Προκήρυξη θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ. Φ.821/3445Σ/213169/η2/31-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
FAX : 210 344 2299
Πληροφορίες : Β. Ξιφαρά- Φ. Καλαματιανού
Τηλέφωνα : 210 3442025-3093

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/10-08-2012) και το άρθρο 35, παρ. 3 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α’/17-09-2013) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2002) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/05-11-2013).
3. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ26/τ.Α’/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-05-2010) και του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α’/17-09-2013).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012, άρθρο 3 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 118/2013, άρθρο 3 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25-06-2013), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 162/2014 (ΦΕΚ 244/τ.Α’/12-11-2014) «Διορισμός Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 177769/Υ1/04-11-2014 (ΦΕΚ 2991/τ.Β’/05-11-2014) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 192654/Υ1/27-11-2014 (ΦΕΚ 3196/τ.Β’/27-11-2014) όμοιά της περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Την υπ’ αριθ. Φ.821/3401K/207807/Η2/19-12-2014 (ΦΕΚ 3543/τ.Β’/30-12-2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού».
10. Την υπ’ αριθ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού».

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με απόσπαση των κατωτέρω έντεκα (11) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο
 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο

ΒΟΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες
 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο

ΚΑΝΑΔΑΣ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

ΧΩΡΕΣ πρώην Κ.Α.Κ. (Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών) και Κ.Α.Ε. (Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης)

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μαριούπολη

ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο
 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ

ΧΩΡΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΠΑΝΑΜΑ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

 • Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μελβούρνη

Οι αντίστοιχες περιοχές ευθύνης καθορίζονται στην με αρ. πρωτ. Φ.821/3401K/207807/Η2/19-12-2014 (ΦΕΚ 3543/τ.Β’/30-12-2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού».

1. Διαδικασία επιλογής και διάρκεια απόσπασης

Η επιλογή και κατάρτιση των σχετικών πινάκων επιλογής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση αυτή γίνεται από κυρωμένους (ανά περιοχή ευθύνης του Σ.Γ.Ε.) πίνακες επιλογής και διαρκεί για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη, χωρίς επιμίσθιο για τα δύο (2) αυτά έτη. Το ύψος του επιμισθίου, για τα τρία (3) πρώτα έτη, ορίζεται στην υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 807/τ.Β’/2012).

Οι πίνακες κυρώνονται και η απόσπαση διενεργείται με σχετική Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση παραίτησης ή διακοπής της απόσπασης, πριν τη λήξη της θητείας, στη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης τοποθετείται ο επόμενος στη σειρά του εν λόγω κυρωμένου πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας. Αν δεν υπάρχει επόμενος στον οικείο πίνακα ή διαπιστωθεί άρνηση ανάληψης της θέσεως, ή σε περίπτωση άγονης προκήρυξης, ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός ορίζει ως αναπληρωτή Συντονιστή έναν εκπαιδευτικό με αυξημένα προσόντα για το υπόλοιπο της θητείας.

2. Προσόντα – Τυπικές προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα του άρθρου 14 του Ν.4027/2011 και της με αρ.Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β’/29-12-2014) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του Ν.2986/2002 (άρ. 4 και 5) σε συνδυασμό με το Ν. 4027/2011 (άρ. 14,21), το Ν.4186/2013 (άρ. 35), το Ν.3848/2010 (άρ.11) και το Π.Δ. 152/2013 (άρ. 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17 και 19).

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, κατά τις διατάξεις του άρ.14, παρ.6 του Ν.4027/2011, είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) Δωδεκαετή (12ετή) τουλάχιστον αναγνωρισμένη υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία τα δέκα (10) έτη αφορούν σε δημόσια (ή αναγνωρισμένη αντίστοιχη προϋπηρεσία) σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

β) Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ισπανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι τις 31-12-2014 πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης (άρ. 14, παρ. 8 του Ν.4027/2011, ΦΕΚ 233/τ.Α’).

3. Κριτήρια επιλογής - Μοριοδότηση

Τα προβλεπόμενα στο άρ. 14 παρ. 7 του Ν.4027/2011 κριτήρια επιλογής αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:

1) Υπηρεσιακή κατάσταση: εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν από την απαιτούμενη για τη συμμετοχή στην επιλογή, μισό μόριο (0,5) για κάθε έτος και μέχρι τέσσερα (4) μόρια έως τα οκτώ (8) έτη.

2) Διδακτορικό δίπλωμα: μόρια είκοσι (20).

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: μόρια οκτώ (8).

Στην περίπτωση που συνυπάρχει Διδακτορικό Δίπλωμα και Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master κ.λ.π.) στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό και στην περίπτωση που συνυπάρχουν δύο Διδακτορικά μοριοδοτείται το ένα. Ομοίως και για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους, μοριοδοτείται μόνο ο ένας, όταν ο υποψήφιος κατέχει τουλάχιστον δύο.

4) α) Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται ως εξής:
i) Άριστη γνώση (C2/Γ2), μόρια τέσσερα (4)
ii) Πολύ καλή γνώση (C1/Γ1), μόρια τρία (3)
iii) Καλή γνώση (Β2/Β2), μόρια δύο (2)

β) Η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας από το επίπεδο Β2 και άνω μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια.

Το κριτήριο αυτό αξιολογείται κατ’ανώτατο όριο με έξι (6) μόρια

Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που πιστοποιούν την άριστη γνώση και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄/05-03-2001) « Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.

ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Τίτλοι επιπέδου Γ2, όπως αυτοί ορίζονται από τις οικείες διπλωματικές αρχές στην Ελλάδα.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλει μαζί με το πιστοποιητικό:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), βεβαιώσεις τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Δεύτερο Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος: μόρια (6) έξι. Εάν έχουν χορηγηθεί τίτλοι από Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται η αναγνώρισή τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)

6) Παιδαγωγική ικανότητα και εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο που προκύπτει από την άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Σχολικού Συμβούλου, δύο (2) μόρια για κάθε έτος και μέχρι δύο (2 ) έτη συνολικά.

7) Πείρα στη διοίκηση Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : για την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ΔΠΕ και ΔΔΕ, δύο (2) μόρια για κάθε έτος μέχρι δύο (2) έτη συνολικά.

8) Πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα: για την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας ένα (1) μόριο για κάθε έτος και για την άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή μισό μόριο (0,5) για κάθε έτος, μέχρι δύο (2) έτη συνολικά.

9) Εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ως εκπαιδευτικός του δημοσίου αποσπασμένος σε σχολικές μονάδες ή γραφεία εκπαίδευσης, εκτός καθηκόντων Συντονιστή Εκπαίδευσης, μισό (0,5) μόριο για κάθε έτος και μέχρι έξι (6) έτη συνολικά.

10) Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, η οποία θα διαπιστωθεί κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής από επιτροπή που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς ξένων γλωσσών και θα ορίζεται με υπουργική απόφαση. Προϋπόθεση συμμετοχής για τους υποψηφίους στη συνέντευξη είναι η κατοχή τίτλων που οδηγούν στη διαπίστωση της άριστης γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μονάδες μέχρι δεκαέξι (16) σε ακέραιους αριθμούς. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση της ξένης γλώσσας κατά την οποία ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει οκτώ (8) μονάδες σε δεκαεξάβαθμη κλίμακα και συνεπώς δικαιούται να εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης. Τελικός βαθμός στην ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταστών με συντελεστή ένα (1) εάν πρόκειται για τη γλώσσα υποδοχής και με συντελεστή μισό (0,5), εάν πρόκειται για ξένη γλώσσα από τις λοιπές προβλεπόμενες στο αρ.1 της παρούσας απόφασης.)

11) Ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, ικανότητα καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, ικανότητα καθοδήγησης για την ανάληψη πολιτιστικών και μορφωτικών πρωτοβουλιών, γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία. Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείων, διαχείριση ιστοσελίδας και λειτουργίας ιστολογίου, τήρησης αρχείων και μηχανοργάνωσης θα ληφθεί υπόψη. Τα παραπάνω συνεκτιμώνται από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων και τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία και με προσωπική συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής.

Κατά την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής αξιολογείται συνολικά το επιστημονικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο, η κοινωνική του δραστηριότητα και καταξίωση, η συνολική του προσωπικότητα και συγκρότησή του. (Μόρια μέχρι 20)

12) i) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Α’ : ένα (1) μόριο.
 ii) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου B’ : ένα (1) μόριο.

13) Πιστοποίηση Διοικητικής Επάρκειας από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή πιστοποίηση Καθοδηγητικής Επάρκειας από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ, πέντε (5) μόρια. Πιστοποίηση Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ : τρία (3) μόρια. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με πέντε (5) μόρια.

Το ορισθέν από τον αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, αφού εξετάσει τις αιτήσεις, καταρτίζει με Πράξη του προσωρινό πίνακα μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων και μετά από την εξέταση πιθανών ενστάσεων οριστικοποιεί με νέα Πράξη του τον εν λόγω πίνακα και καθορίζει τις ημερομηνίες συνέντευξης των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με νέα Πράξη του οριστικοποιεί τον πίνακα μοριοδότησης και τον υποβάλλει προς κύρωση στον αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ. Κάθε ένας από τους ως άνω πίνακες, όπως και η Υπουργική Απόφαση απόσπασης των νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα αναγκαία επισυναπτόμενα πιστοποιητικά υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων εντός αποκλειστικής προθεσμίας, πέραν της οποίας δεν είναι εφικτή τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεως, ούτε αποδοχή εκπρόθεσμης αιτήσεως.

Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται από τις 7 Ιανουαρίου 2015 έως τις 28 Ιανουαρίου 2015.

Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν με σειρά προτίμησης της επιλογής τους έως και τρία (3) Συντονιστικά Γραφεία (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Αίτησης και Εντύπου Δήλωσης Προτιμήσεων).

Με την αίτηση είναι απαραίτητο να επισυναφθούν:

Α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Β) Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (ξενόγλωσσοι τίτλοι χρήζουν επικύρωσης από τον φορέα έκδοσης και μετάφρασης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο).

Γ) Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επικυρωμένα από τον φορέα έκδοσης και μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Δ (i) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με αναλυτική προϋπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2015 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα).
 (ii) Φύλλο Μητρώου Ποιότητας Εκπαιδευτικού (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα).

Όλα τα ως άνω υποβάλλονται ιδιοχείρως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ ή με συστημένη επιστολή το αργότερο έως και 28/01/2015 (λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή η σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ.).

Επιπρόσθετα, για όλους τους αιτούντες, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί δυνάμει του Π.Δ. 152/2013 (ήτοι εν ενεργεία Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ή άλλα στελέχη της εκπαίδευσης) η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων αναλαμβάνει να ζητήσει υπηρεσιακά τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης (διοικητικής και εκπαιδευτικής), τις οποίες και επισυνάπτει στον φάκελο του κάθε υποψηφίου.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση δύναται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Λήψη της αίτησης Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού


Εκτύπωση