Δήλωση Περιοχών Προτίμησης για Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ

Περιοχές για προχλήψεις εεπ εβπ
Εκτύπωση  
Pin It

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ / ΕΒΠ

(Δημοιευμένο στο ΦΕΚ 981/2020)

Αρ.Πρωτ.38310/Ε4/17-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
email: opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), του άρθρου 65, παρ. 1 περ. ββ καθώς και του κεφαλαίου Ε’, άρθρα 53-67 του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(β) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει
(γ) των άρθρων 6 και 17 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Τo Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τη με αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/25-04-2019 ) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/25-04-2019) του ΑΣΕΠ.
8. Τον πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1360/26-11-2019 απόφαση του Ε΄ τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 και τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 2435/Γ/31-12-2019
9. Τους πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που κυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 1456/16-12-2019 απόφαση του Β΄ τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και στο ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019.
10. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/102/31272/Β1/3-3-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ31-Εξειδικευμένου και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019, ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2350/13-12-2019 και ΦΕΚ 2435/Γ/31-12-2019) και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2019-2020 ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση δομών Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ, Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης και την υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών πρόσληψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και έως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄/29-1-2019):

1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄) μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αμετάκλητη.

3. Η πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

4. Υποψήφιο μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ή την παράγραφο 5, αντίστοιχα.

6. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά τον μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέλη Ε.Ε.Π τα οποία έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019. Για την υποστήριξη των κωφών και βαρήκοων μαθητών προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέλη Ε.Β.Π τα οποία έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης

Τα μέλη του Ε.Ε.Π (ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) και τα μέλη Ε.Β.Π (ΔΕ01), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ 2019 (ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019, ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, 2350/13-12-2019 και 2435/Γ/31-12-2019)
Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αμετάκλητη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης.

2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Όσοι έχουν αποποιηθεί θέση μόνιμου διορισμού βάσει των διατάξεων του κεφ. Ε΄ του ν.4589/2019 ως εκπαιδευτικοί ή ως μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν παραιτηθεί εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ του διορισμού τους.

Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3528/2007.

Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8, παρ.1 του ν. 3528/2007 όπου αναφέρεται ότι: «Δεν διορίζονται υπάλληλοι :

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις»

Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Στο άρθρο 41, παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄ -Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄) ορίζεται ότι: "Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»

3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

α. Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32 & 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007), οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
β. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).
γ. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

Επισημάνσεις:

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 10, παρ. 1 όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν.4440/2016). Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών περί μη παραπομπής σε δίκη κατά το άρθρο 8 του Ν.3528/2007, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ κατά την παρούσα διαδικασία και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπ/σης της περιοχής πρόσληψης του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Επίσης, στη Διεύθυνση Εκπ/σης της περιοχής διορισμού θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για τα καθοριζόμενα στην ενότητα 3.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας δεν είναι εκ νέου διαθέσιμοι για πρόσληψη κατά το υπόλοιπο του τρέχοντος διδακτικού έτους. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψήφιους που δεν ανέλαβαν ή παραιτήθηκαν κατά τις προσλήψεις του τρέχοντος σχολικού έτους, ύστερα από την έκδοση της αριθ. πρωτ. 131408/Ε4/24-8-2019 (ΦΕΚ 3283 Β΄-ΑΔΑ: 6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ) Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών-ωρομισθίων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019.

2. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά στον πίνακα ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΕΕΠ).

3. Ο υποψήφιος προς πρόσληψη υποχρεούται με την ανάληψη υπηρεσίας να υποβάλει βεβαιώσεις (α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα του για την άσκηση των υποστηρικτικών καθηκόντων της θέσης πρόσληψης με βάση παραπεμπτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 3528/200, όπως ισχύει.

4. Υποψήφιοι σε περισσότερους του ενός πίνακες ΕΕΠ/ΕΒΠ ή/και εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης ή/και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους λοιπούς πίνακες. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.

5. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ/ΕΒΠ (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πχ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τα ίδια τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές πρόσληψης ή/και ΚΕΣΥ επιθυμούν, χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν (βλ Παραρτήματα των περιοχών και των ΚΕΣΥ) και προσλαμβάνονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίησή της. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται η απενεργοποίηση της αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΩΝ- ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ Α' ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Β' ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Β' ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Γ' ΑΘΗΝΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΙΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ' ΑΘΗΝΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
- ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Β' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΦΥΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΟΡΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΥΔΡΑΣ
Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α' ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Β' ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Γ' ΛΕΣΒΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α' ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Β' ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Γ' ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α' ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ
Β' ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΨΑΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Β' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Β' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ ΣΙΚΙΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
Γ΄  ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΕΑΣ ΚΥΘΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α' ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ
-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Β' ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 

 

 

Pin It

Εκτύπωση