Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2019

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.49231/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) του ν. 4115/2013 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4142/2013(Α΄ 83)
(β) του άρθρου 16, Β΄ «Μεταθέσεις», κεφ. Ε΄ του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)
γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94 )
δ) των άρθρων 4 &8, Γ΄ του Π.Δ. 100/1997 .
ε) των άρθρων 22, παρ. 1 & 48, παρ. 2 & 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
στ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
4. Την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004(Β΄ 1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
5. Τις με αριθμ. 186387/Ε2/2-11-2019(ΑΔΑ: Ω0ΝΨ653ΠΣ-17ΠΣ) & 203976/Ε2/26-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΕ04653ΠΣ-ΚΚ4), εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα μεταθέσεων εκπ/κών της Π.Ε., για το σχολικό έτος 2018-2019
6. Τις αριθμ. 4/21-03-2019 & 6/29-03-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/ Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝTΑ
1 620374 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄) Α Ε Θ
2 704050 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ- ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Ζ

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε, διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης ή δεν πληρούσαν τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018


Αρ.Πρωτ.49068/Ε2/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 2017 -2018»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο καθώς και του άρθρου 46 παρ. 1 στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) του άρθρου 16, Β΄ «Μεταθέσεις», κεφ. Ε΄ του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)
γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94 )
δ) του άρθρου 8 κεφ. Γ΄ του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96, Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις των Εκπ/κών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
ε) του άρθρου 22, παρ. 1 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004(Β΄ 1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
4. Τις με αριθμ. 190077/Ε1/6-11-2017, 196464/Ε2/14-11-2017 & 201238/Ε1/20-11-2017 εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα μεταθέσεων εκπ/κών της Π.Ε., για το σχολικό έτος 2017-2018
5. Τις αριθμ. 4/20-03-2018 & 5/23-03-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ
ΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙ
ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1 609194 ΣΕΒΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α, Γ, ΣΤ
 2 599826 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δ, ΣΤ, Η
 3 622137 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Β, Ζ, Η, Θ
 4 607722 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ 3οΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ, ΣΤ, Η,Θ
 5 600551 ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
(3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ)
6ο ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤ,Η
 6 582264 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 5o ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Τμήμα ένταξης
Δ,Η
 7 700956 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Β,Ζ,Η

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις μέχρι 21-06-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε, διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση