Αποτελέσματα Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε Θέσεις ΕΕΠ

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2464/2019 - Διορθωμένο στο ΦΕΚ 332/2020)

Αρ.Πρωτ.204436/Ε4/30-12-2019/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μετάταξη μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ από κλάδο σε κλάδο και μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την αριθ. 204436/Ε4/24-12-2019 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), των άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), του άρθρου 29, παρ. 2 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄), του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», τη με αριθ. 6631/Υ1/2019 (ΦΕΚ 3009 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη», τη με αριθ. 40023/Υ1/09-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867 Β΄) με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», τις με αριθ. 14/29-08-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και 16/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις κενές οργανικές θέσεις που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, τη με αριθ. 7/20-11-2019 Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων, την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/607/201907/Β1/19-12-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται δαπάνη, την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/608/201863/Β1/19-12-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (3.960€) ετησίως, Α. μετατάσσεται η Τσιγγέλη Ιωάννα του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σε κενή οργανική θέση της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών. Η κ. Τσιγγέλη που μετατάσσεται σε ανώτερο κλάδο θα πρέπει να επανακαταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά στον αντίστοιχο βαθμό και στο κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται. Β. μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΔΕ/ΔΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 596171 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΕ60 ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο ΚΕΣΥ Γ΄
Αθήνας)
ΠΕ23 Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
2 621587 ΚΙΠΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ23 Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
3 562653 ΣΙΑΜΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Π.Ε.
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕ23 Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
4 596611 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 Π.Ε.
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ23 Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΔΕ/ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 198336 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ23 Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
2 201491 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ23 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
3 213826 ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ06 Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ23 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
4 198637 ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ06 ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο ΚΕΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ) ΠΕ23 Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
5 183521 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο
ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας)
ΠΕ23 Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
6 214613 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟ ΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ11 Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 Δ.Ε. Α΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 183572 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο ΚΕΣΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ) ΠΕ23 Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων τους.

Αριθμός Βεβαίωσης ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ: 9185/30-12-2019.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση