Πρόσκληση για Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) 2016 - 2017

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ) 2016-2017

Aρ. Πρωτ. 620/20-04-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα
55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Γ. Βλάχος
Τηλέφωνο: (+30) 2313 331 500
FAX: (+30) 2313 331 502
Ηλ. Ταχυδρομείο: centre(AT)komνos.edu .gr
Ιστοσελίδα: http://www.greeklanguage.gr

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2015-2016 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Ειδικότερα το Κ.Ε.Γ. ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς των κλάδων:

  • ΠΕ02 (Φιλολόγων),
  • ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας)
  • ΠΕ09 (Οικονομολόγων)

οι οποίοι διαθέτουν προσόντα ή/και εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

  1. Γλωσσολόγους, με ειδίκευση στην "υπολογιστική γλωσσολογία" (επεξεργασία λωσσικών δεδομένων: λ.χ. ηλεκτρονική λεξικογραφία, αυτόματη μετάφραση, διαμόρφωση και χειρισμός σωμάτων κειμένων κ.λπ.)
  2. Κλασικούς φιλολόγους με ειδίκευση στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
  3. Φιλολόγους με εμπειρία στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης.
  4. Οικονομολόγο (ΠΕ09) για την οικονομική παρακολούθηση και υποστήριξη των ερευνητικών έργων που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) επιθυμητό προσόν είναι η κατοχή πιστοποιητικού Β' επιπέδου ΤΠΕ.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση προς απόσπαση, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του φορέα να προτείνει και του ΥΠΠΕΘ να αποφασίσει για τον αριθμό και τις ειδικότητες των προς απόσπαση εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των προς απόσπαση εκπαιδευτικών δεν κατατίθενται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αλλά θα υποβάλλονται με τη συνήθη κάθε χρόνο διαδικασία, μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων για τις αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΠΕΘ.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313331500, fax: 2313331502, e-mail: centre(ΑΤ)komνos

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Καθηγητής Ι. Ν. Καζάζης

Pin It

Εκτύπωση