Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2016

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2016

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 4515/2016 Αριθμ. Φ.151/220830/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως ισχύει.
ΦΕΚ 4095/2016 Αριθμ. 200425/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
Καταργεί την αριθμ.84455/Θ2 στο Φ.Ε.Κ 1651/2016
Καταργήθηκε με την 138537/Θ2 στο ΦΕΚ 4187/2018
ΦΕΚ 3754/2016 Αριθ. 190677/Δ5 Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 2920/2016 Αριθμ. 143575/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 101470/Δ2 στο ΦΕΚ 2104/2017
ΦΕΚ 2871/2016 Αριθμ. 141417/Δ2 Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
ΦΕΚ 2524/2016 Αριθμ. 127187/Ε1 Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία.
ΦΕΚ 1651/2016 Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
Καταργεί τις αριθ. 5593/Γ2/2001 στο Φ.Ε.Κ. 1450/2001 και ΑΣ 577/110775/Ζ2/2011 (ΑΔΑ: 45ΟΒ9-ΕΙΜ)
Καταργήθηκε με την αριθμ.138537/Θ2 στο ΦΕΚ 4187/2018
Καταργήθηκε με την αριθ. 84455/Θ2 στο Φ.Ε.Κ 16512016)
ΦΕΚ 1564/2016 Αριθμ. 2231.2-6/46047/2016 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017.
Καταργήθηκε με το Αριθμ. 2231.2-6/41052/2018 στο ΦΕΚ 2047/2018
ΦΕΚ 1092/2016 Αριθ. Φ.151/63620/Α5 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 απόφασης (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΦΕΚ 820/2016 Αριθμ. Φ.151/47149/Α5 Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 290/2016 Αριθμ. Φ.151/17557/Α5 Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
(Καταργήθηκε με το Αριθμ.Φ.151/27299 /Α5 στο ΦΕΚ 545/2017)

 

Pin It

Εκτύπωση