edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών σε Σχολές ΟΑΕΔ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΚΕΚ ΟΑΕΔ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5831/2021

Αριθμ. 102364
Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 65 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα "Κυψέλη" για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, "Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178),
β) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
γ) του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88),
δ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258),
ε) του άρθρου 28 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79),
στ) του β.δ. 405/1971 «Περί Οργανώσεως Συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α΄ 123),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).
7. Το υπ’ αρ. 1706/01-12-2021 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.
9. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.
10. Την υπ’ αρ. 99890/07-12-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, ως εξής:

Άρθρο 1
Προσόντα Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

1. Ως Διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία, εκ της οποίας εξαετή (6ετή) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες) και γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος να είναι κλάδου Πληροφορικής). Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφές με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αντικείμενο και η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ), αποτελούν επιπρόσθετα επιθυμητά προσόντα.

Ειδικά όσον αφορά στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), προτεραιότητα επιλογής έχουν εκείνοι που υπηρετούν  ή υπηρέτησαν στις ανωτέρω μονάδες τουλάχιστον επί έξι (6) σχολικά έτη ή κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

2. α) Ως Διευθυντές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, οκταετή (8ετή) διδακτική εμπειρία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του δημόσιου τομέα ή οκταετή (8ετή) διοικητική εμπειρία σε εκπαιδευτικές οργανικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.

β) Ελλείψει μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, ως Διευθυντές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., τοποθετούνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον διοικητική εμπειρία στον Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Στις περ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφές με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αντικείμενο, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ), και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ), αποτελούν πρόσθετα επιθυμητά προσόντα.

Άρθρο 2
Κωλύματα επιλογής

Ως Διευθυντής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., δεν επιλέγεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος:

 1. Για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
 2. του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3
Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

1. Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1):

Πίνακας 1

α/α

ΠΕΔΙΑ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΤΕ-ΛΕΣΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ

1.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ /ΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ/ Ή ΣΤΗΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Η ' ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μέχρι 4 χρόνια
Μέχρι 6 χρόνια
Μέχρι  8 χρόνια
Μέχρι 10 χρόνια

 


1
2
3
4

 Χ5

 20

- Υπόλοιπος χρόνος μετά τα 10 χρόνια εμπειρίας σε θέση ευθύνης μεταφέρεται στο πεδίο 2

2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες)

Μέχρι 7 χρόνια
Μέχρι 8 χρόνια
Μέχρι 9 χρόνια
Μέχρι 10 χρόνια
Πάνω από 10 χρόνια

1
2
3
4
5

Χ4

20

3.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα)

-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 10
-Εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές εκτός
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες

 

 
10

- Η ταυτόχρονη παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

- Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

- Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

4.

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

23

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
(αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

7

 

 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΣΔΔΑ

5

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

4

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης)

2,5

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1,5

 

 

5.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

2

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

1

 

 

 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

1,5

 

 

 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

2

 

 

6.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ

 

 

25

2. Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του 0.Α.Ε.Δ. και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2):

Α / Α

ΠΕΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ

1

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

30

1.1

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.,
με ανώτατο όριο τα 15 έτη

2

(ανά
έτος)

 

1.2

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
με ανώτατο όριο τα 15 έτη

1
(ανά
έτος)

 

- Στις περιπτώσεις που συντρέχουν σωρευτικά οι περιπτώσεις 1.1. και 1.2. ο υποψήφιος λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 30 μονάδες.

- Στις περιπτώσεις παράλληλης άσκησης διευθυντικών καθηκόντων, δεν υπολογίζονται μονάδες από την παράλληλη άσκηση.

2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.,
με ανώτατο όριο τα 20 έτη.
(εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες)

1
(ανά
έτος)

20

3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ) ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Π.ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.,
με ανώτατο όριο τα 7 έτη

1
(ανά
έτος)

7

- Η ταυτόχρονη παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

- Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4.

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

15

4.1

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

(αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

7

 

4.2

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

4

 

4.3

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


(δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούςφοίτησης)

2,5

 

4.4

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3

 

4.5

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1,5

 

4.6

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ (Σύμφωνα με ΑΣΕΠ)

2,5

 

Σε περίπτωση κατοχής και Διδακτορικού διπλώματος και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο υποψήφιος λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 7 μονάδες.

Σε περίπτωση κατοχής και δεύτερου Διδακτορικού διπλώματος και δεύτερου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο υποψήφιος λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 3 μονάδες.

5.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

5.1

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

1

 

5.2

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

1,5

 

5.3

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

2

 

- Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποι ημένο επίπεδο.

6.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

1

- Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι κλάδου Πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται.

7.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ

 

25

3. Τα ως άνω κριτήρια επιλογής, αφορούν ιδίως στην επιστημονική συγκρότηση και στη διοικητική ή διδακτική εμπειρία των υποψήφιων Διευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., και προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου του εκάστοτε υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου εκτιμώνται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης (περίπτωση 6 και 7 στους Πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα) ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

α) Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται

 • η προσωπικότητα,
 • η επαγγελματική πρόοδος
 • και οι ικανότητες του υποψηφίου,
  όπως η ικανότητα αντίληψης,
 • η ικανότητα επικοινωνίας,
 • η ικανότητα συνεργασίας,
 • η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει το προσωπικό και τους εκπαιδευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα με τη συνέντευξη αξιολογούνται οι γνώσεις και η κατανόηση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικής στα θέματα αυτά, η διοικητική επάρκεια που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας, η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον, η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με την Κεντρική Υπηρεσία και άλλους φορείς, η δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Η συνέντευξη δύναται να περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης στρατηγικής και δράσεων σε τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

β) Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά κατά την κρίση του και τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις). Πρόκειται για στοιχεία όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής μονάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετικά με την εκπαίδευση, διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών ή εκπαιδευτικών οργανώσεων, επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.

γ) Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπου υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα. Για τη στάθμιση των στοιχείων αυτών, κάθε μέλος του συμβουλίου οφείλει να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών κάθε μέλους του συμβουλίου.

δ) Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το Συμβούλιο Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

α) Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που διαθέτουν αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 1 του παρόντος, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

β) Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου.

γ) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.

δ) Με την υποβολή της αίτησης οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

ε) Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και σε πέντε (5) θέσεις των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά τόπο υπάγονται σε μία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και να ενταχθούν στους οικείους Πίνακες.

στ) Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Διευθυντών διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΟΑΕΔ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Η Διεύθυνση Διοικητικού στη συνέχεια εισηγείται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σχετικά με την απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της προκήρυξης και τη μοριοδότηση των αιτήσεων που κρίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 5
Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

α) Η επιλογή των Διευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. διενεργείται από το αρμόδιο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ η τοποθέτηση γίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Έργο του Συμβουλίου είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή των Διευθυντών.

β) Για την επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών συντάσσονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΟΑΕΔ, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού, οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες:

 1. Πίνακας Διευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 2. Πίνακας Διευθυντών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
 3. Πίνακας Διευθυντών της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης).
 4. Πίνακας Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Πίνακας Διευθυντών Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, συνέρχεται το Συμβούλιο, το οποίο κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών που κατατέθηκαν, από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Οργανισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος, καταρτίζει, κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, προσωρινούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών ανά κατηγορία Πίνακα και Περιφερειακή Διεύθυνση με τις μονάδες που λαμβάνει κάθε υποψήφιος, ύστερα από την προσμέτρηση των κριτηρίων του άρθρου 3 του παρόντος. Αντίστοιχα για τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της προκήρυξης και αποκλείονται από την περαιτέρω καταρτίζεται σχετικός πίνακας αποκλειομένων.

δ) Εν συνεχεία το Συμβούλιο ορίζει, με ανακοίνωσή του, τις ημέρες και ώρες της συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών ανά Περιφέρεια. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς κάλυψη θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ορίζεται και ο Γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, που είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ..

ε) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της συνέντευξης συντάσσονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής αξιολόγησης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων, οι οποίοι αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. Με μέριμνα των Διευθυντών ενημερώνονται ενυπόγραφα οι υποψήφιοι Διευθυντές της οικείας μονάδας. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευσή τους, η οποία εξετάζεται από το Συμβούλιο Επιλογής και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αιτιολογείται η αποδοχή ή η απόρριψη της ένστασης κατά ενδιαφερόμενο. Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα της παρούσας δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά.

στ) Το Συμβούλιο Επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών δομών του Ο.Α.Ε.Δ. Η Διεύθυνση Διοικητικού συντάσσει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στη Διαύγεια και στη Διαδικτυακή Πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.. Από τους τελικούς πίνακες γίνεται η τοποθέτηση των Διευθυντών στις αντίστοιχες Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τριετή θητεία, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.. Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη δήλωση προτίμησής τους, διαγράφονται από τον άλλον πίνακα, με βάση την αρχική τους αίτηση. Η ισχύς των πινάκων άρχεται την ημερομηνία τοποθέτησης των Διευθυντών με απόφαση Διοικητή.

ζ) Η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνει τους υποψηφίους που επιλέγονται από την ανωτέρω διαδικασία. Επίσης, η Διεύθυνση Διοικητικού του Οργανισμού διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο για την γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους, πριν την τοποθέτησή τους από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Ο έλεγχος γνησιότητας δύναται να διενεργείται ταυτόχρονα με τον έλεγχο μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 6
Θητεία Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η θητεία των Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. είναι τριετής. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. Η υπηρεσία στη θέση του Διευθυντή Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας.

Άρθρο 7
Πλήρωση κενών θέσεων

α) Διευθυντής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η οποία καταργείται ή συγχωνεύεται, δύναται να τοποθετηθεί, κατόπιν αίτησης του, για το υπόλοιπο της θητείας του, σε κενούμενη θέση αντίστοιχης μονάδας.

Ο πίνακας επιλογής Διευθυντών που καταρτίζεται για κάθε Περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εκπαιδευτικών δομών του Ο.Α.Ε.Δ. ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους, οι δε υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος του πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

β) Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς τοποθέτηση Διευθυντών του πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται να γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στον Οργανισμό, καθώς και διδακτική εμπειρία σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή του Δημόσιου Τομέα, μικρότερη από αυτήν που ορίζεται στους παραπάνω πίνακες αξιολόγησης.

γ) Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα αναλαμβάνουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, εφόσον προκύψει κενούμενη θέση σε Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του οριστικού πίνακα.

Άρθρο 8
Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Ο Ο.Α.Ε.Δ. διατηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο με τους φακέλους των υποψηφίων για τρία (3) έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα