Αποσπάσεις στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΙΜΜΑ) 2020-2021

Αρ.Πρωτ.77578/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπ/σης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. της 26/1/1999 (Β’ 36) «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ» και κύρωση του οργανισμού αυτού»
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. To Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την υπ’ αριθμ. 47102/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
8. Το από 21-5-2020 έγγραφο του Προέδρου του ΙΜΜΑ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ για το σχολικό έτος 2020-2021, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την εκπαιδευτικό Τζαβάρα Αικατερίνη, του Κωνσταντίνου (ΑΜ 588087), κλάδου ΠΕ60, της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.126284/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
------
Πληροφορίες : Χρ. Δημησιάνος 210 3442113
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
4.Το ΠΔ 14-01- 1999 (ΦΕΚ 36τΒ΄).
5.Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄).
6.Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
8.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 76212/Ε2/2019 έγγραφο του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα .
9.Την αίτηση της εκπαιδευτικού .

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την εκπαιδευτικό Τζαβάρα Αικατερίνη (ΑΜ 588087), κλάδου ΠΕ60 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Β.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Β από την οποία αποσπάται η εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση