Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2021

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021

Αρ.Πρωτ.33903/Ε2/24-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442167

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) του ν. 4115/2013 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.4142/2013(Α΄ 83)
β) του άρθρου 16 Κεφ. Β΄ «Μεταθέσεις» του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)
γ) των άρθρων 22, 23 & 48 παρ. 2 & 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
δ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94 )
3. τα άρθρα 4 και 8 του Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94 ) .
4. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
5. τo Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
9. την με αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004(Β΄ 1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
10. τις με αριθμούς 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους που αφορούν θέματα μεταθέσεων εκπ/κών της Π.Ε. σε Πειραματικά Δημοτικά σχολεία Διαπολιτισμικής εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021
11. τις αριθμ. 5/11-03-2021 και 8/23-03-2021 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
12. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 601535 ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
( Δ.Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Δ,Δ,Δ, Η,Θ
2 621366 ΤΣΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Γ, Η, Θ
3 614402 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΕΒΡΟΥ 6ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Δ,Η,Θ
4 581383 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 87ο ΑΘΗΝΩΝ
(Δ.Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
5 614815 ΠΟΥΛΤΟΥΧΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑΣ 5ο Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Γ, Η,
6 621760 ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 ΧΑΝΙΩΝ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
( Δ.Π.Ε. Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ,Η,Θ
7 621671 ΜΠΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΕΒΡΟΥ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ
(Δ.Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ)
Γ,Η,Θ
8 617272 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΩ ΠΕ70 ΕΒΡΟΥ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ
(Δ.Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ)
Γ,Η
9 618781 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ
(Δ.Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ)
Η,Θ
10 617119 ΜΑΧΜΟΥΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΕΤΖΕΑΤΗΝ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ
(Δ.Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ)
Θ
11 700429 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Σ.ΙΑΣΜΟΥ
(Π.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ)
ΣΤ,Η,Θ
12 586108 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Σ.ΙΑΣΜΟΥ
(Π.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ)
ΣΤ
13 704877 ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ 6ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Ε,Ε,Η
14 623004 ΧΙΟΝΑ ΣΜΑΡΩ ΠΕ06 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Γ,ΣΤ,Θ
15 622984 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ06 ΠΕΛΛΑΣ 6ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Ε,ΣΤ,Θ
16 309249 ΔΟΪΤΣΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ06 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3ο  Δ.Σ.  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Η

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε, διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης ή δεν πληρούσαν τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020

Αρ.Πρωτ.41368/Ε2/30-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442167

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2020»
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) του ν. 4115/2013 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4142/2013(Α΄ 83)
β) του άρθρου 16 Κεφ. Β΄ «Μεταθέσεις» του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)
γ) των άρθρων 22, 23 & 48 παρ. 2 & 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
δ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94 )
3. τα άρθρα 4 και 8 του Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94 ) .
4. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
5. τo Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
8. την με αριθ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
9. την με αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004(Β΄ 1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
10. τις με αριθμούς 176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΠ) και 160430/Ε2/14-10-2019 εγκυκλίους που αφορούν θέματα μεταθέσεων εκπ/κών της Π.Ε. σε Πειραματικά Δημοτικά σχολεία Διαπολιτισμικής εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021
11. τις αριθμ. 3/04-03-2020 και 5/19-03-2020 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
12. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 616693 ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Δ.Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ) Γ, Η, Θ
2 621965 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ 6ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ ( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Β, ΣΤ, Ζ, Η, Θ
3 618461 ΔΗΜΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( Δ.Π.Ε. Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Γ, Η, Θ
4 700956 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ 3ο Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Β, ΣΤ, Η
5 621633 ΑΥΔΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΑΡΤΑΣ 9ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( Δ.Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Α, Ζ, Η, Θ
6 604683 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΠΕ70 ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Δ.Π.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ) Α, Θ
7 224052 ΑΡΧΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ 5ο Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Δ, ΣΤ, Η
8 619999 ΠΑΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ 5ο Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ( Δ.Π.Ε. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Ε, Η

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε, διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης ή δεν πληρούσαν τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Αρ.Πρωτ.49231/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) του ν. 4115/2013 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4142/2013(Α΄ 83)
(β) του άρθρου 16, Β΄ «Μεταθέσεις», κεφ. Ε΄ του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)
γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94 )
δ) των άρθρων 4 &8, Γ΄ του Π.Δ. 100/1997 .
ε) των άρθρων 22, παρ. 1 & 48, παρ. 2 & 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
στ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
4. Την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004(Β΄ 1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
5. Τις με αριθμ. 186387/Ε2/2-11-2019(ΑΔΑ: Ω0ΝΨ653ΠΣ-17ΠΣ) & 203976/Ε2/26-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΕ04653ΠΣ-ΚΚ4), εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα μεταθέσεων εκπ/κών της Π.Ε., για το σχολικό έτος 2018-2019
6. Τις αριθμ. 4/21-03-2019 & 6/29-03-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/ Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝTΑ
1 620374 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄) Α Ε Θ
2 704050 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ- ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Ζ

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε, διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης ή δεν πληρούσαν τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση