Πίνακες Επιλογής Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.821/159830/H2/09-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες : ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ
Τηλέφωνο : 210 3442292
FAX : 210 344.2299

ΘΕΜΑ: «Κύρωση πίνακα τελικής επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού για το Συντονιστικό Γραφείο του Μπουένος Άιρες»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/10-08-2012) και το άρθρο 35, παρ. 3 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α’/17-09-2013) και ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 114 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ 114/2015,τ.Α΄) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων , μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/2015,τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014 (ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/29-12-2014) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»
6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.821/44662/Η2/17-3-2015 (ΦΕΚ 197/31-3-2015/τ.ΥΟΔΔ και 1266/21-4-2015/ τ.ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκε από τη με αρ. πρωτ. Φ. 821/77647/ Η2/15.5.2015 όμοιά της (ΦΕΚ 411/9-6-2015/τ.ΥΟΔΔ)
7. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/105215/H2/1-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΣΙ465ΦΘ3-ΩΜΒ) υπουργική απόφαση με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής για την διαπίστωση ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο των υποψηφίων για θέσεις Συντονιστών Εκπ/σης εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκε από τις με αρ. Φ.821/107350/H2/3.7.2015 (ΑΔΑ: ΨΖ99465ΦΘ3-ΓΛ6) και Φ.821/108920/H2/7.7.2015 (ΑΔΑ: 6Ρ9Ο465ΦΘ3-ΕΞΦ) όμοιές της 8. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/3455Σ/213169/Η2/30-12-2014 (ΑΔΑ: ΨΨ1Ξ9-Τ8Ψ) προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού .
9. Την με αρ. 22/28-7-2015 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, με την οποία καταρτίζονται με αξιολογική σειρά, πίνακες επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
10. Την μη κύρωση του τελικού πίνακα επιλογής για τη θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες και την από 27/8/2015 έγγραφη οδηγία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου για ορθή επανυποβολή του.
11. Την με αρ. 23/28-9-2015 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, με την οποία διορθώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων για το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Μπουένος Άιρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον συνημμένο τελικό πίνακα επιλογής των υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες, όπως αυτός διορθώθηκε με τη με αρ. 23/28-9-2015 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, με τα μόρια αξιολόγησης, ανά περιοχή ενδιαφέροντος


Εκτύπωση