Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.94458/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2018-19.
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ’)
4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Π520/08.05.2018 έγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
7. Την αίτηση της εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε την εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πολίτη Αγγελική (ΑΜ 213902), κλ. ΠΕ06, στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται η εκπαιδευτικός παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.120205/Δ2/02-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2013-2014.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’)
6. Την αρ. 90595/05.07.2013 (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/05.07.2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
7. Τo αριθ. πρωτ. 3049/07.08.2013 έγγραφo του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2013-2014, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

208957

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ19

Αιτωλ/νίας

208995

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ19

Αιτωλ/νίας

205199

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ19

Β΄ Αθήνας

229517

ΛΑΤΙΦΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ19

Αρκαδίας

200018

ΜΠΕΤΣΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕ19

Αχαΐας

215653

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ19

Ηλείας

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ19

Αιτωλ/νίας

211042

ΣΙΑΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ19

Αιτωλ/νίας

205566

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

Κορινθίας

215756

ΤΑΣΙΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ19

Ηλείας

229564

ΦΟΣΣΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ20

Αρκαδίας

211124

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ19

Αιτωλ/νίας

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.119869/Δ1/30-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 2103442467
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442275

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε.  «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2013-2014.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’)
6. Τo αριθ. πρωτ. 3002/07.08.2013 έγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2013-2014, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την εκπαιδευτικό Φραγκάκη Μαρία, κλάδου 70 (ΑΜ 570807) της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Η Διευθυντής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα σ την ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


Αριθ. Πρωτ.:89313/Δ2/02-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη
Τηλ. : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2012-13.

Έχοντας   υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α)

4. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α)

5. Την αρ. 76051/4-7-2012 (ΦΕΚ2091/5-7-2012 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

6. Τo αριθ. πρωτ. 1921/03.07.2012 έγγραφo του  Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»

7. Τις  αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2012-2013, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

208957

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ19

Α΄ Αιτωλ/νίας

192011

ΑΠΕΡΓΗ

ΟΛΓΑ

ΠΕ18

Γ' Αθήνας

215317

ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΠΕ19

Α΄ Σάμου

208995

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ19

Δ΄ Αιτωλ/νίας

205199

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ19

Β΄ Αθήνας

229517

ΛΑΤΙΦΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ19

Δ΄ Αρκαδίας

215653

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ19

Γ΄ Ηλείας

211042

ΣΙΑΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ19

Δ΄ Αιτωλ/νίας

205566

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

Α΄ Κορινθίας

211124

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ19

Α΄ Αιτωλ/νίας

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκτύπωση