Αποτελέσματα Μετατάξεων Εκπαιδευτικών (Προσθήκη Μετατάξεων σε Πρωτοβάθμια)

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2020-2021

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1417/τ.Γ/14-09-2020

Αρ.Πρωτ.108260/Ε2/21-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α΄),
β) των άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄),
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄),
δ) του άρθρου 19 παρ. 5 του ν. 4444/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄),
ε) των άρθρων 70,71,72,του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) και
στ) του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄)».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ.31 τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 81/2019(ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τη με αριθμ. 12/7-7-2020, Πράξη του ΚΥΣΔΕ, με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
7. Τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
8. Την με αριθμό πρωτ. 59720/Ε2/20-5-2020 (ΑΔΑ: 6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021.
9. Την με αριθμ. 15/16-7-2020 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
11. Το αρ. πρωτ. 105533/Β1/13-8-2020 έγγραφο του τμήματος Β΄ της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ.

Αποφασίζουμε

A. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 - Γαλλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.06 μετατάξεις)

B. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 - Αγγλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.39 μετατάξεις)

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

α. Σε κενές οργανικές θέσεις:
(...) (σ.σ.02 μετατάξεις)

β. Με μεταφορά των οργανικών τους θέσεων:
(...) (σ.σ.06 μετατάξεις)

Δ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Ε. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 29 μετατάξεις)

ΣΤ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δάσκαλοι, την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Ζ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης τον κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Η. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 - Πληροφορικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 18 μετατάξεις)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4813 /8-9-2020).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1379/τ.Γ/09-09-2020

Αρ.Πρωτ.109242/Ε2/24-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο:  210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και από την Τριτοβάθμια Εκπ/ση (μέλη Ε.ΔΙ.Π.) σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 53,παρ. 2 του Ν.2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α’),
2. Του άρθρου 12, παρ.5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’),
3. Του άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 τ.Α’),
4. Του άρθρου 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α’),
5. Των άρθρων 69,70 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’),
6. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»,
7. Των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ. 147/2009 (Φ.Ε.Κ. 189 τ.Α’),
8. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)»,
9. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)»,
10. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)»,
11. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)»,
12. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.26139/Α2/03-03-2011 του Κεφ. Δ’ Μετατάξεις & Κεφ. Ε’ άρθρο 15 (Φ.Ε.Κ. 561/τ.Β’/08-04-2011),
13. Την αριθμ. πρωτ.59720/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ:6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021»,
14. Το αριθμ.πρωτ.105551/Β1/13-08-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
15. Τις αριθμ.17 η/21-07-2020 βεβαίωση Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
16. Τις κενές οργανικές θέσεις.
17. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που μετατάσσονται σε κλάδους της Δ.Ε. θα πρέπει να επανακαταταγούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους εκπαιδευτικούς.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν:

(...) (σ.σ.43 μετατάξεις)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4604/31-08-2020 )

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1370/τ.Γ/09-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
-----
Ταχ. Δ/νση:: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο:  210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετάταξη εκπαιδευτικού από κλάδο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193 τ.Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85, παρ.2 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ.Α’).
2. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» συγκεκριμένα στο άρθρο 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»
3. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)».
4. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)».
5. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)».
6. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)».
7. Την αριθμ. πρωτ.59779/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ:9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανιδείο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2020-2021»
8. Το αριθμ.πρωτ. 105541/Β1/13-08-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
9. Την αριθμ.17 η/21-07-2020 βεβαίωση Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
10. Την αριθμ.8η/04-06-2020 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
11. Την αριθμ.84/10-06-2020 απόφαση έγκρισης μετάταξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.
12. Την κενή οργανική θέση.
13. Την αίτηση της ενδιαφερομένης εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσεται η ΛΕΜ--- ΜΑΡ-- του Δημητρίου, από τον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων σε κενή οργανική θέση, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων της περιοχής μετάθεσης Δ’ Κυκλάδων.

Η εκπαιδευτικός μετατάσσεται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4603/26-08-2020)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 473/2020

Αρ.Πρωτ.37300/Ε2/13-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Mετατάξεις εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους ΠΕ07 – Γερμανικής, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών, ΠΕ86 – Πληροφορικής»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α΄/6-8-2004), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α΄),
β) των άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007),
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (226 Α΄),
δ) του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (224 Α΄),
ε) των άρθρων 70, 71, 72 του ν. 4646/2019 (201 Α΄) και
στ) του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-3-2018)»
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ.31 τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 81/2019(ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7. Τις με αριθμ. 15/28-8-2019, 18/4-10-2019 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ, με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
8. Τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Τις με αριθμ. 18/8-10-2019 και 23/16-12-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07-Γερμανικής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

Β. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 - Πληροφορικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:(...)

(σ.σ. 18 μετατάξεις)

Οι ανωτέρω α) μετατάσσονται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, και β) παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 1706/16-3-2020).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 326/2020 τ.Γ)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
23 Μαρτίυ 2020

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την 13515/Ε2/31-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μετάταξη εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/τ.Α΄/6-8-2004), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α΄), β) των άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007) και γ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-3-2018)», το π.δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», την με αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη», τις με αριθμ. 15/28-8-2019, 18/4-10-2019 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ, με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, τα με αριθμ. 7857/27-11-2019 και 7857α/10-12-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων, τις με αριθμ. 18/8-10-2019 και 23/16-12-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 -Γαλλικής οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

Β. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως
(...) (σ,σ. 27 μετατάξεις)

Γ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 -Φυσικής Αγωγής, οι
κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ,σ. 08 μετατάξεις)

Δ. Μετατάσσεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί, η κατωτέρω εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ,σ. 01 μετάταξη)

Ε. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δάσκαλοι οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ,σ. 03 μετατάξεις)

Οι ανωτέρω α) μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του π.δ. 100/1997 και β) παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
(Αριθμό. βεβ. ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 658/3-2-2020).

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Αρ.Πρωτ.182400/Ε2/21-11-2019/ΥΠΑΙΘ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2358/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο: 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης & από την Δ/θμια Εκκλησιαστική στη Δ/θμια Εκπαίδευση»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 53,παρ.2 του Ν.2721/99 (Φ.Ε.Κ.112 τ. Α΄),
2. Του άρθρου 12 ,παρ. 5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α΄)
3. Του άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α΄)
4. Των άρθρων 69,70 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄).
5. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»
6. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)».
7. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)».
8. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)».
9. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)».
10. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.26139/Α2 του Κεφ. Δ’ Μετατάξεις & Κεφ. Ε’ άρθρο 15 (Φ.Ε.Κ. 561/τ.Β’/08-04-2011)
11. Της αριθμ.40023/Υ1/09-03-2018 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 867 τ.Β΄/12-3-2018) με θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»
12. Την αριθμ.πρωτ.182236/Β1/21-11-2019 Απόφαση : «Μεταφορά πιστώσεων από τους ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019-202-0000000 στους ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 του Προϋπολογισμού του Υ.ΠAI.Θ. οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ: ΩΥΑ346ΜΤΛΗ-Ε9Φ) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
13. Τις αριθμ.16 η/29-08-2019 & 19η/16-10-2019 βεβαιώσεις Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
14. Τις κενές οργανικές θέσεις.
15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

(...) (σ.σ. αναφέρονται 49 μετατάξεις)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 7947/10-12-2019 )

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1093 τ.Γ/28-09-2018)

Αρ.Πρωτ.156770/Ε2/20-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α.Μαλαφούρη
Τηλέφωνο: 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την Τριτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1, κεφ. Δ΄ του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.14, περ. στ΄ του Ν.1586/86 (Φ.Ε.Κ.37 τ. Α΄), και του άρθρου 15 παρ.3, κεφ.Δ΄ του Ν.1566/85.
2. Το άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/99 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 , παρ. 5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ. Α΄).
4. Tου άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ.146 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 , 69 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄).
6. Τα άρθρα 8 & 33 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27,παρ. 1& 6 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ. Α΄)
8. Τις διατάξεις του Κεφ. ΣΤ’ Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄/2-3-2018)»
9. Τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ.147/2009.
10. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 210 τ.Α΄/5-11-2016)».
11. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄/23-2-2018)».
12. Τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ.26139/Α2 του Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις & Κεφ. Ε΄ άρθρο 15 και αριθμ.26141/Α2 του Φ.Ε.Κ.561/τ.Β΄/8-4-2011.
13. Την αριθμ.40023/Υ1 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 867 τ.Β΄/12-3-2018) με θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»
14. Η αριθμ.πρωτ. 156677/Β1/20-09-2018 Απόφαση : «Αυξομείωση πιστώσεων από τους : 1. ΚΑΕ 0211, 0213, 0251, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ. 19-250, 2. ΚΑΕ 0211, 0213, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ. 19-230 και 3. ΚΑΕ 0211, 0213, 0221, 0227, 0228, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ.19-210 στους ΚΑΕ 0211, 0213, 0221, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ. 19-220 του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ:Ψ6Λ84653ΠΣ-ΧΜ8) της Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
15. Την αριθμ. 10η/03-05-2018 & την αριθμ.12η/25-05-2018 & 13η/12-06-2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
16. Τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων μετά τις μεταθέσεις του 2018.
17. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Π/θμιας , Δ/θμιας, Εκκλησιαστικής Εκπ/σης καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι κάτωθι σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως ακολούθως:

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(...) (σ.σ.08 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ
(...) (σ.σ.02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(...) (σ.σ.05 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(...) (σ.σ.03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(...) (σ.σ.03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(...) (σ.σ.03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
(...) (σ.σ.05 μετατάξεις)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠΠΕΘ. : 7018/25-09-2018 )
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

Pin It

Εκτύπωση