Προκηρύξεις για Διευθυντές / Αναπληρωτές σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλλες ΙΙ)

Εκτύπωση  

Προκηρύξεις Επιλογής Διευθυντών - Αναπληρωτών Διευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία
(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΜΟΝΑΧΟ)

(Μετάβαση στο άρθρο με αποτελέσματα επιλογής Διευθυντών - Υποδιευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II».

Αρ.Πρωτ.2368/Η2/08-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-----
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442294

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 16 του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4485/2017 (Α΄114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) .
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄38).
6. Το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 α (i), (ii) και (iv) του Άρθρου Μόνου του Π.Δ. 347/2003 (Α΄315) και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 18/2018 με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
8. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
10. Την αρ. 52935/Υ1/2018 (Β΄1227) Υ.Α., «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την αριθ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β΄1742) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5).
13. Την από 11-10-2018 ηλεκτρονική επιστολή του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά στον διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 8-1-2019 έως και 15-1-2019 και ώρα 15.00.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για την προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλική - γαλλική – γερμανική, η μια σε άριστο επίπεδο Γ2 και η δεύτερη γλώσσα σε καλό επίπεδο Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

β) Διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5 ,Κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος2), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του (https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-en-5.pdf).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, όλων των ειδικοτήτων ΠΕ Γενικής Παιδείας, με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη, τα τρία (3) τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

γ) Μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου, υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας).

δ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.

2. Η διάρκεια της θητείας ενός Διευθυντή είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:

  • μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
  • μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,
  • τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων (4) ετών.

Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα (10) έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) έτη.

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτορικό δίπλωμα

6

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

Η κατοχή δεύτερου διδακτορικού μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ο συνολικός αριθμός μορίων των (α) και (β) προσαυξάνεται κατά δύο (2) μόρια συνολικά

γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ) Γνώση ξένης γλώσσας εργασίας

 

ε.1) Επίσημη γλώσσατης χώρας έδρας του σχολείου

 

i) επίπεδο Γ2

4,50

ii) επίπεδο Γ1

4

iii) επίπεδο Β2

3,50

δ.2) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

δ.3) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

2

i) επίπεδο Γ1

1,50

iii) επίπεδο Β2

1

ε) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

i) επίπεδο Γ2

1,50

ii) επίπεδο Γ1

1

iii) επίπεδο Β2

0,50

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο. Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

 

στ) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

 

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστ. Κέντρα Εκπ/σης)

2

Β. Διδακτική εμπειρία.

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή /και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία (Ν.4473/2017,Α’78), 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 6

β) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,50 μονάδες ανά σχολικό έτος
Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 2

δ) Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία.

μέχρι 1

Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση

i) Προϋπηρεσία Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 8

ii) Προϋπηρεσία Δ/ ντή σχολικής μονάδας, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 6

iii) Προϋπηρεσία Υποδ/ντή σχολικής μονάδας, 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 4

Δ. Συνέντευξη

 

Μονάδες

α) Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας

μέχρι 10 μονάδες

β) Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (αγγλική, γαλλική, γερμανική)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα (μέγιστο σύνολο10 μονάδες)

Προϋπόθεση συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα

 

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει την επίσημη ή μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας έδρας του Σχολείου

γ) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες διαχείρισης στους τομείς παιδαγωγικό, διοικητικό και δημοσιονομικό, ήτοι για να μπορεί για παράδειγμα:

i. να διοικεί ένα σχολείο στο σύνολό του,

ii. να προάγει την επικοινωνία και συνεργασία με τους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς) σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον,

iii. να επιλύει διαφορές,

iv. να προάγει καινοτόμες δράσεις,

v. να διαχειρίζεται ανθρώπινους, υλικούς και δημοσιονομικούς πόρους,

vi. να δημιουργεί και να αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας στους διάφορους τομείς διαχείρισης του σχολείου και

vii. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι γνωρίζει και κατανοεί το σύστημα και τους κανονισμούς λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους.

μέχρι 15

Ειδικότερα οι υποψηφιότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Ευρωπαϊκό Σχολείο, θα λαμβάνονται υπόψη ισότιμα με εκείνες που παρουσιάζονται από άλλους υποψηφίους, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στα προσόντα που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ του Κανονισμού (Κεφ. Β παρ. 8 του Κανονισμού 2009-D-422-en-5).

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να εκτυπωθεί.

Ακολούθως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνονται στο σύστημα, υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δεν έχουν, η διαδικασία απόκτησης αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο τρόπος υποβολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής

π.χ.
ΘΕΜΑ:
Αίτηση απόσπασης Διευθυντή στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Γεωργίου Κωνσταντίνος, 456788, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-28

Σώμα μηνύματος/κειμένου:
Γεωργίου Κωνσταντίνος, ΠΕ02, Αίτηση απόσπασης Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-28, 456788, Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας.

2. Απορρίπτονται εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα κατά περίπτωση, κατά τα ανωτέρω, πλήρη δηλούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 150 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων, σε αυτήν, στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.

2. Βιογραφικό σημείωμα « Europass », στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά).

3. Πτυχία και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται επικυρωμένος πρωτότυπος τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του και την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α΄74).

4. Τίτλοι των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενοι από τη νομότυπη επικυρωμένη μετάφρασή τους από τον αρμόδιο φορέα.

5. Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος).

6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.), καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση Δ/ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Δ/ντή σχολικής μονάδας, Υποδ/ντή σχολικής μονάδας.

8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στις παρ. 8 έως 16 του άρθρου 5 της με αριθ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες επιλέγουν τους κατάλληλους υποψηφίους τους για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της αριθ. Φ.821/74513/Η2/08/05/2017 (Β’ 1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποστέλλουν τις υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, ταξινομημένες κατ' αλφαβητική σειρά στον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Προκύρυξη αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙI

Αρ.Πρωτ.23626/Η2/12-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dipode2(ΣΤΟ*minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο: 210 344-2296,-2294,-2292,-3836

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙI».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 – της οποίας το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν. 4485 (ΦΕΚ 114, τ. Α’, 4-8-2017) - και των παραγράφων 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
4. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α’) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Τον Κανονισμό για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν. Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5).
8. Το αρ. πρωτ. 01/16-1-2018 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυντών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία».

Καλούμε

τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά στον διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανωτέρω θέση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά). Πρέπει να γνωρίζουν άριστα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωσσών εργασίας και καλά (επίπεδο Β2) μια δεύτερη γλώσσα εργασίας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.
Η διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο γίνεται όπως προβλέπεται στις περίπτ. α΄ και β΄ της ενότητας Δ΄του άρθρου 6 της υπ’ αρ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5 ,Κεφ.ΙΙ παρ.2), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για την επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, ήτοι Γυμνάσια ή/και Γενικά Ενιαία Λύκεια (ΓΕΛ).

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας).

δ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.

Η διάρκεια της θητείας ενός Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:
- μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
- μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,
- τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων (4) ετών.

Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα (10) έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών της παρ. 5 του άρθρου 5 της με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτορικό δίπλωμα

6

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

Η κατοχή δεύτερου διδακτορικού μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ο συνολικός αριθμός μορίων των (α) και (β) προσαυξάνεται κατά δύο (2) μόρια συνολικά

γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ) Γνώση ξένης γλώσσας εργασίας

 

ε.1) Επίσημη γλώσσατης χώρας έδρας του σχολείου

 

i) επίπεδο Γ2

4,50

ii) επίπεδο Γ1

4

iii) επίπεδο Β2

3,50

δ.2) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

δ.3) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

2

i) επίπεδο Γ1

1,50

iii) επίπεδο Β2

1

ε) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

i) επίπεδο Γ2

1,50

ii) επίπεδο Γ1

1

iii) επίπεδο Β2

0,50

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο. Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

 

στ) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

 

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστ. Κέντρα Εκπ/σης)

2

Η αξιολόγηση της γνώσης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, από τους εξεταστές που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 της με αρ Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , η οποία αντιστοιχεί στα δηλωθέντα από τον υποψήφιο πτυχία γλωσσομάθειας, προηγείται χρονικά της προφορικής συνέντευξης, στην οποία προσέρχεται ο υποψήφιος που θα διασφαλίσει τη βάση των πέντε (05) μονάδων στην προαπαιτούμενη ξένη γλώσσα. Κατά την προφορική συνέντευξη, ο υποψήφιος αξιολογείται στους άξονες της περίπτ. γ΄ της ενότητας Δ΄ του άρθρου 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης .

Β. Διδακτική εμπειρία.

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή /και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία (Ν.4473/2017,Α’78), 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 6

β) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,50 μονάδες ανά σχολικό έτος
Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 2

δ) Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία.

μέχρι 1

Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση

i) Προϋπηρεσία Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 8

ii) Προϋπηρεσία Δ/ ντή σχολικής μονάδας, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 6

iii) Προϋπηρεσία Υποδ/ντή σχολικής μονάδας, 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 4

Δ.Συνέντευξη

 

Μονάδες

α) Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας

μέχρι 10 μονάδες

β) Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (αγγλική, γαλλική, γερμανική)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα (μέγιστο σύνολο10 μονάδες)

Προϋπόθεση συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα

 

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει την επίσημη ή μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας έδρας του Σχολείου

γ) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες διαχείρισης στους τομείς παιδαγωγικό, διοικητικό και δημοσιονομικό, ήτοι για να μπορεί για παράδειγμα:

i. να διοικεί ένα σχολείο στο σύνολό του,

ii. να προάγει την επικοινωνία και συνεργασία με τους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς) σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον,

iii. να επιλύει διαφορές,

iv. να προάγει καινοτόμες δράσεις,

v. να διαχειρίζεται ανθρώπινους, υλικούς και δημοσιονομικούς πόρους,

vi. να δημιουργεί και να αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας στους διάφορους τομείς διαχείρισης του σχολείου και

vii. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι γνωρίζει και κατανοεί το σύστημα και τους κανονισμούς λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους.

μέχρι 15

Ειδικότερα οι υποψηφιότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Ευρωπαϊκό Σχολείο, θα λαμβάνονται υπόψη ισότιμα με εκείνες που παρουσιάζονται από άλλους υποψηφίους, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στα προσόντα που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ του Κανονισμού (Κεφ. Β παρ. 8 του Κανονισμού 2009-D-422-en-5).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης, επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανωτέρω κενή θέση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και τις 26 - 02 - 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία ( 26 - 02 -2018).

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση: ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ,Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ. 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4 τα κάτωθι ομαδοποιημένα σε υποενότητες με την ακόλουθη σειρά:

1) Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός.
(Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ανυπόγραφη αίτηση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία).

2) Βιογραφικό σημείωμα « Europass », στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά) από το οποίο να προκύπτουν:
- ημερομηνία γέννησης,
- οικογενειακή κατάσταση,
- πραγματοποιηθείσες σπουδές και αποκτηθέντα διπλώματα,
- επαγγελματική εμπειρία,
- γνώση ξένων γλωσσών (θα τεκμηριώνεται και θα αξιολογείται βάσει του πίνακα αυτοαξιολόγησης του πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, που έχει καταρτιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης),
- ειδικές δεξιότητες, ικανότητες και επιτεύγματα,
- συστατικές επιστολές.
(Για τη διευκόλυνσή σας , μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) .

4) Αντίγραφα μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή άλλων σχετικών πτυχίων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

5) Φωτοτυπία των επικυρωμένων πρωτότυπων τίτλων των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της νομότυπης επικυρωμένης μετάφρασής τους από τον αρμόδιο φορέα.

6) Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος).

7) Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.), καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

8) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης , Δ/ ντή σχολικής μονάδας, Υποδ/ντή σχολικής μονάδας.

9) Όποιο άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για αντικειμενική και αξιοκρατική κρίση.

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης του τίτλου και φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α’ 74).

Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στις παρ. 8 έως 16 του αρ. 5 της με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες επιλέγουν τους κατάλληλους υποψηφίους τους για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της υπ’ αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (Β’ 1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποστέλλουν τις υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, ταξινομημένες κατ' αλφαβητική σειρά στον Γενικό Γραμματέα. Η αντιπροσωπεία που επιλέγει έναν ή περισσότερους υπηρετούντα/ες Αναπληρωτή/ές Διευθυντή/ές για μια κενή θέση Διευθυντή οφείλει να περιορίσει την επιλογή της σε αυτόν/ αυτούς.

Βάσει του κεφ. VI.B.3 του Κανονισμού (2009-D-422-el-5) και υπό την επιφύλαξη του σημείου IV.5, αν μόνο δύο εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία οφείλει να παρουσιάσει τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες, με ένα μέγιστο τριών υποψηφιοτήτων. Αν τρεις ή περισσότερες εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία μπορεί να παρουσιάσει δύο υποψηφιότητες το πολύ.

Βάσει της παρ. IV.4. του Κανονισμού για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν. Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5), κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παρουσιάσει υποψηφίους για αριθμό θέσεων ανώτερο από αυτόν που μπορεί να κατέχει σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (παρ. IV.I.), ούτε να παρουσιάσει τον/τους ίδιο/ίδιους υποψήφιο/υποψηφίους για περισσότερες θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Προκήρυξη διευθυντών σε Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

Αρ.Πρωτ.173329/Η2/16-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
e-mail: dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο: 210 344-2296,-2294,-2292,-3836

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002)
3. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/7-12-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι» (Β΄ 3936).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
5. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α’) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
7. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίαςαπόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Τον Κανονισμό για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν. Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5).
9. Το αρ. πρωτ. 62/1-9-2017 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στο Γραφείο του Γ.Γ. των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
10. Το από 15-9-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Καλούμε

τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16), που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά το διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία από τις δύο ανωτέρω θέσεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I ή της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά). Πρέπει να γνωρίζουν άριστα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωσσών εργασίας και καλά (επίπεδο Β2) μια δεύτερη γλώσσα εργασίας.
 Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.
 Η διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο γίνεται όπως προβλέπεται στις περίπτ. α΄ και β΄ της ενότητας Δ΄του άρθρου 6 της υπ’ αρ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5 ,Κεφ.ΙΙ παρ.2), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
 Ειδικότερα, ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για την επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας).

δ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.

Η διάρκεια της θητείας ενός Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους:

- μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,

- μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,

- τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων (4) ετών.

Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα (10) έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία των Διεθνών Οργανισμών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών της παρ. 5 του άρθρου 5 της με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α) Διδακτορικό δίπλωμα

6

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

Η κατοχή δεύτερου διδακτορικού μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ο συνολικός αριθμός μορίων των (α) και (β) προσαυξάνεται κατά δύο (2) μόρια συνολικά

γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ) Κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης (μόνο για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70)

2

ε) Γνώση ξένης γλώσσας εργασίας

 

ε.1) Επίσημη γλώσσατης χώρας έδρας του σχολείου

 

i) επίπεδο Γ2

4,50

ii) επίπεδο Γ1

4

iii) επίπεδο Β2

3,50

ε.2) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

στ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

2

ii) επίπεδο Γ1

1,50

iii) επίπεδο Β2

1

ζ) Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

i) επίπεδο Γ2

1,50

ii) επίπεδο Γ1

1

iii) επίπεδο Β2

0,50

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο. Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

 

η) Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

 

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστ. Κέντρα Εκπ/σης)

2

Η αξιολόγηση της γνώσης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, από τους εξεταστές που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 της με αρ Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , η οποία αντιστοιχεί στα δηλωθέντα από τον υποψήφιο πτυχία γλωσσομάθειας, προηγείται χρονικά της προφορικής συνέντευξης, στην οποία προσέρχεται ο υποψήφιος που θα διασφαλίσει τη βάση των πέντε (05) μονάδων στην προαπαιτούμενη ξένη γλώσσα. Κατά την προφορική συνέντευξη, ο υποψήφιος αξιολογείται στους άξονες της περίπτ. γ΄ της ενότητας Δ΄ του άρθρου 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης .

Β. Διδακτική εμπειρία.

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή /και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία (Ν.4473/2017,Α’78), 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

 

μέχρι 6

β) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.α.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,50 μονάδες ανά σχολικό έτος
Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

 

μέχρι 2

δ) Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία.

μέχρι 1

Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση

i) Προϋπηρεσία Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 8

ii) Προϋπηρεσία Δ/ ντή σχολικής μονάδας, 1 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 6

iii) Προϋπηρεσία Υποδ/ντή σχολικής μονάδας, 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 4

Δ.Συνέντευξη

 

Μονάδες

α) Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας

μέχρι 10 μονάδες

 

β) Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (αγγλική, γαλλική, γερμανική)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα (μέγιστο σύνολο10 μονάδες)

Προϋπόθεση συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα

 

Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει την επίσημη ή μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας έδρας του Σχολείου

γ) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες διαχείρισης στους τομείς παιδαγωγικό, διοικητικό και δημοσιονομικό, ήτοι για να μπορεί για παράδειγμα:

i. να διοικεί ένα σχολείο στο σύνολό του,

ii. να προάγει την επικοινωνία και συνεργασία με τους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς) σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον,

iii. να επιλύει διαφορές,

iv. να προάγει καινοτόμες δράσεις,

v. να διαχειρίζεται ανθρώπινους, υλικούς και δημοσιονομικούς πόρους,

vi. να δημιουργεί και να αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας στους διάφορους τομείς διαχείρισης του σχολείου και

vii. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι γνωρίζει και κατανοεί το σύστημα και τους κανονισμούς λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους.

μέχρι 15

Ειδικότερα οι υποψηφιότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Ευρωπαϊκό Σχολείο, θα λαμβάνονται υπόψη ισότιμα με εκείνες που παρουσιάζονται από άλλους υποψηφίους, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στα προσόντα που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ του Κανονισμού (Κεφ. Β παρ. 8 του Κανονισμού 2009-D-422-en-5).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης (κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16) επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία από τις ανωτέρω κενές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι ή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την 27 - 10 - 2017. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία (27-10-2017).

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση: ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ,Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ. 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4 τα κάτωθι ομαδοποιημένα σε υποενότητες με την ακόλουθη σειρά:

1) Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός.
(Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ανυπόγραφη αίτηση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία).

2) Βιογραφικό σημείωμα « Europass », στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά) από το οποίο να προκύπτουν:
• ημερομηνία γέννησης,
• οικογενειακή κατάσταση,
• πραγματοποιηθείσες σπουδές και αποκτηθέντα διπλώματα,
• επαγγελματική εμπειρία,
• γνώση ξένων γλωσσών (θα τεκμηριώνεται και θα αξιολογείται βάσει του πίνακα αυτοαξιολόγησης του πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, που έχει καταρτιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης),
• ειδικές δεξιότητες, ικανότητες και επιτεύγματα,
• συστατικές επιστολές.
(Για τη διευκόλυνσή σας , μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) .

4) Αντίγραφα μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή άλλων σχετικών πτυχίων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

5) Φωτοτυπία των επικυρωμένων πρωτότυπων τίτλων των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της νομότυπης επικυρωμένης μετάφρασής τους από τον αρμόδιο φορέα

6) Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος)

7) Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

8) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση Δ/ ντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης , Δ/ ντή σχολικής μονάδας, Υποδ/ντή σχολικής μονάδας

9) Όποιο άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για αντικειμενική και αξιοκρατική κρίση.

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης του τίτλου και φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α’ 74).

Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στις παρ. 8 έως 16 του αρ. 5 της με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες επιλέγουν τους κατάλληλους υποψηφίους τους για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της υπ’ αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (Β’ 1742) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποστέλλουν τις υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, ταξινομημένες κατ' αλφαβητική σειρά στον Γενικό Γραμματέα. Η αντιπροσωπεία που επιλέγει έναν ή περισσότερους υπηρετούντα/ες Αναπληρωτή/ές Διευθυντή/ές για μια κενή θέση Διευθυντή οφείλει να περιορίσει την επιλογή της σε αυτόν/ αυτούς.

Βάσει του κεφ. VI.B.3 του Κανονισμού (2009-D-422-el-5) και υπό την επιφύλαξη του σημείου IV.5, αν μόνο δύο εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία οφείλει να παρουσιάσει τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες, με ένα μέγιστο τριών υποψηφιοτήτων. Αν τρεις ή περισσότερες εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία μπορεί να παρουσιάσει δύο υποψηφιότητες το πολύ.

Βάσει της παρ. IV.4. του Κανονισμού για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν. Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5), κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παρουσιάσει υποψηφίους για αριθμό θέσεων ανώτερο από αυτόν που μπορεί να κατέχει σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (παρ. IV.I.), ούτε να παρουσιάσει τον/τους ίδιο/ίδιους υποψήφιο/υποψηφίους για περισσότερες θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση