Δήλωση Περιοχών Προτίμησης για Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 2020 2021

Περιοχές για προχλήψεις εεπ εβπ
Εκτύπωση  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ / ΕΒΠ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.105899/Ε4/13-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
email: opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κατόπιν δημοσίευσης της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) καλεί, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους:

 1. στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ31-Εξειδικευμένου που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-08-2020 (τροποποίηση), 2361/Γ΄/18-12-2019 και 2380/Γ΄/19-12-2019
 2. στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 1272/Γ΄/13-08-2020 (τροποποίηση), 2350/Γ΄/13-12-2019 & 2435/Γ΄/31-12-2019

που επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/)

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/8 έως και την Τετάρτη 19/8/2020

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι:
  (α) Έλληνες πολίτες.
  (β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
  (γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
 2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπως ισχύει).
 3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στο παράρτημα Α΄ (Γενικά προσόντα διορισμού/συμμετοχής).

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν αποποιηθεί θέση μόνιμου διορισμού βάσει των διατάξεων του κεφ. Ε΄ του ν.4589/2019 ως εκπαιδευτικοί ή ως μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν παραιτηθεί εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ του διορισμού τους.
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (για τους άρρενες υποψήφιους)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν.3528/2007:
«1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.»

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο.
 Για το λόγο αυτό, οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν να το επιλέξουν και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση». Η σχετική δυνατότητα, περί απευθείας συμπλήρωσης του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον ίδιο τον υποψήφιο, θα παρέχεται μόνο κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων.
 Κατόπιν παρέλευσης του διαστήματος αυτού, για τη σχετική συμπλήρωση του πεδίου απαιτείται αφενός η αποστολή στην ηλεκτρονική δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου (περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων) από την προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ και αφετέρου η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής και ανάγνωσης του δικαιολογητικού. Η σχετική, δε, ενημέρωση του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ θα διενεργείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την επιβεβαίωση παραλαβής και ανάγνωσης του δικαιολογητικού.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου υποψήφιοι άρρενες πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται) οφείλουν να πράξουν ομοίως κατά τα ανωτέρω.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αντικαθίσταται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ κατά την παρούσα διαδικασία και αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού.

Α. ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κατά τη διαδικασία επιλογής προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών προτίμησης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο καθώς και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Υποψήφιοι με περισσότερους από έναν κλάδο, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν διακριτή αίτηση για πρόσληψη για κάθε έναν από τους κλάδους αυτούς. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της άλλης. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να δηλώσει προτίμηση για πρόσληψη για το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών και των διαθέσιμων ΚΕΣΥ, οφείλει να τα επιλέξει όλα, με τη σειρά που επιθυμεί.

Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι περιοχές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, είναι ξεχωριστές επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Υποψήφιοι για τους οποίους, στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης (όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και κοινοποιήθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο), έχει καταγραφεί πιστοποιημένη επάρκεια στη Γραφή Braille ή/και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, κατά προτεραιότητα, σε ΣΜΕΑΕ που φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης ή κωφοί και βαρήκοοι μαθητές αντίστοιχα κατά τα οριζόμενα στον ν. 4589/2019 (παρ. 1, άρθρο 59 για τα μέλη ΕΕΠ και παρ. 2, άρθρο 60 για τα μέλη ΕΒΠ).

Επισημαίνεται ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α εάν υπάρξει ανάγκη ταυτόχρονης διενέργειας προσλήψεων περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών ΕΑΕ ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά κατά την ηλεκτρονική ροή η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης (χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στον υποψήφιο):
α) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille & Ε.Ν.Γ.,
β) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ε) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.),
στ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (πρόγραμμα ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας),
ζ) Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
η) Σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης,
θ) Σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ι) Τ.Υ. / Ζ.Ε.Π. και
ια) Δ.Υ.Ε.Π..

Διευκρινίζεται ότι δυνατότητα πρόσληψης ανά κλάδο έχουν:

Στις ΣΜΕΑΕ όλοι οι κλάδοι ΕΕΠ-ΕΒΠ, στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη οι κλάδοι ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-ΕΒΠ, στις ΕΔΕΑΥ οι κλάδοι ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ανά ζεύγη και συνολικά στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης οι κλάδοι ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών.
Στα ΚΕΣΥ δύνανται να προσλαμβάνονται όλοι οι κλάδοι ΕΕΠ πλην των ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων και ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή υποβάλλεται άπαξ. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση-δήλωση προτιμήσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο υποψήφιος δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί (με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣΥΔ) τις εξής δυνατότητες:

 1. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αιτήσεων που απενεργοποίησε.
 2. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α΄ και β΄ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η πρόσληψη αναπληρωτών μελών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019- διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο υποψήφιος παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης στον ίδιο κλάδο της ίδιας περιοχής πρόσληψης. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί ως μόνιμος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις σε όλους τους κλάδους και τις δομές κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος.

Οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στους προσληφθέντες με πλήρες ή μειωμένο ωράριο των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η εγκύκλιος αυτή και τα παραρτήματα της να αναρτηθούν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΩΝ- ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ Α' ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Β' ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Β' ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Γ' ΑΘΗΝΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΙΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ' ΑΘΗΝΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
        - ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Β' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΦΥΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΟΡΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΥΔΡΑΣ
Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α' ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Β' ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Γ' ΛΕΣΒΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α' ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Β' ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Γ' ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α' ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ
Β' ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΨΑΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Β' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Β' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ ΣΙΚΙΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
Γ΄  ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΕΑΣ ΚΥΘΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α' ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ
-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Β' ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
      ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΣΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΣΥ
Α/Α ΠΔΕ Ονομασία
1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΣΥ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΣΥ ΕΒΡΟΥ
3 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
4 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΣΥ ΞΑΝΘΗΣ
5 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
6 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
7 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
10 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
11 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
12 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΚΕΣΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
13 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΚΕΣΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
14 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΚΕΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
15 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΚΕΣΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
16 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΚΕΣΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
17 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΛΕΣΒΟΥ
20 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΛΗΜΝΟΥ
21 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΣΑΜΟΥ
22 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΧΙΟΥ
23 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΚΕΣΥ ΑΧΑΪΑΣ
24 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΚΕΣΥ ΑΧΑΪΑΣ
25 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΗΛΕΙΑΣ
27 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
28 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΣΥ ΑΡΤΑΣ
32 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΣΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
33 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
34 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΣΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
35 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
36 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
37 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
38 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
39 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
40 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
41 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
42 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
43 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΚΕΣΥ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
44 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΚΕΣΥ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
45 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2o ΚΕΣΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
46 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2o ΚΕΣΥ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
47 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
48 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΚΙΛΚΙΣ
49 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΠΕΛΛΑΣ
50 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
51 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΣΕΡΡΩΝ
52 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΣΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
53 ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
54 ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΣΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
55 ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
56 ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΣΥ ΧΑΝΙΩΝ
57 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
58 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΚΩ
59 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΝΑΞΟΥ
60 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΡΟΔΟΥ
61 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΣΥ ΣΥΡΟΥ
62 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΣΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
63 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
64 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
65 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
66 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΣΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
67 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
68 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
69 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
70 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
71 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Εκτύπωση