Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2020 - 2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2020 - 2021

Αρ.Πρωτ.77575/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
δ) του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την υπ’ αριθμ. 47102/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Το με αρ. 4884/25-5-20 από 21-5-2020 έγγραφο του Αν/τή Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, μαζί με το με αρ. 25/21-5-20 Απόσπασμα Πρακτικού του Φορέα.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2020-2021, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
611825 ΧΩΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ60 Δ’ Αθήνας
601880 ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
602068 ΖΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΣΜΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
602624 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
617882 ΜΑΥΡΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
568361 ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δ’ Αθήνας

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


/Αρ.Πρωτ.77369/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Δημακοπούλου Αικ.
Τηλ.: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2020-2021».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A’), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α'΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 A΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119 Α') «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ:ΩAXM46MΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.
8. Το υπ΄ αριθμ. 4885/25-05-2020 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

A/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 204303 ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2 179113 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3 183318 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
4 210684 ΔΡΑΓΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
5 229303 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6 201119 ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
7 220469 ΜΠΙΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
8 142667 ΜΠΙΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄
9 215619 ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10 187144 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ88.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
11 185219 ΠΕΤΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄
12 203454 ΣΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΡ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
13 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
14 166819 ΧΑΤΖΗΣΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΕΠ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.126277/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ.: 2103442010
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2019-2020».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A’), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α'΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 A΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119 Α') «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ.56641/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η).
8. Το υπ΄ αριθμ. 4580/21-05-2019 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

A/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

204303

ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

179113

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

3

225762

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

4

220372

ΚΑΡΝΑΒΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

5

229515

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

6

229303

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7

174295

ΜΕΚΑΛΗ

ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

8

201119

ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

9

227624

ΠΑΝΑΓΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

10

187144

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ88.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

11

170044

ΣΑΠΟΥΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

12

201952

ΣΕΡΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

13

227642

ΣΚΟΥΡΑ

ΞΕΝΟΥΛΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

14

197580

ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

15

166819

ΧΑΤΖΗΣΓΟΥΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ83

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.126286/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16. Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄ 186),
- του άρθρου 31 του Ν.3848/2010(Α΄ 71),
- των άρθρων 1 επ.του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄).
3. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α31) «Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο..
6. Το με αριθμ. 4578/21-05-2019 έγγραφο του ΙΕΠ, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 17/16-05-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για το σχολικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟ Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1

619413

ΑΓΙΟΥΜΠ

ΜΑΡΙΑ-ΣΑΛΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ60

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

2

622292

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ60

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

3

602068

ΖΙΑΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΣΜΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

4

702511

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ

ΟΛΓΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

5

568361

ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση