Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.49068/Ε2/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 2017 -2018»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο καθώς και του άρθρου 46 παρ. 1 στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) του άρθρου 16, Β΄ «Μεταθέσεις», κεφ. Ε΄ του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)
γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94 )
δ) του άρθρου 8 κεφ. Γ΄ του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96, Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις των Εκπ/κών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
ε) του άρθρου 22, παρ. 1 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004(Β΄ 1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
4. Τις με αριθμ. 190077/Ε1/6-11-2017, 196464/Ε2/14-11-2017 & 201238/Ε1/20-11-2017 εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα μεταθέσεων εκπ/κών της Π.Ε., για το σχολικό έτος 2017-2018
5. Τις αριθμ. 4/20-03-2018 & 5/23-03-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ
ΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙ
ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1 609194 ΣΕΒΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α, Γ, ΣΤ
 2 599826 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δ, ΣΤ, Η
 3 622137 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Β, Ζ, Η, Θ
 4 607722 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ 3οΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ, ΣΤ, Η,Θ
 5 600551 ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
(3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ)
6ο ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤ,Η
 6 582264 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 5o ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Τμήμα ένταξης
Δ,Η
 7 700956 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Β,Ζ,Η

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις μέχρι 21-06-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε, διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε, διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.69618/Ε1/27-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210342167
FAX: 210 3442365 (γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 2016-2017»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 16, Β «Μεταθέσεις» κεφ. Ε΄ του Ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 1824/1998 (Α΄296).
β) του άρθρου 35 & 36 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124)
γ) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) καθώς και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
δ) του άρθρου 48, παρ. 3 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
ε) του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94).
στ) του άρθρου 8 κεφ. Γ΄ του Π.Δ. 100/1997 «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996, Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις των Εκπ/κών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (Β΄1592) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
4. Την αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε..
5. Τις αριθμ. 5/24-04-2017 & 7/27-04-2017 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗΠ .Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1.

550626

ΚΟΜΠΟΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ70

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2.

602454

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΟΜΝΑ

ΠΕ70

ΕΒΡΟΥ

ΣΑΠΩΝ

3.

620928

ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ

ΒΑΙΑ

ΠΕ70

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6/ΘΕΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ

4.

607370

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ70

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6/ΘΕΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ

5.

224052

ΑΡΧΟΝΤΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ06

ΗΜΑΘΙΑΣ

3ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

6.

570095

ΒΡΕΤΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ06

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄

3ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

7.

612175

ΓΚΕΡΤΖΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ06

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6ο ΕΥΟΣΜΟΥ

8.

606545

ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ

ΔΑΝΑΗ

ΠΕ06

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

6ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

9.

580104

ΤΣΕΚΑΡΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ06

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄

5ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

10.

619816

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΤΖΕΝΗ

ΠΕ11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

11.

609708

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6ο ΕΥΟΣΜΟΥ

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.109483/Ε1/04-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μπούσουλα
Τηλέφωνο: 210 3442467
FAX: 210 3442365 (γραφ. 1006

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) καθώς και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013/ τ. Α΄).
β) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄).
δ) του άρθρου 8 κεφ. Γ΄ του Π.Δ. 100/97 «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96, Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις των Εκπ/κών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
3. Τις αριθμ. 5/25-05-2016, 8/01-07-2016 και 9/04-07-2016 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν υπηρεσία στα Διαπολιτισμικά Σχολεία, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1.

597735

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β’

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β’)

2.

616764

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΠΕ70

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

3.

606617

ΓΚΟΥΝΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ16

ΚΙΛΚΙΣ

3ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

4.

616693

ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ70

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΑΠΩΝ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ)

5.

598299

ΗΛΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ70

ΚΟΖΑΝΗΣ

5ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

6.

600549

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΠΕ16

ΗΜΑΘΙΑΣ

6ο  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ–ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

7.

610753

ΜΑΝΤΕΛΗ

ΑΝΝΕΤΑ

ΠΕ70

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

9ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

8.

620327

ΝΑΤΣΗ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕ16

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

9.

618701

ΠΡΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β’

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β’)

10.

592771

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Β’

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ (Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β’)

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερομένους και να την γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.
Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις μέχρι και 08-07-2016.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι προηγούνται των κριτηρίων μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση