Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.135433/Ε2/13-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16. Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186),
- του άρθρου 31 του Ν.3848/2010(Α΄ 71),
- των άρθρων 1 επ.του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α31) «Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
4. Την με αριθμ. 50690 /Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Το με αριθ. 4784/10-5-2018 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 21/10-05-2018 απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π..
6. Το με αριθμ. 34/31-07-2018 απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., με το οποίο συναινεί στην ανάκληση της απόσπασης της εκπαιδευτικού.
7. Την με αριθμ. 94382/Ε2/08-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)», για το σχολικό έτος 2018-2019.
8. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε τη με αριθμ. 94382/Ε2/08-06-2018 Υπουργική Απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση της εκπαιδευτικού Καρακώστα Βασιλικής (ΑΜ 607517), κλάδου ΠΕ 70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.94382/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: M. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο: 210 3442435

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16. Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186),
- του άρθρου 31 του Ν.3848/2010(Α΄ 71),
- των άρθρων 1 επ.του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 18/2018 (Α31) «Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
4. Την με αριθμ. 50690 /Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Το με αριθ. 4784/10-5-2018 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 21/10-05-2018 απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1

622292

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ60

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

2

578110

ΔΑΝΤΗ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

3

602068

ΖΙΑΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ- ΙΣΜΗΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

4

607517

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5

702511

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ

ΟΛΓΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

6

616124

ΜΑΝΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ60

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

7

617882

ΜΑΥΡΟΒΙΤΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Α’

8

568361

ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΕΠ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.1034/13-02-2018/ΙΕΠ/ΥΠΠΕΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E-mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.6. του Ν.2740/99 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2) Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α΄118), και ιδιαιτέρως του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4473/2017 (Α’ 78),
4) Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
5) Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6) Τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την υπ’ αριθμ. 2157/Γ1/11-1-2016 (ΦΕΚ 15/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. (α) 4911/27-7-2017 (ΑΔΑ: 6Υ4ΖΟΞΛΔ-ΥΘΡ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας (Επαναπροκήρυξη)»,
8) Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
9) Την υπ’ αριθμ. 35/06-09-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του/τηςΠροϊσταμένου/ης Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων
10) Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τέσσερα σχολικά έτη προκειμένου να τοποθετηθεί στη θέση ευθύνης της Προϊσταμένης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων την κάτωθι εκπαιδευτικό:

α/α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜ
1 ΕΥΑΝΘΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας 188302

Ο/Η Προϊστάμενος/η της αρμόδιας Διεύθυνσης παρακαλείται να κοινοποιήσει την απόφαση στο σχολείο και στην ενδιαφερομένη.

Ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

 


Αρ.Πρωτ.7313/30-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E-mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.6. του Ν.2740/99 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2) Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4473/2017 (Α’ 78),
4) Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5) Τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την υπ’ αριθμ. 2157/Γ1/11-1-2016 (ΦΕΚ 15/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4988/28-07-2017 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών (α) για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), (β) για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΙΕΠ»,
7) Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
8) Τις υπ’ αριθμ. 36/14-09-2017 και 38 / 28-09-2017 Πράξεις του ΔΣ του ΙΕΠ,
9) Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση των στόχων του,
10) Το υπ’ αριθμ. πρωτ.7009/18-10-2017 έγγραφο του ΙΕΠ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τέσσερα σχολικά έτη, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα:

Α. προκειμένου να καταλάβουν κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΑΜ

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ ΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΔΕ Αθήνας Β΄

186538

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΔΕ Μαγνησίας

148639

Β. προκειμένου να στελεχώσουν τη διοικητική υπηρεσία τον κάτωθι εκπαιδευτικό:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΑΜ

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΝΟΣ

ΔΙΔΕ Κυκλάδων

229550

Γ. για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΙΕΠ, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΑΜ

1

ΜΠΑΡΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΔΕ Αχαΐας

198377

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΙΔΕ Κυκλάδων

210598

3

ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΙΠΕ Αν. Αττικής

608595

4

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΠΕ Αθήνας Α’

583877

Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στους/στις ενδιαφερομένους/ες.

Ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

 


Αρ.Πρωτ.144487/Ε1/04-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2167

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16. Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (Α΄ 167) όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (Α΄ 186),
- του άρθρου 31 του Ν.3848/2010(Α΄ 71),
- του άρθρου 1 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1-06-2017 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Το με αριθ. 3979/27-06-2017 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 25/23-06-2017 απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.
5. Την αριθμ. 137965/Ε1/18-08-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την αριθμ. 137965/Ε1/18-08-2017 Υπουργική Απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1

581145

ΖΕΡΒΟΥ

ΡΕΓΓΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

2

580652

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

3

596094

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.5604/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E-mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.6. του Ν.2740/99 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2) Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4473/2017 (Α’ 78),
4) Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5) Τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την υπ’ αριθμ. 2157/Γ1/11-1-2016 (ΦΕΚ 15/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. (α) 3912/23-6-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΨΟΞΛΔ-ΧΤ0) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), (β) 3913/23-6-2017 (ΑΔΑ: 6Η62ΟΞΛΔ-ΝΒ2 ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με απόσπαση διετούς διάρκειας», (γ) 3914/19-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΛΡΟΞΛΔ-ΓΘΨ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
7) Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
8) Τις υπ’ αριθμ. 29/20-7-2017 και 30/27-7-2017 Πράξεις του ΔΣ του ΙΕΠ,
9) Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση των στόχων του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα:

Α. για τέσσερα σχολικά έτη προκειμένου να καταλάβουν κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικούς)

Β. για τέσσερα σχολικά έτη προκειμένου να στελεχώσουν τη διοικητική υπηρεσία τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. 08 εκπαιδευτικούς)

Γ. για δύο σχολικά έτη προκειμένου να υπηρετήσει ως Ειδικός Σύμβουλος ο εκπαιδευτικός:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Δ. για τέσσερα σχολικά έτη για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΙΕΠ, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. 12 εκπαιδευτικούς)

Η ανάληψη υπηρεσίας των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στα σχολεία και στους/στις ενδιαφερομένους/ες.

Ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις 24 αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018


Αρ.Πρωτ.137965/Ε1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442120

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16. Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (Α΄ 167) όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (Α΄ 186),
- του άρθρου 31 του Ν.3848/2010(Α΄ 71),
- του άρθρου 1 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1-06-2017 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Το με αριθ. 3979/27-06-2017 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 25/23-06-2017 απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 13 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις 13 αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018


Αρ.Πρωτ.137990/Ε2/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ.: 2103442010
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16.Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A’), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α'΄).
2. Το άρθρο 31 του Ν.3848/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 91568/Ε2/01-06-2017 αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
7. Το υπ΄ αριθμ. 3980/27-06-2017 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 19 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις 19 αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018Δευτεροβάθμιας στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018


 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΕΠ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.140185/Ε2/01-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ.: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16.Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A’), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α'΄).
2. Το άρθρο 31 του Ν.3848/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ΄ αριθμ. 67520/Ε1/20-4-2016 εγκύκλιο των αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
7. Το υπ΄ αριθμ. 6658/29-8-2016 έγγραφο του Ι.Ε.Π. για συμπληρωματικές αποσπάσεις.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017, τις παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  
1 173531 ΤΡΙΜΗ-ΚΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  
2 170044 ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας των οποίων αποσπάται η παραπάνω εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.125867/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ.: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16.Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A’), όπως έχει  συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α'΄).
2. Το άρθρο 31 του Ν.3848/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. 67520/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
7. Το υπ΄ αριθμ 6008/22-07-2016 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 15 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις 15 απεσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017Δευτεροβάθμιας στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017


Εκτύπωση