ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014 (Ένταξη πίνακες διορισμού)

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.4747/Δ1/15-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣΗ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες-Τηλέφωνα Α/θμιας Εκπ/σης:
Αβραντίνης Δ. 210 344 3327
Αραγιώργ Α. 210 344 2279
Γώρου Ε. 210 344 3316
Καλτσά Χ. 210 344 3304
Κρόμπα Μ. 210 344 3327
Φυτουράκη Ν. 210 344 2566
E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582
Πληροφορίες-Τηλέφωνα Β/θμιας Εκπ/σης:
ΠΕ02: Χουρδάκης Ε. 210 344 3426, Σχινάς Χ. 210 344 2311
ΠΕ03 & ΠΕ04: Παπαπαναγιώτου Δ. 210 344 3345, Αντωναρόπουλος Π. 210 344 3072
ΠΕ14: Αθανασοπούλου Β. 210 344 3117, Γιαννακού Α. 210 344 3072
ΠΕ15: Τρικαλίτη Α. - Κουτσούκου Κ. 210 344 3373
ΠΕ17 & ΠΕ18: Δρακονταειδή Δ. - Φλώτσιου Α. 210 344 2265
E-mail : t09pde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2867

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014 - Κατάρτιση οριστικών πινάκων: i) αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), ii) 24μήνου και iii) 30μήνου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α/θμιας Εκπ/σης και ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχv. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχvολόγων Ενεργ.Τεχv. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) της Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014, προτίθεται να προβεί στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών των εν λόγω κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 8 & 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α'), στο πλαίσιο της Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20.12.2013 Εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

Εν όψει των ανωτέρω, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/ προσωρινοί πίνακες διορισμών των ανωτέρω κλάδων, ως ακολούθως:

Πίνακας

Κλάδος

Ενιαίος Πίνακας με πραγματική προϋπηρεσία

(πραγματική προϋπηρεσία έως και 30.06.2010)

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος

ΠΕ15 ΟικιακήςΟικονομίας

ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-ΝαυπηγώνΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ - Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου)

ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ - Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου)

ΠΕ18.18 Οχημάτων ΠΙ

ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων)

Πίνακας 24 μήνου

(24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας έως και 30.06.2010 και ταυτόχρονα μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.)

ΠΕ02 Φιλολόγων

ΠΕ03 Μαθηματικών

ΠΕ04.02 Χημικών

Πίνακας 30 μήνου

(30 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας έως και 30-06-2008)

ΠΕ03 Μαθηματικών

Σημειώνεται ότι στους εν λόγω πίνακες έχουν ενταχθεί αυτοδικαίως αποκλειστικά και μόνο οι εγγεγραμμένοι- σε εφαρμογή της αριθμ. 111192/ Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2013-2014 του οικείου κλάδου με προϋπηρεσία προσφερθείσα έως και 30.06.2010, που πληρούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (βλ. Παράρτημα- NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν περιλαμβάνονται στους , κατά τα ανωτέρω , αναρτημένους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σχολικού έτους 2013-2014 αλλά εμπίπτουν στις κατά περίπτωση αναφερόμενες στο Παράρτημα του παρόντος εγγράφου νομικές διατάξεις, να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με την παρούσα διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσ ε ων : από 16.01.2014 μέχρι 20.01.2014

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού εντύπου, αλλά καθίσταται επιβεβλημένη η φυσική παρουσία του υποψηφίου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε μία
α) εκ των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων ή
β) εκ των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων, ήτοι: ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων), προκειμένου να γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση στοιχείων και να καταχωριστεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο η σχετική αίτηση στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Με την ολοκλήρωση της σχετικής καταχώρισης, ο υποψήφιος παραλαμβάνει μηχανογραφημένο έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά την εμφάνισή του στην οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει - πέραν της φωτοτυπίας δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου - και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά τα αναφερόμενα στην αριθμ.111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιο (βλ. ΜΕΡΟΣ Β' -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' -Απαιτούμενα Δικαιολογητικά σελ.20), καθώς και βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία που δεν είναι καταχωρισμένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Στους εν λόγω προσωρινούς πίνακες - και αποκλειστικά όσον αφορά στην τρέχουσα διαδικασία μόνιμων διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 - έχουν συμπεριληφθεί και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέβησαν αυτοβούλως σε απενεργοποίηση της αίτησης αναπληρωτή σχολικού έτους 2013-2014 (βλ. Μέρος Β'- κεφ. Γ', παρ.3, σελ.19 της ανωτέρω εγκυκλίου).

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στους πίνακες αναπληρωτών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α') περί κυρώσεων αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης, μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες υποψηφίων για μόνιμο διορισμό εφόσον εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με την παρούσα διαδικασία.

3. Δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις/ενστάσεις (επαν)εξέτασης των μορίων πραγματικής προϋπηρεσίας επί των αναρτημένων, με την παρούσα, προσωρινών πινάκων, δεδομένου ότι η όλη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με την κύρωση των οικείων πινάκων αναπληρωτών του τρέχοντος σχολικού έτους.

4. Με το πέρας της οριζόμενης διά της παρούσης προθεσμίας, θα καταρτιστούν και αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία και οι πίνακες 24μήνου και 30μήνου. Θα ακολουθήσουν, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, σχετικές εγκύκλιοι για την υποβολή αιτήσεων-προτιμήσεων περιοχών διορισμού ανά κλάδο/ειδικότητα.

5. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τα τυπικά προσόντα ανά κλάδο, την προϋπηρεσία που δύναται να αναγνωρισθεί αλλά και γενικότερες πληροφορίες/νομικές διατάξεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιο, ενώ ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και πίνακα διορισμού αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με τις εγκυκλίους, που θα εκδοθούν μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

Δυνατότητα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014 δίνεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ71/19.05.2010 τ.Α') περί πινάκων πραγματικής προϋπηρεσίας, 24μήνου και 30μήνου.

Ειδικότερα:

i) Στις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παρ.2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματικά προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Σημειώνεται ότι με την αριθ. 49104/Δ1/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9-ΔΥΦ) (ΦΕΚ 1017/24.04.2013 τ. Β') Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου ανωτέρω εδαφίου, παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παρ.1 του ν.3848/2010 έως και το σχολικό έτος 2013-2014.

ii) Στις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται ότι οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1 η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (ήτοι τους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του πρώτου διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ βάσει των διατάξεων του νόμου 3848/2010, όπως ισχύουν).

iii) Στις διατάξεις της παρ.8 ορίζεται ότι μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας (30/μηνίτες), διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.

iv) Στις διατάξεις της παρ.9 ορίζεται ότι η παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3687 /2008 (περί διορισμού της κατηγορίας των 30μηνιτών μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013) καταργείται.

ν) Στις διατάξεις των παρ.2 και 9 σε συνδυασμό με αυτές της παρ.2 του άρθρου 5 του v.3687 /2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α') ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30.06.2010 προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ν.3848/2010 στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ' της παρ.2α'του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία ποσοστού 40%) και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ποσοστού 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 60% από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ). Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.

Pin It

Εκτύπωση