edu.klimaka.gr

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ»

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011- 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς Μόνιμους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων: ΠΕ02, - ΠΕ04,- ΠΕ05, - ΠΕ06, - ΠΕ07, - ΠΕ60, - ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μυτιλήνης και Ευρυτανίας.

1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Η έλευση της Κοινωνίας της Γνώσης επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή μας καθημερινότητα. Οι συνεχείς μεταβολές που συντελούνται στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας νέους τρόπους επικοινωνίας, νέους κανόνες συμπεριφοράς, νέα πρότυπα και αξίες ζωής. Η έκρηξη της κοινωνικής δικτύωσης σε πλανητικό επίπεδο και ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της προσφερόμενης ψηφιακής πληροφορίας σε συνδυασμό με την ταχυτάτη απαξίωση της γνώσης, δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον.

Το «Νέο Σχολείο», ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στοχεύει στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης, που όχι μόνο επιδέχεται αλλά ενθαρρύνει και δημιουργεί καινοτομία.

Το Νέο Σχολείο είναι ολοήμερο, ενταξιακό, αειφόρο και αξιοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των σχολείων, προωθώντας την ψηφιακή επικοινωνία σε αρμονία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης».

Στο περιβάλλον του Νέου Σχολείου, αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού και, με αυτή την έννοια, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε ζητήματα που άπτονται της δυναμικής της ομάδας και των σχέσεων στη σχολική τάξη (ιδιαίτερα στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον) καθώς και σε ζητήματα ηγεσίας και διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο σχεδιάστηκε το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, το οποίο ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Συνδέεται άρρηκτα με τη λογική και τη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου καθώς και με τον γενικότερο σχεδιασμό για τη συνεχιζόμενη Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συγχρονίζονται με τις κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις, αναστοχαζόμενοι κριτικά πάνω στην ίδια την εκπαιδευτική πρακτική με στόχο τον μετασχηματισμό τους σε δημιουργούς/συνδημιουργούς καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων καθώς και του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού.

Αναλυτικές Πληροφορίες για το πλαίσιο αναφοράς του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες στο www.epimorfosi.edu.gr

2. Θεματικές Ενότητες της Επιμόρφωσης

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα πρέπει να υπηρετεί τη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός διερευνά και ανακαλύπτει τη φιλοσοφία και τις αρχές του μετασχηματισμού του ρόλου του μέσα από όρους διδακτικής πράξης.

Με βάση τη τα αποτελέσματα της μελέτης διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών καθώς και τη διεθνή και ελληνική εμπειρία ο βασικός κορμός της επιμόρφωσης θα στηριχτεί στους εξής πυλώνες:

Α.Οι στόχοι, η φιλοσοφία και οι μέθοδοι του Νέου Σχολείου.

Β. Σύνδεση με τη φιλοσοφία και πρακτική των νέων προγραμμάτων σπουδών και του ψηφιακού σχολείου.

Γ. Παιδαγωγικός και διδακτικός σχεδιασμός σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.

Παραδείγματα σχεδιασμού και υλοποίησης διδακτικών πρακτικών, με έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη των «οριζοντίων ικανοτήτων» των μαθητών, οι οποίες διατρέχουν εγκάρσια όλα τα σχολικά αντικείμενα: (1. επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, 2. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 3. μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία, 4. ψηφιακή ικανότητα, 5. μεταγνωστικές ικανότητες, 6. κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, 7. πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, 8. πολιτισμική συνείδηση και έκφραση) και εφαρμογή τους σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Δίνεται έμφαση στη βιωματική επεξεργασία εκπαιδευτικών μεθόδων- τεχνική, όπως Εμπλουτισμένη Διδασκαλία, Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Παιχνίδι Ρόλων, Δραματοποίηση, Μελέτη Περίπτωσης , Παιχνίδι (για το νηπιαγωγείο), Καταιγισμός Ιδεών, Project, Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Προσομοίωση, Πειράματα, Ομαδική Εργασία, Διαθεματική Προσέγγιση, Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. Επίσης, γίνεται ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών.

Δ. Οι Σχέσεις στην Σχολική Κοινότητα (Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με έμφαση στη διεργασία ομάδας στη σχολική τάξη, επικοινωνία, συνεργατικές πρακτικές, ένταξη στη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των παιδιών των μεταναστών κ.ά.).

Ε.Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη (σύνδεση με το αντίστοιχο επιμορφωτικό πρόγραμμα Β΄ επιπέδου).

Στ. Θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογής (βασικές θεωρίες μάθησης, στοιχεία κοινωνιολογίας εκπαίδευσης, αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, διοίκηση, ηγεσία και μαθητική συμμετοχή μέσα στο σχολείο, σχολείο ανοικτό στην κοινωνία και στη δια βίου μάθηση).

3. Μεθοδολογία -Διάρθρωση Επιμορφωτικού προγράμματος

Με βάση τα αποτελέσματα της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, το επιμορφωτικό πρόγραμμα προτείνεται να είναι διάρκειας διακοσίων (200) ωρών και να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνδυαστικής Μάθησης (Blended Learning), δηλαδή να περιλαμβάνει σεμινάρια δια ζώσης διδασκαλίας (face-to-face) διάρκειας 55 ωρών και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διάρκειας 145 ωρών. Ο σχεδιασμός αυτός κρίνεται καταλληλότερος, διότι λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο (γεωγραφική εξακτίνωση σχολικών μονάδων, σχολικές αργίες, διενέργεια πανελλαδικών εξετάσεων, κτλ.). Άλλωστε, τόσο από τα αποτελέσματα διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών που διενήργησε το ΠΙ τον Ιούνιο του 2010 όσο και από προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα και διεθνώς, προκύπτει ότι η συνδυαστική μέθοδος έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, ιδίως όταν πρόκειται για επιμόρφωση ενήλικων ατόμων με οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως οι εκπαιδευτικοί.

Συμπερασματικά, κάθε επιμορφωτικός κύκλος δομείται σε δύο επίπεδα:

Α. Διά ζώσης συναντήσεις: 3 τριήμερα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 54ωρών (1/3 της διάρκειας της επιμόρφωσης).

Β. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 146ωρών (2/3 της διάρκειας της επιμόρφωσης).

Μεταξύ των σεμιναρίων μεσολαβεί ικανή χρονική περίοδος (40-60 ημέρες), προκειμένου οι επιμορφωνόμενοι:

-να αλληλεπιδρούν με το επιμορφωτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό),

-να διερευνούν με κριτικό τρόπο την εφαρμογή των προς εξέταση θεμάτων στη σχολική τους τάξη,

-να συντάσσουν τις γραπτές εργασίες και να προετοιμάζουν την παρουσίασή τους.

4. Πιλοτικό Πρόγραμμα Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης

4.1 Δυνατότητα συμμετοχής

Στην Πιλοτική Φάση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης δύναται να συμμετέχου 8.400 μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων - ΠΕ02, - ΠΕ04,- ΠΕ05, - ΠΕ06, - ΠΕ07, - ΠΕ60, - ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μυτιλήνης και Ευρυτανίας.

Στις επόμενες φάσεις του προγράμματος δύναται να συμμετέχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί καθώς και αυτοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

4.2 Κίνητρα συμμετοχής

Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση «Βεβαίωσης Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (αναμένεται σχετική ρύθμιση).

4.3. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Πιλοτικής Φάσης:

Η Πιλοτική Φάση θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου 2011 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2011.

Ειδικότερα το πρόγραμμα επιμόρφωσης ανά κλάδο επιμορφούμενων έχει ως εξής:

ΠΕ 60 - ΠΕ 70

1ο 3ημερο Ιούνιος 2011

(19 δ.ω)

1η μέρα σεμιναρίου,

(5 δ.ω)

2η μέρα σεμιναρίου,

(7 δ.ω)

3η μέρα σεμιναρίου,

(7 δ.ω)

Τετάρτη 15/6

16:00- 20:15

Πέμπτη 16/6

9:00- 15:45

Παρασκευή 17/6

9:00- 15:45

2ο 3ημερο Σεπτέμβριος 2011

(18 δ.ω)

1η μέρα σεμιναρίου,

(6 δ.ω)

2η μέρα σεμιναρίου,

(6 δ.ω)

3η μέρα σεμιναρίου,

(6 δ.ω)

Δευτέρα 5/9

9:00- 15:00

Τρίτη 6/9

9:00- 15:00

Τετάρτη 7/9

9:00- 15:00

3ο 3ημερο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011

(17 δ.ω)

1η μέρα σεμιναρίου,

(5 δ.ω)

2η μέρα σεμιναρίου,

(5 δ.ω)

3η μέρα σεμιναρίου,

(7δ.ω)

Πέμπτη 24/11

16:00- 20:15

Παρασκευή 25/11

16:00- 20:15

Σάββατο 26/11

9:00- 16:00

 
ΠΕ 02, ΠΕ 04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

1ο 3ημερο Ιούνιος 2011

(19 δ.ω)

1η μέρα σεμιναρίου,

(5 δ.ω)

2η μέρα σεμιναρίου,

(7 δ.ω)

3η μέρα σεμιναρίου,

(7 δ.ω)

Τετάρτη 22/6

16:00- 20:15

Πέμπτη 23/6

9:00- 15:45

Παρασκευή 24/6

9:00- 15:45

2ο 3ημερο Σεπτέμβριος 2011

(18 δ.ω)

1η μέρα σεμιναρίου,

(4 δ.ω)

 

2η μέρα σεμιναρίου,

(7 δ.ω)

3η μέρα σεμιναρίου,

(7 δ.ω)

Τετάρτη 7/9

16:00- 20:15

Πέμπτη 8/9

9:00- 15:45

Παρασκευή 9/9

9:00- 15:45

3ο 3ημερο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011

(17δ.ω)

1η μέρα σεμιναρίου,

(5 δ.ω)

2η μέρα σεμιναρίου,

(5 δ.ω)

3η μέρα σεμιναρίου,

(7δ.ω)

Πέμπτη 1/12

16:00- 20:15

Παρασκευή 2/12

16:00- 20:15

Σάββατο 3/12

9:00- 16:00

4.4. Η διαδικασία επιλογής των επιμορφωνόμενων

Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων επιμορφωνόμενων, γίνεται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εξασφάλιση του αδιάβλητου.

4.5. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04,ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ60, ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μυτιλήνης και Ευρυτανίας προσκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην διεύθυνση www.epimorfosi.edu.gr από την Δευτέρα 16 Μαΐου έως την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 21:00

4.6. Ημερομηνία Κλήρωσης

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου σε ανοιχτή δημόσια διαδικασία.

4.7 Διαδικασία επιτυχούς ολοκλήρωσης πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος

Η επιτυχής εκπόνηση τριών γραπτών εργασιών και η ενεργός παρουσία των επιμορφούμενων στις διά ζώσης συναντήσεις θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Μείζονος Προγράμματος επιμόρφωσης.

Οι εργασίες ενδεικτικά μπορεί να έχουν τα εξής θέματα:

· εφαρμογή της θεωρίας στη σχολική πράξη με βάση την φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών,

· ένα σχέδιο διδασκαλίας/ διδακτικό σενάριο, το οποίο, αφού εφαρμοστεί με κριτικό τρόπο στη σχολική τάξη, θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό στο επιμορφωτικό του τμήμα. κλπ

Οι εργασίες θα αποστέλλονται στον επιμορφωτή, ο οποίος θα παρέχει πλήρη γραπτή ανατροφοδότηση – σχολιασμό (1-2 σελίδων) στους επιμορφωνόμενους. Η παρουσία των επιμορφούμενων στο σύνολο του επιμορφωτικού σεμιναρίου των 54 ωρών είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τις 6 διδακτικές ώρες.

4.8 Δημιουργία Τμημάτων

Τα τμήματα στην Πιλοτική Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφωνόμενων 20 και ελάχιστο 10. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν με ελάχιστο αριθμό μέχρι και 7 ατόμων με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των επιμορφωνόμενων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ρυθμίσεις, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιστημονική Επιτροπή του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

5. Επιμορφωτικά Κέντρα Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης

Σε συνεννόηση με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους διευθυντές των ΠΕΚ καταρτίστηκε ο κατάλογος των Επιμορφωτικών Κέντρων του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Αναλυτικές Πληροφορίες για τα επιμορφωτικά κέντρα στο www.epimorfosi.edu.gr

(... ) (σ.σ. Βλέπε συνοδευτικό έγγραφο)

6. Αριθμός Επιμορφωνόμενων ανά κλάδο

(...) (σ.σ. Βλέπε συνοδευτικό έγγραφο)

7. Αξιολόγηση Πιλοτικού Προγράμματος

Σε αυτή την φάση θα πραγματοποιηθεί εσωτερική αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος από στελέχη του Τμήματος Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Παναγιώτης Αναστασιάδης

Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Λήψη πρωτότυπου εγγράφου για το Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Σχετικά Άρθρα