Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.134198/Ε2/30-08-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ.: 2103442010
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Το Ν.Δ. του από 2 Ιουλίου 1926 «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119Α') “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η)εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020.
8. Το από 10-6-2019 έγγραφο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 228383 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ01.19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αποσπάται η παραπάνω εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση