Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή 2020 2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.77344/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Πληροφορίες: Δημακοπούλου Αικ.
Τηλ.: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Το Ν.Δ. του από 2 Ιουλίου 1926 «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων», το οποίο κυρώθηκε με το ΠΔ (2) του ΦΕΚ 137/Α΄/9-7-1927.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119Α') “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ:ΩAXM46MΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.
8. Το υπ΄αριθμ. 4093/385/28-05-2020 έγγραφο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 228383 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ01.19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
2 204996 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ88.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
3 205604 ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134198/Ε2/30-08-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ.: 2103442010
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Το Ν.Δ. του από 2 Ιουλίου 1926 «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119Α') “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η)εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020.
8. Το από 10-6-2019 έγγραφο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 228383 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ01.19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αποσπάται η παραπάνω εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση