Αποσπάσεις στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 'ΙΜΜΑ' 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.126284/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
------
Πληροφορίες : Χρ. Δημησιάνος 210 3442113
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
4.Το ΠΔ 14-01- 1999 (ΦΕΚ 36τΒ΄).
5.Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄).
6.Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
8.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 76212/Ε2/2019 έγγραφο του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα .
9.Την αίτηση της εκπαιδευτικού .

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την εκπαιδευτικό Τζαβάρα Αικατερίνη (ΑΜ 588087), κλάδου ΠΕ60 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Β.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Β από την οποία αποσπάται η εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΜΜΑ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.94451/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το σχολικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Το ΠΔ 1/1999 (ΦΕΚ 36τΒ΄)
4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο
6. Την εισήγηση του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
7. Την αίτηση της εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε την εκπαιδευτικό Μητσοπούλου Αναστασία (ΑΜ 201717), κλ. ΠΕ02, στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται η εκπαιδευτικός παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση