Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2018 2019

ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.15734/Ε2/01-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
Πληροφορίες : Γ. Μπουζιάνη
Κ. Πλιάτσικα
Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο : 210-3442467
210-3442167
210-3443266
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέες αποσπάσεις, τροποποίηση απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 παρ. 2 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
στ) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ζ) του άρθρου 21, παρ. 1 του Ν. 2946/2001( Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270)
η) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ)
5. Την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
6. Την με αριθ. 110303/Ε2/2-07-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-3ΓΙ) 7. Την με αριθμ. 199142/E2/20-11-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019. 8. Την αριθμό 26/5-12-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ. 9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. ΑΠΟΣΠΟΥΜΕ, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους, και, για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αποσπάσεις 06 εκπαιδευτικών)

Β. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ, ύστερα από αίτησή τους, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί, με τις αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 & 199142/E2/20-11-2018 Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας , για το διδακτικό έτος 2018-2019,ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. ανακλήσεις αποσπάσεων 02 εκπαιδευτικών)

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ, την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης του κάτωθι εκπαιδευτικού:

(...) (σ.σ. τροποποίηση 01 απόσπσης εκπαιδευτικού)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.Ε2/199142/20-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Γ. Μπουζιάνη, Αθ. Μαρούση
Κ. Πλιάτσικα, Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο : 210-3442467, 210-3442120
210-3442167, 210-3443266
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 παρ. 2 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
στ) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ζ) του άρθρου 21, παρ. 1 του Ν. 2946/2001( Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270)
η) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ)
5. Την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
6. Την με αριθ. 110303/Ε2/2-07-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-3ΓΙ)
7. Την με αριθμ. 139919/E2/28-08-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
8. Την με αριθ αριθ. 161747/Ε2/28-9-2018 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2018 -2019.
9. Την αριθμό 24/16-10-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10.Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α1. ΑΠΟΣΠΟΥΜΕ , κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους, και, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.04 εκπαιδευτικοί)

Α2. ΑΠΟΣΠΟΥΜΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.12 εκπαιδευτικοί)

Β. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ, ύστερα από αίτησή τους, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί, με τις αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 & 139919/E2/28-08-2018 Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας , για το διδακτικό έτος 2018-2019,ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.03 εκπαιδευτικοί)

Γ. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ την αριθ. 161747/Ε2/28-9-2018 Υπουργική απόφαση ως προς το μέρος που αφορά την ανάκληση απόσπασης των κάτωθι εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.139919/Ε2/28-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαρανταπούλου
Τηλ. 2103442467

«Ανακλήσεις αποσπάσεων, νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α παρ. 12 του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
ε) του άρθρου 27 παρ. 12β του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
στ) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
ζ) του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
η) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
θ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ι) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
κ) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
λ) των άρθρων 182 παρ. 10 και 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85),
μ) του άρθρου 2παρ. 5α του Ν.3868/2010 (Α΄ 129).),
ν) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ξ) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94)
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013)..
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
5. Την με αριθμ. 110303/Ε2/02-07-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-3ΓΙ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Την με αριθμ102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019
7. Τις αριθμ. 16/23-08-2018, 17/24-08-2018, 18/27-08-2018 και 19/28-08-2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε, ύστερα από αίτησή τους, την με αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ως προς το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των κάτωθι εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης:

(,,,) (σ.σ. 95 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Β. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(,,,) (σ.σ. 103 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Γ. Αποσπούμε, βάσει μοριοδότησης, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(,,,) (σ.σ. 303 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Δ. Τροποποιούμε την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(1) Τροποποιήσεις κατά προτεραιότητα αποσπάσεων:
(...) (04 τροποποιήσεις)
(2) Τροποποιήσεις αποσπάσεων με μοριοδότηση
(...) (36 τροποποιήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.135428/Ε2/13-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟminedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλ. 2103442467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 παρ. 2 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ε) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
στ) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ζ) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
4. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 Απόφαση Υπουργού με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»
6. Την αριθμ. 15 /31-07-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ
7. Τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2018-2019, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης ένστασης που υπέβαλαν & διορθώσεων που επήλθαν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΚΟΛΕΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 219048 ΠΕ05 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(2) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάσει μοριοδότησης:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 607593 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΙΟΥ 34,625
2 ΖΩΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 616474 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36, 5
3 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 199888 ΠΕ86 ΠΕΛΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47,125
4 ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 612485 ΠΕ11 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,375
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ 618555 ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53,375
6 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 704058 ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 30,583

Β. Διορθώνουμε τη με αριθ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μόνο στο μέρος που αφορά στη μοριοδότηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται, για την τοποθέτηση τους στο ΠΥΣΠΕ απόσπασής τους, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ ΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
1 ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 583653 ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56,333 50,333
2 ΜΠΟΖΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 700681 ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13,917 23,917
3 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 620003 ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 42,25 36,25
4 ΣΤΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 186949 ΠΕ11 ΣΕΡΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 32,25 23,25

 Γ. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση αποσπάσεων λόγω κωλύματος απόσπασης, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΠΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 700376 ΠΕ70 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2 ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 700592 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Δ. Ακυρώνουμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της εκπαιδευτικού Μώραλη Κωνσταντίνας, κλάδου ΠΕ 70 (ΑΜ 599322), η οποία, εσφαλμένα, αναφέρεται στη με αριθμ. 102381/Ε2/20-06-2018 υπουργική απόφαση, ως αποσπασθείσα από το ΠΥΣΠΕ Β Θεσσαλονίκης (ΠΥΣΠΕ οργανικής ) στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Θεσσαλονίκης (ΠΥΣΠΕ απόσπασης).

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.102381/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο: 210 3442435

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 39 και 46 παρ. 1 στ’ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α παρ. 12 του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
ε) του άρθρου 27 παρ. 12β του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
στ) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
ζ) του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
η) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
θ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ι) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
κ) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
λ) των άρθρων 182 παρ. 10 και 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85),
μ) του άρθρου 2παρ. 5α του Ν.3868/2010 (Α΄ 129).),
ν) του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
ξ) των Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και 100/1997 (Α’ 94)
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
6. Τη με αριθμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
7. Τις αριθμ. 09/12-06-2018, 10/14-06-2018, 11/18-06-2018 & 12/20-06-2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 768 εκπαιδευτικοί)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 1659 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019

 

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2017-2018


 

Αρ.Πρωτ.212302/Ε1/04-12-2017 : (01) ικανοποίηση ένστασης, (01) τροποποίησης και (09) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (04-12-2017)

Αρ.Πρωτ.171334/Ε1/12-10-2017 : (39) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (98) βάσει μορίων, (14+1) τροποποιήσεις, (01) διόρθωση και (03+01) ανακλήσεις

Αρ.Πρωτ.143621/Ε1/31-08-2017 : (10) νέες αποσπάσεις, 04 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.140886/Ε1/25-08-2017 : (54) κατά προτεραιότητα , (298) νέες αποσπάσεις, (05+06) νέες αποσπάσεις κατόπιν ένστασης, (07+32) τροποπηοίσεις, 01 διόρθωση και 71 ανακλήσεις

Αρ.Πρωτ.115974/Ε1/07-07-2017 :  (799) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα - (1203) γενικές αποσπάσεις Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


31-08-2016 : (25) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (175) νέες γενικές αποσπάσεις, (01) κατόπιν ένστασης, (17+3) τροποποιήσεις και (45) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

03-08-2016 : (772) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και (1390) με μοριοδότηση εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


14-12-2015 : (15) νέες αποσπάσεις, (02) τροποποιήσεις και (03) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

15-09-2015 : (04+02) νέες (02) τροποποιήσεις, (31) διορθώσεις (27) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

27-08-2015 : Καταστάσεις (1937) αποσπάσεων εκπαιδευτικών


Εκτύπωση