edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.5674/08-04-2020

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Erasmus +
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2018 & 2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Yπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 194858/ΙΑ/18-12-2013), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label).

Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2017 έως 30/6/2018 ή 1/9/2018 έως 30/6/2019 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2018 και το έτος 2019 αντίστοιχα.

To Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, με απώτερο στόχο την αφύπνιση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών στην Ευρώπη

Περιγραφή της δράσης

To Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών.

Στον ιστότοπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών τηρείται βάση δεδομένων με τις προτάσεις που έλαβαν το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών τα προηγούμενα έτη.

Προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο

Για την περίοδο 2018-2020, οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για το βραβείο «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» 2018-2020 βασίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανάπτυξη των σχολείων και άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή» (*1), που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017, και στην ανακοίνωση «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (*2)», που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Επίσης αντανακλούν την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2016 (*3).

Η Ευρωπαϊκή προτεραιότητα στην οποία εστιάζει ο Διαγωνισμός για το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι:

 •  «Ανάπτυξη σχολείων χωρίς αποκλεισμούς και στήριξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση της πολυμορφίας»

Αυξάνεται ο αριθμός των σπουδαστών στην Ευρώπη, των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας (4*). Τα στοιχεία δείχνουν ότι η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα των νέων μαθητών είναι απαραίτητη για να τους εξασφαλίσει ένα δυνατό ξεκίνημα στην εκπαίδευση *5). Πράγματι, οι ικανότητες που αναπτύσσονται σε μια γλώσσα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής έκθεση και στις δύο γλώσσες καθώς και επαρκή κίνητρα για μάθηση (*6).

Τα σχολεία που αγκαλιάζουν τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία και υποστηρίζουν την ένταξη έχουν θετική επίδραση στη μαθησιακή ικανότητα όλων των παιδιών. Σε σχολεία στα οποία τα παιδιά εντάσσονται πιο γρήγορα σε συμβατικές τάξεις θα προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για πολιτιστική ευαισθητοποίηση και αναγνώριση της αξίας της πολυμορφίας μέσω της διδασκαλίας και της μάθησης.

Επιπλέον, οι πολυγλωσσικές προσεγγίσεις στις αίθουσες διδασκαλίας από νεαρή ηλικία έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα μάθησης όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

Σε μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής (*7) διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι σπουδαστές μπορεί να έχουν ρίζες από όλον τον κόσμο και να μιλούν πολλές γλώσσες, οι εκπαιδευτικοί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό ομοιογένεια και συχνά δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για διδασκαλία σε πολυμορφικά σχολικά περιβάλλοντα. Οι γλώσσες αποτελούν μία μόνο πτυχή της πολυμορφίας· ωστόσο, έχουν ζωτική σημασία δεδομένου ότι η μάθηση είναι μια βαθιά γλωσσική διαδικασία. Η μάθηση κάθε είδους δεν μπορεί να επιτευχθεί αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο δεν είναι πλήρως κατανοητή από τον μαθητή.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα: πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω στρατηγικές με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για πολύμορφες γλωσσικά ομάδες μαθητών. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να δώσουν στους διδάσκοντες την ικανότητα να αναπτύσσουν κατάλληλες στρατηγικές για διδασκαλία και μάθηση — ιδίως σε σχέση με τις γλώσσες — καθώς επίσης και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους πεποιθήσεις και πολιτισμικές διαφορές.

Επίσης, βάσει του Προγράμματος Εργασίας Erasmus+ 2020 της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/IKY, οι θεματικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο είναι οι εξής:

 • Εκμάθηση γλωσσών μέσω ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών της ψηφιακής εποχής
 • Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής μέσω της πολυγλωσσίας
 • Αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων διά της εκμάθησης γλωσσών
 • Αναγνώριση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομίας
 • Προώθηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
 • Εκμάθηση γλωσσών για την προώθηση της απασχόλησης

Κριτήρια Επιλογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι τα προγράμματα διδασκαλίας, στα οποία θα απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών, οφείλουν να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να προσεγγίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εμπλεκομένους σε αυτή, συνολικά, ώστε να εντοπίζονται οι ανάγκες των μαθητών και να καλύπτονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 • Να φέρουν προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε ποσοτική ή/και ποιοτική βελτίωση στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ποσοτική βελτίωση μπορεί να αφορά την εκμάθηση περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα αυτών που η χρήση τους είναι λιγότερο διαδεδομένη, ενώ η ποιοτική βελτίωση μπορεί να αναφέρεται στην χρήση καλύτερης μεθοδολογίας.
 • Να διακρίνονται για την παροχή κινήτρων σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων.
 • Να παρουσιάζουν πρωτοτυπία και δημιουργικότητα, και να διερευνούν νέες προσεγγίσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, κατάλληλες για τους εκπαιδευόμενους στους οποίους απευθύνονται.
 • Να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και να αξιοποιούν τη δυναμική που προσφέρει η γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ανάπτυξη επαφών πέρα από τα εθνικά σύνορα, εκμάθηση γλωσσών μεταξύ γειτονικών χωρών κτλ.), με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης άλλων πολιτισμών, μέσω της προώθησης των γλωσσικών δεξιοτήτων.
 • Να αποτελούν πρωτοβουλίες που δύνανται να μεταφερθούν σε άλλα περιβάλλοντα και να αποτελέσουν έμπνευση και για άλλες χώρες καθώς και να εφαρμοστούν και σε άλλες γλώσσες ή/και ηλικιακές ομάδες.

Επιλέξιμοι φορείς

Αιτήσεις για συμμετοχή σχεδίων στον Διαγωνισμό για την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών μπορούν να υποβληθούν από ένα ευρύ φάσμα φορέων: Σχολικές Μονάδες όλων των βαθμίδων, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, περιφερειακές και τοπικές αρχές, μουσεία ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από μεμονωμένα άτομα, που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση γλωσσών.

Διαδικασία επιλογής και απονομής βραβείων

Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό τους και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που ανταποκρίνονται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες καθώς επίσης και στην προστιθέμενη αξία που παράγουν σε εθνικό επίπεδο. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και θα αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα/ τα προγράμματα διδασκαλίας που θα επιλεγούν θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής – εκδήλωσης. Η τιμητική διάκριση που θα απονεμηθεί στους νικητές φέρει την υπογραφή της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη για την πολυγλωσσία και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι φορείς και τα μεμονωμένα άτομα στα οποία απονέμεται το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος σε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος απονομής της διάκρισης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γραφείο Α15, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ, www.iky.gr.

-----

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών COM(2017) 248 final της 30.05.2017.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, COM(2017) 534 final της 20.09.2017.
3 Ένα αναθεωρημένο πλαίσιο σχετικά με τις βασικές ικανότητες προβλέπεται να εγκριθεί στο 4ο τρίμηνο του 2017.
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Education and Training Monitor 2016.
5 UNESCO (2008), Mother tongue matters: Local language as a key to effective learning, Paris.
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης: The place of mother tongue in school education, Doc.
10837, Report, 2006.
6 Cummins, J. (1981), ‘The role of primary language development in promoting educational success for language
minority students’. του: California State Department of Education (ed.), Schooling and Language Minority Students. A
Theoretical Framework, Los Angeles, California State Department of Education.
7 European Commission(2017), Preparing teachers for diversity: the role of initial teacher education· διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/education/news/20170510-diversity-teaching-report_e

Σχετικά Άρθρα