Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή 2016 - 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.125819/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνα: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδάφ. Γ’, παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν. 2740/99 (ΦΕΚ 186Α’).
2. Το Ν.Δ. του από 2 Ιουλίου 1926 «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 .

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 67520/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

7. Την υπ’ αριθμ. 36/11-07-2016 Απόφαση Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Σχολής.

8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενωνεκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τουςπαρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1.

203096

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

2.

191811

ΣΤΕΦΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση