ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ --

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ

(Όπως αναφέρεται στο ΠΔ25 και ΦΕΚ 20τΑ/7-2-2002 περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Σ.Ε.Κ.

΄Αρθρο 17 - Προσόντα

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄ ) που έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ) μπορεί να είναι :
α) Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20,
β) Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20,
γ) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ1,
δ) Οι εκπαιδευτικοί των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, επί πενταετία τουλάχιστον, σε Τ.Ε.Ε. ή στα τέως Ε.Π.Λ., ΤΕΛ ή ΤΕΣ. Για την επιλογή Διευθυντών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων από υποψήφιους των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί επί πενταετία τουλάχιστον σε Γυμνάσια ή Ενιαία Λύκεια.

4. Για την επιλογή Διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α.

5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

΄Αρθρο 18 - Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ

Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής:

Α΄ Μοριοδοτούμενα κριτήρια.

1. Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και εμπειρία.
α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4
δ) Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελεί προσόν διορισμού) μονάδες 1,50
ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1
στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής μονάδες 0,50
ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1
η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3
θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ, μονάδες 1,50
ι) Πτυχίο ΠΑ ή ΣΝ, που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό, μονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν., μονάδες 1
ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, μονάδες 0,50

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:
α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούμενη για επιλογή, μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8.
β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας.
γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες.
Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά.

3. ΄Ασκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου :
α) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ μονάδα 1 για κάθε έτος και μέχρι 4.
β) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 4.
γ) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3.
δ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1.
ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπεύθυνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε. ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1.
στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1.
ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.
θ) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.

Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ οι μονάδες δεν αθροίζονται.
Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 5.

Β΄ Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 10.

Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής.
Συγγραφικό και Ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, παράγραφος 1 του παρόντος, μονάδες μέχρι 3 για την α περίπτωση, μέχρι 2 για τη β περίπτωση, μέχρι 2 για τη γ περίπτωση, μέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά μέχρι 4 μονάδες.

Άλλα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του παρόντος.

΄Αρθρο 19 - Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. υποβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 2 παράγραφος 5 του παρόντος.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :
α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ μέχρι και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.
β) Δήλωση που περιλαμβάνει, κατά σειρά προτίμησης, μία ή περισσότερες περιοχές ενός μόνο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ για μία ή περισσότερες σχολικές μονάδες εντός των περιοχών αυτών, όπου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τοποθετηθεί ως διευθυντής.

Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες αυτές συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, συντάσσουν σημείωμα, στο οποίο καταχωρούνται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτές, μαζί με τους υπηρεσιακούς - ατομικούς φακέλους και τα φύλλα μητρώου και ποιότητας των υποψηφίων, καθώς και αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων αυτών, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

΄Αρθρο 20 - Κρίση και Επιλογή

1. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν, εντός είκοσι ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του παρόντος. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κατά κατηγορία που τους αφορούν και τάσσει σε αυτούς δεκαήμερη προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων που εξετάζονται από το Συμβούλιο.

2. Για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων μπορεί το οικείο Συμβούλιο να εισηγηθεί στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη σύσταση εισηγητικών Επιτροπών από Σχολικούς Συμβούλους, αντίστοιχης ειδικότητας προς το περιεχόμενο των συγγραφικών εργασιών. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτούνται οι αναγκαίες εισηγητικές επιτροπές από Σχολικούς Συμβούλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιολογούν τις συγγραφικές εργασίες και καταρτίζουν για κάθε μία από αυτές συνοπτική εισηγητική έκθεση, την οποία καταθέτουν στο οικείο Συμβούλιο εντός δεκαημέρου από τη συγκρότησή τους.

3. Τα ΠΥΣΠΕ καταρτίζουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς τους εκτός από τα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων.

4. Τα ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν τους πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ των περιπτώσεων ιγ΄ μέχρι και κβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Η εγγραφή υποψηφίου σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές από ένα πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς.

5. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ ανακοινώνονται με ανάρτηση στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4, να υποβάλουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων, υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30 Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον Διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Pin It

Εκτύπωση