεων του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριοτήτων εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων

μέχρι 3

Β. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

μέχρι 18

Γ. Συνέντευξη

 

Μοναδες

α)

Γνώση των ξένων γλωσσών στον προφορικό λόγο

μέχρι 24

i) Η γνώση πρώτης ξένης γλώσσας

μέχρι 8

ii) Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

μέχρι 8

iii) Η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας

μέχρι 8

Προαπαιτούμενο: 5 μονάδες στην πρώτη ξένη γλώσσα

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί ότι θα μάθει τη γλώσσα της χώρας έδρας του Σχολείου.

β)

Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:

i) στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση των μαθησιακών επιλογών πάντα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

ii) στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

iii) στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση.

iv) συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και

v) αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση).

Κατά τη συνέντευξη δύναται να συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης ο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Σχολείου, στο οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο εκπαιδευτικός. Τα έξοδα μετακίνησης του Διευθυντή θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σχολείο.

μέχρι 23

Γ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

μέχρι 47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β + Γ)

100 (35+18+47(24+23)=100

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν στις ανωτέρω κενές θέσεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων από το σχολικό έτος 2016-2017 ή 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την 10η Αυγούστου 2016. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση: ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ, Τμήμα Β’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ. 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4 τα κάτωθι ομαδοποιημένα σε υποενότητες με την ακόλουθη σειρά:

1) Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός.

2) Βιογραφικό σημείωμα
Συνιστάται να χρησιμοποιείται το Βιογραφικό Σημείωμα « Europass ».
(Για τη διευκόλυνσή σας , μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp)

3) αντίγραφα μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή άλλων σχετικών πτυχίων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

4) φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της νομότυπης επικυρωμένης μετάφρασής τους από τον αρμόδιο φορέα

5) δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

6) βεβαίωση διδακτικού έργου σε ΑΕΙ, ΤΕΙ γνωστικών αντικειμένων συναφών της ειδικότητάς τους ή αυτών των Επιστημών της Αγωγής ή στη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών

7) συμμετοχή σε τακτικές μορφές εκδηλώσεων του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α., καθώς και δραστηριοτήτων καινοτόμων προγραμμάτων, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

8) όποιο άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για αντικειμενική και αξιοκρατική κρίση

9) (για τη θέση εκπαιδευτικού συμβούλου) βεβαίωση άσκησης καθηκόντων σχολικού συμβούλου, υπευθύνου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), υπευθύνου Αγωγής Υγείας, υπευθύνου Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, υπευθύνου ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης του τίτλου και φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-03-2014).

Β. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ανυπόγραφη αίτηση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία (10/8/2016).

Με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος ανακαλείται η με αρ. πρωτ. Φ.350.8 /9/116804/Ε3/21-07-2015 (προηγούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία). Οι δύο θέσεις εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 03 και ΠΕ 19/20 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV και εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ καταργούνται. Οι εναπομείνασες θέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 και κλάδου ΠΕ 04.04 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ επαναπροκηρύσσονται με την παρούσα προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 04.04, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στην προηγούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος (Φ.350.8 /9/116804/Ε3/21-07-2015) δύνανται να λάβουν μέρος στην νέα διαδικασία υπό την προϋπόθεση να υποβάλλουν μόνο νέα αίτηση, επικαιροποιημένο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και φύλλο μητρώου Εκπαιδευτικού από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν και άλλα τυχόν δικαιολογητικά που αποκτήθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2015. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υποψήφιοι δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποκλείονται από τη νέα διαδικασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση