Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.77488/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπ/σης στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την υπ’ αριθμ. 47102/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Το με αρ. ΙΤΥΕ-Εξε 2028/25-5-2020 έγγραφο του Προέδρου του ΙΤΥΕ-Διόφαντος.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο ΙΤΥΕ-Διόφαντος για το σχολικό έτος 2020-2021, μετά από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τον Μαγέτο Δημήτριο, του Σταύρου (ΑΜ 172529), κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, με οργανική θέση στη Δ/νση Π.Ε. Δ’ Αθήνας και την Λαμπροπούλου Ελένη, του Θεοδώρου (ΑΜ 619317), κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, με οργανική θέση στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, για εκπόνηση επιστημονικού έργου

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται ο εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.77460/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
Τηλ 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ’)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Το υπ’ αριθμ. 2029/25.05.2020 έγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2020-21, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τις παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
188259 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ86 ΠΕΙΡΑΙΑ
213902 ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΑΡΚΑΔΙΑΣ
190658 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τις ενδιαφερόμενες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.126276/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2019-20.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ’)
4. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1577/30.05.2019 έγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
7. Την αίτηση της εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε την εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πολίτη Αγγελική (ΑΜ 213902), κλ. ΠΕ06, της ΔΔΕ Αρκαδίας στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται η εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση