Πρόσκληση Μετάταξης Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α.Π.22535/2015/22-12-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Πληρ.: Ε. Κυριτοπούλου
Τηλ.: 2109098430, 2131318430
Φαξ: 2109098433, 2131318433
Email:dioikisi(ΑΤ)minpress.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι μετατάξεις θα υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις:
- των άρθρων 71, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του άρθρου 29 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
- της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011(ΦΕΚ 180 Α) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
- των άρθρων 10 & 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
- του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
- του Π.Δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 Α') «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».
- του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α') «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α'), του Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α') και του Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α').
- της αρ. 11 οικ 10203/19.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 για μετατάξεις - μεταφορές προσωπικού - Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ' Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».
- της αρ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21.03.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Διαχείριση πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα».

Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις είτε με μεταφορά της θέσης (παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011) που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, σε Κλάδο ή Ειδικότητα αντίστοιχη - συναφή με τα τυπικά του προσόντα και σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Οι μετατάξεις υλοποιούνται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους (που μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο).

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί με την απαιτούμενη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εφόσον οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και πριν την έκδοση σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείοϋ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη, από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α').

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.

γ) οι υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

δ) οι υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι Περιφερειών και Ο.Τ.Α. οι οποίοι μετατάσσονται με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 246 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 58 Ν. 3979/2011, αντίστοιχα.

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3613/2007.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό του υπαλλήλου ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.3801/2009.

Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχαν στην Υπηρεσία προέλευσης.

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του Κλάδου / Ειδικότητας στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ και η καλή γνώση μίας, τουλάχιστον, ξένης γλώσσας (διαπιστώνονται βάση των οριζομένων στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001).

Οι θέσεις ανά Κλάδο / Ειδικότητα (Π.Δ. 102/2014) που προτίθεται να καλύψει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, είναι οι εξής:

α/α   Κατηγορία Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις
  Ια) Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)

Διοικητικός-

Οικονομικός

  25
  1β)     Διοικητικός  
1 IV)   Πληροφορικής   5
  1δ)     Δημοσιογράφοι 8
    ΣΥΝΟΛΟ     38
2 Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΤΕ) Μηχανικών   2
    ΣΥΝΟΛΟ     2
          5
      Διοικητικός    
        Διοικητικών Γραμματέων  
    Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τεχνικός   3
3 (ΔΕ)   Ηλεκτρολόγων  
        Δημοσιογράφοι 3
        Οδηγών 1
    ΣΥΝΟΛΟ     12
    Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)      
4   Επιμελητών, Εργατών   2
    ΣΥΝΟΛΟ     2

Ως εκ τούτου, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της:

α) στον τομέα της διοικητικό- οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της (προσωπικό ΠΕ & ΔΕ Κατηγορία). Ιδιαιτέρως, κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση οργανικών μονάδων με πεδίο εφαρμογής στο χειρισμό οικονομικών και νομικών θεμάτων (προσωπικό ΠΕ Κατηγορίας),

β) στον τομέα ανάπτυξης των νέων τεχνολογικών πληροφορίας και επικοινωνίας (προσωπικό ΠΕ & ΤΕ Κατηγορίας),

γ) στον τομέα της ενημέρωσης, πληροφόρησης, επεξεργασίας και διοχέτευσης της δημοσιογραφικής πληροφορίας (προσωπικό ΠΕ & ΔΕ Κατηγορίας),

δ) στον τομέα της τεχνικής κάλυψη υποδομών και εξοπλισμού (προσωπικό ΔΕ Κατηγορίας), καθώς και

ε) στην διευκόλυνση του έργου της με οδηγούς και εργάτες (προσωπικό ΔΕ και ΥΕ Κατηγορίας).

Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας/ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ 101 63 Καλλιθέα), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, (το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου), με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ'αριθμ. 22535/2015/22.12.2015 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας».

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αποκλειστική προθεσμία από 04.01.2016 έως και 25.01.2016 και κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος. Επίσης, προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πρέπει να προκύπτουν από την αίτηση του υπαλλήλου.

Συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Πτυχίων, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Τίτλων), πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και αποδεικτικών γνώσης χειρισμού Η/Υ.
    Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν η σχέση εργασίας, ο βαθμός και πλεονάζων χρόνος στο βαθμό, η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, η προϋπηρεσία και υπηρεσία, ο συνολικός χρόνος δημόσιας πραγματικής και συντάξιμης προϋπηρεσίας και υπηρεσίας, οι υπηρεσιακές μεταβολές (μετακινήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.), το σύνολο των αναρρωτικών αδειών τελευταίων πενταετίας, η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, ο έλεγχος νομιμότητας των τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013,ΔΙΔΑΔ/Φ. 34/45/2843/03.2014 & ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161 /18.07.2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης, από ειδική ή γενική διάταξης (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην Υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους) και ότι δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική διαδικασία σε βάρος του.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α'), ως εξής:

α) για μεν τους υπαλλήλους των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του,

β) για δε τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την με την υπ'αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/ 18.21/775/οικ. 34663/21.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτούς Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση όλοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτούς.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (http://www.media.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (http://www.ydmed.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 2109098430 και 2109098400.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Pin It

Εκτύπωση