ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.351.1/261/102472/Δ1/19-08-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ
Πληροφορίες
Π/θμια: 210 3443316, 210 3442435
Δ/θμια: 210 3441789, 210 3442010

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και την Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και γενικότερα τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής σας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το από 12-08-2010 Δελτίο Τύπου του Τπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακοίνωση διορισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έχει οριστεί ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η περίοδος από 23-08-2010 έως και 25-08-2010.

Είναι, δε, σαφές ότι η φυσική παρουσία των εκπαιδευτιών στη Δ/νση Π.Ε ή Δ.Ε διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας.

Θέτουμε υπόψη σας, όμως ότι:

(Α1) εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας, και πρόκειται να τύχουν σχετικής αδείας, οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε ή Δ.Ε αντίστοιχα του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία. Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Διευθύνσεων, αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών διορισμού των ανωτέρω εκπαιδευτικών, υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα με fax το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαράιτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε ή Δ.Ε όπου διορίσθηκαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, ενημερώνοντας παράλληλα και την αντίστοιχη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου.

(Α2) σε περίπτωση που ο εκπαιδευιτκός αδυνατεί (για εξαιρετικούς λόγους) να παρουσιαστεί στην περιοχή διορισμού κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και επιθυμεί παράταση ολίγων ημερών, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στην αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Διευθυντή [ύστερα από συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό] λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο που επικαλείται ο εκπ/κός αλλά και την ανάγκη στελέχωσης των σχολικών μονάδων (με τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών) πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Υπενθυμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύον οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007 τ.Α) (περί αξίωσης μισθού) και της παρ.3 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου (περί ανάληψης υπηρεσίας). Ειδικότερα στα εν λόγω άρθρα ορίζεται αντίστοιχα ότι "3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας" και "3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας".

Συμπληρωματικά, θέτουμε υπόψη σας, ότι στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 32 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/21-07-2010 τ.Α) ορίζεται ότι "Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπαλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετούν η θα προσληψθούν μέχρι 31.12.2010 μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου."

Β. Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών

Για τη διαδικασία και τα κριτήρια τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ισχύουν τα κάτωθι:

Β1. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/09-05-2010 τ.Α) ορίζεται ότι "Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης τοποθετείται σε κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαιδευσης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου"

Ειδικότερα, μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι "ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσων εντός της ίδας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών".

Β2. Στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ.144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Α) αναφέρεται ότι "οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.

Επίσης στις διατάξεις της παρ.2 το άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ ορίζεται ότι " Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κων.

Σας υπενθυμίζουμε, δε, ότι οι διαδικασίες μετάθεσης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών καθορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45/08-03-1996 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997 (ΦΕΚ 94/22-05-1997 τ. Α') και το Π.Δ.39/1998 (ΦΕΚ 43/09-03-1998 τ. Α'  και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ.Α' διόρθωση).

Συγκεκριμένα σας διευκρινίζουμε ότι οι αναφερόμενες ως άνω μονάδες υπολογίζονται ως εξής:

Μονάδες από οικογενειακούς λόγους:

Στις διατάξεις τις περ.α της παρ.7 του Π.Δ.50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.39/1998 και τις περ.β' της παρ.7 του Π.Δ.50/1996 ορίζεται ότι οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

«α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων, ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών, ή αναγνωρισμένων)

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπυτχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις

Μονάδες συνυπηρέτησης

Στις διατάξεις των παρ.5 του άρθρου 16 του Π.Δ.50/1996 ορίζεται ποιοι δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης καθώς και πώς αυτή αποδεικνύεται. Ειδικότερα:

«5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 (ΦΕΚ 65 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό χώρο.

Μονάδες εντοπιότητας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.5 του Ν.3848/2010 οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Π.Δ.50/1996 ορίζονται σε τέσσερις.

Β3. Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003 τ.Α) και της παρ.8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α) προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών προτάσσονται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και στη συνέχια αυτοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. ή Δ.Ε. είναι σαφές ότι προηγούνται οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί, ακολουθούν οι νεοδιορισθέντες και έπονται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Καθόλη τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, από τη στιγμή της γνωστοποίησης των κενών θέσεων στους υποψηφίους (σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ.144/1997) μέχρι και την πλήρωση τους θα πρέπει να υπάρχει συνεχή καταγραφή και επικαιροποίηση των οργανικών και λειτουργικών κενών ανά σχολική μονάδα στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής survey, με ευθύνη του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Εκτύπωση