Αποτελέσματα Εισαγωγής σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ 2019

Αποτελέσματα εισαγωγής σπουδαστών στις ΑΕΝ
Εκτύπωση  
Pin It

Αποτελέσματα Εισαγωγής Υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Απο το υπουργείο ναυτιλίας & νησιωτικής πολιτικής ανακοινώνεται οτι την 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του υπουργείου (ακτή βασιλειάδη πύλη Ε1-Ε2, εντός λιμένα πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ www.yen.gr και www.hcg.gr οι πίνακες των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

Στις Α.Ε.Ν. εισάγονται συνολικά 1341 σπουδαστές (775 πλοίαρχοι, 566 μηχανικοί).

2. Σε ιστοσελίδες ΥΝΑΝΠ & Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αναρτήθηκαν ομοίως οι προβλεπόμενοι πίνακες υποψηφίων δεύτερης γενικής κατηγορίας που δεν εισήχθησαν.

3. Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Α.Ε.Ν. που έχουν επιτύχει έως και την 8η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψηφίους της δεύτερης γενικής κατηγορίας που δεν εισήχθησαν.

Νεοεισαγόμενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2028 Β /03-06-2019) δύναται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημήνη επιστολή (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, τ.κ.:185 10, Πειραιάς) ή μέσω των ΑΕΝ.

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

(α) Δελτίο ταυτότητας και μία φωτοτυπία αυτού

(β) Τέσσερις (04) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

(γ) Φωτοαντίγραφο απολυτήριο λυκείου (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΔΕΚΝ)

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρημα (ΑΕΙ), πανεπιστημαικού ή τεχνολογικού τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

(ε) Όσοι εκ των επιτυχόντων με τη δεύτερη γενική κατηγορία είχαν υποβάλλει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοπιοιεί την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας υποχρεούνται να καταθέσουν το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Β' της προκήρυξης κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στην ΑΕΝ επιτυχίας τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(Τ)
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στο σελίδα με τα Αποτελέσματα εισαγωγής Πλοιάρχων / Μηχανικών στις ΑΕΝ 2019

Pin It

Εκτύπωση