Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2019 2020

Εκτύπωση  

ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2019 - 2020

Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
02-08-19

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΣΥ, για το διδακτικό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

3520

2828

80,34

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

265

237

89,43

Πίνακας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Αγωγής σε μορφή xls

Πίνακας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής σε μορφή xls

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.

Λήψη των εγγράφων με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.15734/Ε2/01-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
Πληροφορίες : Γ. Μπουζιάνη
Κ. Πλιάτσικα
Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο : 210-3442467
210-3442167
210-3443266
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέες αποσπάσεις, τροποποίηση απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 παρ. 2 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
στ) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ζ) του άρθρου 21, παρ. 1 του Ν. 2946/2001( Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270)
η) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ)
5. Την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
6. Την με αριθ. 110303/Ε2/2-07-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-3ΓΙ) 7. Την με αριθμ. 199142/E2/20-11-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019. 8. Την αριθμό 26/5-12-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ. 9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. ΑΠΟΣΠΟΥΜΕ, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους, και, για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αποσπάσεις 06 εκπαιδευτικών)

Β. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ, ύστερα από αίτησή τους, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί, με τις αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 & 199142/E2/20-11-2018 Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας , για το διδακτικό έτος 2018-2019,ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. ανακλήσεις αποσπάσεων 02 εκπαιδευτικών)

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ, την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης του κάτωθι εκπαιδευτικού:

(...) (σ.σ. τροποποίηση 01 απόσπσης εκπαιδευτικού)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.Ε2/199142/20-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Γ. Μπουζιάνη, Αθ. Μαρούση
Κ. Πλιάτσικα, Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο : 210-3442467, 210-3442120
210-3442167, 210-3443266
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 παρ. 2 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
στ) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ζ) του άρθρου 21, παρ. 1 του Ν. 2946/2001( Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270)
η) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ)
5. Την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
6. Την με αριθ. 110303/Ε2/2-07-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-3ΓΙ)
7. Την με αριθμ. 139919/E2/28-08-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
8. Την με αριθ αριθ. 161747/Ε2/28-9-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
9. Την αριθμό 24/16-10-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10.Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α1. ΑΠΟΣΠΟΥΜΕ , κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους, και, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.04 εκπαιδευτικοί)

Α2. ΑΠΟΣΠΟΥΜΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.12 εκπαιδευτικοί)

Β. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ, ύστερα από αίτησή τους, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί, με τις αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 & 139919/E2/28-08-2018 Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας , για το διδακτικό έτος 2018-2019,ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.03 εκπαιδευτικοί)

Γ. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ την αριθ. 161747/Ε2/28-9-2018 Υπουργική απόφαση ως προς το μέρος που αφορά την ανάκληση απόσπασης των κάτωθι εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.139919/Ε2/28-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαρανταπούλου
Τηλ. 2103442467

«Ανακλήσεις αποσπάσεων, νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α παρ. 12 του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
ε) του άρθρου 27 παρ. 12β του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
στ) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
ζ) του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
η) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
θ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ι) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
κ) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
λ) των άρθρων 182 παρ. 10 και 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85),
μ) του άρθρου 2παρ. 5α του Ν.3868/2010 (Α΄ 129).),
ν) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ξ) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94)
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013)..
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
5. Την με αριθμ. 110303/Ε2/02-07-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-3ΓΙ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Την με αριθμ102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019
7. Τις αριθμ. 16/23-08-2018, 17/24-08-2018, 18/27-08-2018 και 19/28-08-2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε, ύστερα από αίτησή τους, την με αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ως προς το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των κάτωθι εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης:

(,,,) (σ.σ. 95 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Β. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(,,,) (σ.σ. 103 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Γ. Αποσπούμε, βάσει μοριοδότησης, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(,,,) (σ.σ. 303 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Δ. Τροποποιούμε την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(1) Τροποποιήσεις κατά προτεραιότητα αποσπάσεων:
(...) (04 τροποποιήσεις)
(2) Τροποποιήσεις αποσπάσεων με μοριοδότηση
(...) (36 τροποποιήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.135428/Ε2/13-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟminedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλ. 2103442467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 παρ. 2 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ε) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
στ) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ζ) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
4. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 Απόφαση Υπουργού με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»
6. Την αριθμ. 15 /31-07-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ
7. Τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2018-2019, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης ένστασης που υπέβαλαν & διορθώσεων που επήλθαν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΚΟΛΕΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 219048 ΠΕ05 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(2) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάσει μοριοδότησης:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 607593 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΙΟΥ 34,625
2 ΖΩΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 616474 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36, 5
3 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 199888 ΠΕ86 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47,125
4 ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 612485 ΠΕ11 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,375
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ 618555 ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53,375
6 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 704058 ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 30,583

Β. Διορθώνουμε τη με αριθ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μόνο στο μέρος που αφορά στη μοριοδότηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται, για την τοποθέτηση τους στο ΠΥΣΠΕ απόσπασής τους, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ ΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
1 ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 583653 ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56,333 50,333
2 ΜΠΟΖΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 700681 ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13,917 23,917
3 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 620003 ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 42,25 36,25
4 ΣΤΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 186949 ΠΕ11 ΣΕΡΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 32,25 23,25

 Γ. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων λόγω κωλύματος απόσπασης, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΠΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 700376 ΠΕ70 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2 ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 700592 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Δ. Ακυρώνουμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της εκπαιδευτικού Μώραλη Κωνσταντίνας, κλάδου ΠΕ 70 (ΑΜ 599322), η οποία, εσφαλμένα, αναφέρεται στη με αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση, ως αποσπασθείσα από το ΠΥΣΠΕ Β Θεσσαλονίκης (ΠΥΣΠΕ οργανικής ) στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Θεσσαλονίκης (ΠΥΣΠΕ απόσπασης).

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.102381/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο: 210 3442435

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α παρ. 12 του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
ε) του άρθρου 27 παρ. 12β του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
στ) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
ζ) του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
η) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
θ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ι) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
κ) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
λ) των άρθρων 182 παρ. 10 και 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85),
μ) του άρθρου 2παρ. 5α του Ν.3868/2010 (Α΄ 129).),
ν) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ξ) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94)
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
6. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
7. Τις αριθμ. 09/12-06-2018, 10/14-06-2018, 11/18-06-2018 & 12/20-06-2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 768 εκπαιδευτικοί)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 1659 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2017-2018


 

Αρ.Πρωτ.212302/Ε1/04-12-2017 : (01) ικανοποίηση ένστασης, (01) τροποποίησης και (09) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (04-12-2017)

Αρ.Πρωτ.171334/Ε1/12-10-2017 : (39) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (98) βάσει μορίων, (14+1) τροποποιήσεις, (01) διόρθωση και (03+01) ανακλήσεις

Αρ.Πρωτ.143621/Ε1/31-08-2017 : (10) νέες αποσπάσεις, 04 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.140886/Ε1/25-08-2017 : (54) κατά προτεραιότητα , (298) νέες αποσπάσεις, (05+06) νέες αποσπάσεις κατόπιν ένστασης, (07+32) τροποπηοίσεις, 01 διόρθωση και 71 ανακλήσεις

Αρ.Πρωτ.115974/Ε1/07-07-2017 :  (799) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα - (1203) γενικές αποσπάσεις Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


31-08-2016 : (25) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (175) νέες γενικές αποσπάσεις, (01) κατόπιν ένστασης, (17+3) τροποποιήσεις και (45) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

03-08-2016 : (772) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και (1390) με μοριοδότηση εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


14-12-2015 : (15) νέες αποσπάσεις, (02) τροποποιήσεις και (03) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

15-09-2015 : (04+02) νέες (02) τροποποιήσεις, (31) διορθώσεις (27) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

27-08-2015 : Καταστάσεις (1937) αποσπάσεων εκπαιδευτικών


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα